Šiauliuose atsisveikinta su iškiliu lietuviu Romualdu Bubliu

Asmeninė nuotr.

 

Ir šaukia sielą dvi tėvynės –

Tėvynė žemės ir Dangaus:

Čionai pavargusi krūtinė

Tiktai tenai teatsigaus.

Šie tautos dainiaus Bernardo Brazdžionio žodžiai ypač prasmingai ir simboliškai skambėjo atsisveikinant ir palydint į paskutinę žemiškąją kelionę iškilų išeivijos JAV lietuvį Romualdą Bublį (1938–2023 m. spalio 20 d.), kurio urna sugrįžo į savo prigimtinę tėvynę Lietuvą iš Klivlendo (JAV) ir šių metų liepos 8 d. jis buvo palaidotas Šiaulių Donelaičio kapinėse greta savo žmonos, Lietuvos Garbės konsulės Ohajo vlstijoje Ingridos Bublienės tėvelių Stefanijos ir Henriko Stasų. Prieš tai iškilmingas Mišias Šiaulių Petro ir Pauliaus katedroje aukojo JE Šiaulų vyskupas Eugenijus Bartulis, Vyskupijos kancleris Rimantas Žaromskis, giedojo katedros vargonininkas Romualdas Juzukonis ir Brigita Bublytė.

R. Bublys gimė 1938 m. Tauragėje, 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. persikėlė į JAV. 1961 m. baigė Detroito universitetą, kur įgijo aeronautikos inžinerijos specialybę. Nuo 1966 m. dirbo įvairiose bendrovėse Klivlende, Ohajo valstijoje, daugiausia inžinerijos ir projektų vykdymo administracijoje bei rinkos tyrimo srityse. Nuo 1986 m. dirbo Argo-Tech bendrovėje Klivlende, 1989–1992 m. buvo tos bendrovės viceprezidentas, vienas iš jos valdytojų. Nuo 1993 m. dirbo Allied Signal bendrovėje South Bende, Indianos valstijoje. Išėjęs į pensiją kartu su žmona Ingrida dirbo IBInternational bendrovėje.

R. Bublys visada didžiavosi, kad tarnavo JAV kariuomenėje, buvo 82-osios oro desantininkų divizijos pėstininkas, tarnavęs Korėjoje.

R. Bublys visą gyvenimą buvo aktyvus lietuvių išeivių veikloje: ateitininkas nuo 1951 m. (Detroito kuopos pirmininkas, Studentų ateitininkų sąjungos valdybos narys). Dalyvavo lietuvių visuomeninėje veikloje: nuo 1977 m. – Klivlendo lietuvių namų ir klubo direktorius, pirmininkas, nuo 1979 m. – JAV Lietuvių bendruomenės tarybos narys, 1982–1983 m. prezidiumo sekretorius, garbės teismo narys. Jis buvo Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos narys.

Į paskutinę kelionę Šiauliuose R. Bublį palydėjo žmona I. Bublienė, brolis architektas, projektuotojas Algimantas Bublys (įdomu, kad jis ir Šiaulių arenos vienas iš autorių), sūnus Tauras, dukros, būrys lietuvybės dvasia išauklėtų vaikaičių.

Prie kapo kalbėjęs LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos narys Stasys Tumėnas priminė velionio nuopelnus lietuvybei, jo pastangas išvesti į pasaulio rinkas Lietuvos verslininkus, įmones. Seimo narys priminė ir R. Bublio pavyzdį, kad net ir gyvenant svetur gali savo veikla, projektais, darbais, ryšiais prisidėti prie Lietuvos valstybės stiprinimo. Atsisveikinimo metu skambėjo graudūs smuiko garsai, privertę susirinkusius galvoti apie santykį su Amžinybe.