Šiaulių centre rastas granatsvaidis su užtaisu

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Koks tai tiks­liai gink­las – mo­ko­ma­sis ar ko­vi­nis, aiš­ki­na­si Kri­mi­na­lis­ti­nių ty­ri­mų cent­ro spe­cia­lis­tai.
Ne­ti­kė­tas ra­di­nys dau­gia­bu­čio na­mo kie­me, prie laip­ti­nės, ant ko­jų tre­čia­die­nio pa­va­ka­rę su­kė­lė vi­sas ope­ra­ty­vią­sias tar­ny­bas, pri­rei­kė net iš­mi­nuo­to­jų.

Prieš 17 va­lan­dą va­ka­rą Sku­bios pa­gal­bos cent­ro dar­buo­to­jai su­lau­kė šiau­lie­tės, Vy­tau­to gat­vės na­mo gy­ven­to­jos, skam­bu­čio, kad prie laip­ti­nės gu­li įtar­ti­nas mai­šas su ga­li­mai šau­na­muo­ju gink­lu. In­for­ma­ci­ja ne­del­siant per­duo­ta Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jai.

Į vie­tą at­vy­kę pa­rei­gū­nai mai­šą ap­žiū­rė­jo. Ne­ki­lo abe­jo­nės, kad mai­še gink­las.

Te­ri­to­ri­ja ne­del­siant bu­vo ap­tver­ta, eva­kuo­ti dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai, įves­tas pla­nas "Sky­das". Į Vy­tau­to gat­vę iš­kvies­ti "Aro" pa­rei­gū­nai. Ap­žiū­rė­ję jį, iš­mi­nuo­to­jai įta­rė, kad ra­di­nys – ga­li­mai prieš­tan­ki­nis gra­nats­vai­dis su už­tai­su.

Gink­las iš­vež­tas ty­ri­mui į Kri­mi­na­lis­ti­nių ty­ri­mų cent­rą. Bus aiš­ki­na­ma­si, ko­kios pa­skir­ties tai gra­nats­vai­dis – ko­vi­nis, o gal mo­ko­ma­sis.

Anot gy­ven­to­jų, įtar­ti­nas mai­šas prie na­mo sto­vė­jo ke­lias die­nas, ta­čiau nie­kas jo­kių veiks­mų ne­siė­mė.

Po­li­ci­ja dėl dis­po­na­vi­mo šau­na­muo­ju gink­lu ir šaud­me­ni­mis pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis mai­šas at­si­ra­do Vy­tau­to gat­vės na­mo kie­me, kas jį at­ne­šė ir iš kur ga­vo, aiš­ki­na­si po­li­ci­ja.

Komentarai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.