Šiaulių arena – tarp daugiausiai renginių suorganizuojančių arenų Lietuvoje

Šiau­lių are­nos nuo­tr.
Nors pa­va­sa­rio ket­vir­tis ne­ga­li pa­si­gir­ti to­kia ren­gi­nių gau­sa kaip gruo­džio mė­nuo, kuo­met įvai­rūs kon­cer­tai are­nas už­gu­la ko­ne kiek­vie­ną die­ną, Šiau­lių are­nos lan­ky­to­jai ir šiuo lai­ko­tar­piu tra­di­ciš­kai tu­rės iš ko pa­si­rink­ti.

Žvel­giant iš šian­die­ni­nės per­spek­ty­vos Šiau­lių are­na mies­tie­čiams ir jo sve­čiams siū­lo iš­ties pla­tų įvai­rių ka­te­go­ri­jų ir žan­rų ren­gi­nių pa­si­rin­ki­mą.

Di­džiau­sia­me Šiau­rės Lie­tu­vos dau­gia­funk­ci­nia­me spor­to ir pra­mo­gų komp­lek­se iki va­sa­ros pra­džios dar įvyks ma­žiau­siai 25 kon­cer­tų, spek­tak­lių ir pa­ro­dų ka­te­go­ri­joms pri­ski­ria­mi ren­gi­niai bei ma­žiau­siai sep­ty­nios krep­ši­nio klu­bo "Šiau­liai" na­mų rung­ty­nės. Taip pat ba­lan­džio mė­ne­sį bus su­reng­tas tra­di­ci­nis "3 prieš 3" krep­ši­nio tur­ny­ras su­lau­kian­tis da­ly­vių iš vi­sos Lie­tu­vos.

Ren­gi­nių skai­čius, ži­no­ma, dar ga­li ir išaug­ti, ka­dan­gi ne vi­si ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riai jau spė­jo ofi­cia­liai pa­skelb­ti sa­vo or­ga­ni­zuo­ja­mų ren­gi­nių da­tas, o "Šiau­lių" se­zo­nas ga­li pra­si­tęs­ti ir at­krin­ta­mo­sio­se var­žy­bo­se.

Tas pa­ts ga­li at­si­tik­ti ir ki­to­se di­džio­sio­se Lie­tu­vos are­no­se, ta­čiau ver­ti­nant da­bar­ti­nę si­tua­ci­ją, ku­rią at­spin­di pa­skelb­ti ren­gi­niai ofi­cia­lio­se are­nų sve­tai­nė­se, di­des­niu ren­gi­nių skai­čiu­mi už Šiau­lių are­ną ga­li pa­si­gir­ti tik Kau­ne esan­ti di­džiau­sia Lie­tu­vo­je – "Žal­gi­rio" are­na.

Šiau­lių are­no­je ar­ti­miau­siu lai­ko­tar­piu lan­ky­to­jai bus lau­kia­mi ne­mo­ka­mo­se di­de­lio po­pu­lia­ru­mo su­si­lau­kian­čio­se ma­dos ir gro­žio pa­ro­do­se "Fas­hion ba­zaar" ar "De­sign for li­fe", ma­žo­sios Šiau­lių are­nos kon­cer­tų sa­lės ren­gi­niuo­se bei pa­grin­di­nė­je are­nos sa­lė­je vyks­tan­čiuo­se di­džiuo­siuo­se kon­cer­tuo­se, į ku­riuos šį pa­va­sa­rį aki­vaiz­du ke­liaus nuo moks­lei­vių iki sen­jo­rų.

"Di­dy­sis liau­diš­kos mu­zi­kos pa­ra­das" are­no­je vyk­sian­tis ko­vo 22-ąją pro­gno­zuo­ja­ma taps tik­ra šven­te sen­jo­rams, tuo tar­pu šiuo­lai­ki­nės po­pu­lia­rios mu­zi­kos vie­no va­ka­ro fes­ti­va­lis "Spring par­ty" su Alek­na ir "Ot­reya", gru­pė­mis "Sad­boi" ir "2 kvė­pa­vi­mas", Ig­le ir dar vie­na itin po­pu­lia­ria hip ho­po gru­pe apie ku­rios da­ly­va­vi­mą or­ga­ni­za­to­riai vie­šai at­skleis ba­lan­džio pra­džio­je bus tik­ras sal­dai­nis jau­ni­mui, ti­kė­ti­na, ir ne tik.

Į Šiau­lių are­ną įvai­raus am­žiaus ir skir­tin­gus sko­nius tu­rin­čius žiū­ro­vus kvies dar daug ki­tų ren­gi­nių, tarp ku­rių tra­di­ci­nis kon­cer­tas pir­mą­jį ge­gu­žės sek­ma­die­nį skir­tas Ma­mų die­nai. Ja­me šiais me­tais da­ly­vaus vi­sų my­li­mas vi­sa­liau­di­nis at­li­kė­jas Kas­ty­tis Ker­be­dis, ak­so­mi­nio bal­so sa­vi­nin­kė In­ga Va­lins­kie­nė kar­tu su šiau­lie­čių gru­pe "Vai­ras", links­mie­ji "Že­mai­tu­kai" bei tik­ra Šiau­lių mies­to pa­trio­tė Lau­ra Re­mei­kie­nė su sa­vo stu­di­ja.

Ne ką ma­žes­nio su­si­do­mė­ji­mo tu­rė­tų su­lauk­ti ir skam­biai pri­sta­to­ma spe­cia­liai Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 30-me­čiui pa­gal Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus dra­mą pa­sta­ty­ta ko­lia­ži­nė ope­ra "Maž­vy­das" ar LNK mu­zi­ki­nio pro­jek­to "Lie­tu­vos bal­sas" tie­sio­gi­nės trans­lia­ci­jos ket­virt­fi­na­lis. Sa­vo au­di­to­ri­jos dė­me­sį pri­kaus­tys Klai­pė­dos jau­ni­mo teat­ro spektaklis–koncertas "Gra­ži ir ta ga­lin­ga", at­li­kė­jai Do­na­tas Mont­vy­das, Gab­rie­lius Va­ge­lis, o taip pat įspū­din­gą šou pro­gra­mą pri­sta­ty­sian­ti vie­na ryš­kiau­sių Ru­si­jos mu­zi­kos me­gaž­vaigž­džių Fi­li­pas Kir­ko­ro­vas.

No­rin­tys su­si­kur­ti iš­skir­ti­nį va­ka­rą sau ir sa­vo šei­mai ar drau­gų kom­pa­ni­jai nie­ko ne­lauk­da­mi ga­li jau da­bar per­žvelg­ti vi­są Šiau­lių are­nos ren­gi­nių re­per­tua­rą bei pa­si­rink­ti la­biau­siai juos int­ri­guo­jan­čius ren­gi­nius.