Žaliosios rodyklės grįš ne į visas Šiaulių sankryžas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Da­lis praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je nuim­tų ža­lių­jų ro­dyk­lių šių me­tų pra­džio­je į san­kry­žas su­grįš.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja svars­tė mo­ty­vuo­tus pa­siū­ly­mus, kur bū­tų tiks­lin­ga su­grą­žin­ti pa­pil­do­mas len­te­les su ža­lia ro­dyk­le.

Nuo nau­jų me­tų prie švie­so­fo­rų ne­li­kus len­te­lių su ža­lio­mis ro­dyk­lė­mis, vi­suo­me­nė­je ki­lo pa­si­pik­ti­ni­mas dėl ki­lu­sių di­de­lių eis­mo spūs­čių. At­siž­vel­gu­si į tai, šių me­tų sau­sio 8 die­ną Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė pa­tvir­ti­no Ke­lių eis­mo tai­syk­lių 76 punk­to dėl prie švie­so­fo­rų įreng­tų len­te­lių su ža­lia ro­dyk­le grą­ži­ni­mą.

Ket­vir­ta­die­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja svars­tė mo­ty­vuo­tus pa­siū­ly­mus, kur bū­tų tiks­lin­ga su­grą­žin­ti pa­pil­do­mas len­te­les su ža­lia ro­dyk­le. UAB „Šiau­lių gat­vių ap­švie­ti­mas“ kar­tu su Šiau­lių po­li­ci­jos at­sto­vais at­rin­ko san­kry­žas, ku­rio­se, įver­ti­nus eis­mo trans­por­to ir pės­čių­jų srau­tus bei sau­gu­mą, šių len­te­lių grą­ži­ni­mas ga­lė­tų pa­dė­ti iš­spręs­ti eis­mo pro­ble­mas.

Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja pri­ta­rė siū­ly­mui ne­ter­mi­nuo­tai pa­pil­do­mas len­te­les grą­žin­ti Til­žės – Sto­ties, Du­bi­jos – Gum­bi­nės, Til­žės – Vai­do­to, Vil­niaus – Eže­ro gat­vių san­kry­žo­se, Pra­mo­nės gat­vės su­si­kir­ti­me su pre­ky­bos cent­ro "Bruk­li­nas“ sto­vė­ji­mo aikš­te­lės iš­va­žia­vi­mu. Lai­ki­nai, kol bus at­lik­ta švie­so­fo­rų re­konst­ruk­ci­ja, len­te­les su­grįš į Ser­ben­tų – Du­bi­jos, Til­žės – Gar­di­no – Sta­ty­bi­nin­kų, Til­žės – Vy­tau­to ir Til­žės – P. Cvir­kos gat­vių san­kry­žas.

UAB „Šiau­lių gat­vių ap­švie­ti­mas“ įrengs pa­pil­do­mas len­te­les su ža­lia ro­dyk­le aukš­čiau pa­mi­nė­to­se san­kry­žo­se, kai tik bus at­lik­tos šių len­te­lių įren­gi­mą reg­la­men­tuo­jan­čiuo­se tei­sės ak­tuo­se nu­ma­ty­tos pro­ce­dū­ros.

Pri­me­na­me, kad tri­jo­se san­kry­žo­se jau įreng­tos 5 pa­pil­do­mos sek­ci­jos į de­ši­nę. Vie­na – Vil­niaus ir Že­mai­tės, po dvi – Du­bi­jos ir Že­mai­tės bei Til­žės – J. Jab­lons­kio – Aukš­ta­ba­lio gat­vių san­kry­žo­se. Vil­niaus – Eže­ro gat­vių san­kry­žo­je įreng­ta pa­pil­do­ma juos­ta į de­ši­nę iš Vil­niaus gat­vės į Eže­ro gat­vę, Bi­ru­tės – Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vių san­kry­žo­je Bi­ru­tės gat­vė­je pa­keis­tos eis­mo kryp­tys juos­to­se. Til­žės – P. Cvir­kos gat­vių san­kry­žo­je pa­ko­re­guo­ti pės­čių­jų ir trans­por­to lai­kai, trans­por­to iš P. Cvir­kos gat­vės švie­so­fo­ro ža­lio sig­na­lo lai­ką pra­tę­siant ke­lio­mis se­kun­dė­mis il­giau nei pės­tie­siems, ker­tan­tiems Til­žės gat­vę. Dar 6sankryžose (Auš­ros alė­jos – Til­žės, Auš­ros alė­jos – Var­po, Auš­ros alė­jos – Dva­ro, Že­mai­tės – Vy­tau­to, Til­žės – Ge­gu­žių gat­vių, Vy­tau­to gat­vės – Drau­gys­tės pro­spek­to) ža­lių ro­dyk­lių grą­žin­ti ne­tiks­lin­ga, ka­dan­gi jo­se jau ren­gia­mi ar­ba šiais me­tais bus įreng­ti nau­ji švie­so­fo­rai.

Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos na­rys me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius tei­gė, kad Šiau­lių san­kry­žo­se nuim­tos 24 ža­lio­sios ro­dyk­lės. Jo ma­ny­mu, Šiau­liuo­se di­de­lių pro­ble­mų tai ne­su­kė­lė. Kaip pa­vyz­dį jis pa­tei­kė P. Cvir­kos – Til­žės gat­vių san­kry­žą, kur esant ža­liai ro­dyk­lei per vie­ną švie­so­fo­ro cik­lą pra­va­žiuo­da­vo 4 au­to­mo­bi­liai, o da­bar pa­re­gu­lia­vus pės­čių­jų srau­tus, pra­va­žiuo­ja 6.

Tvir­ti­na­ma, jog len­te­lių nuė­mi­mas ir nau­jų už­dė­ji­mas Sa­vi­val­dy­bei pa­pil­do­mai tai ne­kai­nuos. Dar­bai at­lie­ka­mi to­mis pa­čio­mis lė­šo­mis, ku­rios ski­ria­mos Šiau­lių gat­vių ap­švie­ti­mo eksp­loa­ta­ci­jai. Šiuos dar­bus at­lie­ka Sa­vi­val­dy­bės bend­ro­vė "Šiau­lių gat­vių ap­švie­ti­mas".