Verslo parodoje išdalyti apdovanojimai

ŠPR cent­ro Bui­ti­nių pa­slau­gų sky­riaus nuo­tr.
"Pa­ro­dos pa­slau­gos" no­mi­na­ci­jos lai­mė­to­jo ap­do­va­no­ji­mas įteik­tas Ig­nui Ge­čui, MB "Vek­si­ta" va­do­vui, už su­kur­tas kom­piu­te­ri­nio tink­lo inf­rast­ruk­tū­ros pa­slau­gas.
Šiau­liuo­se tris die­nas vy­ku­si tarp­tau­ti­nė Vers­lo ir pa­sie­ki­mų pa­ro­da "Šiau­liai-2019" šeš­ta­die­nį vai­ni­kuo­ta ap­do­va­no­ji­mais. Pa­ro­dos da­ly­viai ver­tin­ti ke­tu­rio­se no­mi­na­ci­jo­se.
ŠPR cent­ro Bui­ti­nių pa­slau­gų sky­riaus nuo­tr.
"Pa­ro­dos ga­mi­nio" no­mi­na­ci­jos lai­mė­to­jo ap­do­va­no­ji­mą pel­nė Mar­ty­nas Bu­jaus­kas (kai­rė­je) su­kū­ręs in­tea­rak­ty­vų su­ve­ny­rą. Juo džiau­gia­si ir mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas.

"Pa­ro­dos ga­mi­nio" no­mi­na­ci­jos lai­mė­to­ju pri­pa­žin­tas šiau­lie­čio jau­no­jo vers­li­nin­ko Mar­ty­no Bu­jaus­ko in­di­vi­dua­lios veik­los "En­ter VR me­dia" su­kur­tas in­te­rak­ty­vus su­ve­ny­ras.

"Pa­ro­dos ga­mi­nio" no­mi­na­ci­jo­je ant­ros vie­tos dip­lo­mą pel­nė ma­žo­ji bend­ri­ja "Dis­cus So­lis", pri­sta­čiu­si me­cha­ni­nius konst­ruk­to­rius iš ber­žo fa­ne­ros. Tre­čios vie­tos dip­lo­mu įver­tin­ta MV Group Pro­duc­tion "VO­RU­TA BER­RIES & HERBS“ span­guo­lių ir žo­le­lių trauk­ti­nė.

No­mi­na­ci­jos "Pa­ro­dos pa­slau­ga" lai­mė­to­ja pri­pa­žin­ta MB "Vek­si­ta", pri­sta­čiu­si kom­piu­te­ri­nio tink­lo inf­rast­ruk­tū­ros pa­slau­gas.

Šios no­mi­na­ci­jos dip­lo­mą pel­nė Gab­rie­lė Švar­cu­kai­tė už an­ta­kių la­mi­na­vi­mo pa­slau­gą.

No­mi­na­ci­jo­je "Pa­ro­dos sten­das" ge­riau­siu pri­pa­žin­tas MV Group Pro­duc­tion sten­das, ku­ria­me sa­vo pro­duk­ci­ją de­monst­ra­vo "Gu­ber­ni­ja", "Anykš­čių vy­nas", "Ali­ta".

Šio­je no­mi­na­ci­jo­je dip­lo­mas įteik­tas Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­rui.

No­mi­na­ci­jos "Pa­ro­dos ino­va­ci­ja" lai­mė­to­ju ta­po pa­ro­dos da­ly­vis iš Lat­vi­jos SIA APPS Europe/Sigmars Ci­novs­kis – už pra­mo­nei skir­tą uni­ka­lią tech­no­lo­gi­ją ko­vai su kva­pais ir dul­kė­mis.

"Pa­ro­dos ino­va­ci­jos" dip­lo­mu ap­do­va­no­tas Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ras, pri­sta­tęs edu­ka­ci­nį žaidimą/testą apie at­lie­kų tvar­ky­mo pa­si­rin­ki­mus kas­die­ni­nė­je veik­lo­je.

Šiau­lių pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mai su par­tne­re Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­be pa­ro­dą su­ren­gė 24 kar­tą. Pa­ro­do­je 150 da­ly­vių ro­dė sa­vo pro­duk­ci­ją ir pri­sta­tė tei­kia­mas pa­slau­gas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.