Į Verslo pasiekimų parodą "Šiauliai'19" – be bilietų

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Lapk­ri­čio 28-ąją Šiau­lių are­no­je pra­si­dės tra­di­ci­nė vers­lo pa­sie­ki­mų pa­ro­da „Šiau­liai’19“.
Lapk­ri­čio 28-ąją Šiau­lių are­no­je pra­si­deda tris die­nas truk­sian­ti tra­di­ci­nė kas­me­ti­nė vers­lo pa­sie­ki­mų pa­ro­da "Šiau­liai'19".

Šiau­lių pre­ky­bos, pra­mo­nės, ir ama­tų rū­mų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Alf­re­das Jo­nuš­ka in­for­ma­vo, kad pa­ro­do­je pri­si­sta­tys apie 150 da­ly­vių – to­kį skai­čių ri­bo­ja are­nos erd­vė. Anot va­do­vo, di­džio­ji da­lis pa­ro­dos da­ly­vių – Šiau­lių re­gio­no įmo­nės, ta­čiau bus ir sve­čių: pri­si­sta­tys 10 Tel­šių re­gio­no įmo­nių, taip pat iš Lat­vi­jos, Len­ki­jos, Vo­kie­ti­jos.

A. Ja­nuš­ka pa­ste­bė­jo, kad ši pa­ro­da – pui­ki pro­ga pri­si­sta­ty­ti net ir toms re­gio­no įmo­nėms, ku­rios vi­są sa­vo pro­duk­ci­ją eks­por­tuo­ja. Dau­ge­lis įmo­nių skun­džia­si, kad ne­ran­da dar­buo­to­jų, bet vers­lo įmo­nės tu­ri bū­ti ži­no­mos mies­te, kad žmo­nės no­rė­tų jo­se dirb­ti.

Pas­ku­ti­nę pa­ro­dos die­ną su­da­ry­ta ko­mi­si­ja iš­rinks tris no­mi­nan­tus – me­tų ga­mi­nio, me­tų pa­slau­gos ir įdo­miau­sio sten­do.

A. Ja­nuš­ka pa­brė­žė, kad nau­ja yra tai, jog šį­met lan­ky­to­jams įė­ji­mas į pa­ro­dą yra vi­siš­kai ne­mo­ka­mas.

Pa­ro­dą, kaip ir kas­met, ly­dės kon­fe­ren­ci­jos ir se­mi­na­rai. Pa­ro­dos me­tu pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je vyks tarp­tau­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja apie žie­di­nę eko­no­mi­ką. Kon­fe­ren­ci­jo­je "Žie­di­nė eko­no­mi­ka kon­ku­ren­cin­giems re­gio­nams" pra­ne­ši­mus skai­tys pra­ne­šė­jai ne tik iš Lie­tu­vos, bet ir Eu­ro­pos są­jun­gos vers­lo įmo­nių bei tarp­tau­ti­nių vers­lo or­ga­ni­za­ci­jų.

"Eu­ro­pos ko­mi­si­ja nu­si­ma­tė tiks­lus ir žie­di­nei eko­no­mi­kai bus ski­ria­mas la­bai di­de­lis dė­me­sys. Nusp­ren­dė­me, kad lai­kas pra­dė­ti, kad įmo­nės ga­lė­tų pa­tek­ti į tarp­tau­ti­nius fon­dus ir vys­ty­ti sa­vo ga­my­bą žie­di­nės eko­no­mi­kos kryp­ti­mi – kad tai, ką ga­mi­na­me ir var­to­ja­me, kuo ma­žiau pa­tek­tų į są­var­ty­ną. Pa­vyz­džiui, kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­vaus sau­lės ba­te­ri­jų ga­min­to­jai. Jie dek­la­ruo­ja, kad 80 pro­cen­tų to, ką ga­mi­na, po 25 me­tų bus ga­li­ma grą­žin­ti į per­dir­bi­mą ir pa­nau­do­ti vėl", – ko­men­ta­vo A. Jo­nuš­ka.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Stra­te­gi­nės plėt­ros ir eko­no­mi­kos de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Vai­da Ka­la­se­vi­čie­nė pra­ne­šė, kad Sa­vi­val­dy­bės sten­de pa­ro­do­je pri­si­sta­tys ne tik Ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­riai. Smul­kie­ji vers­li­nin­kai pri­sta­tys 8 pro­jek­tus, ku­rie lai­mė­jo jau­nų­jų vers­li­nin­kų ir tų, kam per 50, vers­lo pro­jek­tų kon­kur­sus.

Sa­vi­val­dy­bė sky­rė apie 20 tūks­tan­čių eu­rų pro­gra­mai "Šiau­liai smart", bus ren­gia­mas moks­lo ir vers­lo ren­gi­nių cik­las, skir­tas ug­dy­ti jau­ni­mo vers­lu­mą, sie­kiant ak­cen­tuo­ti, kad Šiau­liai – tin­ka­mas mies­tas kar­je­rai. Iš šių lė­šų ren­gia­ma ir tarp­tau­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja apie žie­di­nę eko­no­mi­ką.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.