Parodoje vėl dūzgia verslo avilys

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Vid­man­tas Ja­per­tas, Šiau­lių pre­ky­bos,par­mo­nės ir ama­tų rū­mų pre­zi­den­tas, svei­ki­ni­mo kal­bą sa­kė ro­bo­tų kom­pa­ni­jo­je.
Šiau­lių are­no­je va­kar ati­da­ry­ta tris die­nas truk­sian­ti tarp­tau­ti­nė vers­lo ir pa­sie­ki­mų pa­ro­da "Šiau­liai 2019". Pu­sant­ro šim­to da­ly­vių iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Pran­cū­zi­jos, Vo­kie­ti­jos ro­do sa­vo pro­duk­ci­ją, pa­slau­gas. Pa­ro­dos tra­di­ci­ja iš­lai­ko­ma dau­giau nei du de­šimt­me­čius.

Nuo ro­bo­tų ir cen­to kū­rė­jo

Šiau­lių pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mai ir mies­to Sa­vi­val­dy­bė kas­met tę­sia pa­ro­dos tra­di­ci­ją. Šie­met ji vyks­ta jau 24 kar­tą.

ŠPPAR pre­zi­den­tas Vid­man­tas Ja­per­tas svei­ki­ni­mo kal­bą sa­kė dvie­jų įspū­din­gų ro­bo­tų kom­pa­ni­jo­je. Jis pa­brė­žė, jog pa­ro­da įgau­na "vers­lo šven­tės for­ma­tą", bet neap­len­kia ir ak­tua­li­jų.

"Ro­bo­tai že­mę ap­lan­ko gel­bė­da­mi ją nuo grės­mių ir sim­bo­liš­ka, kad jie yra čia – vals­ty­bės biu­dže­te iš­ryš­kė­jo nea­pib­rėž­tu­mas dėl mo­kes­ti­nės atei­ties. Kal­bė­si­me ir apie pro­ble­mų spren­di­mus", – ak­cen­ta­vo V.Ja­per­tas.

Į ati­da­ry­mą at­vy­ko Lie­tu­vos pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų pre­zi­den­tas Ri­mas Var­ku­le­vi­čius. "Šiau­lių kraš­tui" jis pa­brė­žė, jog Šiau­lių vers­lo pa­ro­da yra la­bai svar­bi sa­vo tęs­ti­nu­mu bei čia vyks­tan­čiu ga­min­to­jo ir pir­kė­jo bend­ra­vi­mu.

Svei­kin­da­mas pa­ro­dos da­ly­vius jis pa­brė­žė, jog pa­ts yra šiau­lie­tis, čia bai­gė mo­kyk­lą.

"Šiau­liai man aso­ci­juo­ja­si su pra­mo­nės, vers­lo, ama­tų veik­la, – sa­kė sve­čias. – Šiau­liai tu­ri stip­rią vers­lu­mo dva­sią, daug da­vė vers­lo, kū­ry­bos žmo­nių. Pa­vyz­džiui, Dei­vi­dą Bre­ne­rį, JAV cen­to kū­rė­ją, o juk be cen­to ir mi­li­jo­nas – ne mi­li­jo­nas."

"Šiau­lių kraš­tui" ko­men­tuo­da­mas pa­ro­dos tiks­lus V. Ja­per­tas pa­brė­žė, jog pa­ro­da ple­čia­si ren­gi­nių ir gvil­de­na­mų te­mų apim­ti­mi. Šie­met pa­grin­di­nės kon­fe­ren­ci­jos te­ma "Žie­di­nė eko­no­mi­ka kon­ku­ren­cin­giems re­gio­nams".

"Sie­kia­me su­teik­ti mak­si­ma­lią nau­dą ir vers­li­nin­kams, ir so­cia­li­niams par­tne­riams, ir val­džios ins­ti­tu­ci­joms, kad pa­jus­tų, kuo pa­sau­lis gy­ve­na. Taip pat, kad la­biau nu­to­lę ma­žie­ji vers­li­nin­kai neuž­si­da­ry­tų sa­vo sa­vi­val­dy­bių rė­muo­se, pa­si­ro­dy­tų, pa­si­tik­rin­tų ga­li­my­bes", – sa­kė ŠPPAR pre­zi­den­tas.

Jo žo­džiais, re­gio­no vers­las to­liau au­ga: "Ne­ma­to­me kaž­ko­kio kri­ti­mo po­žy­mių. O nau­ja yra tai, kad ieš­ko­me for­mų eks­por­tuo­ti ne tik pro­duk­ci­ją, bet ir pa­slau­gą. Šiau­lių rū­mai esa­me lai­mė­ję fi­nan­sa­vi­mą pa­slau­gų eks­por­tui sta­ty­bos sri­ty­je".

Pa­ro­dos mar­gu­my­nai

Pa­ro­dos da­ly­vių sten­dai vi­lio­ja įvai­riau­sia pro­duk­ci­ja ir pa­slau­go­mis.

Šiau­lių įmo­nės ro­do ir elekt­ri­nius dvi­ra­čius (UAB " Bal­tik vai­ras"), ir spe­cia­lią kos­me­ti­ką, ga­mi­na­mą iš na­tū­ra­lių ža­lia­vų (UAB "Ru­ve­ra"), ku­ria pa­pras­tai pre­kiau­ja tik in­ter­ne­tu. Da­ly­vau­ja pa­ro­do­je su sa­vo pro­duk­ci­ja ir "Va­le­ri­jo­no" vais­ti­nė.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės sten­de sa­vo pro­duk­tuspri­sta­to jau­nų­jų vers­li­nin­kų kon­kur­so lai­mė­to­jai. Tarp jų – IT tink­lo pri­žiū­rė­to­jai ir iš­ma­nio­jo su­ve­ny­ro ga­min­to­jai. Sa­vi­val­dy­bės sten­de siū­lo­ma pa­tai­ky­ti į di­džiu­lį tai­ki­nį iš lan­ko – vers­lo sėk­mei.

Lat­viai de­monst­ruo­ja įvai­riau­sius va­lik­lius: vieni aki­nių va­ly­mo, ki­ti – uni­ver­sa­lius dė­mių va­lik­lius. Tre­ti pa­tal­pų va­ly­mo tech­no­lo­gi­jas.

Mais­to pro­duk­tų kaip vi­sa­da gau­su: duo­nos, mė­sos, deš­rų, kum­pių, sū­rių. Juos kvie­čia pirk­ti ūki­nin­kai iš ap­skri­ties ra­jo­nų ir bend­ro­vių.

Pa­ro­do­je da­ly­vau­ja ir gė­ri­mų ga­min­to­ja "Gu­ber­ni­ja". Lie­tu­viš­kus vy­nus iš Anykš­čių ra­gau­ja ir iš­si­ren­ka pran­cū­zai, ku­rie čia pat sa­vo vy­nais pre­kiau­ja. Pran­cū­zai, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės par­tne­riai, yra nuo­la­ti­niai pa­ro­dos da­ly­viai. Jų de­le­ga­ci­jos va­do­vas ak­cen­ta­vo: "Čia kar­tu Eu­ro­pos vers­lą ku­ria­me."

Kė­dai­niš­kis vers­linin­kais siū­lo mi­daus ga­mi­nių.

Chal­vų ga­min­to­jas iš Pa­ne­vė­žio kvie­čia ra­gau­ti įvai­riau­sio sko­nio chal­vų, o jo kraš­tie­te at­ve­žė lie­tu­viš­kų, tur­kiš­kų ir kart­ve­lų sal­du­my­nų.

Iš Bir­žų pir­mą kar­tą at­vy­kę da­ly­viai pri­sta­to sa­vo le­van­dų ūkį.

Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Bui­ti­nių pa­slau­gų sky­rius ro­do sa­vo moks­lei­vių ge­bė­ji­mus: da­ro­mos šu­kuo­se­nos, ma­kia­žai, ro­do­mi pa­ga­min­ti su­ve­ny­rai, ka­lė­di­niai at­ri­bu­tai. Sky­riaus moks­lei­viai su fo­toa­pa­ra­tais fik­suo­ja pa­ro­dos aki­mir­kas.

Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ras pa­ro­do­je mo­ko rū­šiuo­ti at­lie­kas ir in­te­rak­ty­viu žai­di­mu kvie­čia pa­si­tik­rin­ti ži­nias.

Šiau­lių ap­skri­ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (ŠAV­MI) – taip pat pa­ro­dos da­ly­vė, ve­da se­mi­na­rus moks­lei­viams ir suau­gu­siems.

"Nors mo­kes­čių ins­pek­ci­ja – ne tau­py­mo plat­for­ma, bet ga­li­me pa­dė­ti tau­py­ti", – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" Auk­sė Tut­ku­tė, ŠAV­MI va­do­vė.

Ir pa­ro­dos ren­gė­jai ti­ki­na, jog ga­li­my­bė at­ras­ti po vie­nu sto­gu vis­ką, kas do­mi­na – tai pui­kus bū­das su­tau­py­ti. Ir ne tik pi­ni­gus, bet ir lai­ką. Ne tik įsi­kvėp­ti vers­lo idė­jų, pa­ma­ty­ti nau­jų pro­duk­tų, bet ir nei­šei­ti tuš­čio­mis, pa­si­rink­ti do­va­nų ar­tė­jan­čioms Ka­lė­doms.

Šian­dien čia vyks Šiau­lių kraš­to tu­riz­mo fo­ru­mas, o šeš­ta­die­nį 15 va­lan­dą bus ap­do­va­no­ja­mi pa­ro­dos da­ly­viai.

Pirmą kartą parodos lankymas yra nemokamas.

Komentarai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.