Savaitgalį Šiauliuose varžysis vieni stipriausių Europos žolės riedulio klubų

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jo­je su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je min­ti­mis apie ar­tė­jan­tį čem­pio­na­tą da­li­jo­si spor­to klu­bo "Ginst­rek­tė", Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos, Šiau­lių reg­bio ir žo­lės rie­du­lio aka­de­mi­jos, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai.
Va­sa­rio 21–23 die­no­mis Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos spor­to sa­lė­je vyks 2020 m. Eu­ro­pos mo­te­rų rie­du­lio už­da­rų pa­tal­pų Trop­hy čem­pio­na­tas. Tai yra ant­ra­sis pa­gal pa­jė­gu­mą Eu­ro­pos čem­pio­na­to di­vi­zio­nas, ku­ria­me su­si­grums aš­tuo­nių Eu­ro­pos ša­lių čem­pio­nių ko­man­dos. Dėl pa­te­ki­mo į Eli­ti­nį di­vi­zio­ną ko­vos klu­bai iš Pran­cū­zi­jos, Tur­ki­jos, Švei­ca­ri­jos, Ita­li­jos, Kroa­ti­jos, Če­ki­jos, Bel­gi­jos ir tur­ny­ro šei­mi­nin­kės Šiau­lių "Ginst­rek­tė-ŠSG".

Žo­lės rie­du­lio šven­tė

Ant­ra­die­nį Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jo­je su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je min­ti­mis apie ar­tė­jan­tį čem­pio­na­tą da­li­jo­si spor­to klu­bo "Ginst­rek­tė", Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos, Šiau­lių reg­bio ir žo­lės rie­du­lio aka­de­mi­jos, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai.

Pa­sak klu­bo "Ginst­rek­tė" di­rek­to­rės Joa­nos Gai­da­ma­vi­čie­nės, Šiau­liuo­se sa­vait­ga­lį vyks tik­ra eu­ro­pi­nio ly­gio rie­du­lio šven­tė, nes čia at­vyks­ta vie­nos stip­riau­sių Eu­ro­pos ko­man­dų.

"Tai ko­man­dos, ku­rios ly­de­riau­ja Eu­ro­po­je, o kai ku­rios net da­ly­vau­ja olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se. Mes pa­ma­ty­si­me jas čia – Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos sa­lė­je. Be­lie­ka pa­lin­kė­ti sa­vo ko­man­dai, kad ji pa­siek­tų pui­kių re­zul­ta­tų šia­me čem­pio­na­te. Ti­kiuo­si, kad ne tik gro­žė­si­mės ren­gi­niu, bet ir už­siau­gin­si­me di­des­nį meist­riš­ku­mą, ku­ris leis­tų to­liau ko­vo­ti Eu­ro­po­je ir gal­būt pa­sau­li­nio ly­gio var­žy­bo­se", – sa­kė J. Gai­da­ma­vi­čie­nė.

Šiau­lių "Ginst­rek­tės-ŠSG" ko­man­da tre­ni­ruo­tis ir ruoš­tis ar­tė­jan­čioms čem­pio­na­to ko­voms tu­rė­jo pui­kias są­ly­gas. Tai lė­mė prieš me­tus pra­si­dė­jęs bend­ra­dar­bia­vi­mas su Šiau­lių spor­to gim­na­zi­ja. Gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Ir­ma Ab­ro­mai­tie­nė pa­si­džiau­gė, kad į klu­bo su­dė­tį jau įsi­lie­jo pa­čios ta­len­tin­giau­sios pen­kios gim­na­zi­jos žai­dė­jos. Tie­sa, šių mer­gi­nų čem­pio­na­te aikš­tė­je neiš­vy­si­me, nes joms dar šiek tiek stin­ga pa­tir­ties to­kio aukš­to ly­gio var­žy­boms.

Aukš­to ran­go už­da­rų pa­tal­pų žo­lės rie­du­lio var­žy­bos Šiau­liuo­se vyks ne pir­mą kar­tą. Anks­čiau jos bū­da­vo ren­gia­mos Šiau­lių are­no­je. At­si­ra­dus Šiau­liuo­se nau­jai pui­kiai erd­vei – Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos sa­lei – var­žy­bas pa­siū­ly­ta reng­ti čia, ir Eu­ro­pos žo­lės rie­du­lio fe­de­ra­ci­ja, įver­ti­nu­si są­ly­gas, tam pri­ta­rė.

"To­kio ran­go var­žy­bos mums – pir­mos. Tai at­sa­ko­my­bė ir iš­ban­dy­mas. Su­teik­si­me pa­čias ge­riau­sias są­ly­gas spor­ti­nin­kams, kad nie­ko ne­trūk­tų, o pa­si­bai­gus var­žy­boms vi­si iš­va­žiuo­tų su ge­ra nuo­tai­ka", – ža­dė­jo I. Ab­ro­mai­tie­nė.

Pa­sak J. Gai­da­ma­vi­čie­nės, Spor­to gim­na­zi­jos sa­lė­je įreng­ta pa­ti mo­der­niau­sia dan­ga. Be to, šiau­lie­tės čia ga­lė­jo nuo­lat tre­ni­ruo­tis. To­kios ga­li­my­bės ren­giant čem­pio­na­tus Šiau­lių are­no­je ne­bū­da­vo, nes dan­ga bū­da­vo iš­klo­ja­ma tik prieš pat čem­pio­na­tą.

"Sta­tant šią sa­lę, bu­vo min­tys, kad ji bus skir­ta pa­si­ren­gi­mui, tre­ni­ruo­tėms, pri­tai­ky­ta kuo dau­giau spor­to ša­kų. Tre­ni­ruo­tėms ji idea­liai tin­ka, o ar tin­ka ir aukš­čiau­sio ly­gio var­žy­boms, tuo įsi­ti­kin­si­me jau šį sa­vait­ga­lį", – sa­kė Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­ta­ras Ja­siū­nas.

Tai ko­man­dos, ku­rios ly­de­riau­ja Eu­ro­po­je, o kai ku­rios net da­ly­vau­ja olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se. Mes pa­ma­ty­si­me jas čia – Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos sa­lė­je.

Čem­pio­na­tą sa­lė­je ga­lės ste­bė­ti apie 300 žiū­ro­vų.

27 me­tus klu­bo tre­ne­riu dir­ban­tis Vai­do­tas Vai­če­liū­nas jau ne kar­tą yra at­ve­dęs ko­man­dą iki aukš­čiau­sio ly­gio var­žy­bų eta­po ir ži­no jų svar­bą.

"Tu­rė­jo­me pui­kias są­ly­gas ruoš­tis. Tai pir­mie­ji me­tai, kai mes taip rim­tai ruo­šia­mės Eu­ro­pos čem­pio­na­tui. Ši sa­lė mums yra lyg na­mų, tad ti­ki­mės, kad sie­nos ir­gi pa­dės pa­siek­ti ge­riau­sių re­zul­ta­tų. Tiks­lai yra aukš­ti – ti­ki­mės pa­tek­ti į tre­je­tu­ką. At­va­žiuo­ja ša­lių čem­pio­nės, tad bus la­bai sun­ku. Šiek tiek pri­trū­ko­me drau­giš­kų var­žy­bų pa­si­ren­gi­mo eta­pe, ta­čiau jau­čia­mės tvir­tai", – sa­kė V. Vai­če­liū­nas.

Ko­man­dos ka­pi­to­nė Sa­man­ta Ja­kov­le­va ti­ki­si, kad na­muo­se vyk­sian­tis tur­ny­ras bus pa­pil­do­ma mo­ty­va­ci­ja kuo ge­riau pa­si­ro­dy­ti prieš šei­mos na­rius ir drau­gus.

"Į Šiau­lius at­vyks­ta la­bai stip­rios ko­man­dos. Ne­pai­sant to, ti­ki­mės ir steng­si­mės išei­ti į Eu­ro­pos eli­tą. Spor­tas – tai ne tik na­mų dar­bai ir pa­si­ruo­ši­mas, bet dar ir for­tū­na, ti­ki­mės, kad jos ne­trūks šį sa­vait­ga­lį. La­bai di­džiu­lis skir­tu­mas žais­ti na­muo­se ar iš­vy­ko­je. Na­muo­se tai – pa­pil­do­ma mo­ty­va­ci­ja, pa­pil­do­mos jė­gos", – min­ti­mis da­li­jo­si il­ga­me­tė klu­bo žai­dė­ja ir vie­na iš ly­de­rių Do­na­ta Gri­gie­nė.

Silp­nų var­žo­vių nė­ra

Bur­tų ke­liu ko­man­dos bu­vo su­skirs­ty­tos į dvi gru­pes po ke­tu­rias ko­man­das. A gru­pė­je rung­sis "Ga­zian­tep Po­lisgücü SK" (Tur­ki­ja), HC "Rot­weiss Wet­tin­gen" (Švei­ca­ri­ja), HF "Lo­ren­zo­ni Bra" (Ita­li­ja) ir "Hoc­key Klub Ze­li­na" (Kroa­ti­ja). B gru­pė­je – "Douai HC" (Pran­cū­zi­ja), SK "Sla­via Pra­gue" (Če­ki­ja), "Wa­ter­loo Ducks" HC (Bel­gi­ja) ir Šiau­lių "Ginst­rek­tė-ŠSG" (Lie­tu­va).

Dvi pir­mas vie­tas gru­pė­se užė­mu­sios ko­man­dos pa­teks į ly­de­rių ket­ver­tu­ką ir kau­sis dėl ap­do­va­no­ji­mų ir ke­lia­la­pių į Eli­to di­vi­zio­ną. 3–4 vie­tas gru­pė­se užė­mu­sioms ko­man­doms teks kau­tis dėl iš­li­ki­mo Trop­hy di­vi­zio­ne. 7–8 vie­tas bend­ro­je įskai­to­je užė­mu­sioms eki­poms atei­nan­čiais me­tais teks kau­tis tre­čia­ja­me pa­gal pa­jė­gu­mą di­vi­zio­ne.

Pa­sak D. Gri­gie­nės, nė vie­no­je gru­pė­je nė­ra silp­nų var­žo­vių, o fa­vo­ri­tė­mis ji lai­ko če­kes, ku­rios Eu­ro­pos čem­pio­na­te įvei­kė la­bai stip­rias vo­kie­tes ir iš­ko­vo­jo bron­zą.