Pasivaikščiojimas po Šiaulius su policijos vadovu

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas Ra­mū­nas Sa­ra­pas sa­ko, kad kar­tais pa­rei­gū­nai pa­si­gen­da pa­gar­bes­nio mies­tie­čių, ypač pa­žei­dė­jų, bend­ra­vi­mo. "Kiek­vie­ną po­kal­bį įra­šo ant pa­rei­gū­no uni­for­mos se­gi­ma vaiz­do ir gar­so ka­me­ra – ži­no­ki­te tai."
Bru­ta­liu or­ga­ni­zuo­tu nu­si­kals­ta­mu­mu ka­dai­se gar­sė­ję Šiau­liai šian­dien su­si­kū­rę ra­mes­nio, sau­ges­nio mies­to įvaiz­dį. Vis tik, sa­ko Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas Ra­mū­nas Sa­ra­pas, po­grin­di­nis or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­tė­lių gy­ve­ni­mas te­beeg­zis­tuo­ja. Pa­žei­di­mų vie­šo­se mies­to erd­vė­se, va­gys­čių, smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, eis­mo pa­žei­di­mų ir­gi įvyk­do­ma ne­ma­žai. Guo­džia tik tai, kad nu­si­kals­ta­mų vei­kų kiek­vie­nais me­tais ma­žė­ja.
Su Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos va­do­vu R. Sa­ra­pu ke­liau­ja­me po Šiau­lius.

Pir­mau­jan­čių­jų gre­tos

Po­li­ci­jos ana­li­zė ro­do, kad vie­tų, ku­rio­se nuo­la­tos fik­suo­ja­ma nu­si­kals­ta­mų vei­kų, Šiau­liuo­se yra ne tiek ma­žai.

Pir­mo­je vie­to­je, anot R. Sa­ra­po, la­biau­siai mies­tie­čių mėgs­ta­mas pre­ky­bos ir pra­mo­gų cent­ras "Ak­ro­po­lis" ir jo priei­gos. Va­gys­tės iš par­duo­tu­vių, priei­go­se – vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mai, dis­po­na­vi­mas nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis. Va­gia­ma ir iš ki­tų mies­to pre­ky­bos cent­rų.

Cent­ri­nė­je mies­to da­ly­je do­mi­nuo­ja nu­si­kals­ta­mos vei­kos prie nak­ti­nių klu­bų "Pe­ga­sas" ir "Me­ga". Na­tū­ra­lu, kad nak­ti­nis gy­ve­ni­mas, ku­riam ne­re­tai ne­sve­ti­mas al­ko­ho­lis, tu­ri sa­vo spal­vų. Prie nak­ti­nių pa­si­links­mi­ni­mo vie­tų daž­niau­si vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mai, liau­diš­kai sa­kant, muš­ty­nės.

Po­li­ci­ja daž­nai vyks­ta ir į Til­žės 52 bend­ra­bu­tį bei jo priei­gas, taip pat į Til­žės 121 bend­ra­bu­tį. Ra­my­bės čia stin­ga ne tik gy­ven­to­jų bu­tuo­se, bet ir vie­šai.

"Gy­ve­nan­čių­jų kon­tin­gen­tas iš­kė­lė šiuos bend­ra­bu­čius į pir­mau­jan­čių­jų pa­gal nu­si­kals­ta­mas vei­kas, dau­giau­siai dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, są­ra­šo vir­šų", – sa­ko Šiau­lių po­li­ci­jos va­do­vas.

Smur­tu prieš ar­ti­mus žmo­nes neat­si­lie­ka ir Vy­tau­to gat­vės 150-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­tas bend­ra­bu­tis.

Or­ga­ni­zuo­tas nu­si­kals­ta­mu­mas da­bar ki­toks

Prieš ge­rą de­šimt­me­tį ir anks­čiau sprog­di­ni­mo sos­ti­ne va­din­ti Šiau­liai šian­dien tar­si pa­kei­tę sa­vo įvaiz­dį. At­ro­dy­tų, kad mies­te or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ne­bė­ra, o sprog­di­ni­mai, re­ke­tas ir ki­ti bru­ta­lūs nu­si­kal­ti­mai – jau is­to­ri­ja.

R. Sa­ra­pas sa­ko, kad or­ga­ni­zuo­ti nu­si­kal­tė­liai Šiau­liuo­se "vei­kia", tik pa­sta­rai­siais me­tais jų veik­la pa­ki­tu­si. Nu­si­kal­tė­liai da­bar orien­tuo­ja­si į nar­ko­biz­nį. De­ja, tai rakš­tis ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir Eu­ro­po­je, vi­sa­me pa­sau­ly­je.

"Ki­ta ver­tus, kas tas or­ga­ni­zuo­tas nu­si­kals­ta­mu­mas? Žmo­nės įsi­vaiz­duo­ja tą, kas bu­vo anks­čiau – sprog­di­ni­mai, bru­ta­lus ne­si­skai­ty­mas, re­ke­tas, gro­bė, ve­žė, pa­de­gi­nė­jo na­mus, ma­ši­nas. To da­bar ne­bė­ra ar­ba yra tik pa­vie­niai at­ve­jai, san­ty­kių aiš­ki­ni­mai­si, – sa­ko ko­mi­sa­ras. – Da­bar­ti­niai nu­si­kals­ta­mi jun­gi­niai ei­li­niam pi­lie­čiui ne­ke­lia rea­lių grės­mių, kaip bu­vo anks­čiau. Pab­rė­žiu, to­kio bru­ta­laus nu­si­kals­ta­mu­mo, koks bu­vo anks­čiau, da­bar ne­bė­ra."

Prieš tap­da­mas Šiau­lių po­li­ci­jos va­do­vu R. Sa­ra­pas ne vie­ne­rius me­tus va­do­va­vo Pa­ne­vė­žio ap­skri­ties po­li­ci­jos Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo biu­rui. Jis su­tin­ka pa­ly­gin­ti abu mies­tus.

"Šiau­liai ir Pa­ne­vė­žys – du la­bai skir­tin­gi re­gio­nai. Šiau­liuo­se vi­sa­da bu­vo ma­žiau bru­ta­lių, sun­kių nu­si­kal­ti­mų, bet bu­vo dau­giau sprog­di­ni­mų. Ta­čiau nu­žu­dy­mų skai­čiu­mi Pa­ne­vė­žį bū­tų bu­vę sun­ku ap­lenk­ti. Da­bar 5–6 me­tai vis­kas sta­bi­li­za­vo­si ir jau ma­žė­ja abie­juo­se mies­tuo­se. To­kio nu­si­kals­ta­mu­mo, koks bu­vo apie 2000-uo­sius, kai vy­ko pri­va­ti­za­ci­ja, kai si­tua­ci­ja bu­vo su­dė­tin­ga vi­so­je ša­ly­je, da­bar ne­bė­ra."

Kvai­ša­lai ir va­gys­tės

Di­džiau­siu skau­du­liu įvar­di­ja­mi nar­ko­ti­kai. Pa­rei­gū­nai ne­be­sis­te­bi, kai ne­di­de­li kvai­ša­lų kie­kiai ap­tin­ka­mi ir au­to­mo­bi­liuo­se, ir pa­si­links­mi­ni­mo vie­to­se, ir mo­kyk­lo­se.

Ne taip se­niai, sa­ko pa­šne­ko­vas, už dis­po­na­vi­mą kvai­ša­lais, kuo­met bu­vo ran­da­mas tik ne­di­de­lis jų kie­kis, as­muo bū­da­vo bau­džia­mas ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka. Da­bar to­kia vei­ka yra kri­mi­na­li­zuo­ta, tai­gi ir už ne­di­de­lį kie­kį ke­lia­ma bau­džia­mo­ji by­la.

Nie­ko guo­džian­čio ko­mi­sa­ras ne­ga­li pa­sa­ky­ti ir apie va­gys­tes. Po­li­ci­ja mies­te jų fik­suo­ja daug ir ne­bū­ti­nai iš pre­ky­bos cent­rų, kur va­gia ne­re­tai ir pa­si­tu­rin­čiai gy­ve­nan­tys žmo­nės.

"Ko­dėl taip da­ro? Juk va­gia ne dėl to, kad ne­tu­ri, ko val­gy­ti. Bet čia jau me­di­kai gal paaiš­kin­tų...", – svars­to R. Sa­ra­pas.

Šiau­lių skau­du­lys, anot R. Sa­ra­po, prieš ke­le­rius me­tus bu­vo au­to­mo­bi­lių va­gys­tės. Da­bar šti­lis. Šiau­lių po­li­ci­ja su­čiu­po gru­pę as­me­nų, ku­rie au­to­mo­bi­lius vo­gė ir ar­dė de­ta­lėms.

"Va­gys­čių au­gi­mą mes sie­ja­me su tam tik­rų as­me­nų grį­ži­mu iš ka­li­ni­mo įstai­gų ir jų su­grą­ži­ni­mu ten. Už tai va­gys­tės tar­si ban­guo­ja."

Šiau­lių mies­tas pa­sta­ruo­ju me­tu smar­kiai ple­čia ste­bė­ji­mo ka­me­rų tink­lą (kal­ba­ma apie 80 ka­me­rų) vie­šo­se erd­vė­se, ypač to­se vie­to­se, kur įvyk­do­ma dau­giau­siai pa­žei­di­mų. Vi­deo­ka­me­ros draus­mi­na, o, įvy­kus pa­žei­di­mui, leng­viau iden­ti­fi­kuo­ti as­me­nį.

Sos­ti­nė ir li­ku­si Lie­tu­va

Vie­na iš skau­džiau­sių šian­die­nos rykš­čių, įsi­ti­ki­nęs R. Sa­ra­pas, yra be­sai­kis al­ko­ho­lio var­to­ji­mas. Pa­šal­pų mo­kė­ji­mo die­nas po­li­ci­ja esą ap­si­brė­žia rau­do­nai: daug ge­ria­ma ir daug mu­ša­ma­si. Pa­rei­gū­nų iš­kvie­ti­mų skai­čius to­mis die­no­mis išau­ga 15–20 pro­cen­tų: triukš­mas, gar­si mu­zi­ka, šū­ka­vi­mai, muš­ty­nės. Po maž­daug tri­jų die­nų vis­kas nu­rims­ta iki ki­to mė­ne­sio pa­šal­pų.

"Smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mas yra, bet ar jis vei­kia? Aš ma­nau, kad ne­vei­kia. Mes, po­li­ci­nin­kai, tą ma­to­me, nes daug ve­ža­me."

Po­li­ci­ja grei­tai at­va­žiuo­ja, iš­ve­ža smur­tau­to­ją, at­ri­bo­ja jį nuo šei­mos.

"Grei­tas rea­ga­vi­mas iš­gel­bė­jo daug gy­vy­bių. Anks­čiau ap­skri­ty­je per me­tus nu­žu­dy­mų bū­da­vo įvyk­do­ma apie dvi de­šim­tis, o da­bar 2–3."

Ta­čiau yra ki­ta pu­sė – dar­bas su smur­tau­to­ju ir dar­bas su au­ka. Sis­te­ma, įsi­ti­ki­nęs ko­mi­sa­ras, dar nė­ra "ati­dirb­ta", nes ir au­ka grįž­ta į na­mus, ir smur­tau­to­jas. Na ir kas, kad ski­ria­mas gy­ve­ni­mas sky­rium? Jei smur­tau­to­jas – vie­nin­te­lis mai­tin­to­jas šei­mo­je, tai mo­te­ris ir vėl jį pri­sii­ma. O jei jis ne­tu­ri ar­ti­mų­jų? Ta­da lie­ka vie­nin­te­lis ke­lias – į gat­vę ar­ba Nak­vy­nės na­mus.

"Ma­nau, kad ta pro­ble­ma tu­rė­tų bū­ti spren­džia­ma gal­būt svars­tant in­teg­ra­ci­jos ga­li­my­bes, gal­būt la­vi­nant smur­tau­to­jo so­cia­li­nius įgū­džius, ska­ti­nant al­ko­ho­lio var­to­ji­mo kul­tū­rą, užim­tu­mą. Mes, po­li­ci­ja, ma­to­me, kad kai ku­rios šei­mos ne­tu­ri ele­men­ta­riau­sių įgū­džių, kaip iš­gy­ven­ti. Ar nor­ma­lu, kad pa­šal­pų mo­kė­ji­mo die­nos – tas lai­kas, kai su tak­si va­žiuo­ja­ma į de­ga­li­nę mal­kų pirk­ti?"

Jei pa­vyk­tų su­ma­žin­ti so­cia­li­nę at­skir­tį, re­zul­ta­tas bū­tų ge­res­nis.

"Vis­kas, kas di­džiau­sia – di­džiau­si dar­bai, di­džiau­si pro­jek­tai išei­na į di­džiuo­sius mies­tus, o re­gio­nai tam­pa tar­si pa­tys sau iš­gy­ve­nan­tys, žmo­gus lie­ka su sa­vo pro­ble­mo­mis, trūks­ta psi­cho­lo­gų, trūks­ta die­nos cent­rų, kur žmo­gus ga­lė­tų atei­ti ir keis­tis. Da­bar su­si­for­ma­vo sos­ti­nės Lie­tu­va. O taip no­rė­tų­si, kad ne­bū­tų pa­mirš­ta li­ku­si Lie­tu­vos da­lis. Ir ko­dėl sta­ty­bi­nin­kui Vil­niu­je mo­ka­ma dau­giau ne­gu sta­ty­bi­nin­kui Šiau­liuo­se? Pats lai­kas kal­bė­ti apie la­biau­siai pa­žei­džia­mą vi­suo­me­nės da­lį, apie kai­mo žmo­nes."

Mies­to ke­liai ir san­kry­žos

Šiau­liuo­se tri­ko­jai vei­kia nuo gruo­džio pa­bai­gos ir, anot R. Sa­ra­po, aki­vaiz­du, kad grei­čio su­ma­žė­ji­mas mies­te ir už­mies­ty­je yra ryš­kus.

"Tri­ko­jais ne­sie­kia­me nu­baus­ti vai­ruo­to­jų, sie­kia­me ap­sau­go­ti eis­mo da­ly­vius nuo ga­li­mų liūd­nų pa­sek­mių."

Su ko­mi­sa­ru va­žiuo­ja­me į Šiau­lių cent­ro pa­šo­nė­je esan­čią J. Ba­sa­na­vi­čiaus ir Bi­ru­tės gat­vių san­kry­žą, dėl ku­rios vai­ruo­to­jų skam­bu­čių yra su­lau­kęs "Šiau­lių kraš­tas". Kaip va­žiuo­ti per šią san­kry­žą, jei kir­tus ją, kaip nu­ma­to ke­lio ženk­las, at­si­du­ria­ma va­di­na­mo­jo­je grei­tė­ji­mo juos­to­je?

"Va­žiuo­jant Bi­ru­tės gat­ve, rei­kė­tų lai­ky­tis ke­lio ženk­lo ir ne­lenk­ty­niau­jant įva­žiuo­ti į grei­tė­ji­mo juos­tą, o pa­skui ro­dy­ti po­sū­kį ir iš­va­žiuo­ti į ke­lią", – paaiš­ki­no po­li­ci­jos va­do­vas, pri­tar­da­mas, kad vai­ruo­to­jų abe­jo­nės pa­grįs­tos, nes at­ša­ka (grei­tė­ji­mo juos­ta) iš­krei­pia si­tua­ci­ją. Jis pa­ža­dė­jo siū­ly­ti per­brai­žy­ti eis­mo juos­tas, kad vai­ruo­to­jams ne­kil­tų neaiš­ku­mų.

Svei­kin­ti­nu da­ly­ku R. Sa­ra­pas va­di­na Šiau­lių mies­te vie­ną po ki­tos at­si­ran­dan­čias žie­di­nes san­kry­žas.

Ne­se­niai at­si­ra­dęs žie­das Gar­di­no ir Ly­ros gat­vių san­kir­to­je esą iš­spren­dė ne tik au­to­mo­bi­lių srau­to, bet ir pės­čių­jų pro­ble­mas. Be to, stip­riai su­ma­ži­no va­žia­vi­mo grei­tį.

Ti­ki­ma­si, kad eis­mo pro­ble­mas iš­spręs ir žie­das gre­ta Šiau­lių ge­le­žin­ke­lio sto­ties.

Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų mies­te išaiš­ki­na­ma vis dar la­bai daug.

"Po­li­ci­jos pa­jė­gos dir­ba mak­si­ma­liai. Kad ir mo­men­ti­niai gir­tu­mo pa­tik­ri­ni­mai! Gir­tu­mas prie vai­ro, kal­bė­ji­mas te­le­fo­nu, dir­žų ne­se­gė­ji­mas – daž­niau­si pa­žei­di­mai, ir jiems to­le­ran­ci­jos ne­bus."

Si­tua­ci­ja val­do­ma

"Ga­li­te bū­ti ra­mūs, Šiau­lių po­li­ci­ja pa­jė­gi už­tik­rin­ti žmo­nių sau­gu­mą. Ne­pai­sant vis­ko, kas pa­sa­ky­ta ne­ge­ro, jau­čia­me nu­si­kals­ta­mų vei­kų ma­žė­ji­mo ten­den­ci­ją, vi­suo­me­nė po tru­pu­tį kei­čia­si. Ži­no­ma, dar daug ką rei­kia keis­ti. Ta­čiau da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja, pa­ly­gin­ti su ta, ko­kią tu­rė­jo­me prieš pen­ke­tą me­tų, – ra­di­ka­liai ski­ria­si."

Šiau­lių po­li­ci­jos va­do­vas sa­ko, kad dau­gė­ja to­le­ran­ci­jos ne tik iš vi­suo­me­nės, bet ir iš po­li­ci­jos pu­sės.

"Jei žmo­gus ir iš­gė­ręs, bet ei­na sau­giai, nė­ra ag­re­sy­vus, po­li­ci­ja tik­rai ne­si­ka­bi­nės vien dėl to, kad jis iš­gė­ręs. Pa­rei­gū­nams nė­ra nu­ro­dy­ta jo­kių skai­čių, kad jie pri­va­lo iš ren­gi­nio iš­vež­ti tiek ir tiek ne­blai­vių as­me­nų."

O anks­čiau to­kie pla­nai eg­zis­ta­vo – rei­kė­jo išaiš­kin­ti vis­ko vis dau­giau: dau­giau eis­mo, dau­giau vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­dė­jų ir t.t. Ir bū­ti­nai vis dau­giau ne­gu per­nai. Toks so­vie­ti­nis pa­li­ki­mas – so­cia­lis­ti­nis lenk­ty­nia­vi­mas. Pla­nai iš­ny­ko Lie­tu­vos po­li­ci­jai pra­dė­jus va­do­vau­ti ge­ne­ra­li­niam ko­mi­sa­rui Li­nui Per­na­vui.

Ge­rė­jan­čios sta­tis­ti­kos esą ne­pa­ga­di­na ir į Šiau­lius dirb­ti at­vyks­tan­tys uk­rai­nie­čiai bei bal­ta­ru­siai. Anot va­do­vo, di­džiau­sias jų nu­si­žen­gi­mas – iš­gė­ri­nė­ji­mas ir muš­ty­nės tar­pu­sa­vy­je. Nuo Šiau­lių gy­ven­to­jų už­sie­nie­čiai per­nai nu­ken­tė­jo po­rą kar­tų.

Mies­to pliu­sai ir mi­nu­sai

Ne­pai­sant mies­to skau­du­lių, vi­suo­me­nė­je dau­gė­ja to­le­ran­ci­jos.

"Pa­žiū­rė­ki­te, va, par­kas – šiukš­lių nė­ra, o kaž­ka­da jų bu­vo. Žmo­nės mo­ko­si gy­ven­ti ki­taip, tvar­kin­giau. Jei aš ne­šiukš­li­nu, tai ir ma­no kai­my­nas ne­šiukš­lins, jei aš pa­sta­čiau tvar­kin­gai au­to­mo­bi­lį, tai ir ki­tas taip pa­sta­tys – at­si­ra­do bend­rys­tės jaus­mas. Mo­ko­mės vie­nas iš ki­to, ir iš­si­šo­kė­liš­kų pa­vyz­džių, ku­rie anks­čiau bu­vo nor­ma, šian­dien ma­žė­ja."

Į tar­ny­bą Šiau­liuo­se R. Sa­ra­pas at­vyks­ta iš Pa­ne­vė­žio. Ir sa­ko, kad Šiau­liai – gra­žus, įdo­mus mies­tas, tu­rin­tis sa­vi­tą bruo­žą. Tik Šiau­liams šiek tiek trūks­ta vie­šų­jų erd­vių, kur gy­ven­to­jai ga­lė­tų skir­ti lai­ko ak­ty­viam poil­siui, trūks­ta par­kų, žai­di­mų aikš­te­lių, dvi­ra­čių ta­ke­lių, bė­gi­mo ta­kų.

"Žmo­nės Pa­ne­vė­žio re­no­vuo­ta­me par­ke tu­ri, ką veik­ti, o ne taip, kaip anks­čiau, kai poil­sis bu­vo ski­ria­mas tik alui ger­ti. Ti­kiuo­si, kad re­konst­ruo­ja­ma­me Šiau­lių par­ke bus taip pat. Jei erd­vės bus su­tvar­ky­tos, ap­švies­tos, žmo­gus tu­rės ga­li­my­bę atei­ti, ka­da no­ri ir tu­rės, kuo už­siim­ti."

Komentarai

Hm    Pen, 2020-03-06 / 09:58
Geriau pasivaikščiokite po miestą su meru - tegul iš gėdos raudonuoja.
kike    Pen, 2020-03-06 / 10:03
... Tri­ko­jais ne­sie­kia­me nu­baus­ti vai­ruo­to­jų, sie­kia­me ap­sau­go­ti eis­mo da­ly­vius nuo ga­li­mų liūd­nų pa­sek­mių."... Argi tai tiesa... juokdarys,
miestietis    Pen, 2020-03-06 / 10:38
Labai jau aptakiai čia komisaras apie Šiaulių esamus ir buvusius nusikaltimus ir nusikaltėlius. Dabar daugiau visa veikla yra po skraiste, nei kad anksčiau buvo, bele kad tik pasireklamuoti, pasipuikuoti galimybėmis. Dar yra ir nusikaltimų išaiškinamumo reikalas, nes labai pareigūnai dirba ir meldžiasi popieriui, bet apsukrumo operatyviai išaiškinti nusikaltimą, tai aiškiai pristingama, na nebent pats nukentėjusysis neatvelka ar pirštu neparodo į prasižengėlį. Ir dar. Nežinau, ar ta instancija tuo užsiima, bet visgi- o kaip pasibaigė kompjuteristo ir politiko a.a G.Dargužo nužudymo byla, arba, kaip rutuliojama kauniečio Tarybos nario automobilio tamsūs padegimo reikalai, ir ar vėl visi popieriai į stalčių.Tamsių reikaliukų yra ir daugiau, bet visų nesuminėsiu.
o    Šeš, 2020-03-14 / 11:39

In reply to by miestietis

tai ne pats tarybos narys automobilį pasidegė...? Kiek teko matyti degančių automobilių tai per kelias minutes llieka tik nuodėguliai, o čia tik vienas langa išdaužtas ir bagažinės distancinis valdymas tebeveikė. Kažkaip keistai atrodo.
R    Pen, 2020-03-06 / 20:43
Policijos darbas sunkus ir nedėkingas, net iš komentarų matyti kiek neadekvačių žmonių komentuoja tai ko visiškai nesupranta. Viršininkas kalba mandagiai, bando paaiškinti esamą situaciją. Neišaiškintų nusikaltimų buvl ir bus, juk ne dievai, o žmonės dirba.
As    Pen, 2020-03-06 / 22:59
Jus sakote kad pareigunai turi kameres,bet paprasius ju irasu jus pasakote,kad yraso nera.
bate    Šeš, 2020-03-07 / 11:14
taip darbas sunkus ir nedėkingas. Ir kuo daugiau neadekvačiai visuomenei bandoma įtikti, tuo daugiau yra nepatenkintu. Geriausia yra dirbti savo darbą ir nekreipti dėmesio į viskuo nepatenkintus.
Šiaulietė    Šeš, 2020-03-07 / 16:47
Kol su policija neteko susidurti iš arti, tai maniau, kad ta policija kažkaip ir dirba tą darbą, bet kai teko susidurti su nusikaltėliais ir pamatyti kaip jie dirba savo darbą, tai policininkus, tame tarpe ir Sarapą statau į tą pačią lentyną kartu su nusikaltėliais. Vienareikšmiškai-tai amoralūs asmenys, kurie neturi sąžinės, moralinių principų, padorumo, o svarbiausia neturi motyvacijos tinkamai dirbti ir nedirba, jie ateina į darbą, tik pasiimti atlyginimo, gina nusikaltėlius, o ne nukentėjusį žmogų.Policininkas, dabar man reiškia tik nusikaltėlį. Teko stebėti per pietų pertrauką policijos kieme yra pastatyta tokia palapinė/pavėsinė, tokia būda be sienų į kurią sueina tiek policininkių babcių rūkyti, kad vos jos tepa toje būdoje. Manau, kad policininkas(-ė)turi būti pavyzdžiu visuomenei, o čia susirenka amoralai.
aha    Šeš, 2020-03-07 / 20:46

In reply to by Šiaulietė

kai tamsta bent pusmetį pabūsite toje virtuvėje, tada galėsit komentuot kas kur netelpa ir kiek surūko. O šiaip tie policininkai ne iš mėnulio nusileidę, jie yra iš tų pačių šeimų, kurios gyvena šalia jūsų, yra jūsų kaimynai, draugai, giminės....

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.