Padėka už pilietišką poelgį

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Šiau­lie­tis Gin­ta­ras Kurt­kus už tai, kad su­lai­kė pės­čią­jį su­ža­lo­ju­sį ir jį pa­li­ku­sį ne­blai­vų vai­ruo­to­ją su­lau­kė po­li­ci­jos pa­dė­kos. An­ge­lo sar­go sta­tu­lė­lę pi­lie­tiš­kam žmo­gui įtei­kė Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ma­ri­jus Ma­cis.
Eis­mo įvy­kį su­kė­lu­sį bei pės­čią­jį su­ža­lo­ju­sį ir iš įvy­kio vie­tos spru­ku­sį vai­ruo­to­ją pri­čiu­po 32 me­tų šiau­lie­tis Gin­ta­ras Kurt­kus. Pa­žei­dė­jas ope­ra­ty­viai per­duo­tas po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams.
Už pi­lie­tiš­ką poel­gį G. Kurt­kui po­li­ci­ja pa­reiš­kė pa­dė­ką.

Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ma­ri­jus Ma­cis pa­dė­ko­jo G. Kurt­kui už pi­lie­tiš­ku­mą ir įtei­kė An­ge­lo sar­go sta­tu­lė­lę. Ja už ypa­tin­gus poel­gius ap­do­va­no­ja­mi žmo­nės, ku­riems rū­pi ki­tas žmo­gus, ku­riems rū­pi jų gy­ve­na­mo­ji ap­lin­ka, ku­rie ma­to to­liau "sa­vo kie­mo" ir ku­rie sa­vo pi­lie­tiš­kais poel­giais pri­si­de­da prie sau­gios ap­lin­kos kū­ri­mo.

Sau­sio 14-osios pa­va­ka­rę Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Ope­ra­ty­vaus val­dy­mo sky­rius su­lau­kė pra­ne­ši­mo, kad Til­žės gat­vė­je, ties "Ak­ro­po­lio" pre­ky­bos cent­ru, re­gu­liuo­ja­mo­je pės­čių­jų pe­rė­jo­je, au­to­mo­bi­lis "Au­di A3" kliu­dė žmo­gų ir iš įvy­kio vie­tos nu­va­žia­vo.

Eis­mo įvy­kio liu­dy­to­ju ta­pęs sau­gos tar­ny­bos "G4S" in­ka­sa­to­rius Gin­ta­ras Kurt­kus pa­sy­viu ste­bė­to­ju lik­ti tie­siog ne­ga­lė­jo. Au­to­mo­bi­liu jis nu­se­kė link Ge­gu­žių gat­vės nu­va­žia­vu­sį bėg­lį. Šis Ge­gu­žių ir Ai­do gat­vių san­kry­žą kir­to de­gant rau­do­nam švie­so­fo­ro sig­na­lui, ir įsu­ko į vie­no dau­gia­bu­čio na­mo kie­mą.

Au­to­mo­bi­lį "Au­di A3" in­ka­sa­to­rius pa­ma­tė sto­vin­tį ant žo­ly­no. Ati­da­ręs ma­ši­nos du­ris, G. Kurt­kus iš spy­ne­lės iš­trau­kė už­ve­di­mo rak­te­lius. Tuo me­tu au­to­mo­bi­ly­je sė­dė­jęs ke­lei­vis iš sa­lo­no spru­ko, o vai­ruo­to­jas pra­dė­jo ai­ma­nuo­ti, jog jam skau­da ko­ją. Ta­čiau iš­li­pęs iš au­to­mo­bi­lio, jis pra­dė­jo bėg­ti, veng­da­mas su­lai­ky­mo.

G. Kurt­kus jį su­grie­bė ir par­ver­tė ant že­mės, kvies­da­mas pa­gal­bą. Čia at­sku­bė­ję po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai 33 me­tų su­lai­ky­ta­jam už­dė­jo ant­ran­kius ir iš­ve­žė į areš­ti­nę. Jis bu­vo aki­vaiz­džiai ne­blai­vus, ju­de­siai bu­vo ne­koor­di­nuo­ti, kal­ba ne­riš­li. Ta­čiau pa­si­tik­rin­ti gir­tu­mą vai­ruo­to­jas ka­te­go­riš­kai at­si­sa­kė.

Pa­žei­dė­jas ven­gė kal­bė­ti apie eis­mo įvy­kį ir mur­mė­jo, kad jis au­to­mo­bi­lio ne­vai­ra­vo ir eis­mo įvy­kio vie­to­je ne­bu­vo, nors prieš tai jį su­lai­kiu­sio sau­gos tar­ny­bos dar­buo­to­jo klau­sė, ar au­to­mo­bi­liu kliu­dy­tas žmo­gus bu­vo stip­riai su­ža­lo­tas.71 me­tų pės­čia­jam me­di­kai kons­ta­ta­vo krau­jos­ru­vą gal­vos sme­ge­ny­se ir pe­ties bei čiur­nos su­mu­ši­mus. Jis bu­vo pa­gul­dy­tas į li­go­ni­nę.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos