Narsiai šiaulietei – policijos padėka

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos va­do­vas Ma­ri­jus Ma­cis pa­dė­ko­jo Au­re­li­jai Pau­laus­kie­nei už pa­gal­bą su­lai­kant nu­si­kal­tė­lį.
Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas Ma­ri­jus Ma­cis ket­vir­ta­die­nį An­ge­lo sar­go sta­tu­lė­lę įtei­kė šiau­lie­tei Au­re­li­jai Pau­laus­kie­nei. Ji lapk­ri­čio 8-osios va­ka­rą su­ge­bė­jo už­lai­ky­ti plė­ši­ką tol, kol į įvy­kio vie­tą ope­ra­ty­viai at­vy­ko po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ir jį su­lai­kė.

Šiau­lie­tis, ap­svai­gęs nuo nar­ko­ti­kų, mi­nė­tą va­ka­rą pa­si­kė­si­no api­plėš­ti Šiau­liuo­se, Gluos­nių gat­vė­je, esan­čią par­duo­tu­vę. Tik su­ma­nios ir stip­rios par­da­vė­jos Au­re­li­jos dė­ka jam tas su­ma­ny­mas ne­pa­vy­ko, o Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­tru­liai su pėd­se­ke Pu­ma greit jį pa­si­vi­jo ir su­lai­kė ne­to­li įvy­kio vie­tos esan­čio­je gat­ve­lė­je. Ne kar­tą už va­gys­tes bei ki­tus nu­si­kal­ti­mus Lie­tu­vo­je bei už­sie­ny­je teis­tam 46 me­tų vy­rui bu­vo už­dė­ti ant­ran­kiai, o lapk­ri­čio 9-ąją teis­mas trims mė­ne­siams lei­do jį suim­ti.

Kau­kė­tas ir pei­liais gink­luo­tas vy­ras par­duo­tu­vė­je pa­si­ro­dė apie 20 va­lan­dą.

Priė­jęs prie ka­so­je sė­din­čios par­da­vė­jos, jis pa­rei­ka­la­vo pi­ni­gų. Iš­gąs­din­ta mo­te­ris ka­sos apa­ra­to nea­ti­da­rė, tik pa­šo­ko ir pa­si­ša­li­no iš sa­vo vie­tos. Kol plė­ši­kas pa­ts ban­dė ati­da­ry­ti ka­sos apa­ra­tą, mo­te­ris iš­bė­go lauk iš par­duo­tu­vės ir, šauk­da­ma­si pa­gal­bos, sa­vo kū­nu už­rė­mė lau­ku­jes du­ris.

Iš­si­gan­dęs įsi­bro­vė­lis, taip ir nea­ti­da­ręs ka­sos stal­čiaus, įvai­riais bū­dais no­rė­jo pa­spruk­ti, ta­čiau ad­re­na­li­no stip­ry­bės įkvėp­ta mo­te­ris tvir­tai lai­kė už­rė­mu­si du­ris. Ta­da vy­ras iš­dau­žė ša­lia du­rų esan­čios vit­ri­nos stik­lą ir pa­bė­go.

Tuo me­tu į įvy­kio vie­tą jau sku­bė­jo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, ku­riuos iš­kvie­tė par­da­vė­jos pa­gal­bos šūks­mą iš­gir­dę žmo­nės. Jie nu­ro­dė, ko­kia kryp­ti­mi šis pa­si­ša­li­no.

Pat­ru­liai kar­tu su ke­tur­ko­je pa­gal­bi­nin­ke pėd­se­ke Pu­ma įta­ria­mą­jį pa­si­vi­jo ne­to­lie­se esan­čio­je Pu­ti­nų gat­vė­je. Su­lai­ko­mas vy­ras ne­si­prie­ši­no. Jam pa­reikš­tas įta­ri­mas dėl pa­si­kė­si­ni­mo api­plėš­ti.

Mo­ters pa­ger­bi­mo Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te me­tu paaiš­kė­jo, kad pi­lie­tiš­ku­mo jaus­mas ir ne­pa­kan­tu­mas il­ga­pirš­čiams bū­din­gas ne tik Au­re­li­jai, bet ir jos su­tuok­ti­niui.

Re­na­tas Pau­laus­kas už pa­gal­bą su­lai­kant va­gį iš Gin­kū­nuo­se esan­čios par­duo­tu­vės 2015 me­tais taip pat bu­vo ap­do­va­no­tas An­ge­lo sar­go sta­tu­lė­le.

Susijusios naujienos