Nauja Socialinių paslaugų skyriaus vedėja

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Daug me­tų dir­bu­si spor­to sri­ty­je Ra­mu­tė Pi­ly­pie­nė nuo šio mė­ne­sio va­do­vaus so­cia­li­nių pa­slau­gų sri­čiai.
Nuo va­sa­rio 3 die­nos Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je dirb­ti pra­dė­jo nau­ja So­cia­li­nių pa­slau­gų sky­riaus ve­dė­ja. Ja ta­po Ra­mu­tė Pi­ly­pie­nė, il­ga­me­tė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Spor­to sky­riaus dar­buo­to­ja. Ji pa­ki­lo pa­rei­go­se po ei­li­nio 2019 me­tų jos veik­los ver­ti­ni­mo. Kon­kur­sas į šias pa­rei­gas skelb­tas ne­bu­vo.

R. Pi­ly­pie­nė ke­le­tą me­tų dir­bo spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja, ta­čiau po reor­ga­ni­za­vi­mo, pa­nai­ki­nus pa­va­duo­to­jų eta­tus, li­ko vy­riau­sią­ja spe­cia­lis­te.

Sau­sio mė­ne­sį R. Pi­ly­pie­nė ėjo So­cia­li­nių pa­slau­gų sky­riaus ve­dė­jos pa­rei­gas lai­ki­nai.

"Pa­jau­čiau skir­tu­mą ta­me, kad so­cia­li­nė­je sfe­ro­je vis­kas reg­la­men­tuo­ta, kai spor­to ad­mi­nist­ra­vi­me vis­ką rei­kė­jo kur­ti pa­tiems", – sa­kė R. Pi­ly­pie­nė.

So­cia­li­nių pa­slau­gų sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gos li­ko lais­vos iš jų pa­si­trau­kus bu­vu­siai ve­dė­jai Edi­tai Či­če­lie­nei. Jai esą bu­vo pa­siū­ly­ta pa­si­trauk­ti iš pa­rei­gų, kai paaiš­kė­jo ne­skaid­ri pa­sta­to bū­si­miems gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mams as­me­nims su ne­ga­lia pir­ki­mo is­to­ri­ja. Pats gy­ve­na­mo­jo na­mo už 150 tūks­tan­čių pir­ki­mas bu­vo su­stab­dy­tas.

R. Pi­ly­pie­nė pa­tvir­ti­no, kad šis pro­jek­tas te­bė­ra su­stab­dy­tas, o gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mų to­li­mes­nis li­ki­mas bus spren­džia­mas at­li­kus so­cia­li­nių pa­slau­gų po­rei­kių ty­ri­mą.