Miestą "valdys" naujas skyrius

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Bend­rų­jų rei­ka­lų sky­riaus ve­dė­jas ro­do, kur koor­di­na­ci­nia­me cent­re įsi­kurs ka­me­rų ste­bė­to­jai.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė ple­čia­si. Lapk­ri­čio 7 die­ną mies­to Ta­ry­bai pri­ta­rus Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją pa­pil­dys nau­jas – jau 21 – pa­da­li­nys, o dar­buo­to­jų pa­dau­gės dar 9 ir pa­sieks 265. Mies­to po­li­ti­kai sa­ko, jog gy­ven­to­jai tu­rė­tų džiaug­tis, nes bū­tent jų pa­to­gu­mui ku­ria­mas nau­jas Mies­to koor­di­na­vi­mo sky­rius.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Vaiz­do ka­me­ros šiau­lie­čius ir mies­to sve­čius pa­si­tin­ka vos įva­žia­vus į mies­tą.

Nau­jas sky­rius – pa­pil­do­mos iš­lai­dos

Mies­te ma­žė­jant dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų, jų iš­lai­ko­ma val­džios ad­mi­nist­ra­ci­ja au­ga. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je bus įkur­tas Mies­to koor­di­na­vi­mo sky­rius, ku­ria­me iš pra­džių dirbs apie 12 dar­buo­to­jų. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis aiš­ki­no, kad trys dar­buo­to­jai bus per­kel­ti iš ki­tų sky­rių, o dar 9 priim­ti nau­ji.

Nau­jų eta­tų iš­lai­ky­mas mies­to mo­kes­čių mo­kė­to­jams per me­tus pa­pil­do­mai kai­nuos be­veik 140 tūks­tan­čių. Ir tai ne pa­bai­ga, nes dar vie­no eta­to pa­gei­dau­ja Kont­ro­lės ir au­di­to tar­ny­ba. O biu­dže­ti­nė­se įstai­go­se dar­buo­to­jų skai­čius išaugs 171 pa­rei­gy­be.

Mies­to ūkio ir plėt­ros ko­mi­te­te svars­tant nau­jo pa­da­li­nio Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je stei­gi­mą, da­lis po­li­ti­kų kal­bė­jo, kad jis stei­gia­mas gy­ven­to­jų pa­to­gu­mui. Atei­ty­je apie vi­sas mies­to pro­ble­mas bus ga­li­ma pra­neš­ti vie­nu te­le­fo­no nu­me­riu.

A. Bar­tu­lis, pri­sta­ty­da­mas ko­mi­te­tui šiuos pla­nus, in­for­ma­vo, kad įgy­ven­di­nant pro­jek­tą "Ci­vi­li­nės sau­gos sis­te­mos ge­ri­ni­mas Šiau­lių ir Jel­ga­vos mies­tuo­se", bu­vo nu­ma­ty­tas Koor­di­na­ci­nio so­cia­li­nės in­for­ma­ci­jos ir ope­ra­ty­vaus val­dy­mo cent­ro įkū­ri­mas Šiau­lių mies­te bei si­tua­ci­jos ste­bė­ji­mas spe­cia­lia įran­ga po­ten­cia­liai pa­vo­jin­go­se Šiau­lių mies­to vie­to­se.

Sa­vi­val­dy­bė pa­si­sam­dė kon­sul­tan­tų įmo­nę UAB "Ci­vit­ta", ku­ri tu­rė­jo išaiš­kin­ti, kaip to­kį cent­rą su­kur­ti. Įver­ti­nę ad­mi­nist­ra­ci­jos tei­kia­mas mies­to ūkio, ci­vi­li­nės sau­gos, vie­šo­sios tvar­kos pa­slau­gas re­ko­men­da­vo įsteig­ti at­ski­rą sky­rių.

Šiam sky­riui pri­ski­ria­ma ava­ri­nių si­tua­ci­jų val­dy­mo funk­ci­ja ir jai vyk­dy­ti rei­ka­lin­gi vi­są pa­rą rea­guo­jan­tys spe­cia­lis­tai.

Ža­da rea­guo­ti ope­ra­ty­viau

Skel­bia­ma, kad Mies­to koor­di­na­vi­mo sky­rius apims šias sri­tis: te­ri­to­ri­jų prie­žiū­ra, ši­lu­mos, karš­to van­dens ir ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mas, nuo­te­kų ir pa­vir­ši­nio van­dens su­rin­ki­mas, ko­mu­na­li­nių ir ant­ri­nių ža­lia­vų tvar­ky­mas, ne­pri­žiū­ri­mi, be­glo­biai ir lau­ki­niai gy­vū­nai, mies­to išo­ri­nio ap­švie­ti­mo val­dy­mas ir prie­žiū­ra, ka­pi­nių prie­žiū­ra, mies­to vaiz­do ste­bė­ji­mas, gam­ti­nių du­jų ir elekt­ros ener­gi­jos tie­ki­mas, mies­to eis­mas, ci­vi­li­nė sau­ga ir vie­šo­ji tvar­ka.

Di­rek­to­rius paaiš­ki­no, kad po vie­ną spe­cia­lis­tą kar­tu su jo funk­ci­jo­mis per­kels iš Ci­vi­li­nės sau­gos, vie­šo­sios tvar­kos ir sa­ni­ta­ri­jos sky­riaus, Mies­to ūkio ir ap­lin­kos sky­riaus bei Bend­rų­jų rei­ka­lų sky­riaus.

Pers­kirs­čius funk­ci­jas Ci­vi­li­nės sau­gos, vie­šo­sios tvar­kos ir sa­ni­ta­ri­jos sky­rius bus per­va­din­tas į Ci­vi­li­nės sau­gos ir tei­sėt­var­kos sky­rių. Iš šio pa­da­li­nio nu­ma­to­ma per­kel­ti funk­ci­jas, ku­rios rei­ka­lau­ja grei­tes­nio rea­ga­vi­mo į mies­te su­si­da­riu­sias si­tua­ci­jas.

A. Bar­tu­lis ti­ki­na, kad Koor­di­na­ci­nis cent­ras už­tik­rins spar­tes­nį rea­ga­vi­mą į žmo­nių pra­ne­ši­mus ar ki­tus pa­žei­di­mus. Cent­ras tu­rė­tų vie­ną trum­pą te­le­fo­no nu­me­rį. Čia per­si­kel­tų ir in­ter­ne­ti­nės plat­for­mos "Tvar­kau mies­tą" val­dy­mas, kur gy­ven­to­jai pra­ne­ša apie įvai­rias inf­rast­ruk­tū­ri­nes pro­ble­mas mies­te. Koor­di­na­ci­nis cent­ras kont­ro­liuos ir daug pro­ble­mų ke­lian­tį snie­go va­ly­mą mies­to gat­vė­se žie­mą.

Sa­vi­val­dy­bė­je skel­bia­ma, kad Mies­to koor­di­na­vi­mo sky­riaus pa­skir­tis – cent­ra­li­zuo­tai vyk­dy­ti žmo­nių in­for­ma­vi­mo, ko­mu­ni­ka­vi­mo, ava­ri­nių ir ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų val­dy­mo funk­ci­jas. Šiam sky­riui pri­ski­ria­ma ava­ri­nių si­tua­ci­jų val­dy­mo funk­ci­ja ir jai vyk­dy­ti rei­ka­lin­gi vi­są pa­rą rea­guo­jan­tys spe­cia­lis­tai, ga­lin­tys priim­ti spren­di­mus, in­for­muo­ti vi­suo­me­nę bei ini­ci­juo­ti ava­ri­jos lik­vi­da­vi­mą.

Di­rek­to­rius aiš­ki­no, kad be tri­jų per­kel­tų eta­tų sky­riu­je dar rei­ka­lin­gi 5 ka­me­rų ste­bė­to­jai, ku­rie už­tik­rins dar­bą 24 va­lan­das per pa­rą. Ka­me­rų pri­žiū­rė­to­jai nuo­lat ste­bės mies­tą vaiz­do ka­me­ro­mis ir per­duos už­fik­suo­tą in­for­ma­ci­ją pa­gal po­rei­kį ins­ti­tu­ci­joms ar­ba dis­pe­če­riams.

Du sky­riaus dis­pe­če­riai for­muos už­duo­tis pa­slau­gos tei­kė­jams, teiks re­ko­men­da­ci­jas ir pa­sta­bas Šiau­lių mies­to įmo­nėms ir or­ga­ni­za­ci­joms bei ana­li­zuos gau­na­mą in­for­ma­ci­ją.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas tvir­ti­no, kad nau­ją­jį sky­rių pra­dės for­muo­ti iš­kart po Ta­ry­bos po­sė­džio. Ka­me­rų ste­bė­to­jus ir dis­pe­če­rius į dar­bą priims grei­tai, tik vals­ty­bės tar­nau­to­jams – sky­riaus ve­dė­jui ir vy­riau­sia­jam spe­cia­lis­tui – rei­kės skelb­ti kon­kur­są. Kol kas pla­nuo­ja­ma skir­ti lai­ki­ną­jį sky­riaus va­do­vą.

Mies­to akys

Iš pro­jek­ti­nių lė­šų nu­pirk­ta ir mies­te su­mon­tuo­ta per 30 mo­der­nių vaiz­do ka­me­rų. Jų įra­šai bus sau­go­mi 30 die­nų.

"Gat­vių ap­švie­ti­mas" tu­ri sa­vo 11 ka­me­rų ir ap­ta­rė­me, kad atei­tų į Sa­vi­val­dy­bės sis­te­mą. Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je ir jos priei­go­se tu­rė­si­me 22 ka­me­ras, Drau­gys­tės pro­spek­te po re­konst­ruk­ci­jos – 10 ka­me­rų. Per ar­ti­miau­sius me­tus ga­li­me tu­rė­ti per 60 ka­me­rų. Tai jau yra mies­to akys, ku­rios lei­džia daug ką ma­ty­ti. Nors tas pe­ri­met­ras – dar ne vi­sas. Jel­ga­va tu­ri per 100 ka­me­rų. Bet ir mes jau tu­rė­si­me ko­ky­biš­ką lyg­me­nį", – ko­mi­te­te kal­bė­jo A. Bar­tu­lis.

Pak­laus­tas, ar nau­ja­sis pa­da­li­nys pe­rims ir mies­to ap­švie­ti­mo bei švie­so­fo­rų val­dy­mą, A. Bar­tu­lis tai pa­tvir­ti­no. Jis in­for­ma­vo, kad Sa­vi­val­dy­bės bend­ro­vė "Gat­vių ap­švie­ti­mas" tu­ri 48 švie­so­fo­rus, iš ku­rių 11 yra iš­ma­nūs. Jų val­dy­mas pe­rei­tų į Mies­to koor­di­na­vi­mo sky­rių kar­tu su šian­dien švie­so­fo­rų dar­bą pri­žiū­rin­čiu spe­cia­lis­tu. Pa­gal po­rei­kį bus ga­li­ma jung­ti rei­kia­mą iš­ma­nių­jų švie­so­fo­rų cik­lą.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ža­dė­jo, kad atei­ty­je į šį sky­rių per­si­kels ir Sa­vi­val­dy­bės įmo­nių "Šiau­lių van­de­nys" bei "Šiau­lių ener­gi­ja" dis­pe­če­ri­nės. Gy­ven­to­jams bū­tų pa­to­giau ava­ri­jos at­ve­ju ži­no­ti vie­ną trum­pą te­le­fo­no nu­me­rį, nei ieš­ko­ti, kaip pa­skam­bin­ti įmo­nių ava­ri­nėms tar­ny­boms.

Koor­di­na­ci­nis cent­ras ga­lė­tų pe­rim­ti "Bus­tu­ro" marš­ru­tų kont­ro­lę ir teik­ti op­ti­mi­za­vi­mo pa­siū­ly­mus. Tei­gia­ma, kad įmo­nės taip su­tau­pys pi­ni­gų, ta­čiau išaugs jų po­rei­kis iš mies­to biu­dže­to. A. Bar­tu­lis pra­šė leis­ti star­tuo­ti, o jau įver­ti­nę dar­bų apim­tis, skam­bu­čių kie­kį, sky­rių plės to­liau. Va­do­vas neat­me­tė ga­li­my­bės, kad atei­ty­je teks įdar­bin­ti dau­giau dis­pe­če­rių, gal­būt jie dirbs ir sa­vait­ga­liais, nes ta­da, anot A. Bar­tu­lio, iš­ju­da į mies­tą daug žmo­nių, ga­li pa­ste­bė­ti ne­ma­žai ne­ge­ro­vių.

Ko­mi­te­to na­rys Mar­ty­nas Šiur­kus ra­gi­no di­rek­to­rių ne­temp­ti su šiais pla­nais ir pri­mi­nė, kad šio cent­ro idė­ja ir bu­vo koor­di­nuo­ti vie­šą­jį trans­por­tą ir ki­tas vie­šą­sias pa­slau­gas.

Po­li­ti­kai klau­sė, kaip bus bend­ra­dar­biau­ja­ma su po­li­ci­ja. Di­rek­to­rius in­for­ma­vo, kad Sa­vi­val­dy­bės vaiz­do ka­me­rų ste­bė­ji­mą dub­liuos ir po­li­ci­ja. Pa­vyz­džiui, yra su­mon­tuo­tos 4 ka­me­ros, ku­rių val­dy­mas su­prog­ra­muo­tas taip, kad įva­žia­vus ar iš­va­žia­vus paieš­ko­mai ma­ši­nai, iš­kart duo­da­mas sig­na­las. Ta­čiau di­rek­to­rius ti­ki­no, kad Sa­vi­val­dy­bė po­li­ci­jos dar­bo ne­dub­liuos, jos veik­la bus la­biau orien­tuo­ta į vie­šą­ją tvar­ką.

"Svar­bu ope­ra­ty­ves­nis su­koor­di­na­vi­mas, tai­syk­lin­ges­nių ir ope­ra­ty­ves­nių at­sa­ky­mų gy­ven­to­jams pa­tei­ki­mas. Yra min­čių, kaip iš­nau­do­ti koor­di­na­ci­nį cent­rą ju­du­mo or­ga­ni­za­vi­mui. At­si­ras ga­li­my­bė įver­tin­ti pi­ko va­lan­dų srau­tus, dar­bo ir ne­dar­bo die­nų eis­mo po­ky­čius, priim­ti rei­ka­lin­gus spren­di­mus dėl eis­mo inf­rast­ruk­tū­ros", – sa­kė me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius.

Koor­di­na­ci­nis cent­ras – vie­to­je ka­vi­nės

Koor­di­na­ci­niam cent­rui įkur­ti Sa­vi­val­dy­bė paau­ko­jo sa­vo bu­vu­sios ka­vi­nės pa­tal­pas. Iš pro­jek­to lė­šų su­re­mon­tuo­tos erd­vios pa­tal­pos, su­sta­ty­ti šiuo­lai­kiš­ki bal­dai, įreng­tas du­šas, vir­tu­vė­lė. Su­mon­tuo­ta mo­der­ni vaiz­do ka­me­rų ste­bė­ji­mo įran­ga, raiš­kaus vaiz­do mo­ni­to­riai, pa­pil­do­ma pa­tal­pų ap­sau­ga.

Vi­so pro­jek­to ver­tė – be­veik 600 tūks­tan­čių eu­rų, di­džią­ją da­lį šios su­mos su­da­ro Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šos.

Sa­vi­val­dy­bė ke­ti­na tęs­ti šį pro­jek­tą ir teiks pa­raiš­ką fi­nan­sa­vi­mui gau­ti. Ant­ra­me eta­pe ti­ki­ma­si gau­ti per 300 tūks­tan­čių eu­rų ES pa­ra­mos in­for­ma­ci­nei sis­te­mai įdieg­ti, bei rei­ka­lin­gai įran­gai ir vi­deo sie­nai įreng­ti. Pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mas truk­tų dve­jus me­tus.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Grei­tu lai­ku Šiau­lių gat­ves ste­bės per 60 mo­der­nių vaiz­do ka­me­rų.

Komentarai

???    Tre, 2019-11-06 / 07:21
Kodėl dubliuojamos avarinės tarnybos ir policijos funkcijos? Kodėl švaistomos lėšos??
nu jo    Tre, 2019-11-06 / 08:21
Dabar visi gyventojai bus stebimi kiaurą parą- jausimės kaip sučipuoti :(
Miestietė    Tre, 2019-11-06 / 08:54
Na na stebėtojai, paaiziurėkit kas parke darosi. Rudeni visi zmonės savo teritorijose sugriebia lapus, o miestas parka palieka puvanciuose lapuose, kuriuos vejas nesioja po visa miesta. Kaip gerai dabar bus kur paskambint...kur yra dinges vaiksciotojas už Šiaulius
Jo    Tre, 2019-11-06 / 11:12
Tuoj išlįs editukės ir pradės ginti buratiną bei spygauti kaip viskas acigauna, užkabinus užuolaidas :) Dar parašys užsakomąjį straipsnį, po kuriuo demokratiniais principais neleis komentuoti, kad neišgirstų "netiesos" :)
klausimėlis    Tre, 2019-11-06 / 16:43
o be kamerų gal administracijos direktorius su meru vakare tegul pavaikšto Draugystės prospektu, jau trečius metus nesibaigiantys čia kasinėjimai. Atėjo rudens lietūs, o šio kvartalo gyventojai ir svečiai turi braidyti po purvyną. Viena gatvės pusė dar vis purvynė, o kitoje automobilius ant šaligatvio stato, žmonės po balas braido. Normaliose Europos valstybėse tokie darbai būtų padaryti greitai ir nesukeliant nepatogumų gyventojams, bet čia dar gilus sovietmetis, nes statybininkai "dievai", jie mat EU lėšas įsisavina, čia gyvenantys žmonės tik tarp kitko! Mere, gal laikas išlysit iš feisbuko, ir pagal seną šūkį pasivaikščioti vakare po Draugystės prospektą, telefone gyvenimas kitaip atrodo, negu realiai po purvą braidyti!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.