Medžių gynėja: "Jau yra peržengtos ribos"

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Re­gi­na Že­mai­tė ma­no, jog ma­si­nis me­džių nai­ki­ni­mas ro­do ir ver­ty­bių pra­ra­di­mą.
Šiau­lių me­džių gy­nė­ja, hu­ma­ni­ta­rė, fi­lo­lo­gė Re­gi­na Že­mai­tė yra teis­mo iš­tei­sin­ta jo­kio pa­žei­di­mo ne­pa­da­riu­si, kai pri­si­ri­šo prie me­džių, kad iš­gel­bė­tų juos nuo pjūk­lo.
"Džiau­giuo­si, kad mes lai­mė­jo­me, bet jau­čiu ir nu­si­vy­li­mą, nes tų me­džių ne­bė­ra", – sa­ko R. Že­mai­tė.

– Net du kar­tus pri­si­ri­šo­te prie Šiau­lių Vil­niaus gat­vės bul­va­ro lie­pų. Ką šiuo veiks­mu no­rė­jo­te pa­reikš­ti?

– Ma­si­nis me­džių kir­ti­mas pa­čia­me mies­to cent­re – tai aukš­čiau­sias ci­niz­mo laips­nis. Bū­tent čia, mies­te, ta pro­ble­ma yra la­biau­siai aki­vaiz­di.

Nors tai, ką ma­to­me Šiau­liuo­se, yra tik ma­ža kruo­pe­ly­tė to, kas vyks­ta vi­so­je Lie­tu­vo­je – vi­sur vyk­do­mi ma­si­niai me­džių kir­ti­mai – miš­kuo­se, re­gio­ni­niuo­se par­kuo­se, mies­tų par­kuo­se, gat­vė­se, aikš­tė­se.

– Ko­dėl jums taip svar­bu me­dį gin­ti?

– Me­džio sim­bo­li­ka ei­na per vi­są mū­sų kul­tū­rą – nuo pa­sa­kų iki gi­mi­nės me­džių. Me­dis ne tik kul­tū­ro­je svar­bus. No­ri­si jo na­tū­ra­laus kva­po įkvėp­ti ir pa­vė­sio at­gai­vos.

Aš se­kiau in­for­ma­ci­ją apie da­lies mies­to vi­suo­me­nės pa­stan­gas iš­sau­go­ti Kaš­to­nų alė­ją, po to – Vil­niaus gat­vės bul­va­ro me­džius. Bu­vo pa­ra­šy­ta dau­gy­bė raš­tų val­džios ins­ti­tu­ci­joms dėl me­džių iš­sau­go­ji­mo – ir nie­ko.

Taip na­tū­ra­liai atei­na pa­jau­ti­mas, kad rei­kia sa­ky­ti "stop", kad jau yra per­ženg­tos ri­bos. Kiek ga­li­ma apie tai kal­bė­ti ir ra­šy­ti?

Ma­no tiks­las bu­vo, kad mus iš­girs­tų. Jei­gu ne­gir­di žo­džių, jei­gu nei­na su­si­kal­bė­ti raš­tais, tai gal aki­vaiz­dus veiks­mas tu­rės įta­kos?

– Kaip jau­čia­tės lai­mė­ju­si teis­mus?

– Tai di­džiu­lis ad­vo­ka­to dar­bas – jis vi­sus do­ku­men­tus ren­gė ir pa­ta­ri­mų da­vė. Bet pa­čiai rei­kė­jo ap­si­gin­ti teis­me.

Pir­ma­ja­me teis­me šo­ką pa­ty­riau, kai sky­rė bau­dą už ad­mi­nist­ra­ci­nį nu­si­žen­gi­mą. Bet po lai­mė­to ape­lia­ci­nio teis­mo ir teis­mo nu­trauk­tos ant­ro­sios by­los, kai pri­pa­ži­no, jog ne­bu­vo ma­no veiks­muo­se nu­si­žen­gi­mo, pa­leng­vė­jo.

Tei­sy­bė yra. Bet jaus­mas dvip­ras­mis. Džiau­giuo­si, kad teis­mo bu­vo­me iš­girs­ti, kad mes lai­mė­jo­me. Sa­kau "mes", o ne "aš", nes ma­nau, jog lai­mė­jo me­džių iš­sau­go­ji­mu suin­te­re­suo­ta bend­ruo­me­nė. Ki­ta ver­tus, jau­čiu ap­mau­dą – nes bul­va­ro me­džių jau ne­bė­ra.

Su Alf­re­du Dau­liu­mi, ini­cia­ty­vi­nės gru­pės "Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" va­do­vu, bu­vo­me su­si­ra­dę se­na­me "Ogo­niok" žur­na­le bul­va­ro fo­tog­ra­fi­ją. Pa­gal ją bu­vo ga­li­ma pa­ly­gin­ti, jog dau­gy­bę me­tų lie­pos bul­va­re au­go ne­pri­žiū­ri­mos, ne­ge­nė­tos. Kiek­vie­ną me­dį rei­kia pri­žiū­rė­ti.

La­bai gai­la, kad jų ne­pa­vy­ko iš­sau­go­ti. Bet ma­nau, jog po­stū­mis vi­suo­me­nė­je įvy­ko, dė­me­sys į pro­ble­mą yra at­kreip­tas. Tai svar­bu.

– Ko­kių reak­ci­jų su­lau­kė­te?

– Su­lau­kiau daug pa­lai­ky­mo ži­nu­čių. Man ra­šė: "Aš jū­sų vie­to­je taip pat bū­čiau pa­da­ręs".

Vis dau­giau žmo­nių ma­no, jog ne­bus ge­rai, jei­gu me­dį nu­pjau­sim, gal rei­kia sau­go­ti.

Pri­si­ri­šau prie me­džio, nes man tai bu­vo vi­siš­kai na­tū­ra­lus da­ly­kas, ban­dant jį ap­gin­ti, o tuo pa­čiu ir sa­vo ver­ty­bes. Tai joks ypa­tin­gas veiks­mas. Ki­ta ver­tus, ne­ma­niau, kad Šiau­lių vi­suo­me­nė­je su­kels to­kią reak­ci­ją. Kaip ne­ma­niau, jog ir į teis­mus rei­kės ei­ti.

Sup­ran­tu, jog ran­go­vai, ga­vę už­duo­tį me­džius kirs­ti, vyk­do pla­nus, tu­ri dar­bą pa­da­ry­ti ir da­ro – ne­si­pik­ti­nu. Bet ma­nau, kad kiek­vie­nas dar­bas tu­ri ati­tik­ti tam tik­ras ver­ty­bes.

Man ne­pa­tin­ka Sa­vi­val­dy­bės už­da­ru­mas šiuo klau­si­mu, neat­si­vė­ri­mas vi­suo­me­nei.

Nė­ra at­lik­to me­džių in­ven­to­ri­za­vi­mo, nė­ra in­for­ma­ci­jos, ko­kie me­džiai kur bus pjau­na­mi, ko­kie per­so­di­na­mi, kaip pri­žiū­ri­mi. Ką mes čia sle­pia­me?

Ap­mau­du, kad to­kie da­ly­kai de­da­si. Ypač kai pa­gal­vo­ji, kiek me­tų me­dis au­ga ir kiek kaš­tuo­ja me­dį nu­pjau­ti, iš­rau­ti, at­so­din­ti.

Vaikš­tai po mies­tą ir ma­tai, ko­kie ša­li­gat­viai iš­tru­pė­ję, iš­dau­žy­ti, ke­liu­kai ra­jo­nuo­se neas­fal­tuo­ti. Bet ne juos ima tvar­ky­ti – ge­riau mies­to cent­re iš­nai­kin­ti tai, kas tei­kia gry­ną orą.

To­kie vie­šų­jų erd­vių tvar­ky­mo pro­jek­tai ypač skau­dūs. Ypač kai svei­ki me­džiai nai­ki­na­mi grin­džiant tuo, jog esą yra nees­te­tiš­ki.

– Aiš­ki­na­ma, jog es­te­tiš­ki – tik vie­no­do aukš­čio, vie­no­dų la­jų me­de­liai. Ly­giuo­ja­mės į to­kius pa­vyz­džius ki­to­se ša­ly­se.

– Bū­tent. Mes vis sie­kia­me į kaž­ką ly­giuo­tis. Es­tai pa­žen­gė į prie­kį, suo­miai pa­da­rė taip, anie – anaip ir mes taip da­ry­ki­me.

Ko­dėl ne­ga­li­me va­do­vau­tis am­ži­no­mis ver­ty­bė­mis, ku­rios ne­kin­ta, ir kur­ti sa­vo iden­ti­te­tą? Sa­vo sa­vas­tį. Ne­gal­vo­ja­me sa­vo gal­va, to la­biau­siai lin­kė­čiau.

– Auš­ros alė­ja pra­dė­ta kirs­ti ir ki­tų mies­to cent­ro gat­vių kir­vis lau­kia. Kaip ma­no­te, ar at­si­to­kė­si­me, ar bus stab­do­mas ma­si­nis me­džių kir­ti­mas?

– Ne­ži­nau. Bet tu­rim gin­ti me­dį, ku­ris duo­da mums gy­vy­bės šal­ti­nį – de­guo­nį. Kaip ši­to ne­su­vo­kia­me?

Ma­no tiks­las bu­vo, kad mus iš­girs­tų. Jei­gu ne­gir­di žo­džių, jei­gu nei­na su­si­kal­bė­ti raš­tais, tai gal aki­vaiz­dus veiks­mas tu­rės įta­kos?

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Re­gi­na Že­mai­tė ma­si­nį me­džių kir­ti­mą mies­to cent­re įvar­di­ja "aukš­čiau­siu ci­niz­mo laips­niu".

Komentarai

Tikrai    Ket, 2020-01-09 / 12:13
valdžia kurčia miestiečių nuomonei, ji ne tik nesiklauso kitų nuomonės, bet ir formuoja žmogui nepalankią gyvenamąją aplinką, kuri sukels daug ligų, ypač bus pavojinga vaikams. Nes užterštas oras nuguls mūsų plaučiuose. Ačiū Reginai, bet tokių medžių gynėjų turime labai mažai. O gaila.
Jie    Ket, 2020-01-09 / 12:18
viską galintys ir viską sprendžiantys, nors tais klausimais turintys menką supratimą. Pasiklausykite ką sako tikri architektai. Jie sako, kad tokius projektus daro ir vykdo tik kelininkai pagal savivaldybės techninį užsakymą. Štai ir turim, ką turim.
Viskas turi atsinaujinti    Ket, 2020-01-09 / 12:23
Visi mes senstame. Tai gal ponia prisiriskit prie ko nors ir rekit, kad seni zmones neturi iseiti i ana pasauli. Juokingai juk atrodytu. Turbut neturi ka veikti. Kiekvienas dirbkime savo darba.
:(    Ket, 2020-01-09 / 18:17

In reply to by Viskas turi atsinaujinti

Nieko nesupainiojote? Kiek metų gali gyventi žmogus ir kiek gali augti medis? Šiaulių medžiai nebuvo seni. Čia jau jums kažkas smegenėlės pratrynė. Tiesiog tapote masinės demagogijos auka.
c    Ket, 2020-01-09 / 12:48
100 proc palaikau. Savivaldybei nusispjaut į miestiečių nuomonę. Kokie teismai bandant apginti medį? Tuoj bus baisios betono džiunglės Šiauliai.Svarbu skubėt įsisavint ES milijonus
Tamstos    Ket, 2020-01-09 / 13:21
Jūs mokate skaityti ar ne. Medžiai bus atsodinti. Ko jūs norite. Perženktos visos ribos nuo tokių medžių gynėjų. Miškai toliau kertami ir vežami ir jų niekas neatsodina,o mieste bus atsodinti ir nebus vien betonas. Visi kurie paliko šia moteriškę. Prašom realiais darbais įrodyti,o ne čia Š malti.
:(    Ket, 2020-01-09 / 18:21

In reply to by Tamstos

Bus atsodinti ne medžiai, o vazoniniai miesto augalai, kurie, sodinami į žvyrą, neturi jokių šansų užaugti arba bent jau paaugti. Tokios sintetinės "miesto palmės". Beje, valdžia giriasi, kad ir miškus atsodina. Ko tada jūs čia virkaujate?
Vincas    Ket, 2020-01-09 / 13:30
V.SInica rašo, kad demokratinėse šalyse politikai privalo valdyti pagal juos rinkusių piliečių pažiūras ir interesus, o ne pagal savo ar ekspertų nuomones. Taigi, atspėkite kokiai valdymo formai priskirtinas miesto valdymas?
Tamsta    Ket, 2020-01-09 / 13:43

In reply to by Vincas

O prie priskiriama Lietuvos valdžia? Prie kokio valdymo tipo. Visi tokie pažadūnai,o tik atsisėda ir vėl varo savo politika,keliauja po pasaulį ir t.t.ir pan. ir už tavo pinigus ir už visos Lietuvos ir viskas gerai.
L    Ket, 2020-01-09 / 16:21

In reply to by Tamsta

O ko jūs nesėdat į tą šiltą vietą? Irgi važinėsit už mūsų pinigus po pasaulį ir bambą vartysit..... lengviau papezėti, negu į tas karštas kėdutes pataikyti? 😄😄😄😄
Tamsta    Ket, 2020-01-09 / 19:35

In reply to by ?

O daugiau problemų mieste nėra? Tik medžiai,tik turgus ir benamiai(kurių pridarė Lietuvos valdžia) Su savo "labai gera" politika. Gerai gyvename tada, o būtų labai įdomu atsukus laiką atgal ir išrinkus kokį kitą merą. Kas tada būtų. 25m. valdė kiti,o kaip buvo gerai gyventi. Ar ne taip? Per tiek laiko centre važinėjome,kaip po antro pasaulinio karo,oj buvo geri laikai,kad net ašara ištrykšta. Nebuvo piketų. Tuometinė valdžia visada įsiklausydavo į Šiauliečių nuomonę. Oj buvo Laikai.
>>    Pen, 2020-01-10 / 09:38

In reply to by Tamsta

norit pasakyt, kad dabartinė miesto valdžia, pati sukurdama mieste problemas ir imituodama jų sprendimą, buldozeriu pereidama per miesto žmones - kažko verta? ji - žala miestui..
santarvės     Ket, 2020-01-09 / 14:27
Visoms pusėms reikia apmąstyti savo sakomus žodžius. Pyktis nieko gero neduoda. Keistai dabar viskas šiame fone atrodo. Kurstomos žmonių emocijos.
Pritariu santarvei    Ket, 2020-01-09 / 15:00

In reply to by santarvės

Pritariu dėl žodžio - pyktis nieko gero neduoda, Bet emocijos reikalingos, be jų nepasižadinsi, Patinka , poeto žodžiai - kur tu buvai, kai žmogų žudė, kur tu buvai, kai medį kirto .... ? Stovėjai po klevu, kurio nebebus ? Tos emocijos gali būti nugęsintos , jei Savivaldybė pateiktų rimtus esamų medžių tyrinėjimų rezultatus, pažymas, leidimus, ar bet kokias "specialistų" rekomendacijas raštiška, pasirašyta forma ( Užtenka Savivaldybės tinklalapyje paskelbti, nereikia nešioti po namus, po butus ) medžių pertvarkymo projektą visuomenei svarstyti .
Tamsta    Ket, 2020-01-09 / 15:15

In reply to by Pritariu santarvei

Visi šie projektai buvo patvirtinti dar 2017m. Tiek bulvaras,tiek visi kiti. Kur jūs buvote tada? Kodėl nėjote į savivaldybę? 2015 - 2019m. Meras buvo tik su 5 komandos nariais. O dabar mat Meras kaltas,kad nemoka dirbti ir nieko neišmano. Oj bus gerai kas ateis po jo dirbti. Viskas bus sutvarkyta. Galės toliau skolintis ir vėl vesti miestą link bankroto. JŪS to norite? DAR KARTA. JŪS TO NORITE?
Tamsta    Ket, 2020-01-09 / 18:56

In reply to by Jeigu neklystu

Vienas žmogus atsakingas už visą miestą? O kiti ką daro? Daugiau niekas nieko nedirba. Dirba tik opozicija. Kuri keikia visaip kaip tik gali šitą Merą ir tai iš opozicijos tik 5 - 6 kelia bangas per tarybos posėdžius. Kiti tyli lyg vandens išgėrę.
>>    Pen, 2020-01-10 / 09:43

In reply to by Tamsta

Tvirtinimo metu buvo tik su 5 komandos nariais? Nieko negalėjo padaryti? O tai ko teikė į darbotvarkę? Juk galėjo neteikti.. tą juk galėjo padaryti.. o jei matė kad blogai - ko prisiėmė atsakomybę, ko neatsistatydino? O projekto užsakymo, konkurso skelbimo metu juk komanda buvo pilna, o ne 5 žmonės.. ko tada neieškojo kaip miestui duoti tai, kas geriausia? Kodėl dėl projektavimo sąlygų su miesto žmonėmis nesitarė? Gal nežinojo, kad juos atstovauja?
Tamsta    Pen, 2020-01-10 / 15:53

In reply to by >>

Na ką į tavo klausimus yra tik vienas atsakymas. Visi darbai bus baigti už 2m.- 3m. Tada bus nauji rinkimai į savivaldybę. Tada žmonės ir pasakys savo nuomonę apie mero darbus. Gerai dirba ar blogai. Tai va. Trumpas komentaras.
Mus naikina, ne medžius    Ket, 2020-01-09 / 15:20
Dabar tuoj turėtų pasirodyti valdžiukės komentarai. Tipo, nepatinka - čiuožk į mišką.
Tamsta    Ket, 2020-01-09 / 16:21

In reply to by Tamsta

Sutinku,kad mums naikina. Nes šia savaitę teko važiuoti taksi ir klausiau taksi vairuotojo. Kaip reikalai? Jo nuomone ir toliau Šiauliai miršta. Nes jo žodžiais 20:00 val. Mieste nė vieno žmogaus. Kai šventiniu laikotarpiu tris žmones padūrė. Tai ne kažką. Šiauliuose.
Linas    Ket, 2020-01-09 / 20:56

In reply to by Klausiu

Kas liepė kirst medžius,kas taip begėdiškai niokoja Šiaulius.O ši moteris ,kuri saugo medžių būtį yra verta aukso..Jei visi būtų tokie kaip ji ,nereikėtų kosit miesto centre nuo taršos ir dulkių.
Gynejas    Ket, 2020-01-09 / 17:15
ale ant kiek tupi tie mentai,kurie tampe ta patrijote moteri ir ant kiek akli korumpuoti teisejai,katrie priima svarstyti tokias bylas-gal anie is kokio Marso,kur nera jokiu medziu ,gal anie negyvena mieste ir yra atsibaste is chochliandijos?galima pagalvoti,tkad dabar pasodine tuos zabarus ir anuos prades priziureti-juk tiems nukirstiems medziams metu metais jokios prieziuros nebuvo....
Tamsta    Ket, 2020-01-09 / 17:24

In reply to by Gynejas

Iš kurios šalies esi? Kodėl lietuviškomis raidėmis nerašai? Aš va išmokau rašyti lietuviškai,nors ir nėra lietuviškos abėcėlės ant kompo. Viskas įmanoma tik reikia noro.
gerai pasakė filosofijos profesorius G. Ma­žei­kis    Ket, 2020-01-09 / 20:21
"Ma­nau, kad čia nė­ra jo­kio pra­ga­ro, yra ba­na­lu­sis blo­gis, ši­tie žmo­nės yra inst­ru­men­tiš­ki. Jie, va­do­vau­da­mie­si sa­vo funk­ci­niu inst­ru­men­ti­niu, t. y. neat­sa­kin­gu ir mo­ra­liai nea­pib­rėž­tu mąs­ty­mu, nai­ki­na mū­sų pa­sau­lį, ne šiaip me­džius nai­ki­na. Jų dė­ka par­si­dė­jo at­ši­li­mas glo­ba­lus, jų dė­ka mū­sų vai­kai ne­be­tu­rės atei­ties, jų dė­ka že­mė virs­ta pra­ga­ru."
toliau cituojant prof. G. Mažeikį    Ket, 2020-01-09 / 20:24
"Su­sip­rie­ši­ni­mas dėl me­džių kir­ti­mo mies­tuo­se reiš­kia ir lai­do­tu­vių pra­džią tai ža­lių­jų par­ti­jai, ku­ri su­si­jun­gė su vals­tie­čiais – Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai. Tu­ri bū­ti ki­ti ža­lie­ji, ku­rie ga­lės or­ga­ni­zuo­tis, kaip po­li­ti­nė jė­ga, kaip po­li­tiš­kai orien­tuo­tas ža­lių­jų tink­las, ku­riam aš pa­ts mie­lai pri­klau­sy­čiau. Ir ku­ris leis­tų kri­ti­kuo­ti pir­miau­sia dend­ro­lo­gus, ku­rie aiš­ki­na, kad rei­kia ir ga­li­ma me­džius kirs­ti. Jie iš­reiš­kia pa­pirk­tą, neat­sa­kin­gą nuo­mo­nę, kad nu­vir­tu­si pu­šis ar eg­lė ga­li ką nors su­ža­lo­ti. Ži­no­ma ir me­dis ga­li griū­ti, ir upės te­kan­čios mus ga­li pa­skan­din­ti. Tad ge­riau­sia dy­ku­mo­je gy­ven­ti, ar­ba ply­te­lė­mis vis­ką iš­klo­ti. Kaip Kau­ne Nep­rik­lau­so­my­bės aikš­tę, o Šiau­liuo­se Pri­si­kė­li­mo aikš­tę. Abi ly­giai to­kios pat pa­bai­siš­kos."
pasak ekonomisto E. Ado­maičio    Ket, 2020-01-09 / 20:31
"Yra ai­bė va­do­vė­lių, ge­rų­jų pra­kti­kų, kaip rei­kia val­dy­ti pro­jek­tus, kaip tvar­ky­ti vie­šą­sias erd­ves, kaip ko­mu­ni­kuo­ti su suin­te­re­suo­to­mis gru­pė­mis ir t.t. Ta­čiau da­bar­ti­nė val­džia ren­ka­si ki­to­kį ke­lią – jie dvi­ra­tį iš­ras pa­tys. Iš­ra­di­nė­ja. Rei­kia aiš­kiai ko­mu­ni­kuo­ti. Da­bar tie­siog nu­lei­džia­ma: aš vir­ši­nin­kas, o tu – kvai­lys. Tie, kas ban­do prieš­ta­rau­ti, yra ge­si­na­mi už­gau­lio­ji­mais, me­lu. Me­ras ne­ra­do lai­ko išei­ti, pa­bend­rau­ti su Nep­rik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ru dėl bul­va­re ker­ta­mų me­džių. Užk­li­ja­vo eti­ke­tę – kon­ser­va­to­rius. Šiau­lių val­džia tam­pa ne­kri­ti­kuo­ti­na. Ir pa­vie­niams žmo­nėms ko­vo­ti yra sun­ku su biu­rok­ra­ti­niu apa­ra­tu. Pak­lau­sei – lauk dvi­de­šimt die­nų, at­sa­kys at­mes­ti­nai, dar kar­tą pa­si­tei­rau­si – dar dvi­de­šimt die­nų. O per tas die­nas ir me­džius iš­kirs, ir bul­va­rą išas­fal­tuos ir į so­cia­li­nius tink­lus pa­ra­šys, kaip pui­kiai tvar­ko­si. O dėl me­džių bu­vo pui­ki pro­ga pa­si­mo­ky­ti iš Kau­no, kas vy­ko ten, kai bu­vo ker­ta­ma ge­ro­kai anks­čiau nei Šiau­liuo­se. Ban­dy­ti su­vok­ti, ko­kia tai yra jaut­ri te­ma. Bet jie ži­no ge­riau. Ir kai jau at­ro­do su­kir­ši­no vi­sus, ką tik įma­no­ma, dar ant at­vi­ros ug­nies už­pi­la ži­ba­lo – jei­gu me­džių ne­kir­si­me, tai ne­bus neį­ga­lių­jų vai­kų sto­vyk­lų! Aš sa­ve lai­kau pa­kan­ka­mu ci­ni­ku, bet tai jau pra­mu­ša vis­ką."
Dvaro gatvė    Ket, 2020-01-09 / 23:51
O priešais mūsų langus, kol nenupjovė senųjų liepų, strazdas beveik kasvakar nutūpdavo viršūnėje, ant priešais namo stogo vyriausia kuosa ant antenos aukščiausiai tupėdavo, kiti žemiau - pas juos ten pagal rangą :)). Dabar jokių paukščių, apart balandžių nebėra. Ko gero apteksim vabalais, kirmėlais. O gal ir ne. OPTIMIZMAS VALDO. Bet vistiek sėkmės visiems :))
Svečias    Pen, 2020-01-10 / 07:11
Kodėl niekas nesaugo eglučių prieš Kalėdas? O senų, kurių sausos šakos ant galvų krenta, nukirsti jau nebegalima.
Juozas    Pen, 2020-01-10 / 08:10
Gerb Regina, pasakykite kaip galima praplatinti gatvę nepašalinus viduryje gatvės augantį medį

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.