Teismas: moteris tik norėjo išsaugoti medžius

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Re­gi­na Že­mai­tė penk­ta­die­nį iš­gir­do Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo nu­tar­tį: no­rė­da­ma iš­sau­go­ti me­džius, ji pa­žei­di­mo ne­pa­da­rė.
Penk­ta­die­nį Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo Šiau­lių rū­muo­se priim­tas nu­ta­ri­mas ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­lo­je. Teis­mas pa­skel­bė, kad Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­ja 34-erių Re­gi­na Že­mai­tė, Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­ro ap­tver­to­je te­ri­to­ri­jo­je pri­si­ri­šu­si prie me­džio, pa­žei­di­mo ne­pa­da­rė.
Prieš ge­rą sa­vai­tę Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas, ape­lia­ci­ne tvar­ka iš­nag­ri­nė­jęs ana­lo­giš­ką R. Že­mai­tės at­žvil­giu iš­kel­tą by­lą, pa­nai­ki­no pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mą ir by­lą nu­trau­kė.

Tei­se­na nu­trauk­ta

Teis­mas pa­da­rė iš­va­dą, kad R. Že­mai­tės vei­ko­je nė­ra kal­tės, jos va­lia bu­vo su­telk­ta ne į pa­vo­jin­gos vei­kos pa­da­ry­mą, o į lai­ki­ną me­džių iš­sau­go­ji­mą nuo iš­kir­ti­mo. To­dėl ne­sant R. Že­mai­tės vei­ko­je kal­tės, ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo tei­se­ną nu­spręs­ta nu­trauk­ti.

Anot teis­mo, R. Že­mai­tė bu­vo įsi­ti­ki­nu­si, jog sa­vo veiks­mais sie­kia vi­suo­me­nei nau­din­go re­zul­ta­to, kad vyk­do Žel­di­nių įsta­ty­me įtvir­tin­tą nuo­sta­tą, jog fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys ne­tu­ri leis­ti ne­tei­sė­tų veiks­mų ar ne­vei­ki­mo, jei­gu dėl to žel­dy­nai ir žel­di­niai ga­lė­tų bū­ti su­nai­kin­ti ar pa­žeis­ti, kar­tu reiš­kia ir įsta­ty­mu jai de­le­guo­tą pa­rei­gą – ne­leis­ti iš­kirs­ti bul­va­re dar li­ku­sių neiš­kirs­tų me­džių.

R. Že­mai­tė, kaip ir ki­ti su ja bu­vę as­me­nys, sie­kė, kad ne­bū­tų vyk­do­mi me­džių kir­ti­mo dar­bai, kol ne­bus gau­tas Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sa­ky­mas dėl jų pa­teik­to rei­ka­la­vi­mo, ar priim­tas tei­sin­gas spren­di­mas dėl me­džių iš­sau­go­ji­mo mies­to bul­va­re. Nes pa­si­trau­kus iš įvy­kio vie­tos, nu­kir­tus me­džius, jau ne­lik­tų ga­li­my­bės at­lik­ti ko­ky­biš­ką jų būk­lės eks­per­ti­zę, at­kur­ti bu­vu­sią si­tua­ci­ją.

R. Že­mai­tė pa­gal jai su­ra­šy­tą ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­ko­lą bu­vo kal­ti­na­ma tuo, kad per­nai, spa­lio 22 die­ną, Vil­niaus gat­vė­je, Šiau­liuo­se, ne­vyk­dė tei­sė­tų Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos uni­for­muo­tų pa­rei­gū­nų, vyk­dan­čių tei­sė­tas po­li­ci­jos pa­rei­gas, rei­ka­la­vi­mų--nu­ro­dy­mų at­si­riš­ti nuo me­džio ir išei­ti iš ap­tver­tos te­ri­to­ri­jos, pa­ženk­lin­tos spe­cia­liais ženk­lais.

Nut­rau­kė by­lą, pa­nai­ki­no bau­dą

Pas­ku­ti­nė­mis 2019 me­tų die­no­mis Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas, ape­lia­ci­ne tvar­ka iš­nag­ri­nė­jęs ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­lą pa­gal ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn pa­trauk­tos bul­va­ro me­džių gy­nė­jos Re­gi­nos Že­mai­tės at­sto­vo ad­vo­ka­to Sau­liaus Damb­raus­ko skun­dą, pa­nai­ki­no Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo nu­tar­tį.

Ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo tei­se­ną R. Že­mai­tės at­žvil­giu Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas nu­trau­kė įver­ti­nęs prie ape­lia­ci­nio skun­do pa­teik­tus duo­me­nis, pa­čios R. Že­mai­tės paaiš­ki­ni­mus, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų tar­ny­bi­niuo­se pra­ne­ši­muo­se nu­ro­dy­tas ap­lin­ky­bes.

Teis­mas, įver­ti­nęs in­ci­den­tą, ku­rio me­tu ne­bu­vo pa­klūs­ta po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų rei­ka­la­vi­mams, R. Že­mai­tės vei­ko­je ne­ra­do kal­tės. Mo­ters ne­pak­lu­si­mas, teis­mo nuo­mo­ne, bu­vo su­telk­tas ne į pa­vo­jin­gos vei­kos pa­da­ry­mą, o į me­džių iš­sau­go­ji­mą nuo iš­kir­ti­mo, kol bus iš­siaiš­kin­ta jų būk­lė.

Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas R. Že­mai­tei už ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pa­da­ry­mą spa­lio 23 die­ną sky­rė 90 eu­rų bau­dą.

Mo­te­ris per­nai, rug­sė­jo 26 die­ną, prieš 10 va­lan­dą ry­to, Šiau­lių Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­re, kur bu­vo vyk­do­mi me­džio kir­ti­mo dar­bai, bu­vo pri­si­ri­šu­si prie me­džio ir ne­vyk­dė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų nu­ro­dy­mų at­si­riš­ti, sa­kė, kad neat­si­riš tol, kol bus priim­tas tei­sin­gas spren­di­mas dėl me­džių iš­sau­go­ji­mo mies­to bul­va­re.

Komentarai

ne tik     Pen, 2020-01-10 / 14:20
šiauliečiai, kuriems rūpi jų sveikata, bet ir Dievas, kuris norėtų, kad pasaulis būtų harmoningas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.