Ko­vo 11-ąją – pa­sku­ti­niai ren­gi­niai iki ka­ran­ti­no

Ro­lan­do PA­RA­FI­NA­VI­ČIAUS nuo­tr.
Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6–osios rink­ti­nės ka­riai iš­ly­dė­ti į Jung­ti­nių Tau­tų va­do­vau­ja­mą ope­ra­ci­ją Ma­ly­je MI­NUS­MA.
Ko­vo 11–ąją Šiau­lių Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je vy­ko iš­kil­min­ga Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vė­lia­vos pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja, ją ve­dė Šiau­lių Sta­sio Šal­kaus­kio gim­na­zi­jos mo­ki­niai Ka­mi­lė Rai­lai­tė ir Do­mi­ny­kas Gir­dziu­šas.

Lie­tu­vos vals­ty­bės vė­lia­vą iš­kė­lė ak­ty­vi Šiau­lių mies­to šei­ma – Jo­li­ta ir Ge­di­mi­nas Krū­mai su vai­kais Do­ro­tė­ja ir Teo­do­ru. Su­si­rin­ku­sie­ji su­gie­do­jo Lie­tu­vos vals­ty­bės him­ną. Šven­ti­nė­je da­ly­va­vo Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos mer­gi­nų cho­ras „Vi­va me­lo­di­ca“ (mo­kyt. Lo­re­ta Mi­ku­tie­nė), Šiau­lių „Ju­ven­tos“ pro­gim­na­zi­jos 5–8 kla­sių jau­nių cho­ras „Me­lo­di­ja“ (mo­kyt. Lo­re­ta Mi­ku­tie­nė), Šiau­lių pu­čia­mų­jų or­kest­ras (me­no va­do­vas ir di­ri­gen­tas Sta­sys Vai­čiu­lio­nis, di­ri­gen­tas Ge­di­mi­nas Brūz­ga).

Po vė­lia­vos pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­jos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6–osios rink­ti­nės ka­riai iš­ly­dė­ti į Jung­ti­nių Tau­tų va­do­vau­ja­mą ope­ra­ci­ją Ma­ly­je MI­NUS­MA.

Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų va­das pul­ki­nin­kas Dai­nius Paš­vens­kas ka­riams mi­si­jo­je lin­kė­jo sėk­mės, pa­rei­gos, ko­vin­gu­mo, pri­si­tai­ky­mo. Ka­riams per­duo­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vė­lia­va ir kiek­vie­nam įteik­tas si­dab­ri­nis ženk­liu­kas „Vy­tis“. Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas ka­riams įtei­kė mies­to vė­lia­vą.

Ko­vo 11–ąją Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­ju­je ati­da­ry­ta pa­ro­da „Lais­vės tri­bū­no­je“, jo­je eks­po­nuo­ja­mos At­gi­mi­mo lai­ko­tar­pį fik­sa­vu­sių šiau­lie­čių nuo­trau­kos.

Fo­tog­ra­fi­jų au­to­riai – Juo­zas Bin­do­kas, Ri­čar­das Dai­li­dė, An­ta­nas Ka­zi­mie­ras Di­lys, Vai­do­tas Ki­sie­lis, Dan­gi­ras Ma­čiu­lis, Alek­sand­ras Os­ta­šen­ko­vas, Ro­lan­das Pa­ra­fi­na­vi­čius, Al­gi­man­tas Puo­džiū­nas, Ro­mual­das Struo­ga, Jo­nas Ta­mu­lis.

Chai­mo Fren­ke­lio vi­lo­je Ko­vo 11 die­ną pra­dė­jo veik­ti pa­ro­da „Ko­vo 11–oji: lais­vės is­to­ri­jos liu­di­ji­mai“, jo­je at­spin­di­mi svar­biau­si su lais­vės sie­kiais su­si­ję mo­men­tai.

Pa­ro­dų šiuo me­tu ap­lan­ky­ti ne­ga­li­ma: rea­guo­jant į Vy­riau­sy­bės spren­di­mus ir re­mian­tis Kul­tū­ros mi­nist­ro įsa­ky­mu dėl ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos Lie­tu­vo­je, Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jus (Chai­mo Fren­ke­lio vi­la, Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­jus, Ža­liū­kių ma­lū­ni­nin­ko so­dy­ba, Dvi­ra­čių mu­zie­jus, Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos mu­zie­jus, Poe­to Jo­va­ro na­mas) ko­vo 13–27 die­no­mis at­šau­kė vi­sus pla­nuo­tus ren­gi­nius, eks­kur­si­jas, edu­ka­ci­nes veik­las, lai­ki­nai stab­do mu­zie­jaus pa­da­li­nių lan­ky­mą.

Komentarai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.