Kilnus poelgis – puikus pavyzdys

Ao­cia­ty­vi nuo­tr.
Sve­ti­mi pi­ni­gai są­ži­nin­go žmo­gaus ne­su­šil­do.
Pi­ni­gų pri­kimš­tą pi­ni­gi­nę pa­me­tu­sią mo­te­rį ga­li­ma va­din­ti tik­ru lai­mės kū­di­kiu, nes jos "pa­mes­ti­nu­kė", ap­su­ku­si ra­tą, su­grį­žo pas šei­mi­nin­kę. Žmo­gus, ra­dęs ir ati­da­vęs daik­tą, šį įvy­kį pa­puo­šė dar ir kuk­lu­mu.

Penk­ta­die­nio va­ka­rą so­cia­li­nia­me tink­le pa­skli­do pra­šy­mas pa­si­da­ly­ti ži­nia, jog "ras­ta pi­ni­gi­nė su ne­ma­ža pi­ni­gų su­ma ne­to­li Ak­ro­po­lio". Pa­sak vie­na­me Šiau­lių in­ter­ne­ti­nia­me tur­gu­je apie ver­tin­gą ra­di­nį pa­skel­bu­sio vy­ro, pi­ni­gi­nė­je dau­giau nie­ko ne­bu­vo, vien pi­ni­gai – tai­gi su­pran­ta­ma, kad iš kar­to nu­sta­ty­ti sa­vi­nin­ką bu­vo neį­ma­no­ma.

"Ati­duo­siu tam, kas pa­sa­kys, ko­kia pi­ni­gi­nė ir pi­ni­gų su­ma", – ra­šė vy­ras, tuo pa­čiu pra­šy­da­mas žmo­nes da­ly­tis pa­skleis­ta ži­nia.

Va­kar "Šiau­lių kraš­tas" su­si­sie­kė su pi­ni­gi­nės ra­dė­ju. Jis in­for­ma­vo, kad mo­te­rį, ku­riai pri­klau­so daik­tas, pa­vy­ko su­ras­ti.

Šyp­se­ną ke­lia tai, kad, kaip sa­kė pa­šne­ko­vas, "sa­vi­nin­kų" at­si­ra­do ir dau­giau. Tie­sa, dau­giau nė vie­nas neiš­lai­kė jo su­gal­vo­to eg­za­mi­no – ne­nu­ro­dė tiks­lių duo­me­nų.

Pa­kal­bė­ti pla­čiau apie pi­lie­tiš­ką poel­gį jau­nas Šiau­lių mies­to gy­ven­to­jas at­si­sa­kė teig­da­mas ne­si­jau­čian­tis pa­da­ręs kaž­ką ypa­tin­gą.

"Ko­kia čia pa­tir­tis, kaž­ka­da pa­ts bu­vau pa­me­tęs, man grą­ži­no, aš pa­da­riau tą pa­tį", – sa­kė jis.

Pa­ti­ki­no, jog tai pa­da­rė "ne­siek­da­mas at­si­dur­ti laik­raš­ty­je". Ma­ža to, tei­gė esan­tis dė­kin­gas žmo­nėms, ku­rie ne­bu­vo abe­jin­gi, da­li­jo­si jo skel­bi­mu, tad ir pa­vy­ko su­ras­ti. Paš­ne­ko­vas neatsk­lei­dė, kiek pi­ni­gų bu­vo pi­ni­gi­nė­je.

Gal­būt per­skai­čiu­si šią ži­nu­tę at­si­liep­tų są­ži­nin­go poel­gio au­to­riui pa­dė­ko­ti no­rin­ti pamesto–surasto daik­to sa­vi­nin­kė?

Komentarai

Jadzė    Ant, 2020-01-07 / 14:41
Tai dabar "POST FAKTUM" nėra jokios paslapties, kiek tų pinigų buvo toje piniginėje, galima pasakyti dėl bendro įdomumo, kad objektyviai suvoktume gražinusio žmogaus poelgį, jo "dydį"... Niekas neprašo pavardės radusio ir pametusio pinigus.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.