Keturios Lietuvos

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ge­ro­vės paieš­kų ty­ri­muo­se ir aki­vaiz­džiai ma­to­mi di­de­li skir­tu­mai.
Šiau­lie­tis pro­fe­so­rius Vy­te­nis Rim­kus kaž­ka­da yra pa­sa­kęs spar­nuo­tą fra­zę, jog "yra Vil­nius ir vi­sa ki­ta Lie­tu­va". Da­bar Vil­niaus po­li­ti­kos ana­li­zės ins­ti­tu­to eks­per­tai pa­gal ge­ro­vės in­dek­są ša­lies sa­vi­val­dy­bes su­ri­kia­vo į ke­tu­rias Lie­tu­vas.
Šiau­lių mies­to tarp pir­mū­nų nė­ra, o ap­skri­ty­je la­biau­siai nuo ge­ro­vės nu­to­lę Kel­mės ir Jo­niš­kio ra­jo­nai. Jie pa­ten­ka į aut­sai­de­rių gru­pę ša­ly­je.

Ge­ro­vė iš pen­kių kom­po­nen­tų

Vil­niaus po­li­ti­kos ana­li­zės ins­ti­tu­to eks­per­tai pa­skel­bė 2019 me­tų sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­są.

Jis ly­gi­na­mas ir su 2018 me­tų, kai pir­mą kar­tą toks ty­ri­mas at­lik­tas, in­dek­su. Pa­tei­kia­mi ir vi­sų 60 sa­vi­val­dy­bių in­dek­so po­ky­čiai per 2016–2019 me­tus. Sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­so ren­gi­mui va­do­va­vo ty­rė­jas dr. Gin­ta­ras Šums­kas.

Ge­ro­vės in­dek­sas su­da­ry­tas iš pen­kių kom­po­nen­tų: so­cia­li­nio sau­gu­mo, fi­zi­nio sau­gu­mo, eko­no­mi­kos gy­vy­bin­gu­mo, švie­ti­mo ko­ky­biš­ku­mo ir svei­kos de­mog­ra­fi­jos kom­po­nen­to.

So­cia­li­nis sau­gu­mas ma­tuo­ja­mas in­teg­ra­ci­ja į dar­bo rin­ką, ly­gių ga­li­my­bių, vy­rų ir mo­te­rų užim­tu­mo san­ty­kiu, so­cia­li­nės pa­ra­mos ap­rėp­ti­mi.

Fi­zi­nis sau­gu­mas – tai grės­mių gy­vy­bei ir svei­ka­tai ro­dik­lių įver­čiai: sau­gu­mo ke­liuo­se, nu­si­kals­ta­mu­mo, me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos priei­na­mu­mo, mirš­ta­mu­mo nuo neužk­re­čia­mų li­gų.

Eko­no­mi­kos gy­vy­bin­gu­mas ver­ti­na­mas pa­gal tie­sio­gi­nes už­sie­nio in­ves­ti­ci­jas vie­nam gy­ven­to­jui, vi­du­ti­nį at­ly­gi­ni­mą, įmo­nių dy­dį ir skai­čių, 16–65 am­žiaus gy­ven­to­jų užim­tu­mo ly­gį.

Švie­ti­mo ko­ky­biš­ku­mas – pa­gal švie­ti­mo priei­na­mu­mą, iki­mo­kyk­li­nio švie­ti­mo ap­rėp­tį, ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo ro­dik­lius bei švie­ti­mo re­zul­ta­tų ro­dik­lius (įsto­ju­sių­jų į aukš­tą­sias mo­kyk­las nuo bend­ro abi­tu­rien­tų skai­čiaus pro­cen­tą bei lie­tu­vių kal­bos ir ma­te­ma­ti­kos bran­dos eg­za­mi­nų ro­dik­lius).

Svei­ka de­mog­ra­fi­ja ma­tuo­ja­ma pa­gal de­mog­ra­fi­nės se­nat­vės koe­fi­cien­tą – 65 me­tų ir vy­res­nio am­žiaus žmo­nių skai­čių, ten­kan­tį šim­tui 0–14 me­tų am­žiaus vai­kų, bei ne­to mig­ra­ci­ją (ba­lan­są tarp at­vy­ku­sių­jų ir iš­vy­ku­sių­jų as­me­nų 2018 m.).

Ge­ro­vės in­dek­sas yra šių 5 kom­po­nen­tų vi­dur­kis.

Ke­tu­rios Lie­tu­vos

Vil­nius su 6,2 ba­lo ge­ro­vės in­dek­su, kaip bu­vo, taip ir yra "pir­mo­ji Lie­tu­va". Sos­ti­nė ati­trū­ku­si nuo vi­sų, iš­sky­rus Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bę, ku­rios ge­ro­vės in­dek­sas net šiek tiek aukš­tes­nis – 6,27 ba­lo.

Vil­niaus ato­trū­kis nuo vi­sų ki­tų sa­vi­val­dy­bių ryš­kiau­sias pa­gal eko­no­mi­kos gy­vy­bin­gu­mą, ku­ris įver­tin­tas 9,37 ba­lo.

Pa­ly­gi­ni­mui: Šiau­lių mies­to eko­no­mi­kos gy­vy­bin­gu­mas – 4 ba­lai, Jo­niš­kio ra­jo­no – vos 1 ba­las.

Mies­tų gru­pė­je pa­gal ge­ro­vės in­dek­są pir­mū­nai yra Klai­pė­da ( 5,31 ba­lo) bei Kau­nas (4,83) – tai ant­ro­ji Lie­tu­va. Šie mies­tai ir dar Klai­pė­dos ra­jo­nas (4,78) yra ar­čiau­siai prie pir­mo­sios Lie­tu­vos priar­tė­ję.

Tre­čio­ji – vi­du­ti­nio­kų – Lie­tu­va. Čia ir Šiau­liai (4,36 ba­lo), ir Pa­ne­vė­žys (3,8 ba­lo), kaip da­lis di­džių­jų ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių, ku­rių ge­ro­vės in­dek­sas su­ka­si apie 3–4 ba­lus.

Ket­vir­to­ji gru­pė – la­biau­siai at­si­li­ku­sios sa­vi­val­dy­bės, jos ir la­biau­siai geog­ra­fiš­kai nu­to­lu­sios. Tai – dau­giau­sia pa­kraš­čių Lie­tu­va.

Že­miau­sias ge­ro­vės in­dek­so vie­tas uži­ma Ig­na­li­na (1,98), Bir­žai (2,05), Kal­va­ri­ja (2,06), Va­rė­na (2,24), Kel­mė (2,25), Za­ra­sai (2,3). Jo­niš­kis (2,37).

Šiau­liai – šeš­ti

Šiau­liai pa­gal ge­ro­vės in­dek­są ša­ly­je šeš­ti (2018 me­tais bu­vo sep­tin­ti), Pa­ne­vė­žys dar že­miau – ke­tu­rio­lik­tas (2018 m. bu­vo pen­kio­lik­tas).

Šiau­liai šeš­ta vie­ta ga­lė­tų da­ly­tis su Kau­no ra­jo­nu, ku­rio ge­ro­vės in­dek­sas ly­giai toks pat (4,36). Bet pa­sta­ra­jam ty­rė­jai yra sky­rę sep­tin­tą vie­tą.

Per 2016–2019 me­tus Šiau­lių ge­ro­vės in­dek­sas ma­žai ki­to – pa­di­dė­jo vos 0,05 ba­lo (2016 me­tais bu­vo 4,31 ba­lo). Per tą lai­ką ma­žė­jo du Šiau­lių ge­ro­vės in­dek­so kom­po­nen­tai – so­cia­li­nis sau­gu­mas ir fi­zi­nis sau­gu­mas.

Ki­ti trys au­go: gy­vy­bin­gos eko­no­mi­kos (nuo 3,73 iki 4,03), švie­ti­mo (nuo 6,48 iki 7,05) ir svei­kos de­mog­ra­fi­jos (nuo 3,69 iki 4,05).

Pa­gal de­mog­ra­fi­jos ro­dik­lį Šiau­liai tarp mies­tų sa­vi­val­dy­bių len­kia Kau­ną, Pa­ne­vė­žį ir yra ket­vir­ti po Vil­niaus, Klai­pė­dos ir Pa­lan­gos.

Pa­gal eko­no­mi­kos gy­vy­bin­gu­mą Šiau­lius len­kia Vil­nius, Kau­nas, Klai­pė­da, Pa­ne­vė­žys, Pa­lan­ga, Ma­žei­kiai.

Apsk­ri­ties ra­jo­nai ir ky­la, ir trau­kia­si

Iš ki­tų Šiau­lių ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių pa­gal ge­ro­vės in­dek­są aukš­čiau­sią 29 vie­tą uži­ma Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė (3,2 ba­lo). 2018 me­tais Šiau­lių ra­jo­nas bu­vo 32-as.

Ak­me­nės ra­jo­nas per me­tus pa­da­rė di­džiau­sią šuo­lį: su 2,91 ba­lo ge­ro­vės in­dek­su pa­ki­lo į 38 vie­tą iš 50-os.

Pak­ruo­jo ra­jo­nas su 2,84 ba­lo pa­ki­lo į 41 vie­tą iš 47-os.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas su 2,79 ba­lo nu­kri­to į 42 vie­tą iš 39-os, ku­rio­je bu­vo 2018 me­tais.

Jo­niš­kio ra­jo­nas, nors ir yra tarp aut­sai­de­rių, pa­ki­lo iš prieš­pas­ku­ti­nės 59 vie­tos, ku­rio­je bu­vo 2018 me­tais, į 54 vie­tą.

Kel­mės ra­jo­nas iš ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių uži­ma že­miau­sią 56 vie­tą. Bet pa­ly­gin­ti su 2018 me­tais pa­ki­lo aukš­tyn – per vie­ną vie­tą.

Ak­me­nės ra­jo­no eko­no­mi­nis gy­vy­bin­gu­mas per me­tus ki­lo la­biau­siai, ver­ti­na­mas 2,3 ba­lo. Tai aukš­čiau­sias įver­tis tarp ap­skri­ties ra­jo­nų. Dar Pak­ruo­jo ra­jo­no eko­no­mi­kos gy­vy­bin­gu­mas sie­kia 2 ba­lus, o vi­sų ki­tų, net Šiau­lių ra­jo­no, yra že­mes­nis.

Švie­ti­mo si­tua­ci­ja ge­riau­siai ver­ti­na­ma vi­so­se sa­vi­val­dy­bė­se: aukš­čiau­sias įver­tis – 7 ba­lai (Šiau­lių mies­tas, Pak­ruo­jo ra­jo­nas), že­miau­sias – 4,5 (Ak­me­nės ra­jo­nas).

Ge­riau­sia de­mog­ra­fi­nė si­tua­ci­ja yra Šiau­lių ra­jo­no (4,4 ba­lo), len­kia ir Šiau­lių mies­tą. Tai be­veik vi­sų mies­tus su­pan­čių žie­di­nių sa­vi­val­dy­bių ypa­ty­bė.

Pir­mą­ją vie­tą ša­ly­je pa­gal de­mog­ra­fi­jos kom­po­nen­tą uži­ma Klai­pė­dos ra­jo­nas (8,7 ba­lo), ant­ras – Vil­niaus ra­jo­nas (7,7) tre­čias – Kau­no ra­jo­nas (7,5). Vil­nius su 6,4 ba­lo yra pir­mas tarp mies­tų sa­vi­val­dy­bių.

Pa­ly­gi­ni­mui: Kel­mės ra­jo­no de­mog­ra­fi­nės si­tua­ci­jos įver­tis – 1,6 ba­lo. Tai že­miau­sias ver­ti­ni­mas ap­skri­ty­je ir vie­nas že­miau­sių ša­ly­je.

Eks­per­to ko­men­ta­ras

„Lie­tu­va – dau­giau nei sos­ti­nė“

Vil­niaus po­li­ti­kos ana­li­zės ins­ti­tu­to eks­per­tas dr. Gin­ta­ras ŠUMS­KAS, sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­so ren­gi­mo va­do­vas:

– Dvi Lie­tu­vas ga­lė­tu­me ma­ty­ti, jei­gu žiū­rė­tu­me tik į eko­no­mi­kos kom­po­nen­tą. Bet no­rė­jo­me nuo to pa­bėg­ti, pla­čiau pa­žvelg­ti į sa­vi­val­dy­bių si­tua­ci­ją.
Iš tie­sų, Vil­niaus ato­trū­kis yra mil­ži­niš­kas pa­gal eko­no­mi­nius pa­ra­met­rus – in­ves­ti­ci­jas vie­nam gy­ven­to­jui, at­ly­gi­ni­mus. Ypač Šiau­rės ir Ry­tų Lie­tu­vo­je yra silp­niau­sios vie­tos, nes de­mog­ra­fi­ja ir eko­no­mi­ka yra su­sisie­kian­tys in­dai.
Am­ži­nas klau­si­mas: „Kas pir­ma – viš­ta ar kiau­ši­nis?“
Taip ir šiuo at­ve­ju. Žmo­nės va­žiuos ten, kur eko­no­miš­kai pa­to­giau, sau­giau gy­ven­ti, kur dau­giau ga­li­my­bių. Ir at­virkš­čiai, vers­las in­ves­tuos ten, kur yra dau­giau žmo­nių, dau­giau pir­kė­jų, dau­giau kva­li­fi­kuo­tos dar­bo jė­gos. In­ves­ti­ci­jos į tuš­čią vie­tą nea­teis.
Su­ka­si už­bur­tas ra­tas. Ža­la jau yra pa­da­ry­ta. Mil­ži­niš­kų pa­stan­gų tur­būt rei­kia, kad iš­ju­dė­tų de­mog­ra­fiš­kai la­biau­siai nu­ken­tė­ję ra­jo­nai.
Did­mies­čiai – Klai­pė­da, Kau­nas – taip pat nuo li­ku­sios Lie­tu­vos yra at­si­plė­šę. Tik tiek, kad ly­gin­da­mi tris re­gio­nus – Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos – ma­to­me, jog bent tarp jų ato­trū­kis jau ne­di­dė­ja.


Šiau­liai ir Pa­ne­vė­žys yra nu­to­lę nuo ma­gist­ra­li­nės ašies Vilnius–Klaipėda ir ma­to­si jų at­si­li­ki­mas. Jie yra ge­res­nė­je si­tua­ci­jo­je, nei li­ku­si Lie­tu­va, bet in­ves­ti­ci­jos ir eko­no­mi­nės ga­li­my­bės yra iš­si­dės­čiu­sios bū­tent to­je trans­por­to ašy­je.
To­dėl net Elekt­rė­nai, esan­tys šio­je ar­te­ri­jo­je, yra ge­ras pa­vyz­dys. Jie pa­to­gūs žmo­nėms gy­ven­ti, nors anks­čiau vys­tė­si tik pa­gal vie­ną ša­ką – ener­ge­ti­kos. Jie yra ta­pę dvie­jų did­mies­čių, ku­riuo­se žmo­nės ran­da dar­bą, mie­ga­muo­ju ra­jo­nu.
Žie­di­nės sa­vi­val­dy­bės, ypač Kau­no ir Klai­pė­dos at­ve­jais, yra vos ne mies­tų ri­bo­se. Tuo ga­li­ma paaiš­kin­ti, ko­dėl jų ge­ro­vės kom­po­nen­tai yra  ge­res­ni. Dau­ge­lį pa­slau­gų šių ra­jo­nų gy­ven­to­jai gau­na mies­tuo­se.
Šiau­lių ir Pa­ne­vė­žio at­ve­jais to­kio žie­di­nių sa­vi­val­dy­bių efek­to jau nė­ra.
Reng­da­mi ge­ro­vės in­dek­są iš­sky­rė­me did­mies­čius, žie­di­nes sa­vi­val­dy­bes, di­džią­sias ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bes ir ma­žą­sias sa­vi­val­dy­bes. Dar svars­tė­me iš­skir­ti ku­ror­tus, nes, pa­vyz­džiui, Ne­rin­gos at­ve­jis – uni­ka­lus.


Sa­vi­val­dy­bių po­ten­cia­lą siū­ly­čiau ly­gin­ti bū­tent pa­gal šias gru­pes.
Ak­me­nės ra­jo­nas, pa­vyz­džiui, tarp ra­jo­nų di­džių­jų sa­vi­val­dy­bių yra sėk­mės is­to­ri­ja. Ma­nau, šiuo at­ve­ju Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja yra daug pri­si­dė­ju­si prie eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo pro­gra­mų.
Nuo ak­ty­vu­mo, kom­pe­ten­ci­jų daug kas pri­klau­so. Vie­nos sa­vi­val­dy­bės, pa­vyz­džiui, eu­ro­pi­nės pa­ra­mos lė­šoms pa­nau­do­ti pa­ren­gia po 5–6 pro­jek­tus, at­si­liep­da­mos į kvie­ti­mus, o ki­tos – nė vie­no.
Prob­le­ma yra ne tik ži­nių, bet ir žmo­nių, ku­rie mo­kė­tų ra­šy­ti pro­jek­tus, iš­ma­ny­tų pro­ce­dū­ras, trū­ku­mas. Šiuo at­žvil­giu did­mies­čiai vėl­gi tu­ri ge­res­nę star­ti­nę po­zi­ci­ją.
Šiuo ty­ri­mu no­ri­me pa­sa­ky­ti, jog Lie­tu­va yra dau­giau nei sos­ti­nė. Tai – es­mi­nis klau­si­mas.
Da­bar la­bai pa­na­šu, kad vis­kas pa­lik­ta sa­viei­gai. Sos­ti­nė sa­vai­me ge­ne­ruo­ja di­des­nes in­ves­ti­ci­jas, Klai­pė­da dėl jū­rų uos­to – taip pat. Kas yra ant šios ašies – taip pat.
Ge­ro­vės kom­po­nen­tai nuo pa­čių sa­vi­val­dy­bių ne tiek daug pri­klau­so. To­dėl rei­kė­tų spaus­ti cent­ri­nę val­džią, kad su­da­ry­tų ge­res­nes fi­nan­sa­vi­mo, sko­li­ni­mo­si są­ly­gas.
Iš šio ty­ri­mo ma­to­me, jog be cent­ra­li­zuo­tos pa­ra­mos, be kryp­tin­gos re­gio­ni­nės po­li­ti­kos, be  stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo re­gio­nai ne­ga­li iš­si­lai­ky­ti.

Apie ge­ro­vę

„Lie­tu­vo­je vi­sur ge­ra gy­ven­ti“

Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras VI­SOC­KAS:

– Jei­gu apie Lie­tu­vą kal­ba­me ne kaip apie vie­no mies­to ša­lį, rei­kia at­sa­ky­ti į klau­si­mą, ar no­ri­me ją to­kią tu­rė­ti?
Sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­sas, man at­ro­do, yra pri­temp­tas pa­tei­sin­ti Vilniaus–Kauno–Klaipėdos ašį. Su­gal­vo­ja­ma, pa­gal ką ma­tuo­ti, ir ma­tuo­ja­ma tam pa­grįs­ti.
Pa­vyz­džiui, tie­sio­gi­nės už­sie­nio in­ves­ti­ci­jos ei­na ten, kur yra pa­grin­di­nis kom­pa­ni­jos ofi­sas. Ga­myk­la sto­vi Šiau­liuo­se, žmo­nės dir­ba Šiau­liuo­se, o in­ves­ti­ci­jos į­skai­to­mos Vil­niui, ku­ria­me yra vi­si pa­grin­di­niai ofi­sai.
Ki­ta de­da­mo­ji svar­bi – vie­ti­nio vers­lo in­ves­ti­ci­jos, bet jos ne­ver­ti­na­mos. O pa­gal jas Šiau­liai yra ypač aukš­to­je po­zi­ci­jo­je. Tai yra pa­čios tva­riau­sios in­ves­ti­ci­jos. Jos duo­da tva­riau­sias dar­bo vie­tas.
Jei­gu ly­gin­da­mi no­ri pa­ro­dy­ti, kad ge­rai yra Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, o blo­giau Šiau­liuo­se, Pa­ne­vė­žy­je, tai tą ir pa­sie­kia.
Ma­nau, ta ma­gist­ra­li­nė ašis ne šiaip su­gal­vo­ta. Ten yra uni­ver­si­te­tai, ten di­džiau­sias po­ten­cia­las. Pa­vyz­džiui, ten ir aukš­čiau­sio ly­gio li­go­ni­nės kon­cent­ruo­ja­mos. To­dėl žmo­nėms sa­ko­ma: ne­si­kan­kin­ki­te sa­vo ra­jo­nuo­se – va­žiuo­kit ten. Ra­ci­jos yra.
Bet aukš­čiau­sio ly­gio gy­dy­mas įma­no­mas ir Šiau­liuo­se. Ta­čiau su­konst­ruo­ta sis­te­ma, kad aukš­čiau­sio ly­gio gy­dy­mas ga­li­mas tik prie uni­ver­si­te­tų.
Ma­nau, tai klai­da. Šiau­liuo­se aukš­čiau­sio ly­gio gy­dy­mas bū­ti­nas, nes tai Šiau­rės Lie­tu­vos cent­ras. Žmo­gus ga­li ir nu­mir­ti, kol nu­va­žiuos iki Kau­no ar Vil­niaus.
Bet jau į Šiau­lius at­si­su­ko – in­sul­to gy­dy­mo cent­ras įsteig­tas ir Šiau­liuo­se. Gal su­vo­kė klai­dą?
Re­gio­ni­nės po­li­ti­kos Bal­to­ji kny­ga nu­ma­to, kad vi­so­je Lie­tu­vo­je bū­tų to­ly­gios ga­li­my­bės. Kad į dar­bo vie­tą per tam tik­rą lai­ką ga­lė­tum nu­vyk­ti, kad gy­dy­mo ir ki­tas pa­slau­gas pa­siek­tum. Tai tą ir rei­kia da­ry­ti.
Ki­ta ver­tus, ne­ga­li­ma vi­sų ma­tuo­ti pa­gal vie­ną kur­pa­lių.
Ly­gi­ni­mas pa­gal vi­du­ti­nį at­ly­gi­ni­mą, ma­no nuo­mo­ne, yra klai­da. Pa­gal jį Vil­nius nie­ka­da ne­bus pa­sie­kia­mas. Rei­kia ly­gin­ti, ką tu už at­ly­gi­ni­mą ga­li nu­si­pirk­ti Vil­niu­je, o ką Šiau­liuo­se. Gal paaiš­kė­tų, kad yra ly­gu?
Tie in­dek­sai, sa­vi­val­dy­bių var­žy­tu­vės – be­pras­miai.
Kai ma­nęs klau­sia: „Kur ge­rai gy­ven­ti Lie­tu­vo­je?“ – at­sa­kau: „Vi­so­je Lie­tu­vo­je“. Tai pri­klau­so nuo ta­vo prio­ri­te­tų. No­ri ra­maus gy­ve­ni­mo – gy­ven­si vien­kie­my­je. No­ri smar­kaus gy­ve­ni­mo, rei­kia nak­ti­nių ba­rų – va­žiuo­si į Vil­nių.
Ge­ra gy­ven­ti vi­so­je Lie­tu­vo­je ir ne­tu­ri­me dras­ky­ti Lie­tu­vos. Tar­pu­sa­vy­je ga­li­me var­žy­tis tik dėl lo­giš­kų tiks­lų – pa­vyz­džiui, dėl ši­lu­mos kai­nos ar dėl ap­lin­kos tar­šos ma­ži­ni­mo.
Vals­ty­bės po­li­ti­ką rei­kia da­ry­ti re­gio­ni­ne kryp­ti­mi.
Pa­vyz­džiui, no­rint Šiau­lių iri­mą su­stab­dy­ti, rei­kė­jo įgy­ven­din­ti lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos pro­jek­tą, ku­ris stri­go. Ma­ne tuo­met su­pra­to bu­vęs ūkio mi­nist­ras Eval­das Gus­tas.
Šiau­liai sta­bi­li­za­vo gy­ven­to­jų skai­čių. O ga­lė­jo griū­ti ir dar ga­li griū­ti. Įsi­vaiz­duo­kit, ką vien psi­cho­lo­giš­kai reikš­tų šim­ta­tūks­tan­ti­nio in­dust­ri­nio mies­to, tu­rin­čio oro uos­tą, uni­ver­si­te­tą, ge­rą švie­ti­mo sis­te­mą, kul­tū­rą, griū­tis. Ko­lap­sas iš­tik­tų ir Lie­tu­vą.


„Gy­ven­čiau ten, kur gy­ve­nu“

Vi­ta­li­jus MIT­RO­FA­NO­VAS, Ak­me­nės ra­jo­no me­ras:

– Dėl sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­so, ly­gi­ni­mų ga­li­ma dis­ku­tuo­ti. Bet at­si­ran­da sie­kia­my­bė, į ką ly­giuo­tis. Tik ma­nau, kad mies­tai tu­ri bū­ti ver­ti­na­mi at­ski­rai, ra­jo­nai – at­ski­rai. Vis­kas juk re­mia­si į gy­ven­to­jų skai­čių. Na­tū­ra­lu, kad Vil­nius, tu­rė­da­mas 600 tūks­tan­čius gy­ven­to­jų, tu­ri pra­na­šu­mą.
Ant­ra ver­tus, keis­ta, kai Vil­nius pa­gal so­cia­li­nę ge­ro­vę yra pir­mas, o jo gat­vė­se šą­la ir mirš­ta žmo­nės, sė­di el­ge­tos. Ak­me­nė­je to­kių nė vie­no ne­ma­tau.
Ge­ro­vė yra są­ly­gi­nis da­ly­kas. Ne­sa­me to­kia di­de­lė vals­ty­bė, kad to, kas yra 50 vie­to­je, ge­ro­vė la­bai skir­tų­si nuo to, ku­ris yra 5 vie­to­je.
Pa­vyz­džiui, ar be­dar­bių, pen­si­nin­kų skai­čius reiš­kia, jog ge­ro­vės nė­ra?
Mes, pa­vyz­džiui, kom­pen­suo­ja­me pen­si­nin­kams būs­to re­no­va­ci­ją. Juos įkal­bi­nė­ja­me, kad tik ne­sto­tų dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ja. Pa­ra­mos su­mos ne­men­kos, šie žmo­nės pa­ten­ka į so­cia­liai rem­ti­nų skai­čių – mums de­da­mas mi­nu­siu­kas, o žmo­gaus ge­ro­vė di­dė­ja.
Nau­jo­je Ak­me­nė­je ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to kai­nos, būs­to nuo­mos kai­nos di­dė­ja. Tai ro­do, kad pa­ja­mų ly­gis di­dė­ja.
Ak­me­nės ra­jo­ne iš tie­sų pa­da­rė­me ryš­kų šuo­lį. Dar­bas, ge­ras at­ly­gi­ni­mas yra ge­ro­vė. Tu­ri pa­ja­mų – ga­li šei­mą iš­lai­ky­ti, vai­kus au­gin­ti.
Svar­biau­sia, kad žmo­nės tu­rė­tų dar­bo. Mes to sie­kia­me su lais­vą­ja eko­no­mi­ne zo­na pri­trauk­da­mi in­ves­ti­ci­jas. In­ves­tuo­to­jai ke­ti­na sta­ty­ti net ko­te­džus dar­buo­to­jams. Tai taip pat ver­ti­nu kaip ge­ro­vę.


Kur Lie­tu­vo­je gy­ven­čiau, jei­gu ga­lė­čiau  pa­si­rink­ti? Ten, kur gy­ve­nu.
Čia pri­va­lu­mai di­de­li – vis­kas ar­ti­ma, pa­žįs­ta­ma, sa­va bend­ruo­me­nė, vis­kas ran­ka pa­sie­kia­ma. No­ri pa­žve­jo­ti – 20 mi­nu­čių ir tu jau pa­kran­tė­je.
Nuo Nau­jo­sios Ak­me­nės iki Pa­pi­lės da­bar pa­lei­do­me marš­ru­ti­nį au­to­bu­są, bi­lie­tas –1 eu­ras, ne­svar­bu, ko­kį at­stu­mą va­žiuo­tum. Pa­pi­lė mums da­bar – kaip Šiau­liams Pie­ti­nis ra­jo­nas ar Me­de­ly­nas. Pa­pi­lė­je tik­rai jo­kios ga­myk­los ne­sta­ty­sim, o no­rim, kad žmo­nės leng­vai pa­siek­tų dar­bo vie­tas.
Gal­vo­ja­me ir apie ak­me­nie­čio kor­te­lę, su ja ga­lės ne­mo­ka­mai vie­šuo­ju trans­por­tu va­ži­nė­ti. No­ri­me, kad žmo­nės jaus­tų pa­si­ten­ki­ni­mą gy­ven­da­mi ra­jo­ne.

Komentarai

miestietis    Ket, 2020-02-06 / 12:12
Jei nori sujaukti žmonėms protus, tai pasitelk statistiką, taip kaip, pvz. Šiauliai savo gerove lenkia Panevėžį gal dėl to, kad ten virš gyventojų galvų neskraido naikintuvai ir gal dar dėl to, kad šalia miesto neturi respublikinio padangų deginimo fabriko, o ir dirbančiųjų atlyginimai jau atsilieka nuo mūsų. Kur teisybė?
miestietis    Ket, 2020-02-06 / 12:39

In reply to by miestietis

Truputį praradau akylumą ir įvėliau klaidą, tai vertinant vidutinius atlyginimus tarp Šiaulių apskr. ir Panevėžio apskr., pastarasis mus aplenkė visais 42 eurais.
Džiaukitės    Ket, 2020-02-06 / 12:30
kuo prastesnis gerovės indeksas, tuo toliau koronavirusas :)
taigi taigi    Ket, 2020-02-06 / 14:28
koks gali būti fizinis saugumas, kai Draugystės pr. - Vytauto g. sankryžoje parašyta, jog naujo šviesaforo įrengimas baigtas (Savivaldybės puslapyje), o jis iki šiol neveikia, važiuoja automobiliai tamsiu paros metu, o žmonėms nesaugu net gatvę pereiti, nes ten nesibaigiantys darbai, nėra pažymėta pėsčiųjų perėja, šviesaforai tik iš kelių pusių mirksi, vairuotojai lekia net nepristabdo. Vieną gatvę - Draugystės prospektą jau bus ketvirti metai kaip kasinėja-užkasinėja ir pabaigos nesimato. Gal jau reikia paskelbti "komunistine spartuolikška penkmečio satyba"?
tomas    Ket, 2020-02-06 / 15:11
Taip drg mitrofanovai, Akmenės raj. žmonės skurdžiausi Lietuvoje.Nykus tas Akmenės kraštas,kaip sovietmetis. Nekilnojamojo turto agentūros sukėlė butų kainas ir jų niekas neperka. Projektas-1euras, tai mokęsčių mokėtojų pinigų švaistymas.Autobusai važiuoja pustuščiai.Iki šiol nesugebama sudaryti paprasčiausių eismo grafikų.
Nuomonė    Ket, 2020-02-06 / 15:35
Ką čia ir bepridursi. Provincija. Anot vieno veikėjo, viskas tik į gerą :)))
Nu    Ket, 2020-02-06 / 15:56
Apie kokią kultūrą kalbėti, kai kultūros centre užrašas "pastatas neveikia".
Bet tai kiek reikia turėti įžūlumo Visocko savivaldybei    Ket, 2020-02-06 / 16:35
Bet tai kiek reikia turėti įžūlumo Visocko savivaldybei, kad pirma negailestingai iškirtus miesto medžius, paskui kaip niekur nieko kreiptis į visuomenę prašant teikti idėjų pasiūlymus skirtus gyvenamajai aplinkai gerinti... O tai patys gaudami geras algas jau nebesugeba generuoti idėjų ?
Justas    Ket, 2020-02-06 / 18:30
Meras mitrofanovas visiškai nesiorentuoja kas darosi rajone,tik sugeba save liaupsinti.Apie kokia gerovę kalbama, jei žmones skurde,o Akmenės savivaldybės vadovai bendrauja su žmonėmis atsukę sėdmenis.Baisiau nėra buvę.
:(    Ket, 2020-02-06 / 22:46
Nu, kur čia jau Šiauliuose blogai gyvensi, je, mero nuomone, savivaldybės įmonės (!) į miestą "investuoja" melejonus.:) Kas ten per minties ir rašto galiūnai Šiaulių savivaldybėje dirba? Savivaldybės įmonės į miestą neinvestuoja (duok dieve, kad jos nors dirbtų pelningai), jos tik atliko darbų už 25 mln, o dar 25 mln už paslaugas joms susimokėjo miesto gyventojai ir svečiai. "Investiciniai minties perlai" miesto naujienose... Plojam, plojam atsistoję. :) Be komentarų.
Saulius    Pen, 2020-02-07 / 08:23
Yra statistika, ir yra reali situacija, kurią kiekvienas vertina skirtingai.Man asmeniškai Panevėžys yra klaikus miestas, kaip ir Vilnius.Kaltint merą dėl nepalankios statistikos yra mažų mažiausiai absurdiška.Tas pats, kas kaltint eigulį, kad miške nedygsta grybai.
verslininkas    Pen, 2020-02-07 / 11:38

In reply to by Saulius

Aš gyvenu Akmenės raj.40 m.ir tokio vadovo neteko matyti. Meras arogantiškas.,su panika žiūri į žmones, verslininkus.Visiškai nenutuokia nei ekonomikoje, nei versle. Žmonės gyvena dideliame skurde.Giriasi,kad į Papile veža žmones už 1 eura, o Dabikinės, Alkiškių gyventojams kelionė į Naujaja Akmenę brango net 2-3 kartus. Taip mulkinami žmonės.skleidžiama propaganda grindžįama totališku melu.
Gėda miesto pašalpiniams–valdininkams    Pen, 2020-02-07 / 15:45
Kelmė yra vidurio Lietuva, o pagal atsilikimą lenkia visus Lietuvos pakraščius
Dr. Mangele    Sek, 2020-02-09 / 19:23
Labai blogas vertinimas, ne pilni kriterijai, būtų įvesti papildomi - demagogijos ir neūkiškumo (nekompetencijos) Šiauliams lygių nebūtų, rinktume 10, kai uoga...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.