Holokausto aukų atminimui kviečiama uždegti žvakeles

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Buvusio Šiau­lių ant­ro­jo ge­to vie­tą žymi atminimo akmuo Tra­kų ir Eže­ro gat­vių kam­pe.
Sau­sio 27-ąją pa­žy­mi­ma Tarp­tau­ti­nė ho­lo­kaus­to au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šiau­lių ap­skri­ties žy­dų bend­ruo­me­nė kvie­čia šiau­lie­čius kar­tu pa­gerb­ti Ho­lo­kaus­to au­kų at­mi­ni­mą prie bu­vu­sio ge­to var­tų už­de­gant žva­ku­tes.

Sau­sio 27 die­ną 1945 me­tais bu­vo iš­lais­vin­ta Auš­vi­co (Os­ven­ci­mo) kon­cent­ra­ci­jos sto­vyk­la Len­ki­jo­je. Jo­je ka­ro me­tais bu­vo iš­žu­dy­ta per 1,1 mi­li­jo­no žmo­nių, iš ku­rių – apie 90 pro­cen­tų žy­dų tau­ty­bės.

Jung­ti­nių Tau­tų Ge­ne­ra­li­nė Asamb­lė­ja 2005 me­tų lapk­ri­čio 1 die­nos re­zo­liu­ci­ja pa­skel­bė sau­sio 27-ąją kas­me­ti­ne Tarp­tau­ti­ne ho­lo­kaus­to au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šio­je re­zo­liu­ci­jo­je at­me­ta­mas ho­lo­kaus­to nei­gi­mas, smer­kia­ma disk­ri­mi­na­ci­ja ir prie­var­ta re­li­gi­niu ar et­ni­niu pa­grin­du.

Šiau­lių ap­skri­ties žy­dų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Sa­nia Ker­be­lis pa­mi­nė­ti šią is­to­riš­kai svar­bią die­ną kvie­čia ir Šiau­lių bend­ruo­me­nę. Pra­šo­ma sau­sio 27-ąją, 11 va­lan­dą, at­si­neš­ti ir už­deg­ti at­jau­tos žva­ku­tes prie Eže­ro ir Tra­kų gat­vių kam­pe esan­čio at­mi­ni­mo ak­mens, žy­min­čio bu­vu­sio žy­dų ge­to var­tus. Sie­kia­ma pa­da­ry­ti jaut­rią ak­ci­ją be ofi­cia­lu­mo.

S. Ker­be­lis taip pat kvie­tė įsi­jung­ti į so­cia­li­niuo­se tink­luo­se vyks­tan­čią ak­ci­ją – ant sa­vo nuo­trau­kos už­dė­ti rė­me­lį su žo­džiais "we re­mem­ber" (mes pri­si­me­na­me).

"Dar kar­tą no­ri­me pri­min­ti, kas at­si­tin­ka, kai yra to­le­ruo­ja­ma nea­py­kan­ta. Mes kar­tu ga­li­me už­kirs­ti ke­lią tam, kad ne­bū­tų ban­do­ma kurs­ty­ti nea­py­kan­tos tau­ti­nės, ar ki­to­kių įsi­ti­ki­ni­mų gru­pėms", – kal­bė­jo žy­dų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas.

Jis ap­gai­les­ta­vo, kad pa­sta­ruo­ju me­tu Eu­ro­po­je jau­čia­mas ra­di­ka­lu­mo, an­ti­se­mi­tiz­mo ban­gos pa­ki­li­mas.

"Ban­do­ma per­ra­šy­ti is­to­ri­ją, tų žmo­nių, ku­rie pri­si­dė­jo prie ho­lo­kaus­to, da­ly­va­vi­mą ja­me su­švel­nin­ti, pa­tei­sin­ti. Ky­la dis­ku­si­jos, kurs­to­mos aist­ros", – sa­kė S. Ker­be­lis.

Jis ne­no­ri su­tik­ti ir su praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je Sei­me ki­lu­sia ini­cia­ty­va priim­ti Sei­mo nu­ta­ri­mą, ku­ria­me bū­tų skel­bia­ma, kad Lie­tu­va ne­da­ly­va­vo ho­lo­kaus­te, nes 1940-1990 me­tais bu­vo oku­puo­ta.

"Skai­tant su­si­da­ro įspū­dis, kad žy­dai kal­ti­na vi­są lie­tu­vių tau­tą da­ly­va­vi­mu ho­lo­kaus­te. To nie­ka­da ne­bu­vo. Jo­kia tau­ta dėl to ne­bu­vo kal­ti­na­ma, ne­tgi vo­kie­čių. Bet yra pa­vie­niai žmo­nės, ku­rie da­ly­va­vo. To­kie pa­sa­ky­mai prie­ši­na vi­suo­me­nę ir jie nė­ra tei­sin­gi iš prin­ci­po", – ma­no šiau­lie­tis.

Jis pri­mi­nė, kad žy­dų bend­ruo­me­nė pa­ro­dė ini­cia­ty­vą, kad mies­te at­si­ras­tų Tei­suo­lių par­ke­lis, nes ka­ro me­tais bu­vo ne­ma­žai žmo­nių, ku­rie pri­si­dė­jo gelbs­tint žy­dus. To­kiais gel­bė­to­jais pri­pa­žin­ti ir ap­do­va­no­ti Šiau­lių ap­skri­ty­je 162 žmo­nės. S. Ke­be­lis pa­ste­bi, kad šie gel­bė­to­jai neat­li­ko sa­vo mi­si­jos vie­ni. Už jų sto­vė­jo šei­mos, kai­my­nai.

Žy­dų bend­ruo­me­nės va­do­vas pri­mi­nė, kad vien ap­link Šiau­lius ho­lo­kaus­to au­ko­mis ta­po per 10 tūks­tan­čių žy­dų tau­ty­bės žmo­nių.

Tarp­tau­ti­nę ho­lo­kaus­to au­kų at­mi­ni­mo die­ną S. Ker­be­lis no­ri pa­kvies­ti vi­suo­me­nę kar­tu pa­ro­dy­ti, kad Lie­tu­vo­je nė­ra vie­tos nea­py­kan­tai ir ra­di­ka­liz­mui.

Komentarai

kike    Tre, 2020-01-22 / 13:50
Sakote ... Jo­kia tau­ta dėl to ne­bu­vo kal­ti­na­ma, ne­tgi vo­kie­čių. Bet yra pa­vie­niai žmo­nės, ku­rie da­ly­va­vo. ... Tai kurių galų Prezidentas Brazauskas atsiprašė? Tegu atsiprašinėja pavieniai šaudytojai. Nemanot?
Atmis nimas    Tre, 2020-01-22 / 14:29
toje vietoje kokiais 72-ais vyko vaiku darzelio statybos,tai ten buvo tu atseit kaltintoju palaidojimai,ekskavatoriai rause viska,o tarp kaulu tie atseit kaltintojai rausesi po purva ir auksinius dantis rinkosi-ir dar kokiu tai kaltu iesko,patys tokiais budami.....
Ramus    Ket, 2020-01-23 / 09:13
Kieno verslas yra žvakučių prekyba? Kiekviena proga vis tos žvakutės, kartais kai liepiama džiaugtis, kartais kai liūdėti, kartais kai remember? Ir pats tas organizavimas panašus į kolektyvizaciją, būtinai kažkas rekomenduoja tai neužmirštuolę, tai žvakutę, tai vėliavėlę, tai nuotraukėlę su gedulo ženklu. Jei nuo dūšios tai ir per karą lietuviai ne savo iniciatyva ir noru viską darė, juk ir tada būdavo komendantų įsakymai? Kada nors bus galima pradėti ką nors išreikšti kiekvienam piliečiui priimtinu būdu, tam tarpe ir prisiminti be įtartino paraginimo prisiminti?
Laima    Ket, 2020-01-23 / 11:26
Komentatoriai jūs, komentatoriai... Gėda skaityti jūsų "komentarus"... Ateikite pirmadienį 11val. į nurodytą vietą ir pagerbkite nužudytus žmones, taip liksite daug geresnį...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.