Didės rinkliava už atliekų surinkimą

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
At­lie­kų tvar­ky­to­jai dau­gia­bu­čiams prie­kaiš­tau­ja, kad ne­pa­kan­ka­mai rū­šiuo­ja at­lie­kas.
Jei šian­dien Šiau­lių mies­to ta­ry­ba pri­tars, tai po nau­ja­me­čių šven­čių šiau­lie­čių lauks dar vie­nas pa­di­dė­jęs mo­kes­tis – rink­lia­va už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą. Nors gy­ven­to­jams nuo­lat ža­da­ma, kad kuo dau­giau rū­šiuos at­lie­kas, tuo ma­žiau mo­kė­s už jų su­rin­ki­mą, šie pa­ža­dai ne­si­pil­do.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro di­rek­to­rė Jo­lan­ta Šal­kaus­kie­nė sa­kė, kad dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai ga­li su­si­ma­žin­ti rink­lia­vos mo­kes­tį rū­šiuo­da­mi at­lie­kas ir įsi­gy­da­mi tik na­mui pri­klau­san­tį kon­tei­ne­rį.

At­lie­kų ma­žė­ja – jų tvar­ky­mas brangs­ta

Mies­to ūkio ir ap­lin­kos sky­riaus ve­dė­ja Eg­lė Bru­žie­nė aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te nu­ro­do, kad pa­sto­vio­ji rink­lia­vos už at­lie­kų su­rin­ki­mą da­lis ne­si­keis ir liks 14 eu­rų per me­tus vie­nam žmo­gui. Ta­čiau kin­ta­mo­ji da­lis žmo­gui ūg­te­lės nuo 6 iki 10 eu­rų.

In­di­vi­dua­lių val­dų gy­ven­to­jams kin­ta­mo­ji da­lis pri­klau­so nuo kon­tei­ne­rio dy­džio ir iš­tuš­ti­ni­mo daž­nio. Pa­vyz­džiui, vi­du­ti­nio 0,24 ku­bi­nio met­ro tal­pos kon­tei­ne­rio tu­rė­to­jams kin­ta­mo­ji da­lis pa­di­dės nuo 15,60 iki 21,60 eu­ro. Tri­jų as­me­nų šei­mai rink­lia­va brang­tų 12,6 eu­ro.

Už tre­čią ir dau­giau šei­mos vai­kų rink­lia­va ne­bes­kai­čiuo­ja­ma.

Tei­gia­ma, kad vie­na iš rink­lia­vos au­gi­mo prie­žas­čių – vals­ty­bės mo­kes­čių po­ky­čiai.

Be to, ir Vals­ty­bi­nia­me at­lie­kų tvar­ky­mo 2014–2020 me­tų pla­ne, ir Šiau­lių re­gio­no ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo pla­ne yra nu­sta­ty­ta už­duo­tis iki 2020 me­tų pa­siek­ti, kad są­var­ty­ne bū­tų ša­li­na­ma ne dau­giau kaip 35 pro­cen­tai re­gio­ne su­si­da­riu­sių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų. Sie­kiant šių ro­dik­lių, po me­cha­ni­nio bio­lo­gi­nio ap­do­ro­ji­mo li­ku­sios at­lie­kos to­li­mes­niam ap­do­ro­ji­mui per­duo­da­mos į UAB For­tum Klai­pė­da de­gi­ni­mo įren­gi­nius. Ši pa­slau­ga kar­tu su trans­por­ta­vi­mu taip pat brangs­ta. Są­nau­das di­di­na nuo šių me­tų vi­du­rio pra­dė­tas at­lie­kų bio­džio­vi­ni­mas bei pa­ruo­ši­mas to­li­mes­niam tvar­ky­mui – de­gin­ti ar­ba ša­lin­ti są­var­ty­ne.

Vyk­dant Vals­ty­bi­nio at­lie­kų tvar­ky­mo pla­no rei­ka­la­vi­mus nuo 2020 me­tų Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­re pla­nuo­ja­ma nau­ja veik­la – pa­kar­to­ti­nis at­lie­kų pa­nau­do­ji­mas. Išau­gus dar­bų apim­tims, ši įstai­ga pla­nuo­ja priim­ti 9 nau­jus dar­buo­to­jus.

E. Bru­žie­nė api­bend­ri­na, kad bū­ti­no­sios ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo są­nau­dos, pa­ly­gin­ti su 2016 me­tais, kai bu­vo skai­čiuo­tas da­bar ga­lio­jan­tis at­lie­kų su­tvar­ky­mo mo­kes­tis, nuo ki­tų me­tų di­dė­ja 34,7 pro­cen­to. Sis­te­mos ad­mi­nist­ra­vi­mo są­nau­dos di­dė­ja 17,6 pro­cen­to, o ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo – be­veik 50 pro­cen­tų.

Tvir­ti­na­ma, kad ne­di­di­nant rink­lia­vos, jau ki­tais me­tais at­lie­kų tvar­ky­mui pri­trūks be­veik 300 tūks­tan­čių eu­rų, o 2021–2022 me­tais po be­veik 700 tūks­tan­čius eu­rų.

Yra ga­li­my­bių mo­kė­ti ma­žes­nę rink­lia­vą

Šiau­lių mies­to ta­ry­bos Mies­to ūkio ir plėt­ros ko­mi­te­to po­sė­dy­je da­ly­va­vu­si Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro di­rek­to­rė Jo­lan­ta Šal­kaus­kie­nė pa­ste­bė­jo, kad dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai pra­stai rū­šiuo­ja at­lie­kas. Pa­tik­ri­nus jų tu­ri­nį nu­sta­ty­ta, kad apie 60 pro­cen­tų su­da­ro pa­kuo­tės. Jos su­ren­ka­mos į ki­tus kon­tei­ne­rius ir už jų iš­ve­ži­mą mo­ka pa­kuo­čių tu­rė­to­jai, gy­ven­to­jams ši pa­slau­ga ne­kai­nuo­ja. Tuo tar­pu miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mas yra bran­gus, kai­nuo­ja apie 100 eu­rų to­nai.

J. Šal­kaus­kie­nė siū­lė, kaip gy­ven­to­jai ga­lė­tų su­tau­py­ti. Rei­kė­tų, kad bend­ri­ja ar­ba dau­gia­bu­čio na­mo ad­mi­nist­ra­to­rius su­da­ry­tų su­tar­tį ir gau­tų na­mui pri­skir­tą konk­re­tų kon­tei­ne­rį. Sąs­kai­ta už pa­slau­gas bū­tų pa­teik­ta bend­ri­jai ar­ba ad­mi­nist­ra­to­riui, ku­rie iš­lai­das pa­skirs­ty­tų vi­siems na­mo gy­ven­to­jams. Pe­rei­nant prie pu­siau ant­že­mi­nių kon­tei­ne­rių, at­si­ras ga­li­my­bė juos gy­ven­to­jams ra­kin­ti.

"Jei dau­gia­bu­tis tu­rės pri­skir­tą kon­tei­ne­rį ir kont­ro­liuos miš­rių at­lie­kų iš­ve­ži­mą, mo­kės ma­žiau. Pas­to­vio­ji da­lis iš­liks ta pa­ti, ta­čiau kin­ta­mo­ji bus skai­čiuo­ja­ma nuo iš­ve­ži­mų skai­čiaus. Miš­rio­se at­lie­ko­se bent 40 pro­cen­tų su­ma­ži­nus pa­kuo­tes, kon­tei­ne­ris ga­lė­tų bū­ti iš­ve­ža­mas ne 3–4 kar­tus per sa­vai­tę, o tik kar­tą", – aiš­ki­no J. Šal­kaus­kie­nė.

Ji pri­dū­rė, kad nau­juo­se kon­tei­ne­riuo­se bus už­pil­dy­mo ly­gio da­vik­liai ir jie bus iš­tuš­ti­na­mi ta­da, kai bus pil­ni.

Ko­mi­te­te kal­bė­ta, kad rei­kė­tų ras­ti "pro­gre­sy­vią bend­ri­ją", ku­ri šią sis­te­mą iš­ban­dy­tų ir sa­vo pa­tir­ti­mi įkvėp­tų taip tvar­ky­ti at­lie­kas ir dau­giau dau­gia­bu­čių. Taip pa­di­dė­tų rū­šia­vi­mo mo­ty­va­ci­ja.

Ko­mi­te­to na­rys An­ta­nas Si­rei­ka pa­ste­bė­jo, kad at­lie­kų su­rin­ki­mo au­to­mo­bi­lis kar­tu iš­ve­ža po­pie­rių ir plast­ma­sę. Ko­kia pra­smė rū­šiuo­ti?

ŠRATC di­rek­to­rė paaiš­ki­no, kad ir po­pie­rius, ir plast­ma­sė ve­ža­mi į rū­šia­vi­mo sto­tį ir iš­rū­šiuo­ja­mi į 15 skir­tin­gų frak­ci­jų. Šios at­lie­kos va­žiuo­ja į vie­ną rū­šia­vi­mo sto­tį, miš­rios – į ki­tą. In­di­vi­dua­lių na­mų ūkiuo­se po­pie­riui ir plast­ma­sei ski­ria­mas vie­nas pa­kuo­čių kon­tei­ne­ris.

"Pa­ra­dok­sas, daug me­tų kal­ba­me – rū­šiuo­ki­te, at­lie­kų iš­ve­ži­mas pigs. Bet ki­tos prie­žas­tys vis tiek at­lie­kų su­rin­ki­mą bran­gi­na. Nors jei bū­tu­me iš­vis ne­rū­šia­vę, šian­dien gal mo­kė­tu­me dvi­gu­bai dau­giau", – kal­bė­jo me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius.

Sky­riaus ve­dė­ja E. Bru­žie­nė sa­kė, kad ne­ma­ži­nant iš­ve­ža­mų į są­var­ty­ną at­lie­kų kie­kių, tek­tų pra­dė­ti gal­vo­ti apie nau­jo są­var­ty­no sta­ty­bą ir jos kai­na vėl gul­tų į rink­lia­vą.

Kal­bant apie po­ky­čius, ku­riuos nu­ma­tė Ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­tas, il­gi­na­mas lai­ko­tar­pis, kai bus su­ren­ka­mos ža­lio­sios at­lie­kos – nuo ba­lan­džio 1 iki lapk­ri­čio 30 die­nos. 16 iš­ve­ži­mų įskai­čiuo­ja­ma į rink­lia­vos mo­kes­tį. Jei rei­kės šios pa­slau­gos dau­giau kar­tų, teks mo­kė­ti pa­pil­do­mai.

Komentarai

na    Ket, 2019-12-12 / 11:45
Greitai dirbsime vien tam, kad už šiukšlių surinkimą susimokėtume. Kodėl už rūšiavimą mums nemoka kaip kitose šalyse?
Ponas kalafioras    Ket, 2019-12-12 / 15:57
Atliekų surinkėjai pyksta ant daugiabučių gyventojų, bet ir nuosavo namo gyventojams pabrangs irgi. Logiška...
Siaulietė    Ket, 2019-12-12 / 20:25
Mes nuosavų namų gyventojai atliekas rusiuojame tai kodėl turime mokėti brangiau?
Bet kiek galima tyciotis    Pen, 2019-12-13 / 06:57
Prigalvoja visokiu pastoviuju, kintamuju. Anksciau buitines isvezdavo kas antra savaite is nuosavu namu ir mokejome abonentini ir jokiu kintamuju. Dabar per menesi tegali tik viena konteineri prikrauti. Jei duosi du kart per menesi isvezti, tai mokek papildomai. Ko gero metu gale ateina papildoma saskaita. Stengiuosi vienakart isvezti ir tiek. Zmogus tada esi priverstas to kito konteinerio maisiukus isvezti kazkur kitur. Absurdo teatras.
nu matai    Pen, 2019-12-13 / 08:20
tai čia kaip gaunasi? Kai Visockas šiukšles rinkdavo, šiukšlių išvežimas buvo pigesnis:) Daba kai ponu tapo, šiukšles visiem pabrangino. Daba kartu su savo klapčiukais gyventojus kaltina. Jau pasiekė dugną. Konteinerio
Zita    Pen, 2019-12-13 / 14:48
O kur jie turi dėti šiukšles ,jeigu stovi tik vienas konteineris .
Lina    Ant, 2020-01-14 / 18:58
Niekaip nesuprantu,kodel vaikai gyvena kitoje šalyje,o už šiukles moketi reikia.... Juk jie ten mokesčius moka,ir čia net nedeklaruoti....

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.