Centralizuota buhalterija – "vakcina" nuo pažeidimų?

Vi­ta­lio LE­BE­DŽIO nuo­tr.
Cent­ra­li­zuo­tos bu­hal­te­ri­jos pa­da­li­nio va­do­vas Au­re­li­jus Juš­ka aiš­ki­no, kad įstai­gų ap­skai­tą pa­gal funk­ci­jas tvar­kys pen­kios spe­cia­lis­tų gru­pės.
Iš­kart po nau­ja­me­ti­nių šven­čių pra­dė­jo veik­lą nau­jas Šiau­lių švie­ti­mo cent­ro Cent­ra­li­zuo­tos bu­hal­te­ri­jos pa­da­li­nys. Po ne vie­ne­rius me­tus tru­ku­sių gin­čų dėl biu­dže­ti­nių įstai­gų bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos cent­ra­li­za­vi­mo Sa­vi­val­dy­bė žen­gė pir­mą žings­nį – įstei­gė pa­da­li­nį, ku­riam per­da­vė tvar­ky­ti 37 biu­dže­ti­nių įstai­gų fi­nan­si­nę ap­skai­tą.

Įsi­kū­rė uni­ver­si­te­to pa­sta­te

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis in­for­ma­vo, kad pir­mam cent­ra­li­za­vi­mo eta­pui kon­kur­sų bū­du pa­sam­dy­ta 20 bu­hal­te­rių ir dar 8 ki­tų sri­čių dar­buo­to­jai – va­do­vas, do­ku­men­tų val­dy­mo spe­cia­lis­tai, tei­si­nin­kas, kom­piu­te­rių spe­cia­lis­tas ir ki­ti.

Pa­si­ren­gia­ma­sis eta­pas per­nai mies­to biu­dže­tui kai­na­vo 112,5 tūks­tan­čius eu­rų. Už juos iš­nuo­mo­tos ir su­tvar­ky­tos pa­tal­pos Cent­ri­nių uni­ver­si­te­to rū­mų pa­sta­te (Vil­niaus g. 88), nu­pirk­ti bal­dai, kom­piu­te­ri­nė bei pro­gra­mi­nė įran­ga.

Šiais me­tais pa­da­li­nio iš­lai­ky­mas kai­nuos 692,7 tūks­tan­čio eu­rų, ku­rie bus iš­leis­ti dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams, mo­kes­čiams, pa­tal­pų nuo­mai, ko­mu­na­li­nėms pa­slau­goms, kan­ce­lia­ri­nėms pre­kėms, pa­si­reng­ti ant­ram cent­ra­li­za­vi­mo eta­pui.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis ti­ki­no, kad to­kia per­tvar­ka ne tik leis pa­di­din­ti biu­dže­ti­nių įstai­gų bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos ko­ky­bę, bet ir su­tau­pys lė­šų. 37 įstai­go­se įsteig­ta 51,8 bu­hal­te­rių, ap­skai­ti­nin­kų, ka­si­nin­kų eta­to. Da­bar jų dar­bą pe­ri­ma dau­giau nei per­pus ma­žiau spe­cia­lis­tų.

Nau­jo­jo pa­da­li­nio va­do­vas Au­re­li­jus Juš­ka in­for­ma­vo, kad 16 iš 20 kon­kur­sus lai­mė­ju­sių ir nau­jai priim­tų bu­hal­te­rių iki šiol dir­bo biu­dže­ti­nė­se įstai­go­se.

Pla­nuo­ja su­tau­py­ti

Ki­tais me­tais pla­nuo­ja­ma per­duo­ti šiam pa­da­li­niui tvar­ky­ti dar 52 biu­dže­ti­nių įstai­gų bu­hal­te­ri­ją. Aps­kai­tos spe­cia­lis­tų pa­da­li­ny­je pa­dvi­gu­bės – bus apie 40.

A. Bar­tu­lis aiš­ki­no, kad jie pa­keis 128 bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos dar­buo­to­jus, iki reor­ga­ni­za­ci­jos pra­džios dir­bu­sius 89 biu­dže­ti­nė­se įstai­go­se. Vie­na iš­ly­ga vis dėl­to bus. Po da­lį ap­skai­tos dar­buo­to­jo eta­to liks ten, kur pre­kiau­ja­ma bi­lie­tais. Tai dau­giau­sia kul­tū­ros įstai­gos.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ža­da, kad už­bai­gus cent­ra­li­za­vi­mo pro­ce­są, 2022 me­tais jau bus su­tau­po­ma apie mi­li­jo­ną eu­rų.

Kol kas apie di­de­lę eko­no­mi­ją kal­bė­ti anks­ti, nes da­ly­je įstai­gų dar sau­sio-ko­vo mė­ne­sį dirbs at­lei­džia­mi fi­nan­sininkai, ku­rie rengs įstai­gų 2019 me­tų fi­nan­si­nes ata­skai­tas.

Pa­da­li­nio va­do­vas pri­sta­tė, kad sie­kiant mak­si­ma­laus mas­to efek­to, bu­hal­te­ri­nė ap­skai­ta įstai­goms tvar­ko­ma funk­ci­niu mo­de­liu pa­gal funk­ci­nes gru­pes – pla­na­vi­mą, at­si­skai­ty­mus ir kont­ro­lę, tur­to ap­skai­tos, įmo­kų ap­skai­tos, mais­to pro­duk­tų ap­skai­tos bei dar­bo už­mo­kes­čio.

Ti­ki­si iš­veng­ti pa­žei­di­mų

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas pa­tvir­ti­no, kad ne vie­no­je biu­dže­ti­nė­je įstai­go­je bu­vo nu­sta­ty­ti bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos pa­žei­di­mai. Ne kar­tą vie­šai skam­bė­jo įvai­rūs skan­da­lai – apie ne­tei­sė­tai iš­mo­kė­tas pre­mi­jas, gau­tas ar nu­sa­vin­tas lė­šas ir pa­na­šiai. Vi­sai ne­se­niai bau­džia­mo­ji by­la iš­kel­ta dėl lė­šų grobs­ty­mo ir nu­sa­vi­ni­mo "Ra­sos" pro­gim­na­zi­jo­je, kur kal­ti­nimai pa­teik­ti ne tik bu­vu­siai va­do­vei, bet ir bu­hal­te­rei.

Cent­ra­li­za­vus bu­hal­te­ri­ją, įstai­gos va­do­vas tie­sio­giai ne­be­va­do­vaus bu­hal­te­riui. Anot A. Juš­kos, sie­kiant mak­si­ma­laus mas­to efek­to, bu­hal­te­ri­nė ap­skai­ta įstai­goms tvar­ko­ma funk­ci­niu mo­de­liu pa­gal gru­pes – pla­na­vi­mą, at­si­skai­ty­mus ir kont­ro­lę, tur­to ap­skai­tos, įmo­kų ap­skai­tos, mais­to pro­duk­tų ap­skai­tos bei dar­bo už­mo­kes­čio. Vie­nos įstai­gos ap­skai­tą tvar­kys ke­li at­ski­rų gru­pių spe­cia­lis­tai.

A. Bar­tu­lis ti­ki­si, kad taip įstai­gos va­do­vas, ban­dan­tis at­lik­ti ne­tei­sė­tą veiks­mą, bus su­stab­dy­tas.

Ko­kia nau­da įstai­gai? Ma­no­ma, kad įstai­gų va­do­vams rei­kės ma­žiau skir­ti lai­ko fi­nan­sų kont­ro­lei, jie ga­lės dau­giau rū­pin­tis tie­sio­gi­nės veik­los tu­ri­niu.

"Nau­da jau ta­, kad va­do­vas ne­be­da­rys pa­žei­di­mų ir ne­rei­kės tam tik­rų su­mų iš­skai­čiuo­ti iš įstai­gai skir­tų asig­na­vi­mų", – šyp­te­lė­jo Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Šiais me­tais pa­da­li­nio iš­lai­ky­mas kai­nuos 692,7 tūks­tan­čio eu­rų.

Komentarai

po 15 metų    Ant, 2020-01-07 / 17:43
tai gal be konkurso dabar priims tuos pačius, anksčiau atleistus, buhalterius iš savivaldybės įmonės "Paslauga", kuriai vadovavo p. Damskienė? Nepamenat gi buvo centralizuota?
Juokas    Ant, 2020-01-07 / 18:23
Direktoriai klaidų nedarys. Nejuokinkit ten buhalteris atliks skaičiavimą pagal direktoriaus įsakymus, o ne juos atmes kaip netinkamus. O kas norės fiktyvias sąskaitas rašys ir toliau.
Pilietis    Ant, 2020-01-07 / 18:36
Abejotina nauda. Pasižiūrėkite savo kieme, savivaldybėje kas darosi....
Argi    Ant, 2020-01-07 / 18:44
Grįžta kolchozų laikai. Tai valstiečių politika. Tai tegu Bartulis patiki savo pinigų tvarkymą centralizacijai, nes jie geriau mokes juos tvarkyti.
Ruta    Ant, 2020-01-07 / 23:05
Nebus nieko gero, daug betvarkės, atsakomybės mažai, nežinosi pas ką informacija, be to apskaitos specialistai turės būti visose įstaigose, kad apdorotų dokumentus ir pateiktų centralizuotai buhalterija. Mulkinimas visuomenės.
Rūtai    Tre, 2020-01-08 / 08:16

In reply to by Ruta

beveik visoje Lietuvoje centralizuotos buhalterijos, koks čia visuomenės mulkinimas ? o efektas didelis, sumažėjo klaidų ir piktnaudžiavimų, mažiau tarnautojų.
:D))))    Tre, 2020-01-08 / 13:02

In reply to by Rūtai

jau yra Vilniuje bendrųjų funkcijų centras - valstybinių įstaigų buhalterinę ir personalo apskaitą perėmęs.. tai ne taip seniai iškėlę viešai klausimą buvo dėl atostoginių neskaičiavimo (tieiog išmokant mėnesinio atlyginimo dydžio išmoką) - nes surinktiem konkurso būdu buhalteriam pasirodė per sunku atostoginius apskaičiuot.. ir šiaip - nuolat klaidos, skaičiavimų apsirikimai, betvarkė.. patys darbuotojai turi dabar daug ką pildytis, nes to centro darbuotojai nesugeba..
O    Tre, 2020-01-08 / 15:35
Nei vienoje savivaldybėje kur įkurta centralizuota buhalterija nepasiteisino. Tokias išvadas pateikė laisvi ekspertai ir auditoriai.
centraszinogeriau    Tre, 2020-01-08 / 15:43
Ratas apsisuko, ir vėl centralizavimas... Iki kitų 10 metų istorijos kai vėl išskaidys..
Dalia    Tre, 2020-01-08 / 17:37
O kas esančiose įstaigose tvarkys dokumentus iki jie paklius į įkurtą įstaigą? Kas paskirstys lėšas? Kas teiks pinigų užsakymus ir rengs panaudotų lėšų ataskaitas? Ar įsteigus įstaigą jos bus nebereikalingos? Eiliniai darbuotojai buhalterijos neišmano.
.    Ket, 2020-01-09 / 15:32
taip, sutaupys - jeigu anksčiau algą mokytojui pervesdavo į sąskaitą paskutinę mėnesio dieną, tai dabar geriausiu atveju perveda 7 mėnesio dieną. Per metus susidaro 84 kalendorinės dienos arba beveik trys mėnesiai, kuriuos "maitina" mokytojų darbo užmokesčio pinigėliai... Kas dirba buhalterinį darbą, supras...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.