Buvęs pramogų centras nusipurtys dulkes

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Bu­vu­sio pra­mo­gų cent­ro „Neo­po­lis“ išo­rė ne­si­keis, pro­jek­te nu­ma­to­mas tik vi­daus pa­tal­pų per­pla­na­vi­mas ir pa­sta­to pa­skir­ties pa­kei­ti­mas.
Šiau­liuo­se at­gis dar vie­nas pa­sta­tas – prie Prū­de­lio tven­ki­nio pa­sta­ty­tas bu­vęs "Neo­po­lio" pra­mo­gų cent­ras. Prieš še­še­rius me­tus bank­ru­ta­vus UAB "Ber­ne­da" pa­sta­tas li­ko ne­nau­do­ja­mas.

Nau­jie­ji sa­vi­nin­kai, UAB "Bal­ti­jos gė­ri­mai", ti­ki­si, kad du­ris at­vers ki­tų me­tų ant­ro­je pu­sė­je. Bend­ro­vės di­rek­to­rius Ro­lan­das Čal­na­ras "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, kad bu­vo gai­la ar­dy­ti iš­skir­ti­nio in­ter­je­ro pa­tal­pas, ku­rio­se anks­čiau vei­kė ka­vi­nė, ba­ras, tuo me­tu di­džiau­sia Lie­tu­vo­je bou­lin­go sa­lė. "Kiek mums bus rei­ka­lin­ga, tiek iš­sau­go­si­me, bet pa­tal­pas teks pri­tai­ky­ti ki­tiems po­rei­kiams", – sa­kė di­rek­to­rius.

Pas­ta­tas pa­sta­ty­tas pa­gal ži­no­mo ar­chi­tek­to Ka­je­to­no Ju­rė­no (1955–2015) pro­jek­tą. Jis bu­vo ori­gi­na­lus ir sa­vo in­ter­je­ru, už ba­ro-di­ri­žab­lio "Zep­pe­li­ni" in­ter­je­rą ar­chi­tek­tas Sau­lius Re­mei­ka įver­tin­tas "Auk­si­nės pa­le­tės" ap­do­va­no­ji­mu.

UAB "Bal­ti­jos gė­ri­mai" val­do par­duo­tu­vių tink­lą "Žir­nis", įmo­nė įkur­ta Jo­niš­ky­je. Pa­sak bend­ro­vės di­rek­to­riaus R. Čal­na­ro, dar anks­ti kal­bė­ti apie tai, kas pa­sta­te veiks, bet pa­gal pro­jek­tą yra nu­ma­ty­tos pa­tal­pos ka­vi­nei, pre­ky­bai, san­dė­lia­vi­mui, dau­giau kaip pu­sė pa­tal­pų plo­to bus ad­mi­nist­ra­ci­nės pa­skir­ties. Įmo­nės va­do­vas sa­kė, jog pa­tal­pos iš­va­ly­tos, at­lie­ka­mi pro­jek­ta­vi­mo dar­bai. "Pag­rin­di­nį re­mon­tą pla­nuo­ja­me pa­va­sa­rį, o ant­ro­je me­tų pu­sė­je – pra­dė­ti veik­lą". R. Čal­na­ras vi­lia­si, kad pa­sta­tas gra­žio­je mies­to vie­to­je funk­cio­nuos sėk­min­gai.

Pro­jek­tuotojas - UAB "Vakarinis fasadas". Projekto vadovas ar­chi­tek­tas Da­rius Ja­ku­baus­kas sa­kė, jog pa­sta­to išo­rė ne­si­keis, iš­sau­go­mas K. Ju­rė­no dar­bas, o vi­si pa­kei­ti­mai su­de­rin­ti, iš­sau­gant au­to­riaus tei­ses.

Da­bar­ti­nė sta­ti­nio pa­grin­di­nė nau­do­ji­mo pa­skir­tis bu­vo spor­to, ji kei­čia­ma į ad­mi­nist­ra­ci­nę.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.