Rusijos diplomatai vėl mynė slenksčius dėl juodojo obelisko

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Re­konst­ruk­ci­jos dar­bai ka­pa­vie­tė­je tu­rė­tų bū­ti at­lik­ti dar šį ru­de­nį, juo­da­sis obe­lis­kas bus nu­kel­tas.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bė va­kar Šiau­liuo­se priė­mė Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos kon­su­la­to Klai­pė­do­je at­sto­vus – vi­ce­kon­su­lą Alek­sand­rą Tka­čio­vą bei pa­ta­rė­ją Tat­ja­ną No­vo­ži­lo­vą. Po­kal­bis su sve­čiais su­ko­si apie Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tu žu­vu­sių ka­rių ka­pa­vie­tę ša­lia mies­to Sa­vi­val­dy­bės re­konst­ruk­ci­ją. Jos me­tu pla­nuo­ja­ma nu­kel­ti juo­dą­jį obe­lis­ką, o mo­nu­men­tą pa­že­min­ti. Kon­su­la­to at­sto­vai jau ne pir­mą kar­tą pra­šė pa­lik­ti ka­pa­vie­tė­je obe­lis­ką, ža­dė­da­mi jį su­re­mon­tuo­ti sa­vo vals­ty­bės lė­šo­mis.

Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas su pa­va­duo­to­jais Do­mu Griš­ke­vi­čiu­mi bei Egi­di­ju­mi Eli­jo­šiu, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis, jo pa­va­duo­to­jas Vin­cas Ur­bo­na­vi­čius bei pro­jek­to au­to­rius ar­chi­tek­tas Vy­te­nis Ru­do­kas.

Mies­to va­do­vai su­si­ti­ki­mą ko­men­ta­vo la­bai san­tū­riai. Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas aiš­ki­no, kad bu­vo at­sa­ky­ta į sve­čių klau­si­mus, dar kar­tą de­ta­liai pri­sta­ty­ti spren­di­niai, ku­rie bus įgy­ven­din­ti dar šiais me­tais.

"Pa­sa­kė­me, kad pro­jek­tas pa­tvir­tin­tas ir bus įgy­ven­din­tas. Pir­mi­nė in­for­ma­ci­ja jiems bu­vo pa­teik­ta dar prieš dvejus me­tus, tie­siog pa­kar­to­jo­me. Ak­cen­ta­vo­me, kad ka­rių pa­lai­kai ne­ju­di­na­mi, kei­čia­ma tik ant­že­mi­nė da­lis. Ma­no­me, kad tai komp­ro­mi­si­nis spren­di­mas", – ko­men­ta­vo me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius.

Jis sa­kė, kad ši pa­lai­do­ji­mų vie­ta jau anks­čiau yra ke­lis kar­tus re­konst­ruo­ta. Da­bar ji bus tvar­ko­ma de­ri­nant su Pri­si­kė­li­mo aikš­tės ir jos priei­gų re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tu.

Pro­jek­to au­to­rius ar­chi­tek­tas Vy­te­nis Ru­do­kas ne­slė­pė, kad su kon­su­la­to at­sto­vais jau bu­vo bend­ra­vęs ir anks­čiau. Jis ma­no, kad obe­lis­ko nu­kė­li­mas yra bū­ti­nas žings­nis, sie­kiant "nu­ra­min­ti vi­zua­li­nį vaiz­dą".

"Iš to, ką aš iš­gir­dau, aki­vaiz­dus da­ly­kas, ką mes be­da­ry­tu­me, bus vie­šas skan­da­las pa­da­ry­tas", – įspū­džius iš su­si­ti­ki­mo pa­sa­ko­jo V. Ru­do­kas.

Anot ar­chi­tek­to, Ru­si­jos at­sto­vų siū­ly­mas la­bai pa­pras­tas – jie duo­da pi­ni­gų, vis­ką gra­žiai su­re­mon­tuo­ja ir iš­lie­ka tai, kas ten yra.

"Čia yra pa­pras­ta – paimk iš jų pi­ni­gus ir jie dik­tuos są­ly­gas. Man pa­ti­ko, kad mū­sų val­džia bu­vo vie­nin­ga, ne­pa­si­da­vė ir ne­da­vė jo­kių šan­sų", – dės­tė pro­jek­to au­to­rius.

Jis pri­mi­nė pa­grin­di­nius re­konst­ruk­ci­jos spren­di­nius. Da­bar rau­do­nų ply­tų skal­da pa­deng­ta te­ri­to­ri­ja bus iš­grįs­ta klin­ke­rio trin­ke­lė­mis. Pa­tį mo­nu­men­tą su­da­ro at­ra­mi­nės sie­nu­tės su len­te­lė­mis – jos iš­lie­ka. Rau­do­no ak­mens po­sta­men­tas bus pa­že­min­tas iki 10–15 cen­ti­met­rų aukš­čio, už­dė­ta nau­ja plokš­tė, o juo­da­sis obe­lis­kas bus nuim­tas.

Ke­tu­rios ver­ti­ka­lios pa­mink­li­nės len­tos bus nuim­tos ir pu­siau pa­gul­do­mos. Ap­link bus ap­žel­din­ta že­maū­giais žel­di­niais.

"Bū­nant prie pa­mink­lo ko­voms už lais­vę Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je, ne­be­ma­ty­si­me to pa­mink­lo, ne­be­liks mo­ra­li­nio di­so­nan­so", – ak­cen­tuo­ja au­to­rius.

Jis dar kar­tą pa­brė­žia, kad tai yra komp­ro­mi­si­nis va­rian­tas – ka­rių pa­lai­kai neiš­ke­lia­mi, me­mo­ria­lo vi­su­ma iš­lie­ka.

V. Ru­do­kas ti­ki­si, kad tai bu­vo pa­sku­ti­nis po­zi­ci­jų iš­siaiš­ki­ni­mas prieš pra­si­de­dant re­konst­ruk­ci­jos dar­bams.

"Pas­ku­ti­nis prieš skan­da­lą", – sa­kė V. Ru­do­kas.