Rusijos diplomatai vėl mynė slenksčius dėl juodojo obelisko

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Re­konst­ruk­ci­jos dar­bai ka­pa­vie­tė­je tu­rė­tų bū­ti at­lik­ti dar šį ru­de­nį, juo­da­sis obe­lis­kas bus nu­kel­tas.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bė va­kar Šiau­liuo­se priė­mė Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos kon­su­la­to Klai­pė­do­je at­sto­vus – vi­ce­kon­su­lą Alek­sand­rą Tka­čio­vą bei pa­ta­rė­ją Tat­ja­ną No­vo­ži­lo­vą. Po­kal­bis su sve­čiais su­ko­si apie Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tu žu­vu­sių ka­rių ka­pa­vie­tę ša­lia mies­to Sa­vi­val­dy­bės re­konst­ruk­ci­ją. Jos me­tu pla­nuo­ja­ma nu­kel­ti juo­dą­jį obe­lis­ką, o mo­nu­men­tą pa­že­min­ti. Kon­su­la­to at­sto­vai jau ne pir­mą kar­tą pra­šė pa­lik­ti ka­pa­vie­tė­je obe­lis­ką, ža­dė­da­mi jį su­re­mon­tuo­ti sa­vo vals­ty­bės lė­šo­mis.

Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas su pa­va­duo­to­jais Do­mu Griš­ke­vi­čiu­mi bei Egi­di­ju­mi Eli­jo­šiu, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis, jo pa­va­duo­to­jas Vin­cas Ur­bo­na­vi­čius bei pro­jek­to au­to­rius ar­chi­tek­tas Vy­te­nis Ru­do­kas.

Mies­to va­do­vai su­si­ti­ki­mą ko­men­ta­vo la­bai san­tū­riai. Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas aiš­ki­no, kad bu­vo at­sa­ky­ta į sve­čių klau­si­mus, dar kar­tą de­ta­liai pri­sta­ty­ti spren­di­niai, ku­rie bus įgy­ven­din­ti dar šiais me­tais.

"Pa­sa­kė­me, kad pro­jek­tas pa­tvir­tin­tas ir bus įgy­ven­din­tas. Pir­mi­nė in­for­ma­ci­ja jiems bu­vo pa­teik­ta dar prieš dvejus me­tus, tie­siog pa­kar­to­jo­me. Ak­cen­ta­vo­me, kad ka­rių pa­lai­kai ne­ju­di­na­mi, kei­čia­ma tik ant­že­mi­nė da­lis. Ma­no­me, kad tai komp­ro­mi­si­nis spren­di­mas", – ko­men­ta­vo me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius.

Jis sa­kė, kad ši pa­lai­do­ji­mų vie­ta jau anks­čiau yra ke­lis kar­tus re­konst­ruo­ta. Da­bar ji bus tvar­ko­ma de­ri­nant su Pri­si­kė­li­mo aikš­tės ir jos priei­gų re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tu.

Pro­jek­to au­to­rius ar­chi­tek­tas Vy­te­nis Ru­do­kas ne­slė­pė, kad su kon­su­la­to at­sto­vais jau bu­vo bend­ra­vęs ir anks­čiau. Jis ma­no, kad obe­lis­ko nu­kė­li­mas yra bū­ti­nas žings­nis, sie­kiant "nu­ra­min­ti vi­zua­li­nį vaiz­dą".

"Iš to, ką aš iš­gir­dau, aki­vaiz­dus da­ly­kas, ką mes be­da­ry­tu­me, bus vie­šas skan­da­las pa­da­ry­tas", – įspū­džius iš su­si­ti­ki­mo pa­sa­ko­jo V. Ru­do­kas.

Anot ar­chi­tek­to, Ru­si­jos at­sto­vų siū­ly­mas la­bai pa­pras­tas – jie duo­da pi­ni­gų, vis­ką gra­žiai su­re­mon­tuo­ja ir iš­lie­ka tai, kas ten yra.

"Čia yra pa­pras­ta – paimk iš jų pi­ni­gus ir jie dik­tuos są­ly­gas. Man pa­ti­ko, kad mū­sų val­džia bu­vo vie­nin­ga, ne­pa­si­da­vė ir ne­da­vė jo­kių šan­sų", – dės­tė pro­jek­to au­to­rius.

Jis pri­mi­nė pa­grin­di­nius re­konst­ruk­ci­jos spren­di­nius. Da­bar rau­do­nų ply­tų skal­da pa­deng­ta te­ri­to­ri­ja bus iš­grįs­ta klin­ke­rio trin­ke­lė­mis. Pa­tį mo­nu­men­tą su­da­ro at­ra­mi­nės sie­nu­tės su len­te­lė­mis – jos iš­lie­ka. Rau­do­no ak­mens po­sta­men­tas bus pa­že­min­tas iki 10–15 cen­ti­met­rų aukš­čio, už­dė­ta nau­ja plokš­tė, o juo­da­sis obe­lis­kas bus nuim­tas.

Ke­tu­rios ver­ti­ka­lios pa­mink­li­nės len­tos bus nuim­tos ir pu­siau pa­gul­do­mos. Ap­link bus ap­žel­din­ta že­maū­giais žel­di­niais.

"Bū­nant prie pa­mink­lo ko­voms už lais­vę Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je, ne­be­ma­ty­si­me to pa­mink­lo, ne­be­liks mo­ra­li­nio di­so­nan­so", – ak­cen­tuo­ja au­to­rius.

Jis dar kar­tą pa­brė­žia, kad tai yra komp­ro­mi­si­nis va­rian­tas – ka­rių pa­lai­kai neiš­ke­lia­mi, me­mo­ria­lo vi­su­ma iš­lie­ka.

V. Ru­do­kas ti­ki­si, kad tai bu­vo pa­sku­ti­nis po­zi­ci­jų iš­siaiš­ki­ni­mas prieš pra­si­de­dant re­konst­ruk­ci­jos dar­bams.

"Pas­ku­ti­nis prieš skan­da­lą", – sa­kė V. Ru­do­kas.

Komentarai

Aldona    Ant, 2019-09-24 / 09:44
Ne rekonstruoti, o demontuoti "obeliską" ir karių kapines iškelti iš miesto centro į kapines, kur ilsisi visi mirusieji, nuošalioje, ramioje vietoje, o ne aikštės triukšme.
Bijo    Ant, 2019-09-24 / 09:51
Rusai bijo pamatyt ką ten yra palaidoję. Dėl to visomis išgalėmis stengiasi neleisti. Meluodami ir apsimesdami kad jiems rūpi. Patys be jokios graužaties išmėto kaulus ir stato ant viršaus ką tik nori. Net įdomu ką jie ten sulaidoję bus, bus nesiterlioję, o kas po ranka papuolė sumetę bile kaip tik paskui iš sąrašų lenteles padarę. Už tat ir rūpinasi kad teisybės niekas nesužinotų.
Meras bijo rusų    Ant, 2019-09-24 / 09:54
Meras bijo rusų. Bepigu jam kokį Puroną seniuką taršyti. O ruskių bijo. Užpuls visa jėga, dar iš kokių savo slaptų bylų kokį popierių paleis į eterį.
miestietis    Ant, 2019-09-24 / 10:01
Kiek man teko bendrauti su rusais, tai susidarė tvirta nuomonė, kad jie gerbia- jėgą, jėgą ir tik jėgą, o minkštakūniai jiems ne objektas.Nors dabartinė okupantų politinių kapinių vieta prie Katedros šono manęs netenkina, bet kad mūsų valdžia parodė šiokį tokį stuburą,tai jau yra šis tas. Kad artimiausią dešimtmetį perkeltu tuos kapus prie kitų žmonių kapų jau nebėra vilties, todėl tenka susitaikyti su, anot D.Grybauskaitės, žmogiškaisiais krūpčiojimais.
Ramus    Ant, 2019-09-24 / 10:51
Jei ką tai šitų kapinių iškeldinimas yra Tėvynės sąjungos politikų svajonė. Lietuviškai tai reiškia žarijų žarstymas ne savo rankomis.
Qrtas    Ant, 2019-09-24 / 11:07
Palaiku vieta kapinese, o ne miesto pagrindineje aiksteje. Tegul tuos obeliskus ir kapiniu paminklus stato kapinese ir tik uz savo pinigus.
Aleksas    Ant, 2019-09-24 / 13:03
Ar mes, mūsų šalies atstovai, diplomatai išdrįstume kreiptis į Rusiją, kad ji sutvarkytu mūsų tėvų, tremtinių kapines, esančias jų teritorijoje, kurie buvo nužudyti Stalino rėžimo? Mes bijome, o jie...?
Avinas    Ant, 2019-09-24 / 13:30
Atpirkimo ožys – kažkoks vienas asmuo, ar asmenų grupė, kuriam ar kuriems priskiriamos visos bendruomenės nuodėmės, suverčiama kaltė dėl nesėkmių. Yra D.Griškevičius ir V.Rudokas!
Patarimas    Ant, 2019-09-24 / 14:52
Gerbkime kitus, tada ir mus pradės gerbti. O čia dar ir galime sutaupyti mokesčių mokėtojų pinigų, kurių taip reikia pensininkams bei kitoms socialinėms reikmėms.
Balamuc    Ant, 2019-09-24 / 15:31
Skandalas ar šiaip, ar taip-vistiek bus. Tai kodėl nepasinaudojus proga ir tų okupantų palaikų iš miesto centro neiškėlus? Trūksta politinės valios? Ar miesto vadų kiaušiniai per menki?
miestiečiau....    Ant, 2019-09-24 / 16:26
Judo vardas bendrinėje kalboje yra virtęs išdaviko sinonimu. Apkabinimu/bučiniu Judas Iskariotas romėnams nurodė Jėzų ir už tai gavo piniginį atlygį 30 sidabrinių.
kike    Ant, 2019-09-24 / 16:54
Nedėkingi lietuviai raudonajai armijai, išvadavusią Lietuvą nuo rudojo fašizmo. O visa kita, tik politika. Nebūtų išvadavę, nebūtų kam politikuoti.
bate    Ant, 2019-09-24 / 20:55
taip. Nebūtų naciai sutrypti, nebūtų kam politikuoti..... Tegul ilsisi tie vyrukai, kam juos tampyti.
miestietis    Ant, 2019-09-24 / 21:24
Pipiec žmonių logika- ruduosius nacistus- fašistus mato, o raudonųjų budelių- išgamų smegenų vingiai neidentifikuoja.
Koks skirtumas    Tre, 2019-09-25 / 09:15
Kapinės aikštėje ar aikštė kapinėse (auksinis berniukas). Šiauliai panašėja į vientisas kapines su savo “monumentais”, tai gal ir vystykim šį įvaizdį.
Aleksas    Tre, 2019-09-25 / 09:24
Ar mes, mūsų šalies atstovai, diplomatai, išdrįstume kreiptis į Rusiją, kad ji sutvarkytu mūsų tėvų, tremtinių kapines, esančias jų teritorijoje, kurie buvo nužudyti Stalino rėžimo? Mes bijome, o jie...? Su pagarba, šias karių kapines, reikia iškelti iš centrinės miesto aikštės į kapinėms skirtą vietą.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.