Planuojamas mokyklų sujungimas sukėlė skersvėjį

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ak­me­nės ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas įsi­ti­ki­nęs, kad mo­kyk­lų re­for­ma di­džiau­sią nau­dą duos mo­ki­niams ir mo­ky­to­jams.
Nau­jo­sios Ak­me­nės Ra­mu­čių gim­na­zi­jos moks­lei­vių tė­vai sa­ko ka­te­go­riš­ką "ne" nu­ma­to­mam šios mo­ky­mo įstai­gos "su­po­ra­vi­mui" su "Sau­lė­te­kio" pro­gim­na­zi­ja. Tė­vai įsi­ti­ki­nę, kad reor­ga­ni­za­ci­ja su­kel­tų chao­są, tu­rin­tį nei­gia­mos įta­kos mo­ky­mo ko­ky­bei. Tiek tė­vai, tiek bū­si­mų per­tvar­kų skers­vė­juo­se gy­ve­nan­tys abie­jų pa­mi­nė­tų mo­kyk­lų ko­lek­ty­vai pa­si­gen­da konk­re­tu­mo, kaip gy­ven­tų po re­for­mos.
Ak­me­nės ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas sa­ko, dvie­jų mo­kyk­lų su­jun­gi­mas į stip­rią Nau­jo­sios Ak­me­nės gim­na­zi­ją duo­tų tik nau­dos mo­ki­niams ir mo­ky­to­jams.

Pa­si­gen­da ar­gu­men­tų

Į "Šiau­lių kraš­tą" krei­pę­si Ra­mu­čių gim­na­zi­jos moks­lei­vių tė­vai pik­ti­no­si nu­ma­to­ma mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­ka Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je, kuo­met mi­nė­ta gim­na­zi­ja bū­tų su­jung­ta su "Sau­lė­te­kio" pro­gim­na­zi­ja.

"Esa­me ka­te­go­riš­kai prieš mo­kyk­lų su­jun­gi­mą", – sa­kė pa­šne­ko­vai.

Tė­vai įsi­ti­ki­nę, kad pui­kiais moks­lo re­zul­ta­tais gar­sė­jan­ti gim­na­zi­ja po reor­ga­ni­za­ci­jos nu­kris­tų iki "vi­du­ti­nio­kų" ly­gio, nes pe­da­go­gai esą bū­tų pri­vers­ti blaš­ky­tis tarp dvie­jų vie­nas nuo ki­to per ki­lo­met­rą esan­čių pa­sta­tų.

Esą tu­rė­da­mi tiks­lą su­ma­žin­ti ad­mi­nist­ra­vi­mo apa­ra­tą, švie­ti­mo re­for­mos ini­cia­to­riai iš­blaš­ky­tų ir su­si­for­ma­vu­sius mo­kyk­lų bran­duo­lius, įneš­tų ne­men­ko chao­so bend­ruo­me­nių gy­ve­ni­me, taip pat mo­ky­mo pro­ce­se ir po­pa­mo­ki­nė­je veik­lo­je, vyk­do­muo­se pro­jek­tuo­se.

"Pra­ne­ši­mas, kad Ra­mu­čių iš­gry­nin­ta gim­na­zi­ja bus reor­ga­ni­zuo­ja­ma, tren­kė lyg iš gied­ro dan­gaus. Nie­kas ne­paaiš­kin­ta. Nie­kas tė­vų ne­gir­di ir ne­si­klau­so, ne­pa­tei­kia sva­rių ar­gu­men­tų", – pik­ti­no­si tė­vai.

Ne­ga­vę ar­gu­men­tų, tė­vai ir to­liau reor­ga­ni­za­ci­jai sa­ko "ne".

Anot pa­šne­ko­vų, mo­kyk­los ta­ry­ba Sa­vi­val­dy­bei ar­ti­miau­siu me­tu tu­ri duo­ti at­sa­ky­mą, ar ji pri­ta­ria nu­ma­to­mai re­for­mai.

"Ko­dėl ei­na­ma bul­do­ze­riu? Ko­dėl neį­do­mi nei tė­vų, nei vai­kų, nei ei­li­nių mo­ky­to­jų nuo­mo­nė?", – pik­ti­no­si tė­vai.

Ra­mu­čių di­rek­to­rė – prieš

Ra­mu­čių gim­na­zi­jos di­rek­to­rė He­le­na Daug­mau­die­nė pa­tvir­ti­no, kad gim­na­zi­ja va­sa­rio 4 die­ną ga­vo Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pra­ne­ši­mą apie pa­reng­tą švie­ti­mo tink­lo per­tvar­kos pro­jek­tą. Per 7 die­nas gim­na­zi­jos Ta­ry­ba tu­ri pa­teik­ti at­sa­ky­mą, ar pri­ta­ria jun­gi­mui­si.

"In­for­ma­ci­ja tė­vams, vai­kams, vi­sai mo­kyk­los bend­ruo­me­nei bus su­teik­ta. Tuo klau­si­mu dir­ba su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ji tu­ri su­rink­ti vi­sus duo­me­nis ir ati­duo­ti gim­na­zi­jos Ta­ry­bai, ku­ri priims ga­lu­ti­nį spren­di­mą", – sa­kė gim­na­zi­jos va­do­vė.

Pa­sak jos, ad­mi­nist­ra­ci­ja ir mo­ky­to­jai jun­gi­mui­si ne­pri­ta­ria. Pag­rin­dė, ko­dėl. Pir­ma, Ra­mu­čių gim­na­zi­ja yra vie­nin­te­lė iš­gry­nin­ta (čia mo­ko­si tik 9–12 kla­sių mo­ki­niai) gim­na­zi­ja ra­jo­ne. Gim­na­zi­jo­je šiuo me­tu mo­ko­si 264 mo­ki­niai, tai pa­kan­ka­mas skai­čius, kad mo­kyk­la sėk­min­gai gy­vuo­tų. Ant­ra, gim­na­zi­ja bu­vo pir­ma pi­lo­ti­nė iš­gry­nin­ta gim­na­zi­ja Lie­tu­vo­je, tam pri­tai­ky­tas vi­sas in­ven­to­rius, už­tik­ri­na­ma aukš­ta 9–12 kla­sių mo­ki­nių ug­dy­mo ko­ky­bė. Tre­čia, "Sau­lė­te­kio" pro­gim­na­zi­ja yra vie­na di­džiau­sių mo­ky­mo įstai­gų ra­jo­ne, jo­je mo­ko­si dau­giau nei 600 mo­ki­nių, tai­gi su­jun­gus įstai­gas, mo­ki­nių skai­čius šok­tų ko­ne iki 1 000.

"Nie­kaip ne­ga­liu su­pras­ti, ko­dėl rei­kia su­jung­ti di­džiau­sią ra­jo­no mo­kyk­lą ir aukš­tais moks­lo pa­sie­ki­mais vi­so­je Lie­tu­vo­je gar­sė­jan­čią gim­na­zi­ją. Nė­ra fi­nan­si­nio pa­skai­čia­vi­mo. Jo­kios ana­li­zės... Ta­čiau jau da­bar aiš­ku, kad bus at­lei­di­mų", – sa­kė di­rek­to­rė.

Pro­gim­na­zi­ja: nei "už", nei "prieš"

" Gy­ve­na­me ge­rai: tu­ri­me mo­ki­nių, kol kas vi­si tel­pa, iš mo­ki­nio krep­še­lio iš­gy­ve­na­me. Kas ga­li no­rė­ti per­tvar­kų, kai gy­ve­na ge­rai?", – "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė "Sau­lė­te­kio" pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Vio­le­ta Ka­ra­lie­nė.

Ta­čiau ji su­si­lai­ko nuo ka­te­go­riš­ko "ne" moks­lo įstai­gų su­jun­gi­mui: jei toks spren­di­mas bus priim­tas ir įstai­gos bus su­jung­tos, bus sėk­min­gai dir­ba­ma to­liau.

"Svar­biau­sia mū­sų ver­ty­bė – mo­ki­nys ir mo­ky­to­jas", – ak­cen­ta­vo V. Ka­ra­lie­nė.

Vis­kas – dėl mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų

Pa­sak Ak­me­nės ra­jo­no me­ro Vi­ta­li­jaus Mit­ro­fa­no­vo, vi­si prii­ma­mi spren­di­mai yra orien­tuo­ti į il­ga­lai­kes per­spek­ty­vas, įver­ti­nant pe­da­go­gi­nį per­so­na­lą, kaip mo­ky­to­jams dė­lio­ja­si va­lan­dų, kaip kin­ta vai­kų skai­čiai.

"No­ri­si Nau­jo­sios Ak­me­nės ne­pa­da­ly­ti. De­ja, ma­tau, kad di­de­lė kon­ku­ren­ci­ja tarp vie­nos ir ki­tos mo­kyk­los... Gal net ne kon­ku­ren­ci­ja, o at­sa­ko­my­bės per­me­ti­mas už vie­no­kius ar ki­to­kius re­zul­ta­tus ke­lia įtam­pą", – sa­kė ra­jo­no me­ras.

V. Mit­ro­fa­no­vo ži­nio­mis, esant pui­kiems gim­na­zis­tų pa­sie­ki­mams, lau­rai, tai­syk­lė, ati­ten­ka gim­na­zi­jai, o esant pra­stiems – pro­gim­na­zi­jai.

"Toks pa­si­da­li­ji­mas ir vie­nu ir ki­tu at­ve­ju yra ne­są­ži­nin­gas. Juk pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jai ug­dy­mo pro­ce­se la­bai svar­būs", – įsi­ti­ki­nęs jis.

Da­bar apie iš­gry­nin­tą Ra­mu­čių gim­na­zi­ją. Es­mė ta, anot me­ro, kad į iš­gry­nin­tą gim­na­zi­ją tu­rė­tų pa­tek­ti tik tie mo­ki­niai, ku­rie sėk­min­gai praė­jo at­ran­ką ir be­si­ruo­šian­tys uni­ver­si­te­ti­nėms stu­di­joms. Ma­žo­se sa­vi­val­dy­bė­se toks mo­de­lis esą ne­pa­sit­vir­ti­no. To­kiu at­ve­ju esą iš es­mės rei­kė­tų per­tvar­ky­ti vi­sas ra­jo­no mo­kyk­las, pa­ver­čiant jas de­šimt­me­tė­mis, o į vie­ną iš­gry­nin­tą gim­na­zi­ją iš vi­so ra­jo­no su­va­žiuo­tų tik at­ran­ką at­li­kę mo­ki­niai.

"Per­dė­tai di­de­lės ir val­dy­mui su­nau­do­ja­mos lė­šos, nes dviem mo­kyk­loms rei­kia dau­giau bu­hal­te­rių, dau­giau ūk­ve­džių, dau­giau pa­va­duo­to­jų. Su­tau­pius tas lė­šas, jos ati­tek­tų mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mams", – tei­gė me­ras.

Su­jun­gus mo­kyk­las, anot V. Mit­ro­fa­no­vo, iš­si­spręs­tų ir mo­kyk­lų pa­tal­pų klau­si­mas. Še­šia­me­čiams (jei toks įsta­ty­mas bū­tų priim­tas) atė­jus į pir­mą kla­sę, da­bar per 600 vai­kų tu­rin­ti "Sau­lė­te­kio" pro­gim­na­zi­ja tie­siog pri­trūk­tų pa­tal­pų. Jų trū­ku­mo pro­ble­mą esą iš­spręs­tų šiuo me­tu tik per 260 vai­kų tu­rin­ti da­bar­ti­nė Ra­mu­čių gim­na­zi­ja – kai esi vie­na įstai­ga ju­ri­di­niai da­ly­kai iš­si­spren­džia.

"Po re­for­mos iš­si­spręs­tų ir mo­ky­to­jo ap­mo­kė­ji­mo už dar­bą rei­ka­lai, nes vie­na­me tos pa­čios mo­kyk­los pa­sta­te dir­ban­tis mo­ky­to­jas į ki­tą pa­sta­tą atei­tų jau ne kaip ant­raei­li­nin­kas, nuo ku­rio dar­bo už­mo­kes­čio at­skai­to­mi di­des­ni mo­kes­čiai", – sa­kė ra­jo­no va­do­vas.

Be to, moks­lei­viams at­si­ver­tų pla­tes­nės ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bės.

"Nei vai­kų sau­gu­mas nei ug­dy­mo ko­ky­bė, nei so­cia­li­nės ga­ran­ti­jos tik­rai ne­nu­ken­tė­tų. Vi­sos su­tau­py­tos lė­šos lik­tų nau­ja­jai gim­na­zi­jai – ug­dy­mo pro­ce­sui ir mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mams. Pab­rė­žiu: nei tė­vams, nei vai­kams nie­kas ne­si­keis­tų. Kaip įti­kin­ti žmo­nes, kad aš tik­rai ne­su sa­vo mies­to prie­šas!", – ak­cen­ta­vo me­ras.

Pro­ce­sas il­gas

Va­sa­rio 17 die­ną Ak­me­nės ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­ma­ty­ta at­lik­ti 2015–2020 me­tų švie­ti­mo tink­lo pla­no ko­rek­ci­ją, ku­rios es­mė Nau­jo­sios Ak­me­nės gim­na­zi­jos su­kū­ri­mas 2020 me­tų rug­sė­jo 1 die­ną.

Po šios ko­rek­ci­jos ko­vo mė­ne­sį Ta­ry­bo­je tu­rė­tų bū­ti priim­tas spren­di­mas dėl mo­kyk­lų jun­gi­mo. Tai pla­nas, ku­ris ga­li ir ne­bū­ti priim­tas. Vis tik priė­mus, tu­rė­tų bū­ti su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, su­da­ry­sian­ti įstai­gų su­jun­gi­mo pla­ną: kaip bus jun­gia­ma, kaip pa­si­skirs­tys eta­tai, kaip bus už­tik­ri­na­mi so­cia­li­niai da­ly­kai, ko­kia struk­tū­ra.

Kai vis­kas bus iš­dis­ku­tuo­ta ir iš­siaiš­kin­ta, ga­lu­ti­nis ap­si­spren­di­mas dėl su­jun­gi­mo įvyk­tų ba­lan­džio mė­ne­sį.

Komentarai

Pritariu    Pir, 2020-02-10 / 11:32
merui. Atsakomybes permetimas yra vienas is rimtu argumentu. Tai tesiasi ilgus metus. Esu uz sujungima. Reiklingi pokyciai. Tai akivaizdu. Nemanau, kad mokiniu tevai tam priesintusi. Seniai to reikia
Zita    Pir, 2020-02-10 / 16:20

In reply to by Pritariu

Kodėl meras neįvardina kas ir kokią atsakomybę kam ir kokiu būdu čia permetinėja. Ar tik nebus čia prisiklausyta pletkų, ir iš to padaromi rimti argumentai.
Sutinku    Ant, 2020-02-11 / 08:43

In reply to by Pritariu

Pokičių reikia. O paimkim ir sujunkim Akmenės rajoną su Šiaulių rajonų. Ne mes Akmenės rajono ne naikinsime mes jį tik reorganizuoti. Visi gyvensime Šiaulių rajone turėsime bankus, ligoninę, polikliniką, geležinkelį, daug mokyklų, darželių, sporto centrų...vieną merą, kelis seniūnus , kelis administratorius ... ne vienas neliksite be darbo. Manau, kad vizija galėtų turėti ateitį.
Eeee    Ant, 2020-02-11 / 19:22

In reply to by Pritariu

Pabandyk pati-(s) pasimokyti su tokiu kiekiu vaikų. Vykstant egzaminams ir tokiu triukšmu kurio ir taip netrūksta .mokytoju krūvis bus žymiai didesnis .Nebeliks konsultaciju nes mokytojai neturės laiko. :)
sujungimas    Pir, 2020-02-10 / 12:05
neisvengiamas.Abi ugdymo istaigos turi gana daug salinamu blogybiu. Ramuciu gimnazija nera isimtis...
    Pir, 2020-02-10 / 14:48
straipsnio supratau, kad bendruomenė, kuri pagrindinė mokyklos šeimininkė, prieš susijungimą, istatymai irgi prieš, tai išeina kad meras prieš rinkėjus ir prieš istatymus. Tikrai keista situacija.
taip    Pir, 2020-02-10 / 16:12
čia kažkuriame praeitos savaitės straipsnyje skaičiau, kad Akmenės švietimas paskutinėje vietoje apskrityje, o ir prieš galą respublikoje. Tai gal ir reikia kažką daryti, o ne stovėti vietoje.
Pro    Pir, 2020-02-10 / 16:12
Bus tik daugiau bedarbių. O meras tą dalyką sugeba daryti, kad būtų, kuo daugiau bedarbių
Mokykla    Pir, 2020-02-10 / 16:23
kokį molį turi iš tokio ir lipdo. Tokie ir pasiekimų rezultatai.
O ko    Pir, 2020-02-10 / 16:24
Ramučiai bijo kad sujungtu. Gal galėtų pasakyti, nes kas parašyta straipsnyje, tai neįtikina.
Taigi    Pir, 2020-02-10 / 16:27
straipsnyje Ramučių direktorė teigia, kad gimnazija "aukš­tais moks­lo pa­sie­ki­mais vi­so­je Lie­tu­vo­je gar­sė­jan­čią gim­na­zi­ją", tai kur tie pasiekimai, kai reitinguose paskutiniai. Dabar ginkitės kokie jūs gražūs....
la    Pir, 2020-02-10 / 23:27

In reply to by Taigi

Pirmiau pasidomėkit, po to rašykit. Ramučių gimnazijos vidurkis tikrai yra geresnis nei rajono. Kiek šimtukininkų kiekvienais metais išeina iš šitos gimnazijos. Tik visiškai nesusiję su šia mokymo įstaiga gali rašyti tokias nesąmones.
    Ant, 2020-02-11 / 08:26

In reply to by ?

Jus tikriausiai nesupratote esmės. Esmė ne kas kiek šimtukų o jungimas mokyklų. O gal norit kad Ventos gimnazija sujungtų su muzikos mokyklos filialų manau kad taip irgi galėtų būti bet jus ko gero manote kitaip nes jus dirbate ir žinote o aš ne.
taigi    Ant, 2020-02-11 / 08:11

In reply to by Taigi

jei taip puikiai informuoti, gal nueikite į puslapį (egzaminai.lt) ir pasižiūrėkite mokyklų rezultatus. nereikės niekam iš kavos tirščių ir pletkų burti .
to taip    Pir, 2020-02-10 / 16:28
Nepainiokit Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos su Akmenės RAJONO pasiekimais. Prieš darant išvadas pasigilinkite VISOMIS švietimo istaigomis ir jų rezultatais.
Baba    Pir, 2020-02-10 / 16:40
Niekaip nesuprantu, kokia šventa karvė yra ta išgryninta gimnazija, jei į ją patenka bet koks moksleivis, nėra jokios atrankos. Kodėl Venta, Akmenė, Papilė gali turėti tokias gimnazijas, kuriose visi sutelpa, O Ramučiai ne? Kai pastatė šią mokyklą, joje tilpo 1000 moksleivių, dabar ir 300- jau gvaltą šaukia. Mokytojai streikuoja dėl mažų atlyginimų, o išgrynintoje gimnazijoje dirba nepilnais etatais. Patys muša, patys rėkia.
įdomiai     Pir, 2020-02-10 / 16:41
Įdomiai čia - mero foto parinkta tokia, kad tik specialiai žmones kiršintų. Tendencinga.
Gaila    Pir, 2020-02-10 / 16:42
...kad apie gimnazijos mokinių pasiekimus kalba tik direktorė , nors yra tokių pasiekimų, kad net Vilnius bei Kaunas pavydi o vietinė valdžia net nepastebi. Gaila o gal net apgailėtina.
Diskusijos    Pir, 2020-02-10 / 16:58
prasmingos tik tada, kai abi pusės žino apie ką kalba ir abi dirba toje pačioje sferoje. Kitaip.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................!!!
Tai visgi    Pir, 2020-02-10 / 17:42
kokie tie puikūs Ramučių pasiekimai? Pagrindinė mokyklos paskirtis ugdymo rezultatai, o ką rodo rezultatai, matematikos mokiniai Akmenės rajone nemoka. Ar vėl Ramučiai nekalti, o kalta aplinka. Visada sugebat susireikšminti....
Kodėl    Pir, 2020-02-10 / 21:21

In reply to by Tai visgi

Tokie pikti komentarai. O gal jus irgi norite prisijungti prie Ramučių ir tada Akmenės rajonas turės Akmenės rajono gimnaziją. Visi bus patenkinti ir laimingi.
Azina    Pir, 2020-02-10 / 18:13
Sako, patalpu stigs sesiameciams progimnazijoje, o kai i progimnazijos mokykla ikele muzikos mokykla, i ateiti nieks neziurejo- trumparegiai!!!
Dainius S.    Pir, 2020-02-10 / 23:33
Mano nuomone reikia sujungti. Sutaupys lėšas . Bus 1 ūkvedys, 3 buhalterės,ir t.t per 2 mokyklas.
taip    Ant, 2020-02-11 / 13:34
gal jau aklai nieko nedarys , paskaičiuos ir įvertins , jei tai gaunasi daug ekonomiškiau , žinoma geriau sujungti , o buhaltriją galima vesti centralizuotai , kaip daug kur šiais laikais daroma . Gal ir pensijoje esančių pedagogų yra nemažai , kurie tam priešinasi , bet laikas eina , leiskime jauniems pedagogams gauti didesnį krūvį ir daugiau užsidirbti , o ir mokiniams geriau su jaunais pedagogais rasti bendrą kalbą . Gėda klausyti , kaip nusenusi rusų kalbos mokytoja Klaipėdoje moksleiviams aiškina gyvenimo tiesas .
virgis    Ant, 2020-02-11 / 14:36
Visiems senai žinoma, kad meras drg. mitrofanov ir direktorė laucienė kenkia ir tyčiojasi iš raj, gyventojų. Jie nieko nesupranta nei ekonomikoje,nei versle.Kokias nesamones padarė su Ventos pirtimi, poliklinika ruošiasi panaikinti.Dabar savo nesamones perkialia i švietima, kuriame nieko nenutuokia.Savivaldybės vadovai kaip optimizuoti mokyklu tinkla neturi jokios strategijos Kodėl buvo renovuojama,. remontuojama Saulėtekio progimnazijos pastatatai,o dabar ji uždaroma.Šiais veikęjais turėtų užsiimti teisėsaugos institucijos,
Apie Akmenės švietimą kalba net socdemų partijos vadas    Tre, 2020-02-26 / 05:53

In reply to by virgis

Mero partijos vadas Paluckas, laidoje "Lietuvos politikos forumas. Kodėl regionuose gimę vaikai pasmerkti pasiekti mažiau? " linksniavo Akmenę , kaip gerai sutvarkytas švietimo tinklas (suprask Mitrofanovas geras) ir kaip prastai vaikai išmokomi matematikos (suprask mokytojai blogi). Turbūt tokią žinią meras yra perdavęs savo vadui.
Taip    Ant, 2020-02-11 / 15:02
Ka veikia vicemeras Martinaitis, kuris kuruoja švietima. O juk nieko.Ar jis žino, kad nieko neveikti ar daryti nesamones yra nusikalstama veika,
Socialinių tinklų žvaigždė    Pir, 2020-02-24 / 08:34

In reply to by Taip

Vicemeras Martinaitis filmuoja klipukus ir talpina soc. tinkluose. Juk tai taip reikalinga visiems rajono gyventojams.
reikia    Ant, 2020-02-11 / 15:46
optimizuoti. Suprantama, kad ne be reikalo baiminasi kai kurie. yra pagrindo tam. mokykloms reikia efektyviu mokymo metodu, maziau susireiksminimo ir elementaraus isigiliinimo i mokinius

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos