Planuojamas mokyklų sujungimas sukėlė skersvėjį

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ak­me­nės ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas įsi­ti­ki­nęs, kad mo­kyk­lų re­for­ma di­džiau­sią nau­dą duos mo­ki­niams ir mo­ky­to­jams.
Nau­jo­sios Ak­me­nės Ra­mu­čių gim­na­zi­jos moks­lei­vių tė­vai sa­ko ka­te­go­riš­ką "ne" nu­ma­to­mam šios mo­ky­mo įstai­gos "su­po­ra­vi­mui" su "Sau­lė­te­kio" pro­gim­na­zi­ja. Tė­vai įsi­ti­ki­nę, kad reor­ga­ni­za­ci­ja su­kel­tų chao­są, tu­rin­tį nei­gia­mos įta­kos mo­ky­mo ko­ky­bei. Tiek tė­vai, tiek bū­si­mų per­tvar­kų skers­vė­juo­se gy­ve­nan­tys abie­jų pa­mi­nė­tų mo­kyk­lų ko­lek­ty­vai pa­si­gen­da konk­re­tu­mo, kaip gy­ven­tų po re­for­mos.
Ak­me­nės ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas sa­ko, dvie­jų mo­kyk­lų su­jun­gi­mas į stip­rią Nau­jo­sios Ak­me­nės gim­na­zi­ją duo­tų tik nau­dos mo­ki­niams ir mo­ky­to­jams.

Pa­si­gen­da ar­gu­men­tų

Į "Šiau­lių kraš­tą" krei­pę­si Ra­mu­čių gim­na­zi­jos moks­lei­vių tė­vai pik­ti­no­si nu­ma­to­ma mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­ka Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je, kuo­met mi­nė­ta gim­na­zi­ja bū­tų su­jung­ta su "Sau­lė­te­kio" pro­gim­na­zi­ja.

"Esa­me ka­te­go­riš­kai prieš mo­kyk­lų su­jun­gi­mą", – sa­kė pa­šne­ko­vai.

Tė­vai įsi­ti­ki­nę, kad pui­kiais moks­lo re­zul­ta­tais gar­sė­jan­ti gim­na­zi­ja po reor­ga­ni­za­ci­jos nu­kris­tų iki "vi­du­ti­nio­kų" ly­gio, nes pe­da­go­gai esą bū­tų pri­vers­ti blaš­ky­tis tarp dvie­jų vie­nas nuo ki­to per ki­lo­met­rą esan­čių pa­sta­tų.

Esą tu­rė­da­mi tiks­lą su­ma­žin­ti ad­mi­nist­ra­vi­mo apa­ra­tą, švie­ti­mo re­for­mos ini­cia­to­riai iš­blaš­ky­tų ir su­si­for­ma­vu­sius mo­kyk­lų bran­duo­lius, įneš­tų ne­men­ko chao­so bend­ruo­me­nių gy­ve­ni­me, taip pat mo­ky­mo pro­ce­se ir po­pa­mo­ki­nė­je veik­lo­je, vyk­do­muo­se pro­jek­tuo­se.

"Pra­ne­ši­mas, kad Ra­mu­čių iš­gry­nin­ta gim­na­zi­ja bus reor­ga­ni­zuo­ja­ma, tren­kė lyg iš gied­ro dan­gaus. Nie­kas ne­paaiš­kin­ta. Nie­kas tė­vų ne­gir­di ir ne­si­klau­so, ne­pa­tei­kia sva­rių ar­gu­men­tų", – pik­ti­no­si tė­vai.

Ne­ga­vę ar­gu­men­tų, tė­vai ir to­liau reor­ga­ni­za­ci­jai sa­ko "ne".

Anot pa­šne­ko­vų, mo­kyk­los ta­ry­ba Sa­vi­val­dy­bei ar­ti­miau­siu me­tu tu­ri duo­ti at­sa­ky­mą, ar ji pri­ta­ria nu­ma­to­mai re­for­mai.

"Ko­dėl ei­na­ma bul­do­ze­riu? Ko­dėl neį­do­mi nei tė­vų, nei vai­kų, nei ei­li­nių mo­ky­to­jų nuo­mo­nė?", – pik­ti­no­si tė­vai.

Ra­mu­čių di­rek­to­rė – prieš

Ra­mu­čių gim­na­zi­jos di­rek­to­rė He­le­na Daug­mau­die­nė pa­tvir­ti­no, kad gim­na­zi­ja va­sa­rio 4 die­ną ga­vo Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pra­ne­ši­mą apie pa­reng­tą švie­ti­mo tink­lo per­tvar­kos pro­jek­tą. Per 7 die­nas gim­na­zi­jos Ta­ry­ba tu­ri pa­teik­ti at­sa­ky­mą, ar pri­ta­ria jun­gi­mui­si.

"In­for­ma­ci­ja tė­vams, vai­kams, vi­sai mo­kyk­los bend­ruo­me­nei bus su­teik­ta. Tuo klau­si­mu dir­ba su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ji tu­ri su­rink­ti vi­sus duo­me­nis ir ati­duo­ti gim­na­zi­jos Ta­ry­bai, ku­ri priims ga­lu­ti­nį spren­di­mą", – sa­kė gim­na­zi­jos va­do­vė.

Pa­sak jos, ad­mi­nist­ra­ci­ja ir mo­ky­to­jai jun­gi­mui­si ne­pri­ta­ria. Pag­rin­dė, ko­dėl. Pir­ma, Ra­mu­čių gim­na­zi­ja yra vie­nin­te­lė iš­gry­nin­ta (čia mo­ko­si tik 9–12 kla­sių mo­ki­niai) gim­na­zi­ja ra­jo­ne. Gim­na­zi­jo­je šiuo me­tu mo­ko­si 264 mo­ki­niai, tai pa­kan­ka­mas skai­čius, kad mo­kyk­la sėk­min­gai gy­vuo­tų. Ant­ra, gim­na­zi­ja bu­vo pir­ma pi­lo­ti­nė iš­gry­nin­ta gim­na­zi­ja Lie­tu­vo­je, tam pri­tai­ky­tas vi­sas in­ven­to­rius, už­tik­ri­na­ma aukš­ta 9–12 kla­sių mo­ki­nių ug­dy­mo ko­ky­bė. Tre­čia, "Sau­lė­te­kio" pro­gim­na­zi­ja yra vie­na di­džiau­sių mo­ky­mo įstai­gų ra­jo­ne, jo­je mo­ko­si dau­giau nei 600 mo­ki­nių, tai­gi su­jun­gus įstai­gas, mo­ki­nių skai­čius šok­tų ko­ne iki 1 000.

"Nie­kaip ne­ga­liu su­pras­ti, ko­dėl rei­kia su­jung­ti di­džiau­sią ra­jo­no mo­kyk­lą ir aukš­tais moks­lo pa­sie­ki­mais vi­so­je Lie­tu­vo­je gar­sė­jan­čią gim­na­zi­ją. Nė­ra fi­nan­si­nio pa­skai­čia­vi­mo. Jo­kios ana­li­zės... Ta­čiau jau da­bar aiš­ku, kad bus at­lei­di­mų", – sa­kė di­rek­to­rė.

Pro­gim­na­zi­ja: nei "už", nei "prieš"

" Gy­ve­na­me ge­rai: tu­ri­me mo­ki­nių, kol kas vi­si tel­pa, iš mo­ki­nio krep­še­lio iš­gy­ve­na­me. Kas ga­li no­rė­ti per­tvar­kų, kai gy­ve­na ge­rai?", – "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė "Sau­lė­te­kio" pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Vio­le­ta Ka­ra­lie­nė.

Ta­čiau ji su­si­lai­ko nuo ka­te­go­riš­ko "ne" moks­lo įstai­gų su­jun­gi­mui: jei toks spren­di­mas bus priim­tas ir įstai­gos bus su­jung­tos, bus sėk­min­gai dir­ba­ma to­liau.

"Svar­biau­sia mū­sų ver­ty­bė – mo­ki­nys ir mo­ky­to­jas", – ak­cen­ta­vo V. Ka­ra­lie­nė.

Vis­kas – dėl mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų

Pa­sak Ak­me­nės ra­jo­no me­ro Vi­ta­li­jaus Mit­ro­fa­no­vo, vi­si prii­ma­mi spren­di­mai yra orien­tuo­ti į il­ga­lai­kes per­spek­ty­vas, įver­ti­nant pe­da­go­gi­nį per­so­na­lą, kaip mo­ky­to­jams dė­lio­ja­si va­lan­dų, kaip kin­ta vai­kų skai­čiai.

"No­ri­si Nau­jo­sios Ak­me­nės ne­pa­da­ly­ti. De­ja, ma­tau, kad di­de­lė kon­ku­ren­ci­ja tarp vie­nos ir ki­tos mo­kyk­los... Gal net ne kon­ku­ren­ci­ja, o at­sa­ko­my­bės per­me­ti­mas už vie­no­kius ar ki­to­kius re­zul­ta­tus ke­lia įtam­pą", – sa­kė ra­jo­no me­ras.

V. Mit­ro­fa­no­vo ži­nio­mis, esant pui­kiems gim­na­zis­tų pa­sie­ki­mams, lau­rai, tai­syk­lė, ati­ten­ka gim­na­zi­jai, o esant pra­stiems – pro­gim­na­zi­jai.

"Toks pa­si­da­li­ji­mas ir vie­nu ir ki­tu at­ve­ju yra ne­są­ži­nin­gas. Juk pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jai ug­dy­mo pro­ce­se la­bai svar­būs", – įsi­ti­ki­nęs jis.

Da­bar apie iš­gry­nin­tą Ra­mu­čių gim­na­zi­ją. Es­mė ta, anot me­ro, kad į iš­gry­nin­tą gim­na­zi­ją tu­rė­tų pa­tek­ti tik tie mo­ki­niai, ku­rie sėk­min­gai praė­jo at­ran­ką ir be­si­ruo­šian­tys uni­ver­si­te­ti­nėms stu­di­joms. Ma­žo­se sa­vi­val­dy­bė­se toks mo­de­lis esą ne­pa­sit­vir­ti­no. To­kiu at­ve­ju esą iš es­mės rei­kė­tų per­tvar­ky­ti vi­sas ra­jo­no mo­kyk­las, pa­ver­čiant jas de­šimt­me­tė­mis, o į vie­ną iš­gry­nin­tą gim­na­zi­ją iš vi­so ra­jo­no su­va­žiuo­tų tik at­ran­ką at­li­kę mo­ki­niai.

"Per­dė­tai di­de­lės ir val­dy­mui su­nau­do­ja­mos lė­šos, nes dviem mo­kyk­loms rei­kia dau­giau bu­hal­te­rių, dau­giau ūk­ve­džių, dau­giau pa­va­duo­to­jų. Su­tau­pius tas lė­šas, jos ati­tek­tų mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mams", – tei­gė me­ras.

Su­jun­gus mo­kyk­las, anot V. Mit­ro­fa­no­vo, iš­si­spręs­tų ir mo­kyk­lų pa­tal­pų klau­si­mas. Še­šia­me­čiams (jei toks įsta­ty­mas bū­tų priim­tas) atė­jus į pir­mą kla­sę, da­bar per 600 vai­kų tu­rin­ti "Sau­lė­te­kio" pro­gim­na­zi­ja tie­siog pri­trūk­tų pa­tal­pų. Jų trū­ku­mo pro­ble­mą esą iš­spręs­tų šiuo me­tu tik per 260 vai­kų tu­rin­ti da­bar­ti­nė Ra­mu­čių gim­na­zi­ja – kai esi vie­na įstai­ga ju­ri­di­niai da­ly­kai iš­si­spren­džia.

"Po re­for­mos iš­si­spręs­tų ir mo­ky­to­jo ap­mo­kė­ji­mo už dar­bą rei­ka­lai, nes vie­na­me tos pa­čios mo­kyk­los pa­sta­te dir­ban­tis mo­ky­to­jas į ki­tą pa­sta­tą atei­tų jau ne kaip ant­raei­li­nin­kas, nuo ku­rio dar­bo už­mo­kes­čio at­skai­to­mi di­des­ni mo­kes­čiai", – sa­kė ra­jo­no va­do­vas.

Be to, moks­lei­viams at­si­ver­tų pla­tes­nės ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bės.

"Nei vai­kų sau­gu­mas nei ug­dy­mo ko­ky­bė, nei so­cia­li­nės ga­ran­ti­jos tik­rai ne­nu­ken­tė­tų. Vi­sos su­tau­py­tos lė­šos lik­tų nau­ja­jai gim­na­zi­jai – ug­dy­mo pro­ce­sui ir mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mams. Pab­rė­žiu: nei tė­vams, nei vai­kams nie­kas ne­si­keis­tų. Kaip įti­kin­ti žmo­nes, kad aš tik­rai ne­su sa­vo mies­to prie­šas!", – ak­cen­ta­vo me­ras.

Pro­ce­sas il­gas

Va­sa­rio 17 die­ną Ak­me­nės ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­ma­ty­ta at­lik­ti 2015–2020 me­tų švie­ti­mo tink­lo pla­no ko­rek­ci­ją, ku­rios es­mė Nau­jo­sios Ak­me­nės gim­na­zi­jos su­kū­ri­mas 2020 me­tų rug­sė­jo 1 die­ną.

Po šios ko­rek­ci­jos ko­vo mė­ne­sį Ta­ry­bo­je tu­rė­tų bū­ti priim­tas spren­di­mas dėl mo­kyk­lų jun­gi­mo. Tai pla­nas, ku­ris ga­li ir ne­bū­ti priim­tas. Vis tik priė­mus, tu­rė­tų bū­ti su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, su­da­ry­sian­ti įstai­gų su­jun­gi­mo pla­ną: kaip bus jun­gia­ma, kaip pa­si­skirs­tys eta­tai, kaip bus už­tik­ri­na­mi so­cia­li­niai da­ly­kai, ko­kia struk­tū­ra.

Kai vis­kas bus iš­dis­ku­tuo­ta ir iš­siaiš­kin­ta, ga­lu­ti­nis ap­si­spren­di­mas dėl su­jun­gi­mo įvyk­tų ba­lan­džio mė­ne­sį.

Susijusios naujienos