Pilietiškumo žaidynėse netrūko ekstremalių išbandymų

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Ka­riš­kių už­duo­tis – su spal­vo­tais dū­mais ir šū­viais.
Šeš­ta­die­nį Šiau­liuo­se prie Talk­šos eže­ro vy­ko vie­nas iš Šiau­lių die­nų ren­gi­nių – pi­lie­tiš­ku­mo žai­dy­nės "Aš esu pa­rei­ga". Jas šiau­lie­čiams ir mies­to sve­čiams su­ren­gė kau­nie­čiai iš vie­šo­sios įstai­gos "Bal­tai juo­da".

Žai­dy­nių da­ly­vių lau­kė už­duo­tys

Su­si­rin­ku­sie­ji į eže­ro pa­kran­tę ga­lė­jo ne tik ste­bė­ti ko­man­dų at­lie­ka­mas už­duo­tis, bet ir pa­tys dau­ge­lį jų iš­ban­dy­ti ir rink­ti taš­kus, taip pat ap­žiū­rė­ti ka­riuo­me­nės, ug­nia­ge­sių, po­li­ci­jos tech­ni­ką. Ren­gi­nio me­tu ne­trū­ko ir spe­cia­lių­jų efek­tų: spal­vo­tų dū­mų, ug­nies pliūps­nių, van­dens purs­lų ir gar­si­nių sig­na­lų.

Žai­dy­nė­se da­ly­va­vo sep­ty­nios ko­man­dos. Kiek­vie­no­je – po pen­kis as­me­nis. Da­ly­viai tu­rė­jo įveik­ti už­duo­tis, ku­rias jiems bu­vo su­gal­vo­ję po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, me­di­kai, pa­sie­nie­čiai, ug­nia­ge­siai ir ka­riš­kiai.

Ka­riš­kių už­duo­ty­je ko­man­doms rei­kė­jo iš­si­lai­ky­ti prie­šų ap­sup­ty­je ai­dint šū­viams ir su­rink­ti svar­bią žval­gy­bi­nę in­for­ma­ci­ją.

Sėk­min­gai ka­riš­kių už­duo­tį at­li­ku­si drau­gų ko­man­da "Mik­sas" iš Šiau­lių sa­kė, kad atė­jo sma­giai pra­leis­ti šeš­ta­die­nį ir mė­gau­ja­si kiek­vie­na už­duo­ti­mi. Ka­riš­kių iš­ban­dy­mas šiau­lie­čiams bu­vo ket­vir­tas ir į vi­sus vaid­me­nis sėk­min­gai se­kė­si įsi­trauk­ti.

"Spe­cia­lis­tai sa­vo dar­bą iš­ma­no ir pa­ruo­šė la­bai įdo­mias už­duo­tis. Čia ne tik sma­giai lei­džia­me lai­ką, bet ir daug ko iš­moks­ta­me, pa­vyz­džiui, kad rei­kia bū­ti ati­diems ir pa­sta­biems, kaip ne­pa­si­mes­ti su­dė­tin­go­se si­tua­ci­jo­se", – pa­sa­ko­jo "Mik­so" na­riai Zig­man­tas, Ni­ko­la­jus, So­te­ra, Ar­tū­ras ir Re­da.

Gais­ri­nin­kų už­duo­tis rei­ka­la­vo ir fi­zi­nių jė­gų, nes nu­lai­ky­ti žar­ną, van­dens sro­vę pa­tai­ky­ti į spe­cia­lų pil­tu­vą ir taip už­pil­dy­ti po juo ka­ban­tį ki­bi­rė­lį – ne taip pa­pras­ta. Šiau­lių sa­na­to­ri­nės mo­kyk­los mer­gi­nų ko­man­dai "Ak­ty­vis­tės" tai bu­vo pir­mo­ji už­duo­tis. Nors ir ne iš kar­to, mer­gai­tės su už­duo­ti­mi su­si­tvar­kė.

"Bu­vo la­bai įdo­mu ir sun­ku", – vie­na per ki­tą čiauš­kė­jo "ak­ty­vis­tės".

Ko­man­da "Mes" (Ma­ri­ja, Lau­ra, Ar­tū­ras, Ri­ta ir Lau­ra) iš Kau­no pa­sa­ko­jo, jog jiems pa­ti įdo­miau­sia bu­vo po­li­ci­jos už­duo­tis. Si­tua­ci­ja – au­to­mo­bi­lių su­si­dū­ri­mas, ne­blai­vus ava­ri­jos kal­ti­nin­kas pa­si­ša­li­na iš įvy­kio vie­tos, at­vy­ku­siems pa­rei­gū­nams rei­kia nuo smal­suo­lių ap­sau­go­ti įvy­kio vie­tą, su­teik­ti pa­gal­bą nu­ken­tė­ju­siems, su­tram­dy­ti beį­sip­lies­kian­tį gais­rą ir su­rink­ti in­for­ma­ci­ją, kaip at­ro­dė pa­bė­gęs vai­ruo­to­jas.

"Su­ži­no­jo­me daug nau­din­go, ką tik­rai, ma­nau, pa­nau­do­si­me rea­lia­me gy­ve­ni­me", – sa­kė "Mes" na­rė Ma­ri­ja.

Grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kai žai­dy­nių me­tu ne tik da­vė už­duo­tį su­teik­ti pa­gal­bą iš aukš­tai nu­kri­tu­siam žmo­gui, bet ir vi­sus no­rin­čius mo­kė at­lik­ti šir­dies ma­sa­žą.

Vie­na iš pa­sie­nie­čių už­duo­čių bu­vo at­skir­ti pa­dirb­tus do­ku­men­tus, ku­riais nau­do­jo­si ne­le­ga­lūs sie­nos kir­tė­jai.

Ne tik ko­man­dų na­riai, bet ir pa­vie­niai žai­dy­nių da­ly­viai ir ste­bė­to­jai do­mė­jo­si, kaip rei­kia elg­tis su­dė­tin­gų si­tua­ci­jų me­tu, kai bran­gi kiek­vie­na se­kun­dė.

Šiau­liuo­se – pir­mą kar­tą

Šiau­liuo­se pi­lie­tiš­ku­mo žai­dy­nės vy­ko pir­mą kar­tą, o Lie­tu­vo­je – ant­rą. Pir­mą kar­tą jos su­reng­tos per­nai ru­de­nį Kau­ne.

"Šių žai­dy­nių idė­jos yra dvi. Vie­na – iš­mo­ky­ti žmo­nes, kaip jie tu­rė­tų elg­tis ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų me­tu, o ant­ra idė­ja ta, kad šian­dien la­bai sun­ku jau­ną žmo­gų ati­trauk­ti nuo kom­piu­te­rio ir iš­ves­ti jį lau­ką, to­dėl mes ban­do­me šią pi­lie­tiš­ku­mo pa­mo­ką pa­vers­ti links­mu, įdo­miu žai­di­mu. Tos tar­ny­bos, ku­rios čia da­ly­vau­ja, kas­dien su­si­du­ria su ekst­re­ma­lio­mis si­tua­ci­jo­mis ir ga­li pa­mo­ky­ti žmo­nes, kaip elg­tis pa­te­kus į jas", – "Šiau­lių kraš­tui" pa­sa­ko­jo vie­nas iš žai­dy­nių or­ga­ni­za­to­rių Da­rius Ba­nė­nas, or­ga­ni­za­ci­jos "Bal­tai juo­da" na­rys.

Žai­dy­nė­se da­ly­va­vo Šiau­lių spe­cia­lio­sios tar­ny­bos.

"Kai kvie­čia­me tar­ny­bas, vi­sa­da už­duo­da­me du klau­si­mus: ar jiems tai įdo­mu ir ar no­ri da­ly­vau­ti. Aki­vaiz­du, kad vi­sos tar­ny­bos, ku­rias kvie­tė­me, no­rė­jo da­ly­vau­ti ir joms tai pa­si­ro­dė įdo­mu.  Kau­ne bu­vo ke­tu­rios tar­ny­bos, o čia, Šiau­liuo­se, – pen­kios. Mū­sų ver­tin­to­jas yra ne tik da­ly­vis, bet ir tar­ny­bos. Jei­gu jos ma­tys, kad tai įdo­mu, pa­si­tei­si­na, šios žai­dy­nės vyks to­liau", – sa­kė D. Ba­nė­nas.

Ko­man­da, su­rin­ku­si dau­giau­siai taš­kų, bu­vo ap­do­va­no­ta rė­mė­jų pri­zais. Ja ta­po drau­gų ko­man­da "Mik­sas" iš Šiau­lių.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.