Paskutinis ministrės susitikimas – Šiauliuose

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Švietimo, kultūros ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė pirmadienį susitiko su švietimo bendruomene, o po susitikimo paaiškėjo, kad Premjerė patenkino jos atsistatydinimo prašymą.
Pirmadienį Šiauliuose lankėsi švietimo, kultūros ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė. Ji Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos bibliotekoje susitiko su Šiaulių regiono švietimo bendruomene. Tik gerokai po pietų paaiškėjo, kad šis J. Šiugždinienės vizitas – paskutinis ministrės karjeroje, nes Premjerė Ingrida Šimonytė patenkino jos atsistatydinimo prašymą.

„Ministerija be sienų“ – pavadintas susitikimas su ministre ir jos komanda.

J. Šiugždinienė pirmiausiai akcentavo ugdymo turinio atnaujinimą. Ji pabrėžė, kad šiuo metu pedagogai turi apie 30 procentų „laisvumo“, todėl gali ir privalo ugdymo turinį atnaujinti kasdien. Tam šiandien pakankamai daug yra informacijos.

„Faktas, kad šiandien mokytojo negalime palikti vieno“, – sakė ministrė, pabrėždama, kad mokytojai neturi visko žinoti, bijoti suklysti, paklausti. Mokyklų vadovai turi skatinti mokytojus jaustis saugiems.

Ugdymo turinio atnaujinimas bus lakmusas visai švietimo bendruomenei. O ją, be vaiko, sudaro tėvai, mokytojai, mokykla, savivaldybė, ministerija.

„Nėra normalu, kad 70 procentų vaikų antrąja užsienio kalba renkasi rusų kalbą“, – dėstė J. Šiugždinienė.

Ji pripažino, kad labai trūksta prancūzų ir vokiečių kalbos mokytojų, tačiau aiškino, kad mokymas gali vykti mišriu būdu, todėl ne visoms mokykloms privalu turėti savo specialistą.

Ministrė skatino padėti vienas kitam, o ne konkuruoti, nesilyginti brandos egzaminų pasiekimais. Reitingai – ne pats svarbiausias dalykas. Toks J. Šiugždinienės pareiškimas sukėlė salėje didelį šurmulį, tačiau paprašius pasakyti, ką galvoja garsiai, niekas neišdrįso.

Nors salė, kurioje vyko renginys, buvo pilna įvairių regiono švietimo įstaigų atstovų, jie savo nepasitenkinimą ir mintis labiau reiškė tarpusavio pasišnibždėjimuose, o viešai užduoti klausimus pasiryžo vos keli žmonės.

Radviliškio rajono Sidabravo gimnazijos atstovė priminė, kad vos pasibaigus mokslo metams iš mokyklų reikalaujama pateikti duomenis apie brandos egzaminus, kur įstojo mokyklą baigę mokiniai.

J. Šiugždinienė aiškino, kad ministerija šių duomenų jau nebereikalaus, juos rinks tik savivaldybės. Tai sukėlė pedagogų šypsenas.

Šiaulių J. Janonio gimnazijos atstovė pažymėjo mokinių lankomumo kontroliavimo ir žinių vertinimo spragas.

Klausimų turėjo ir viena mokinio mama. Ji akcentavo, kad tėvams už vaikų mokyklos nelankymą atsakomybė griežtinama, tačiau mokytojai taip pat dažnai neveda pamokų, nes išvyksta į seminarus, kursus, sprendžia asmeninius klausimus. Paskui vaikai turi atidirbinėti už mokytojų nevestas pamokas. Kodėl ši problema nevertinama?

Buvo aiškinama, kad mokyklų bendruomenėms svarbu susitarti. Pamokos esą gali vykti ir be mokytojų, į elektroninę sistemą įkėlus užduotis mokiniams.

Po susitikimo ministrė nuskubėjo į pasitarimą su savivaldybių merais, o švietimo darbuotojų laukė sesijos konkretesniais klausimais su ministerijos atstovais.

Pre­zi­den­tui pa­teik­tas mi­nist­rės at­si­sta­ty­di­ni­mo pra­šy­mas
Prem­je­rė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė va­kar pa­ten­ki­no švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­rės pra­šy­mą trauk­tis iš ei­na­mų pa­rei­gų ir per­da­vė jį Pre­zi­den­tui Gi­ta­nui Nau­sė­dai. I. Ši­mo­ny­tė nau­jo kan­di­da­to į Jur­gi­tos Šiugž­di­nie­nės pa­rei­gas tei­gia ne­skir­sian­ti, lai­ki­nai ją pa­va­duos Ewe­li­na Dob­ro­wols­ka.
Prem­je­rė ap­gai­les­ta­vo, kad ne­pa­vy­ko pa­keis­ti mi­nist­rės ap­si­spren­di­mo trauk­tis. Vy­riau­sy­bės va­do­vė pa­dė­ko­jo J. Šiugž­di­nie­nei už nu­veik­tą dar­bą švie­ti­mo sek­to­riu­je ir pa­ti­ki­no, kad vi­so J. Šiugž­di­nie­nės dar­bo Vy­riau­sy­bė­je me­tu ne­tu­rė­ju­si nė men­kiau­sios pro­gos sua­be­jo­ti mi­nist­rės pa­do­ru­mu.
I. Ši­mo­ny­tė spau­dai iš­pla­tin­ta­me ko­men­ta­re taip pat at­krei­pė dė­me­sį į, jos tei­gi­mu, ky­lan­čius klau­si­mus dėl ša­lies va­do­vo Gi­ta­no Nau­sė­dos pre­zi­den­ti­nės kam­pa­ni­jos skaid­ru­mo.
Sa­vi­val­dos lė­šų pikt­nau­džia­vi­mo skan­da­las ki­lo po to, kai vi­suo­me­ni­nin­kas And­rius Ta­pi­nas ge­gu­žės mė­ne­sį pa­skel­bė, kad J. Šiugž­di­nie­nė, dirb­da­ma Kau­no sa­vi­val­dy­bė­je, ga­li­mai pikt­nau­džia­vo Ta­ry­bos na­rio veik­lai skir­to­mis lė­šo­mis.