Pasklido aukų rinkėjai iš Moldovos

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Geor­gi­jus ti­ki­na, jog ieš­ko pa­ra­mos sa­vo "se­sers vai­ko" šir­dies ope­ra­ci­jai: " De­šimt iš Mol­do­vos esa­me at­vy­kę, per die­ną 50–60 eu­rų su­ren­ka­me."
Šiau­liuo­se pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis prie pre­ky­bos cent­rų mol­do­vais įsi­var­di­jan­tys as­me­nys ban­do rink­ti au­kas ne­va ser­gan­čiam vai­kui. Sa­ko, at­va­žia­vę de­šimt au­kų rin­kė­jų. Tik pa­tys neat­si­ren­ka, ko­kios ope­ra­ci­jos vai­kui rei­kia. Ar ne su­kčiai mies­te ieš­ko jaut­rių vie­tų? Aiš­kė­ja, jog to­kių pra­šy­to­jų pa­si­ro­dy­mai vie­šo­sio­se vie­to­se nė­ra drau­džia­mi.

Len­ki­jo­je jau pa­bu­vo

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si šiau­lie­tė pa­sa­ko­jo, jog ant­rą die­ną prie vie­no iš pre­ky­bos cent­rų ma­to mo­te­rį, ku­ri sto­vi su pla­ka­tu ir pra­šo au­ko­ti vai­ko ope­ra­ci­jai.

"Sa­kė, jog yra iš Mol­do­vos ir kad jos vai­kui rei­ka­lin­ga ko­jos ope­ra­ci­ja, o vai­ke­lis nuo­trau­ko­je – su de­guo­nies kau­ke. Klau­siu, tai ko­kia ope­ra­ci­ja jam rei­ka­lin­ga? Gir­di, ren­kan­ti au­kas vi­siems ser­gan­tiems Mol­do­vos vai­kams. Ar čia ne ko­kie su­kčiai?" – abe­jo­jo mo­te­ris.

Pa­na­šų au­kų rin­kė­ją iš­vy­do­me ir mies­to cent­re prie pre­ky­bos cent­ro. Geor­gi­ju­mi įsi­var­di­jęs vy­ras taip pat ti­ki­no at­vy­kęs iš Mol­do­vos, ir ren­kąs au­kas ser­gan­čiam vai­kui. Lai­kė pla­ka­tą su vai­ko at­vaiz­du ir lie­tu­viš­kai su­ra­šy­tu pra­šy­mu pa­dė­ti "ma­no vai­kui už mo­ka­mą ope­ra­ci­ją".

"Jis – ma­no se­sers vai­kas, – tiks­li­no Geor­gi­jus. – Jam rei­kia šir­dies ope­ra­ci­jos, apa­ra­to, pa­lai­kan­čio šir­dies dar­bą. Ki­ši­nio­ve ope­ra­ci­ją da­rys, 10 tūks­tan­čių eu­rų kai­nuos – pas mus me­di­ci­na mo­ka­ma."

Jo ne­nus­te­bi­no klau­si­mas, ar ne tam pa­čiam vai­kui au­kas ren­ka ir jo že­mie­tė, ma­ty­ta prie ki­to pre­ky­bos cent­ro Šiau­liuo­se?

"Taip. De­šimt žmo­nių at­va­žia­vo­me pa­ra­mos ieš­ko­ti, – tei­gė vy­ras. – 6 tūks­tan­čius eu­rų jau su­rin­ko­me, dar 4 tūks­tan­čių rei­kia. Len­ki­jo­je bu­vo­me, bet ten žmo­nės ne­pa­si­ti­ki mu­mis ir šykš­tes­ni, o Lie­tu­vo­je dau­giau au­ko­ja, nors ir­gi daug ne­pa­si­ti­kin­čių."

Pa­si­da­li­jo, jog per die­ną su­ren­ka 50–60 eu­rų.

Bet ne­ga­lė­jo paaiš­kin­ti, ko­dėl jo že­mie­tė ren­ka au­kas ne vai­ko šir­dies, o ko­jos ope­ra­ci­jai?

Pa­ga­liau ėmė aiš­kin­ti, jog au­kas ren­ka pa­ra­mos fon­do pra­šy­mu. Iš seg­tu­vo iš­trau­kė fon­do raš­tą su ant­spau­du ir vi­suo­me­ni­nės aso­cia­ci­jos "Mol­do­va-Mea" pir­mi­nin­ko Fe­dor Ge­lič pa­ra­šu.

Tik ši aso­cia­ci­ja pra­šo pa­rem­ti sko­lio­ze (stu­bu­ro iš­lin­ki­mu) ser­gan­čių vai­kų gy­dy­mą. Nu­ro­do­mi są­skai­tų nu­me­riai, ti­ki­nant, jog kiek­vie­nas "do­no­ras" bus in­for­muo­tas, kaip bu­vo pa­nau­do­ti jo pi­ni­gai.

Val­di­nin­kas siū­lo skam­bin­ti "112"

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Ci­vi­li­nės sau­gos, vie­šo­sios tvar­kos ir sa­ni­ta­ri­jos sky­riaus ve­dė­jas Li­nas Gad­liaus­kas "Šiau­lių kraš­tui" aiš­ki­no, jog el­ge­ta­vi­mas ar iš­mal­dos da­vi­mas mies­te ne­drau­džia­mas. Ta­čiau pa­svars­tė, jog au­kų rin­ki­mas, kai abe­jo­ja­ma, kaip ir kam jos ren­ka­mos, ga­li bū­ti vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mas.

"Bet ko­kiu at­ve­ju rei­kia skam­bin­ti 112, – pa­ta­rė ve­dė­jas. – Jie bu­di vi­są pa­rą ir dėl bet ko­kių įta­ri­mų jiems rei­kia skam­bin­ti. Pas­kui po­li­ci­ja iš­siaiš­kins. Jie ži­no, pa­gal ko­kius Ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės ko­dek­so pa­žei­di­mus mes įvy­kius ti­ria­me, ir, jei­gu rei­kės, mums nu­kreips."

Nė­ra prie­var­tos – nė­ra pa­žei­di­mo

Ar­tū­ras Šlia­vas, Šiau­lių ap­skri­ties VPK Ko­mu­ni­ka­ci­jos po­sky­rio ve­dė­jas, "Šiau­lių kraš­tą" in­for­ma­vo, jog į po­li­ci­ją nie­kas dar ne­si­krei­pė dėl au­kų rin­ki­mo vie­šo­sio­se vie­to­se.

"Jei­gu kreip­tų­si, bū­tų ofi­cia­lus pra­ne­ši­mas, įvy­kį ver­tin­tu­me,– sa­kė A. Šlia­vas. – Bet Ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mo at­žvil­giu ver­tin­tu­me ta­da, jei­gu au­kų rin­ki­mas bū­tų prie­var­ti­nis: jei­gu kib­tų prie žmo­nių, psi­cho­lo­giš­kai smur­tau­tų, rei­ka­lau­tų "ati­da­ryk pi­ni­gi­nę, duok eu­rų". Bet to­kių at­ve­jų ne­sa­me už­fik­sa­vę.

Ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės ko­dek­sas ne­drau­džia nei el­ge­ta­vi­mo, nei val­ka­ta­vi­mo. Jei­gu pre­ky­bos cent­rų val­dy­to­jai lei­džia sa­vo te­ri­to­ri­jo­je rink­ti au­kas, tai duo­ti au­ką ar ne, pir­miau­sia, yra pa­čių pi­lie­čių ap­si­spren­di­mo rei­ka­las."

6 tūks­tan­čius eu­rų jau su­rin­ko­me, dar 4 tūks­tan­čių rei­kia. Len­ki­jo­je bu­vo­me, bet ten žmo­nės ne­pa­si­ti­ki mu­mis ir šykš­tes­ni.