Parduos turgų, kol jis "gražus"

UAB Pa­ba­lių tur­gus nuo­tr.
"Pa­ba­lių tur­gus" ga­li pe­rei­ti į pri­va­čias ran­kas. Kas lau­kia pre­kei­vių?
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės už­da­ro­ji ak­ci­nė bend­ro­vė "Pa­ba­lių tur­gus" be­veik kiek­vie­ną ka­den­ci­ją "įkve­pia" po­li­ti­kus kal­bė­ti apie jos pri­va­ti­za­vi­mą. Ne išim­tis ir ši ka­den­ci­ja, nors val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos pro­gra­mo­je yra punk­tas: "Nep­ri­va­ti­zuo­si­me pel­nin­gai dir­ban­čių sa­vi­val­dy­bės įmo­nių". Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis sa­ko: į šį punk­tą rei­kia žiū­rė­ti kū­ry­biš­kai.

Pel­nin­ga, bet ne­pa­kan­ka­mai

UAB "Pa­ba­lių tur­gus" di­rek­to­rius Žyd­rū­nas Au­gus­ti­nas ži­no, kad Sa­vi­val­dy­bė­je kal­ba­ma apie ga­li­my­bę įmo­nę pri­va­ti­zuo­ti.

"Rei­kia tai rei­kia. Juk mū­sų įmo­nė ne vien pel­ną ne­ša, bet spren­džia ir so­cia­li­nes pro­ble­mas. Kiek se­nu­kų, neį­ga­lių čia pre­kiau­ja. Atė­jęs pri­va­ti­nin­kas mū­sų įkai­nių ne­lai­kys", – sa­ko di­rek­to­rius.

Jis ap­gai­les­tau­ja, kad Sa­vi­val­dy­bė, anks­čiau vi­sa­da tar­da­vu­sis su įmo­ne, klaus­da­vu­si, kaip jai se­ka­si, da­bar spren­di­mus prii­ma be jos nuo­mo­nės ir pa­tir­ties.

"Nu­ma­tė­me Sa­vi­val­dy­bei skir­ti 46 tūks­tan­čius di­vi­den­dų, bet ak­ci­nin­kas sa­ko, kad nu­si­ma­tė 70 tūks­tan­čių. Nusp­ren­dė be mū­sų" – sa­kė Ž. Au­gus­ti­nas. Už 2018 me­tus "Pa­ba­lių tur­gus" skai­čiuo­ja apie 47 tūks­tan­čius pel­no. Iš kur paims dau­giau? Iš re­zer­vo.

Di­rek­to­rius pa­sa­ko­jo, kad 2017 me­tais už ge­rus re­zul­ta­tus 15 tūks­tan­čių eu­rų bu­vo skir­ta dar­buo­to­jų pre­mi­joms. Šie pi­ni­gai bu­vo nu­ra­šy­ti ne iš są­nau­dų, o iš pel­no. 2018 me­tais rei­kė­jo tai­sy­ti tą klai­dą, tai įmo­nės re­zul­ta­tai pa­blo­gė­jo. Da­bar vėl grį­žo į anks­tes­nį ly­gį.

Kad pri­va­ti­zuo­ja­ma įmo­nė gra­žiau at­ro­dy­tų, ak­ci­nin­kas lei­do in­ves­tuo­ti – nu­si­ma­tę as­fal­tą iš­klo­ti, įreng­ti sto­gi­nes pre­ky­vie­tėms.

Ei­si­me kal­bė­tis pas me­rą, bet gal jis tu­ri ki­tų rū­pes­čių.

Ski­ria­si po­žiū­riai

Pa­si­bai­gė Sa­vi­val­dy­bės ir "Pa­ba­lių tur­gaus" su­tar­tis dėl mies­te esan­čių vie­šų­jų pre­ky­bi­nių vie­tų ad­mi­nist­ra­vi­mo.

Anks­čiau ad­mi­nist­ra­vi­mui ati­tek­da­vo 50 pro­cen­tų nuo lė­šų, gau­na­mų iš mo­kes­čių už pre­ky­bos vie­tas. Pas­kel­bus nau­ją kon­kur­są, paaiš­kė­jo, kad ši da­lis ma­ži­na­ma per­pus – iki 25 pro­cen­tų.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Eko­no­mi­kos ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja Kris­ti­na Šmid­tie­nė paaiš­ki­no, kad dar ru­de­nį Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no be­veik tri­gu­bai di­des­nius įkai­nius.

"Ad­mi­nist­ra­vi­mo kaš­tai juk tiek nei­šau­go", – įsi­ti­ki­nu­si ve­dė­ja.

Ž. Au­gus­ti­nas su to­kia po­zi­ci­ja ne­su­tin­ka.

"Vers­le ne­bū­na, kad pa­kė­lei kai­ną ir vi­si pi­ni­gai by­ra. Di­de­lė da­lis pre­kiau­to­jų nuė­jo pas pri­va­ti­nin­ką, jiems per bran­gu pas mus pre­kiau­ti", – sa­ko di­rek­to­rius ir in­for­muo­ja, kad "Pa­ba­lių tur­gus" kon­kur­se ne­be­da­ly­vau­ja.

"Ei­si­me kal­bė­tis pas me­rą, bet gal jis tu­ri ki­tų rū­pes­čių", – svars­to Ž. Au­gus­ti­nas.

Jis pri­mi­nė, kad įmo­nei Sa­vi­val­dy­bė "už­ka­bi­no" bu­vu­sio "Šiau­lių tur­gaus" gė­lių pa­vil­jo­ną. "Mū­sų pre­ky­bi­nin­kus už­sta­tė sto­gi­nė­mis, kad bū­tų sun­kiau priei­ti. Kur aš tik ne­si­krei­piau dėl to. Ne­ra­do sa­vi­val­dy­bė jo­kių sver­tų. Tai jos tur­tas, aš ne sau sten­giau­si, kad vyk­tų pre­ky­ba. Pre­ky­bi­nin­kai už­spaus­ti", – sa­ko va­do­vas.

K. Šmid­tie­nė tu­ri "Pa­ba­lių tur­gaus" ad­mi­nist­ra­ci­jai prie­kaiš­tų dėl įmo­nei per­duo­to, ta­čiau ne­pa­kan­ka­mai įveik­lin­to cent­ri­nio tur­gaus pa­vil­jo­no.

"Rei­kia dirb­ti", – sa­ko ve­dė­ja.

Ji tvir­ti­na, kad Sa­vi­val­dy­bė bend­rau­ja su įmo­ne. Jai ne­ma­žai gelbs­ti ir at­nau­jin­ta val­dy­ba, ku­rio­je – ir ne­prik­lau­so­mi na­riai.

Ž. Au­gus­ti­nas tuo ne­si­džiau­gia.

"Ruo­šia­me minkš­tuo­sius pro­jek­tus – ra­šo­me vers­lo pla­nus, ga­li­my­bių stu­di­jas. Pro­ce­sas su­biu­rok­ra­tė­jo. Kai bū­ni va­do­vas, ma­tai si­tua­ci­ją, grei­tai prii­mi spren­di­mus. Vers­le tu­ri vis­kas vyk­ti grei­tai", – tvir­ti­na va­do­vas. Jo va­do­va­vi­mo ka­den­ci­ja bai­gia­si po dve­jų me­tų.

Ge­riau­sia par­duo­ti, kol įmo­nė gra­ži

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis pa­tvir­ti­no, kad "Pa­ba­lių tur­gaus" pri­va­ti­za­vi­mo ga­li­my­bės bus svars­to­mos.

"Aną ka­den­ci­ją bu­vo vi­so­kių niuan­sų dėl pri­va­ti­za­vi­mo pro­gra­mos. Su­tar­ta, kad vi­si per­žiū­rė­ji­mo klau­si­mai bus spren­džia­mi atė­jus nau­ja­jai ka­den­ci­jai. Ma­no ar­ti­miau­sio­je dar­bot­var­kė­je yra klau­si­mas per­žiū­rė­ti pri­va­ti­za­vi­mo ob­jek­tus. Ten bus ir pir­ties klau­si­mas, rink­si­me ar­gu­men­tus ir dis­ku­tuo­si­me dėl "Pa­ba­lių tur­gaus", ki­tų ob­jek­tų.

Di­rek­to­rius siū­lys nau­ja­jai Ta­ry­bai pa­sa­ky­ti, ko­kios yra po­li­ti­nės nuo­sta­tos dėl pri­va­ti­za­vi­mo pro­ce­so. Kiek sa­vi­val­dy­bė no­ri tu­rė­ti maž­me­ni­nės pre­ky­bos, kaip "Pa­ba­lių tur­gus", ar pir­ties pa­slau­gą.

Pri­mi­nus, kad val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja įsi­pa­rei­go­jo ne­pri­va­ti­zuo­ti pel­nin­gai dir­ban­čių sa­vi­val­dy­bės įmo­nių, A. Bar­tu­lis pa­reiš­kė, kad į šį punk­tą rei­kia žiū­rė­ti kū­ry­biš­kai.

"Ką reiš­kia "pel­nin­ga įmo­nė". Vi­si ži­no­me, kad ge­riau­siai įmo­nę par­duo­ti, kol ji­nai dar gra­ži. Jei­gu pel­nin­gu­mas tūks­tan­tis eu­rų, tai ji bus pel­nin­ga. Bet jei per pen­ke­rius me­tus nuo 100 tūks­tan­čių pel­no nu­kri­to iki tūks­tan­čio? Tas pro­ce­sas tu­ri bū­ti ver­ti­na­mas ne vien per siau­rą eko­no­mi­nę ka­te­go­ri­ją, kaip įmo­nės pel­nas. Jis tu­ri bū­ti ma­to­mas di­na­mi­ko­je, kiek mes di­vi­den­dų ga­vo­me ir vi­sa ki­ta", – tvir­ti­no ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas.

Sa­vi­val­dy­bės įmo­nių ma­žė­ja

Praė­ju­sią ka­den­ci­ją "Pa­ba­lių tur­gaus" di­rek­to­rių Ž. Au­gus­ti­ną Sa­vi­val­dy­bė bu­vo pa­sky­ru­si kar­tu lai­ki­nai ei­ti ir "Ži­bu­rio kny­gy­no" va­do­vo pa­rei­gas. Bu­vo sie­kia­ma bank­ru­tuo­jan­tį kny­gy­ną par­duo­ti ar­ba iš­nuo­mo­ti, ta­čiau ne­sėk­min­gai. Pa­ga­liau įmo­nė bu­vo lik­vi­duo­ta. Dar anks­čiau lik­vi­duo­ta UAB "Šiau­lių tur­gus".

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė iš vi­so val­do 6 ak­ci­nes bend­ro­ves ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nę Šiau­lių oro uos­tą. Di­džiau­sia iš jų – "Šiau­lių ener­gi­ja", o nuo­sto­lin­giau­sia daž­niau­siai įvar­di­ja­mas Šiau­lių oro uos­tas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.