Miręs kunigas Saulius Paliūnas amžinybėn bus palydėtas ketvirtadienį

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Amžinybėn išėjo Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonas kunigas Saulius Paliūnas.
Šiaulių vyskupija pranešė, kad sausio 9 dieną staiga mirė Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonas kunigas teologijos licenciatas Saulius Paliūnas. S. Paliūnui buvo 57-eri.

S. Paliūnas gimė 1964 metų kovo 17 dieną Šiauliuose. 1979 metais baigė Šiaulių 6-ąją vidurinę mokyklą, 1983 metais – Šiaulių Karolio Didžiulio politechnikumą, įgydamas techniko-mechaniko kvalifikaciją. 1985 metais, grįžęs iš karinės tarnybos, dirbo gatvių apšvietimo meistru Šiauliuose. 1986 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1991 metų gegužės 30 dieną buvo įšventintas kunigu.

1991–1994 metais S. Paliūnas dirbo Joniškio parapijos vikaru, 1994–1999 metais – Meškuičių, Gasčiūnų, Rudiškių parapijų administratoriumi.

1999–2009 metais buvo Linkuvos Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios klebonas, nuo 2009 iki 2016 metų – Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas, Šiaulių vicedekanas.

2016 metais S. Paliūnas paskirtas Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonu, čia tarnavo iki mirties.

Praėjusių metų gegužės 30 dieną S. Paliūnas kartu su parapijiečiais šventė kunigystės 30-ies metų jubiliejų, ragindamas: „Kol turime laiko, darykime gera visiems“.

Po mėnesio S. Paliūno iniciatyva Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje susitiko ir šv. Mišias aukojo Kauno kunigų seminarijos 1991 metų laidos absolventai, buvo pašventintas koplytstulpis, pastatytas S. Paliūno iniciatyva už 30 kunigystės metų.

S. Paliūnas buvo ir geras organizatorius, ir aktyvus renginių dalyvis. Jo dėka Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios tradicija tapo koncertai. Muzikinė popietė „Kalėdinės muzikos valanda“ skambėjo ir praėjusių metų pabaigoje – antrąją Kalėdų dieną.

S. Paliūnas aktyviai dalyvaudavo Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyriaus renginiuose. Rudenį kunigas įsijungė į diskusiją, skirtą Visiems šventiesiems, Vėlinėms ir Helovinui. Paklaustas, kas yra mirtis, citavo Apaštalą Paulių: „Man gyvenimas – tai Kristus, o mirtis – tik laimėjimas.“ Ir pratęsė: „Galima daug kalbėti apie mirtį. Siela išeina iš kūno, pagal tikėjimą tai yra mūsų perėjimas iš gyvenimo į naują gyvenimą.“

Paprašytas patarti, kas galėtų būti nuraminimas žmogui, kuris bijo mirties, S. Paliūnas sakė: „Mes visi bijom to, ko nepažįstame. Jeigu turime tikėjimą, turime ir viltį, kad po mirties – amžinybė. Per mirtį, per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, per tikėjimą turime viltį į naują gyvenimą.“

Kunigas Prekybos ir verslo skyriuje apsilankė ir prieš Kalėdas, palaimino kalėdaičius, linkėjo ramybės ir meilės, tikėjimo ir vilties, užuojautos ir supratimo.

S. Paliūnas sausio 11 dienos vakare bus pašarvotas Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje.

Sausio 13 dieną 14 valandą 30 minučių velionis bus išlydimas iš Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios ir atlydimas į Šiaulių katedrą. 15 valandą bus aukojamos laidotuvių Šv. Mišios, po jų velionis atguls Šiaulių katedros šventoriuje.