Katino gelbėjimo operacijoje padėjo gamtosaugos entuziastas

Gied­rės CHO­LOMS­KY­TĖS nuo­tr.
Vi­ta­li­jus Ker­šis gel­bė­da­mas ka­ti­ną už­si­dė­jau spe­cia­lius „na­gus“, skir­tus lai­pio­ti į me­džius, ir už­ko­pė į 6–7 met­rų aukš­tį.
Praė­ju­sio sek­ma­die­nio po­pie­tę Jo­niš­ky­je Upy­tės gat­vė­je prie vie­no iš dau­gia­bu­čių na­mų vy­ko aukš­tai į me­dį įsi­ka­ba­ro­ju­sio ir ne­su­ge­bė­ju­sio nu­si­ropš­ti že­myn ka­ti­no gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ja. Gy­ven­to­jams ne­pa­vy­ko pri­si­kvies­ti ug­nia­ge­sių, bet į pra­šy­mą pa­dė­ti sku­biai rea­ga­vo vie­tos gy­ven­to­jas, gam­to­sau­gos en­tu­zias­tas Vi­ta­li­jus Ker­šis.

Kvie­tė bend­ruo­ju pa­gal­bos nu­me­riu

Jo­niš­kie­tį Vi­ta­li­jų Ker­šį Upy­tės gat­vės dau­gia­bu­čio na­mo gy­ven­to­jai su­si­ra­do po to, kai ne­pa­vy­ko pri­si­kvies­ti ug­nia­ge­sių. Pas­kam­bi­nus bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­no nu­me­riu bu­vo paaiš­kin­ta, kad į pa­na­šius iš­kvie­ti­mus, kai pra­šo­ma iš me­džio ar nuo sto­go nu­kel­ti ka­ti­ną, rea­guo­ja­ma sku­biai tuo at­ve­ju, jei krei­pia­si gy­vū­nų glo­bos tar­ny­ba. Ope­ra­to­rei su­jun­gus su gy­vū­nų glo­bė­jais Šiau­liuo­se taip pat sku­bios pa­ra­mos ne­su­lauk­ta: siū­ly­ta pa­lauk­ti, pa­si­trauk­ti nuo me­džio, nes gal­būt ka­ti­ną gąs­di­na apa­čio­je vaikš­tan­tys žmo­nės, ir jis pa­ts iš­si­ke­be­ros.

Ta­čiau ke­tur­ko­jis me­dy­je tu­pė­jo jau ge­rą pus­die­nį nuo šeš­tos va­lan­dos ry­to.

„Ap­link bė­gio­ja vai­kai. Jie ma­to ka­ti­ną me­dy­je, su­pran­ta, kad jam kaž­kas at­si­ti­ko, nes la­bai jau gai­liai ir gar­siai kniau­kia, bet nie­kas ne­pa­de­da. Ko­kį mes pa­vyz­dį ro­do­me? Taip ir gims­ta abe­jin­gu­mas – iš pra­džių gy­vū­nui, pa­skui žmo­gui,“ – sa­kė vie­na na­mo gy­ven­to­ja.

Mo­te­rys svars­tė, gal skam­bin­ti pa­žįs­ta­miems ūki­nin­kams, bet ar tu­rės kas tin­ka­mos tech­ni­kos, kad žmo­gų už­kel­tų į 6–7 met­rų aukš­tį. Per pa­žįs­ta­mus ga­vu­sios gam­to­sau­gos en­tu­zias­to Vi­ta­li­jaus Ker­šio te­le­fo­no nu­me­rį jam pa­skam­bi­no tar­si grieb­da­mo­sios šiau­do. Vy­riš­kis iš­kart rea­ga­vo.

„Iš pra­džių gal­vo­jau, kad pa­vyks už­me­tus vir­vę ant me­džio ka­ti­ną pa­bai­dy­ti ir jis nu­šoks. Ta­čiau gy­vū­nė­lis la­biau pri­si­glau­dė prie ka­mie­no ir ne­be­ga­lė­jau jo pa­siek­ti. Ta­da už­si­dė­jau spe­cia­lius „na­gus“, skir­tus lai­pio­ti į me­džius, už­ko­piau ir jį nu­krapš­čiau. Į ran­kas ima­mas ka­ti­nas ne­si­lei­do, šnypš­tė, tad tie­siog nu­stū­miau nuo ša­kos ir jis minkš­tai nu­kri­to ant apa­čio­je mo­te­rų lai­ko­mo ap­klo­to,“ – pa­sa­ko­jo V. Ker­šis, pir­mą kar­tą da­ly­va­vęs to­kio­je gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jo­je.

Ka­ti­nų gel­bė­ji­mas tam­pa pro­ble­ma

Pa­si­ro­do, ka­ti­nų gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos Lie­tu­vo­je iš­ties tam­pa pro­ble­ma, nes ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai nė­ra lin­kę sku­bė­ti į pa­na­šaus po­bū­džio iš­kvie­ti­mus. Mo­ty­vuo­ja­ma, kad jų pa­grin­di­nis dar­bas yra ge­sin­ti gais­rus: o jei tuo me­tu kas nors už­si­degs, tuo tar­pu, ko­man­da bus iš­vy­ku­si nu­kel­ti ka­čiu­ko iš me­džio?

Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai in­for­ma­vo, kad to­kiu at­ve­ju rei­kė­tų kreip­tis į UAB „Jo­niš­kio bu­tų ūkis“ be­glo­bių gy­vū­nų prie­žiū­ros spe­cia­lis­tą Juo­zą Ra­mo­ną. Bend­ra­sis pa­gal­bos cent­ras tu­ri jo te­le­fo­no nu­me­rį ir jau yra skam­bi­nę ne vie­ną kar­tą. Be to, te­le­fo­no nu­me­ris skel­bia­mas ir bend­ro­vės tink­la­la­py­je.

Komentarai

teisingai daro kad ugniagesiai nevaziuoja    Sek, 2019-05-26 / 14:47
nejausi sunku papilti valerijonu, katinas greitai islips

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos