Kas sugrąžins absolventus į Šiaulius?

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Ar stipendija ir darbo sutartis sugrąžins jaunimą į Šiaulių miestą?
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su­ma­nė keis­ti stu­di­jų pa­ra­mos sky­ri­mo tvar­ką, ku­ria jau pa­si­nau­do­jo apie 20 stu­den­tų. Po­li­ti­kams sun­kiai se­kė­si su­si­tar­ti, į ką to­kia pa­ra­ma tu­rė­tų bū­ti nu­kreip­ta – į vers­lo įmo­nes ar mies­to moks­lo įstai­gas. Nusp­ręs­ta fi­nan­suo­ti Šiau­lių aukš­tų­jų ir pro­fe­si­nių mo­kyk­lų stu­den­tus.

Kur mo­ko­si ir iš kur – ne­svar­bu?

Dar prieš me­tus to­kios pa­ra­mos tiks­las bu­vo stip­rin­ti Šiau­lių, kaip uni­ver­si­te­ti­nio mies­to įvaiz­dį. Siek­ta, kad bai­gę moks­lus Šiau­lių uni­ver­si­te­to, Šiau­lių vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos stu­den­tai, Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro moks­lei­viai, įgi­ję iš­si­la­vi­ni­mą ar­ba pro­fe­si­ją, lik­tų dirb­ti mies­te.

Stu­den­tui rei­kė­jo su­si­ras­ti mies­te dir­ban­čią įmo­nę, ku­ri įsi­pa­rei­go­tų jį po stu­di­jų bai­gi­mo įdar­bin­ti ir įsi­pa­rei­go­ti ati­dirb­ti jo­je ne trum­piau nei 3 me­tus per 5 me­tus po bai­gi­mo. Su­tar­tį pa­si­ra­šo ke­tu­rios ša­lys – stu­den­tas, Sa­vi­val­dy­bė, vers­lo įmo­nė ir moks­lo įstai­ga.

Tvar­ko­je nu­ma­ty­ta, kad aukš­tų­jų mo­kyk­lų stu­den­tai kas mė­ne­sį gau­tų 4 ba­zi­nių so­cia­li­nių iš­mo­kų dy­džio sti­pen­di­ją, o pro­fe­si­nių mo­kyk­lų moks­lei­viai – 2. Šiuo me­tu ba­zi­nė so­cia­li­nė iš­mo­ka sie­kia 38 eu­rus.

Žmo­nių ge­ro­vės ir ug­dy­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė As­ta Le­saus­kie­nė, sa­kė, kad Sa­vi­val­dy­bės tiks­las nuo šiol keis­tų­si.

"Nes­var­bu, kur mū­sų jau­ni­mas mo­ko­si, svar­bu, kad grįž­tų ar­ba at­vyk­tų čia", – sa­kė di­rek­to­rė.

Be­dis­ku­tuo­jant paaiš­kė­jo, kad pa­gal nau­ją­ją tvar­ką bū­tų re­mia­mas bet ku­rios Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bės jau­nuo­lis, be­si­mo­kan­tis bet ko­kio­je pa­sau­lio ša­ly­je. Vie­nin­te­lis tiks­las – kad at­vyk­tų dirb­ti į Šiau­lius.

Ta­ry­bos na­riai ste­bė­jo­si, ko­dėl šios pro­gra­mos kryp­tis nuo moks­lo įstai­gų ir stu­den­tų pe­rė­jo į vers­lą.

"Trūks­ta in­ži­nie­rių? Te­gul vers­las mo­ka di­de­lius at­ly­gi­ni­mus ir su­grįš", – dės­tė po­li­ti­kai.

Ta­ry­bos na­rys Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis siū­lė at­si­sa­ky­ti "ble­fi­nių pro­gra­mų", ku­rios iš anks­to gra­si­na teis­mais.

"Grįž­tant po stu­di­jų į Šiau­lius pa­grin­di­nis ar­gu­men­tas – būs­tas. Gal­būt rei­kė­tų gal­vo­ti apie ga­ran­tus būs­to pa­sko­loms ar ki­taip pa­ska­tin­ti", – ver­ti­no po­li­ti­kas, ma­ny­da­mas, kad Sa­vi­val­dy­bė tu­ri rem­ti to­kias spe­cia­ly­bes, ko­kių rei­kia mies­tui, o ne to­kias, ko­kios ren­gia­mos Šiau­liuo­se.

Su­tar­tys be ga­ran­ti­jų

Šį kar­tą pa­reng­ta Ad­mi­nist­ra­ci­jos tvar­ka ne­pa­ti­kė­jo ir me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas.

"At­va­žiuo­ja stu­den­tas po 4 me­tų į įmo­nę, o toks spe­cia­lis­tas ten jau ne­be­rei­ka­lin­gas. Įmo­nė ty­čia nu­sta­to jam ma­žą at­ly­gi­ni­mą. Ji sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mą bus įvyk­džiu­si. Su­tar­tis ne­nu­ma­to nei at­ly­gi­ni­mų dy­džio, nei jo­kių ga­ran­tų", – ko­men­ta­vo me­ras.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis at­kir­to, kad ne šios pro­gra­mos rei­ka­las su­re­gu­liuo­ti dar­bo san­ty­kius tarp vi­sų mies­to įmo­nių ir vi­sų stu­den­tų.

Di­rek­to­rius aiš­ki­no, kad įmo­nė tu­ri pa­rei­gą įdar­bin­ti stu­den­tą. Jei­gu ji tos pa­rei­gos neį­vyk­do, tai stu­den­to pi­ni­gus grą­ži­na Sa­vi­val­dy­bei. O jei stu­den­tas pa­ts nu­spren­džia ne­dirb­ti, to­kia pa­ti pa­rei­ga ten­ka jam.

Po­li­ti­kai priminė, kad šios pro­gra­mos ad­mi­nist­ra­vi­mas la­bai su­dė­tin­gas ir gre­sia ga­li­mais teis­mais.

Sti­pen­di­jos – tik Šiau­lių moks­lo įstai­gų stu­den­tams

Ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­reng­to­je nau­jo­jo­je Tvar­ko­je at­si­ra­do dar vie­nas pa­kei­ti­mas – re­mia­mi bū­tų tik pa­žan­gūs stu­den­tai, ku­rių pus­me­čio eg­za­mi­nų re­zul­ta­tų vi­dur­kis yra ne že­mes­nis kaip 7 ba­lai. Ši nuo­sta­ta taip pat su­kė­lė dis­ku­si­jų. Bu­vo pa­ste­bė­ta, kad tiks­lių­jų moks­lų spe­cia­ly­bių stu­den­tams kur kas sun­kiau pa­siek­ti to­kį vi­dur­kį nei hu­ma­ni­ta­rams.

"Nė­ra tei­sin­ga vos be­si­vel­kan­tį stu­den­tą mums fi­nan­suo­ti", – sa­kė A. Le­saus­kie­nė.

Ta­ry­bos na­riams bu­vo pa­teik­tas ir ki­tas stu­di­jų pa­ra­mos pro­gra­mos tvar­kos ap­ra­šo va­rian­tas, pa­reng­tas val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vo Za­ki­ro Me­dži­do­vo. Jis siū­lė lik­ti prie pa­ra­mos Šiau­lių mies­to moks­lo ir pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gų stu­den­tų, o jų ba­lų vi­dur­kis kils­te­lė­tas iki 8. Be to, ši tvar­ka ga­lio­tų tik vie­ne­rius me­tus.

"Ad­mi­nist­ra­ci­jos vil­tis – kad stu­den­tas su­grįš į Šiau­lius. Za­ki­ro – kad stu­den­tas jau yra Šiau­liuo­se ir dau­giau ti­ki­my­bės, kad liks, su­si­ra­dęs dar­bą", – skir­tu­mą paaiš­ki­no me­ras.

Ta­ry­bos na­riai pa­lai­kė Z. Me­dži­do­vo pa­reng­tą al­ter­na­ty­vų spren­di­mą. Fi­nan­si­nė pa­ra­ma bus ski­ria­ma tik Šiau­lių mies­to aukš­tų­jų ir pro­fe­si­nių mo­kyk­lų stu­den­tams, ku­rių re­zul­ta­tų vi­dur­kis ne ma­žes­nis nei 8 ba­lai.

Per praė­ju­sius moks­lo me­tus Sa­vi­val­dy­bės stu­di­jų pa­ra­mos pro­gra­ma pa­si­nau­do­jo 5 in­ži­ne­ri­nių tech­no­lo­gi­jų, 2 au­tot­rans­por­to ir elekt­ro­ni­kos, 3 kū­no kul­tū­ros, 3 mu­zi­kos, 2 me­cha­ni­kos in­ži­ne­ri­jos, sta­ty­bos, 1 is­to­ri­jos ir po­li­ti­kos stu­di­jų ar­ba pro­fe­si­jos ren­gi­mo pro­gra­mų stu­den­tai.

Šiuo me­tu ba­zi­nė so­cia­li­nė iš­mo­ka sie­kia 38 eu­rus.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vas Za­ki­ras Me­dži­do­vas ne­su­ti­ko su Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos po­žiū­riu į fi­nan­si­nę pa­ra­mą stu­den­tams ir pa­ren­gė al­ter­na­ty­vą, ku­rią pa­lai­kė ir dau­gu­ma mies­to Ta­ry­bos na­rių.