Ką manote apie Seimo darbą?

Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.
Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.
Apk­lau­sa

1

LI­NA, va­ly­to­ja, dir­ban­ti Šiau­lių uni­ver­si­te­te:

– Žiū­riu ir skai­tau apie tai, kas Sei­me vyks­ta. Įs­pū­dis toks, kad tik va­ro vie­nas ant ki­to – ir tiek. Pri­ta­riu, kad far­sas vyks­ta dėl Sei­mo Pir­mi­nin­ko at­sta­ty­di­ni­mo, žiū­rė­jau ir ste­bė­jau­si.

O mums, ma­tyt, tu­ri bū­ti "sma­gu", kad mo­kes­čiai ky­la.

Sei­mas į pa­pras­tą žmo­gų tu­rė­tų at­si­gręž­ti. Pa­si­žiū­rė­ti, ko­kie yra at­ly­gi­ni­mai – juk po du dar­bus dir­ba­me, kad ga­lė­tu­me iš­gy­ven­ti. Ar tai nor­ma­lu?

Jau­ni žmo­nės iš Šiau­lių va­žiuo­ja, nes čia nie­ko neuž­dir­ba. Sū­nus Šiau­liuo­se dir­bo bal­dų įmo­nė­je, al­gos ga­vo tik 340 eu­rų, iš­va­žia­vo į Vil­nių gau­na dau­giau ne­gu 1 000 eu­rų. Bet ten bu­tą rei­kia nuo­mo­tis. Gi­mi­nai­čių vai­kai ir­gi į Vil­nių iš­va­žia­vę.

 

1

Sta­nis­lo­vas BI­LIŪ­NAS, sen­jo­ras, šiau­lie­tis nuo gi­mi­mo:

– Ma­žai žiū­riu te­le­vi­zo­rių, o ko žiū­rė­ti, kas Sei­me da­ro­si? Nie­ko ge­ro nė­ra – tik vie­šai pjau­na­si, kaip šu­nys, ir vie­nas ki­tą ėda.

Vik­to­rą Pranc­kie­tį, Sei­mo Pir­mi­nin­ką, pjau­na ir pjau­na. O aš esu už jį. Ge­rai da­ro, kad pa­ts ne­pa­sit­rau­kia, kad cha­rak­te­rį pa­ro­dė. Ir kiek čia be­li­ko – ki­tą­met vėl rin­ki­mai.

Šis Sei­mas nie­ko ge­ro žmo­nėms ne­pa­da­rė – vien griež­ti­ni­mai ir drau­di­mai. Įs­ta­ty­mai prii­ma­mi tik baus­ti ir mo­kes­čius pa­kel­ti. Pri­de­da prie pen­si­jos 5 eu­rus, o per mo­kes­čius at­gal juos at­sii­ma.

Vi­sa­da ei­nu į rin­ki­mus, vis ti­kiuo­si, kad pa­da­rys tai, ką ža­da. Da­bar gi Kar­baus­kis no­ri tik Pranc­kie­tį nu­vers­ti ir pa­ts Sei­mo Pir­mi­nin­ku bū­ti.

 

1

Gied­rius KLEIŠ­MAN­TAS, ju­ve­ly­ras, vers­li­nin­kas:

– Vyks­ta di­de­lių žmo­nių žai­di­mai. Sei­me yra sa­vos tai­syk­lės ir tra­di­ci­jos. Kai į Sei­mą atei­na daug nau­jų po­li­ti­kų, tarp jų ir sen­bu­vių vi­sa­da yra kaž­ko­kia trin­tis. Taip yra ir bus, ir ne tik pas mus – ir ki­tų ša­lių par­la­men­tuo­se taip yra.

Ma­nau, ne tos trin­tys svar­bu. Svar­biau­sia, kad priim­tų tei­sin­gus ir rei­ka­lin­gus spren­di­mus dėl žmo­nių, dėl vers­lo. O kaip jie tar­pu­sa­vy­je el­gia­si, ma­žiau­siai mums tu­ri rū­pė­ti.

Gal kaž­kam ir la­bai svar­bu, kas yra Sei­mo Pir­mi­nin­kas. O kaž­kam gal svar­bu, kad tik "bū­tų ge­ras žmo­gus ir ka­ro ne­bū­tų".

 

1

Auš­ra, šiau­lie­tė, ko­mu­ni­ka­ci­jos spe­cia­lis­tė:

– Sei­mui, ma­nau, la­biau rei­kė­tų kon­cent­ruo­tis į konk­re­čius dar­bus ir ma­žiau už­siim­ti po­li­ti­nė­mis pe­ri­pe­ti­jo­mis – prin­ci­pų aiš­ki­ni­mu­si ir ban­dy­mais įro­dy­ti, ku­ris yra ge­res­nis. Yra daug svar­bes­nių da­ly­kų, nei su­si­stum­dy­ti po­stuo­se.

Vik­to­rą Pranc­kie­tį pa­lai­kau vien dėl to, kad yra po­li­tiš­kai man­da­gus žmo­gus, mo­ka bū­ti ir dip­lo­ma­tu. Yra dau­gy­bė po­li­ti­kų, ku­rie tik rė­kia ir tik sa­ve gir­di.

Aš pa­si­gen­du Sei­mo na­rių šiau­lie­čių po­zi­ci­jos ir nuo­mo­nės. Ga­lė­tų po­zi­ci­ją pa­reikš­ti dėl to, kas vi­siems yra ak­tua­lu, la­biau pa­si­do­mė­ti, kas mū­sų kraš­te vyks­ta. Šiau­liuo­se me­džiai ma­siš­kai pjau­na­mi, žmo­nės pa­si­da­li­ję: vie­ni – už, ki­ti – prieš. Tai – ak­tua­li­ja, o ką apie tai ma­no Sei­mo na­riai?

Da­bar jie tik į šven­tes at­va­žiuo­ja. Feis­bu­ke vis ma­tau, kaip jie pui­kiai da­ly­vau­ja ren­gi­niuo­se su gė­lių puokš­tė­mis.

 

1

RI­MAS, me­ni­nin­kas ir ūki­nin­kas:

– Sei­mo Pir­mi­nin­ko at­sta­ty­di­ni­mai-neats­ta­ty­di­ni­mai – tai jų vi­di­niai žai­di­mai. Ne­si­do­miu ir ne­no­riu do­mė­tis. Aš tu­riu ką veik­ti – man rei­kia mal­ko­mis ap­si­rū­pin­ti.

Ka­da ateis lai­kas, kai žmo­nės su­voks, kad val­džia pa­ra­zi­tuo­ja? Ga­liu pa­ly­gin­ti: jei­gu er­kės mo­kė­tų kal­bė­ti ir įro­di­nė­ti, kaip pui­kiai vis­ką da­ro, žmo­nės vaikš­čio­tų ap­ki­bę šim­tais er­kių – ly­giai tas pa­ts su val­džia vyks­ta.

Mes dir­ba­me, mo­ka­me mo­kes­čius, mes juos iš­lai­ko­me. Tu­rė­tų mums tar­nau­ti. Bet nie­ka­da ne­si­stengs dėl žmo­nių, jei­gu to neiš­si­rei­ka­lau­si­me.

Far­sas vyks­ta, kad nu­kreip­tų dė­me­sį nuo mo­kes­čių pa­kė­li­mo. Tik da­ly­vau­kit, tik ste­bė­kit vi­so­kius ša­li­ni­mus ir ne­gal­vo­kit apie es­mi­nius da­ly­kus.

At­ro­do, atei­na į val­džią pro­tin­gi žmo­nės, ge­ri, ga­būs, su gra­žio­mis idė­jo­mis, bet kaž­kas jiems gal­vas ap­su­ka. Pa­ten­ka į tą mės­ma­lę ir pri­si­tai­ko. Kas ne­pri­si­tai­ko, tai bū­na iš­mes­tas lyg mu­sė iš barš­čių. Su­si­for­ma­vu­si sis­te­ma nė vie­nam ne­leis iš­si­šok­ti ir kaž­ką pa­keis­ti.

 

1

Vac­lo­vas VING­RAS, po­li­ti­kos ir vi­suo­me­nės vei­kė­jas, bu­vęs Šiau­lių mies­to ta­ry­bos na­rys:

– Ma­nau, kad mums tu­ri rū­pė­ti, kas vyks­ta Sei­me. Ra­mū­nui Kar­baus­kiui ne­pa­vyks­ta val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je už­si­tik­rin­ti dau­gu­mos, jos ne­be­tu­ri ir Sei­mo val­dy­bo­je.

Ne­tu­rė­da­mas dau­gu­mos ga­li pra­lai­mė­ti ne tik pro­ce­są dėl Sei­mo Pir­mi­nin­ko, bet ir įsta­ty­mų priė­mi­mus. Tai yra pra­stai.

O Sei­mo pir­mi­nin­ku esu nu­si­vy­lęs. Lai­mė­jęs ir li­kęs neats­ta­ty­din­tas V. Pranc­kie­tis, ku­rį lai­kiau in­te­lek­tua­lu, šian­dien jau gra­si­na R. Kar­baus­kiui dėl kaž­ko­kių žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mo. Tai ko­kia yra po­li­ti­nė kul­tū­ra? Vie­nas kerš­tau­ja iš vie­nos pu­sės, ki­tas – iš ki­tos. Pa­lau­ki­te, po­nai, ka­da gi sprę­si­te mū­sų pro­ble­mas?

Vals­ty­bė – ant­ra­me pla­ne, pi­lie­čiai – ant­ra­me pla­ne. Čia yra pa­grin­di­nė pro­ble­ma.

Sei­mas tu­ri at­sto­vau­ti vi­suo­me­nei, rin­kė­jams, vals­ty­bės per­spek­ty­vą už­tik­rin­ti. Ko­kia yra vals­ty­bės vi­zi­ja? Įs­to­jom į NA­TO ir Eu­ro­pos Są­jun­gą ir su­sto­jom.

Komentarai

miestietis    Ket, 2019-10-17 / 10:34
Reikalai labai paprasti- karbamidas jau vaikystėje mokytojui sakė, kad bus kolūkio pirmininku, tai dabar tapęs faktiniu Seimo vadovu, suprask- tijūnu, niekaip nepersiorientuoja, kad kaip čia jo neklauso ir nepaklūsta, juk kolūkyje niekas su pirmininku nesiginčija. Nėra taip, kad su juo būtų viskas blogai, bet aiškiai matosi tai, kad yra nemenko užstrigimo laike, kuomet jis buvo karalius savo( tėvo) laukuose.
Šiaulietė    Ket, 2019-10-17 / 10:53
Vienintelis Vingras suvokia esmę apie Pranckiečio išsidirbinėjimus
Chaltūros komitetas    Ket, 2019-10-17 / 12:03
Gerai kad yra toks Pranckietis, bo anas chaltūros komiteto pirmininkas galvoja, kad jam viskas galima ir visi turi šokti absoliučiai pagal jo dūdelę. O šoka tik vienintelė širinskienė, daugiau musiet niekas ir nešoka, kas atvirai o kas slaptai. Sako duok durniui kelią. Manau, kad čia ne tas atvejis kai reikia duoti durniui kelią. Palaikau Pranskietį.
Nusivyliau     Ket, 2019-10-17 / 12:30
Nusivyliau Vingru. Atrodo ir tas karabaso trasu gaves? Pranskieciui stiprybes prie oligarcha, rusiskas trasas, karabaso skalikus. Jau vien ka reiskia ponia Agne.....
Socialistė    Ket, 2019-10-17 / 13:24
Ko tariami seimūnai per kitų galvas ir kūnus veržiasi patekti Seiman? Ogi dėl sotesnio kąsnio,didelių pinigų,kitų privilegijų ir visai ne tam,kad tarnauti žmonėms.Negalėdami staigiai viso to staigiai pasiekti ir pradeda tarpusavyje rietis.Būtų demokratiški rinkimai,kaip socialistinėje Lietuvoje,kai kandidatus iškeldavo darbo kolektyvai ir įpareigodavo jiems tarnauti,kai deputatai neturėjo neribotų privilegijų,būtų visai kitas reikalas.O dabar sąrašiniai,kažkokių tai ne visai aiškių grupuočių nariai...
Paulina    Ket, 2019-10-17 / 15:37
Pranckietis paralyžiuoja Seimo darbą, jis turi būti pašalintas iš savo posto ir kuo greičiau! Seimas negali būti jo įkaitu !
Klausiu    Ket, 2019-10-17 / 16:42
O kaip pašalinti Pranckietį, jei jis prilipęs neatplėšiamai prie kėdės?
Šiaulietis    Pen, 2019-10-18 / 13:07
Matosi,kad iš visų pasisakiusiųjų vienintelė SOCIALISTĖ supranta,kur šuo pakastas,kalba dalykiškai,argumentuotai.Kodėl tie socialistai tyliai sėdi,kažko tai laukia ir neina į seimą daryti tvarką? Kvieskime,reikalaukime,kad jie rimtai eitų į seimo rinkimus.
chi    Pen, 2019-10-18 / 18:12
nieko jis nevaldo tame "savo" žemės ūkyje. Ten tik jo vardas. Yra kas vadovauja ir kas viską sukūrė.
as    Pen, 2019-10-18 / 20:18
pensininku istatyma priimti visus lauk is seimo prezidenturos savivaldybiu pensionus
Avinai    Pen, 2019-10-18 / 23:22
Seimas- avinu banda,nepriziurima aviganiu.Kada baigsis bliovimas vienas ant kito?Kada prades galvoti apie zmones?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.