Ką manote apie Seimo darbą?

Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.
Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.
Apk­lau­sa

1

LI­NA, va­ly­to­ja, dir­ban­ti Šiau­lių uni­ver­si­te­te:

– Žiū­riu ir skai­tau apie tai, kas Sei­me vyks­ta. Įs­pū­dis toks, kad tik va­ro vie­nas ant ki­to – ir tiek. Pri­ta­riu, kad far­sas vyks­ta dėl Sei­mo Pir­mi­nin­ko at­sta­ty­di­ni­mo, žiū­rė­jau ir ste­bė­jau­si.

O mums, ma­tyt, tu­ri bū­ti "sma­gu", kad mo­kes­čiai ky­la.

Sei­mas į pa­pras­tą žmo­gų tu­rė­tų at­si­gręž­ti. Pa­si­žiū­rė­ti, ko­kie yra at­ly­gi­ni­mai – juk po du dar­bus dir­ba­me, kad ga­lė­tu­me iš­gy­ven­ti. Ar tai nor­ma­lu?

Jau­ni žmo­nės iš Šiau­lių va­žiuo­ja, nes čia nie­ko neuž­dir­ba. Sū­nus Šiau­liuo­se dir­bo bal­dų įmo­nė­je, al­gos ga­vo tik 340 eu­rų, iš­va­žia­vo į Vil­nių gau­na dau­giau ne­gu 1 000 eu­rų. Bet ten bu­tą rei­kia nuo­mo­tis. Gi­mi­nai­čių vai­kai ir­gi į Vil­nių iš­va­žia­vę.

 

1

Sta­nis­lo­vas BI­LIŪ­NAS, sen­jo­ras, šiau­lie­tis nuo gi­mi­mo:

– Ma­žai žiū­riu te­le­vi­zo­rių, o ko žiū­rė­ti, kas Sei­me da­ro­si? Nie­ko ge­ro nė­ra – tik vie­šai pjau­na­si, kaip šu­nys, ir vie­nas ki­tą ėda.

Vik­to­rą Pranc­kie­tį, Sei­mo Pir­mi­nin­ką, pjau­na ir pjau­na. O aš esu už jį. Ge­rai da­ro, kad pa­ts ne­pa­sit­rau­kia, kad cha­rak­te­rį pa­ro­dė. Ir kiek čia be­li­ko – ki­tą­met vėl rin­ki­mai.

Šis Sei­mas nie­ko ge­ro žmo­nėms ne­pa­da­rė – vien griež­ti­ni­mai ir drau­di­mai. Įs­ta­ty­mai prii­ma­mi tik baus­ti ir mo­kes­čius pa­kel­ti. Pri­de­da prie pen­si­jos 5 eu­rus, o per mo­kes­čius at­gal juos at­sii­ma.

Vi­sa­da ei­nu į rin­ki­mus, vis ti­kiuo­si, kad pa­da­rys tai, ką ža­da. Da­bar gi Kar­baus­kis no­ri tik Pranc­kie­tį nu­vers­ti ir pa­ts Sei­mo Pir­mi­nin­ku bū­ti.

 

1

Gied­rius KLEIŠ­MAN­TAS, ju­ve­ly­ras, vers­li­nin­kas:

– Vyks­ta di­de­lių žmo­nių žai­di­mai. Sei­me yra sa­vos tai­syk­lės ir tra­di­ci­jos. Kai į Sei­mą atei­na daug nau­jų po­li­ti­kų, tarp jų ir sen­bu­vių vi­sa­da yra kaž­ko­kia trin­tis. Taip yra ir bus, ir ne tik pas mus – ir ki­tų ša­lių par­la­men­tuo­se taip yra.

Ma­nau, ne tos trin­tys svar­bu. Svar­biau­sia, kad priim­tų tei­sin­gus ir rei­ka­lin­gus spren­di­mus dėl žmo­nių, dėl vers­lo. O kaip jie tar­pu­sa­vy­je el­gia­si, ma­žiau­siai mums tu­ri rū­pė­ti.

Gal kaž­kam ir la­bai svar­bu, kas yra Sei­mo Pir­mi­nin­kas. O kaž­kam gal svar­bu, kad tik "bū­tų ge­ras žmo­gus ir ka­ro ne­bū­tų".

 

1

Auš­ra, šiau­lie­tė, ko­mu­ni­ka­ci­jos spe­cia­lis­tė:

– Sei­mui, ma­nau, la­biau rei­kė­tų kon­cent­ruo­tis į konk­re­čius dar­bus ir ma­žiau už­siim­ti po­li­ti­nė­mis pe­ri­pe­ti­jo­mis – prin­ci­pų aiš­ki­ni­mu­si ir ban­dy­mais įro­dy­ti, ku­ris yra ge­res­nis. Yra daug svar­bes­nių da­ly­kų, nei su­si­stum­dy­ti po­stuo­se.

Vik­to­rą Pranc­kie­tį pa­lai­kau vien dėl to, kad yra po­li­tiš­kai man­da­gus žmo­gus, mo­ka bū­ti ir dip­lo­ma­tu. Yra dau­gy­bė po­li­ti­kų, ku­rie tik rė­kia ir tik sa­ve gir­di.

Aš pa­si­gen­du Sei­mo na­rių šiau­lie­čių po­zi­ci­jos ir nuo­mo­nės. Ga­lė­tų po­zi­ci­ją pa­reikš­ti dėl to, kas vi­siems yra ak­tua­lu, la­biau pa­si­do­mė­ti, kas mū­sų kraš­te vyks­ta. Šiau­liuo­se me­džiai ma­siš­kai pjau­na­mi, žmo­nės pa­si­da­li­ję: vie­ni – už, ki­ti – prieš. Tai – ak­tua­li­ja, o ką apie tai ma­no Sei­mo na­riai?

Da­bar jie tik į šven­tes at­va­žiuo­ja. Feis­bu­ke vis ma­tau, kaip jie pui­kiai da­ly­vau­ja ren­gi­niuo­se su gė­lių puokš­tė­mis.

 

1

RI­MAS, me­ni­nin­kas ir ūki­nin­kas:

– Sei­mo Pir­mi­nin­ko at­sta­ty­di­ni­mai-neats­ta­ty­di­ni­mai – tai jų vi­di­niai žai­di­mai. Ne­si­do­miu ir ne­no­riu do­mė­tis. Aš tu­riu ką veik­ti – man rei­kia mal­ko­mis ap­si­rū­pin­ti.

Ka­da ateis lai­kas, kai žmo­nės su­voks, kad val­džia pa­ra­zi­tuo­ja? Ga­liu pa­ly­gin­ti: jei­gu er­kės mo­kė­tų kal­bė­ti ir įro­di­nė­ti, kaip pui­kiai vis­ką da­ro, žmo­nės vaikš­čio­tų ap­ki­bę šim­tais er­kių – ly­giai tas pa­ts su val­džia vyks­ta.

Mes dir­ba­me, mo­ka­me mo­kes­čius, mes juos iš­lai­ko­me. Tu­rė­tų mums tar­nau­ti. Bet nie­ka­da ne­si­stengs dėl žmo­nių, jei­gu to neiš­si­rei­ka­lau­si­me.

Far­sas vyks­ta, kad nu­kreip­tų dė­me­sį nuo mo­kes­čių pa­kė­li­mo. Tik da­ly­vau­kit, tik ste­bė­kit vi­so­kius ša­li­ni­mus ir ne­gal­vo­kit apie es­mi­nius da­ly­kus.

At­ro­do, atei­na į val­džią pro­tin­gi žmo­nės, ge­ri, ga­būs, su gra­žio­mis idė­jo­mis, bet kaž­kas jiems gal­vas ap­su­ka. Pa­ten­ka į tą mės­ma­lę ir pri­si­tai­ko. Kas ne­pri­si­tai­ko, tai bū­na iš­mes­tas lyg mu­sė iš barš­čių. Su­si­for­ma­vu­si sis­te­ma nė vie­nam ne­leis iš­si­šok­ti ir kaž­ką pa­keis­ti.

 

1

Vac­lo­vas VING­RAS, po­li­ti­kos ir vi­suo­me­nės vei­kė­jas, bu­vęs Šiau­lių mies­to ta­ry­bos na­rys:

– Ma­nau, kad mums tu­ri rū­pė­ti, kas vyks­ta Sei­me. Ra­mū­nui Kar­baus­kiui ne­pa­vyks­ta val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je už­si­tik­rin­ti dau­gu­mos, jos ne­be­tu­ri ir Sei­mo val­dy­bo­je.

Ne­tu­rė­da­mas dau­gu­mos ga­li pra­lai­mė­ti ne tik pro­ce­są dėl Sei­mo Pir­mi­nin­ko, bet ir įsta­ty­mų priė­mi­mus. Tai yra pra­stai.

O Sei­mo pir­mi­nin­ku esu nu­si­vy­lęs. Lai­mė­jęs ir li­kęs neats­ta­ty­din­tas V. Pranc­kie­tis, ku­rį lai­kiau in­te­lek­tua­lu, šian­dien jau gra­si­na R. Kar­baus­kiui dėl kaž­ko­kių žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mo. Tai ko­kia yra po­li­ti­nė kul­tū­ra? Vie­nas kerš­tau­ja iš vie­nos pu­sės, ki­tas – iš ki­tos. Pa­lau­ki­te, po­nai, ka­da gi sprę­si­te mū­sų pro­ble­mas?

Vals­ty­bė – ant­ra­me pla­ne, pi­lie­čiai – ant­ra­me pla­ne. Čia yra pa­grin­di­nė pro­ble­ma.

Sei­mas tu­ri at­sto­vau­ti vi­suo­me­nei, rin­kė­jams, vals­ty­bės per­spek­ty­vą už­tik­rin­ti. Ko­kia yra vals­ty­bės vi­zi­ja? Įs­to­jom į NA­TO ir Eu­ro­pos Są­jun­gą ir su­sto­jom.