FOTOREPLIKA

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Švie­so­fo­ras – tik ark­liams ar­ba rai­te­liams?

Ką ma­to­te šia­me pa­veiks­lė­ly­je? Ar tik­rai šis švie­so­fo­ras skir­tas dvi­ko­jams pės­tie­siems?

Šiau­liuo­se, Til­žės ir Vil­niaus gat­vių san­kry­žo­je, vei­kian­tis švie­so­fo­re, už­si­de­gus ža­liai švie­sai, pa­si­ro­do keis­ta žir­go gal­vą pri­me­nan­ti fi­gū­ra. Gal švie­so­fo­ras su­tei­kia pir­me­ny­bę Til­žės gat­vę kirs­ti tik ark­liams ar­ba jo­ti žir­gu?