Ekologiško maitinimo labirintai

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
VšĮ "Bru­ne­ros" ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė Ri­ma Vin­čai­tė (kai­rė­je) ra­jo­no Ta­ry­bai pri­pa­ži­no: tik da­lis tie­kia­mų pro­duk­tų yra eko­lo­giš­ki.
Aist­ros dėl mo­ki­nių mai­ti­ni­mo Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne ne rims­ta, o siau­tė­ja dar la­biau. Be ki­tų pro­ble­mų, aikš­tėn ky­la be­ne svar­biau­sia: moks­lei­vius mai­ti­nan­čios VšĮ "Bru­ne­ros" įsi­pa­rei­go­ji­mas mais­to ga­my­bai nau­do­ti eko­lo­giš­kus pro­duk­tus.
Kiek tos eko­lo­gi­jos pro­duk­tuo­se tu­ri bū­ti? Re­gis, dau­ge­liui tai tam­pa aukš­tą­ja ma­te­ma­ti­ka.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vas pri­pa­ži­no trū­ku­mus

Praė­ju­siais me­tais ra­jo­ne dėl moks­lei­vių mai­ti­ni­mo ki­lęs ažio­ta­žas ne­ty­la iki šiol. Dar per­nai po gau­sių gy­ven­to­jų pa­si­sa­ky­mų so­cia­li­nė­je bei vie­šo­jo­je erd­vė­je nag­ri­nė­ti si­tua­ci­ją ėmė­si po­li­ti­kai.

"Šiau­lių kraš­te" jau bu­vo ra­šy­ta apie Kont­ro­lės ko­mi­te­te nag­ri­nė­tas mai­ti­ni­mo pro­ble­mas (str. "Ar iš­ju­dins po­li­ti­kus vikš­ras ko­šė­je", "Šiau­lių kraš­tas", 2019.11.19) bei ra­jo­no Ta­ry­bos pa­ve­di­mą Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­tui iš­siaiš­kin­ti si­tua­ci­ją ir apie ją in­for­muo­ti Ta­ry­bą.

Moks­lei­vių mai­ti­ni­mo klau­si­mus ėmę­sis nag­ri­nė­ti Sa­vi­val­dy­bės Kont­ro­lės ko­mi­te­tas į po­sė­džius rin­ko­si jau ke­tu­ris kar­tus, ta­čiau ir pa­sku­ti­nia­me po­sė­dy­je taš­kai ant "i" ne­bu­vo su­dė­lio­ti, nors ir pa­si­stū­mė­jo į prie­kį.

Pa­sis­tū­mė­jo tiek, kad po­sė­dy­je da­ly­va­vęs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jas Jus­ti­nas Pra­nys, ku­rio nuo­trau­kos su mo­kyk­lo­se val­go­mais šni­ce­liais ir už­ra­šai, jog "su­bliuš­ko bai­sūs mi­tai apie mo­ki­niams tie­kia­mą itin pra­stą mais­tą" bu­vo pub­li­kuo­ja­mi so­cia­li­niuo­se tink­luo­se bei ži­niask­lai­do­je, vie­šai pri­pa­ži­no: dėl VšĮ "Bru­ne­ros" tie­kia­mų pro­duk­tų tik­rai yra bė­dų.

Anot J. Pra­nio, pro­ble­mų yra dėl dau­ge­lio da­ly­kų: dėl tie­kia­mų nee­ko­lo­giš­kų pro­duk­tų, pa­tie­ka­lų ga­mi­ni­mo, val­gia­raš­čių, o tas pro­ble­mas esą pa­tvir­ti­na iš mo­kyk­lų gau­ti pra­ne­ši­mai ir ak­tai su tie­kia­mų pro­duk­tų nuo­trau­ko­mis.

"Bru­ne­ros" siū­ly­mas: dau­gu­ma pro­duk­tų bus eko­lo­giš­ki

Kont­ro­lės ko­mi­te­to po­sė­džiuo­se, be išau­gu­sių mai­ti­ni­mo kai­nų, po­rci­jų dy­džio ir pa­tie­ka­lų ko­ky­bės klau­si­mų, bu­vo mė­gi­na­ma iš­siaiš­kin­ti ir tai, ar VšĮ "Bru­ne­ros" vyk­do su­tar­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus pa­tie­ka­lų ga­my­bai nau­do­ti eko­lo­giš­kus pro­duk­tus.

Bū­tent ši są­ly­ga – val­gia­raš­čiuo­se pa­nau­do­tų eko­lo­giš­kų mais­to pro­duk­tų ener­ge­ti­nės ver­tės san­ty­kis bei siū­lo­ma kai­na tu­rė­jo di­džiau­sią ba­lo ver­tę at­si­ren­kant kon­kur­so lai­mė­to­jus.

Vie­šo­jo pir­ki­mo ko­mi­si­jai va­do­va­vęs Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to pa­slau­gų cent­ro Trans­por­to ir ūkio veik­los sky­riaus ve­dė­jas Eu­ge­ni­jus Ža­roms­kis pa­tvir­ti­no: VšĮ "Bru­ne­ros" sa­vo pa­teik­ta­me pa­siū­ly­me siū­lė 100 pro­cen­tų tiek­ti eko­lo­giš­kus mė­sos, pie­no pro­duk­tus, vai­sius ir dar­žo­ves ir iš da­lies eko­lo­giš­kas – grū­di­nes kul­tū­ras.

To­dėl už pir­mą­sias tris pro­duk­tų gru­pes pir­ki­mą vyk­džiu­si Švie­ti­mo ir spor­to pa­slau­gų cent­ro pir­ki­mo ko­mi­si­ja šiai kon­kur­so da­ly­vei sky­rė mak­si­ma­lų ba­lų kie­kį – po 10 ba­lų, o už grū­di­nes kul­tū­ras – 3 ba­lus.

E. Ža­roms­kis Kont­ro­lės ko­mi­te­to po­sė­dy­je tvir­ti­no: vyk­dy­ta­me tarp­tau­ti­nia­me pir­ki­me rei­ka­la­vi­mas tiek­ti eko­lo­giš­ką pro­duk­ci­ją bu­vo ne pa­pil­do­mas, o pri­va­lo­mas.

Pa­sak E. Ža­roms­kio, ka­dan­gi pa­slau­gos pir­ki­me da­ly­va­vu­si vie­na įmo­nė nu­ro­dy­tų rei­ka­la­vi­mų nea­ti­ti­ko, kon­kur­se li­ko da­ly­vau­ti tik VšĮ "Bru­ne­ros", ku­ri su sa­vo pa­teik­tais pa­siū­ly­mais, tarp jų – ir siū­ly­mu tiek­ti eko­lo­giš­kus pro­duk­tus, ir ta­po nu­ga­lė­to­ja.

Ar įma­no­ma be­veik vi­są pro­duk­ci­ją tiek­ti eko­lo­giš­ką? Kont­ro­lės ko­mi­te­to po­sė­dy­je sua­be­jo­jo kai ku­rie ko­mi­te­to na­riai.

Į tai ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jas J. Pra­nys at­sa­kė: "Ne mes jiems da­vė­me to­kią už­duo­tį. Jie pa­tys tai įra­šė, teik­da­mi pa­siū­ly­mą".

Ta­čiau išaiš­kė­jo, jog bend­ro­vė pa­tie­ka­lus moks­lei­viams ga­mi­no ne iš eko­lo­giš­kų pro­duk­tų. Tą raš­tu pa­tvir­ti­no Šiau­lių vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba, ku­rios dar­buo­to­jai tik­ri­no mo­kyk­lų val­gyk­las.

Kont­ro­lės ko­mi­te­tą tar­ny­ba in­for­ma­vo: "Ra­jo­no bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų mais­to tvar­ky­mo sky­riuo­se eko­lo­giš­ki mais­to pro­duk­tai pa­tie­ka­lų ga­my­bai ne­nau­do­ja­mi."

"Jei eko­lo­giš­ki pro­duk­tai yra ne­tie­kia­mi, va­di­na­si, VšĮ "Bru­ne­ros" ne­vyk­do įsi­pa­rei­go­ji­mų?", – po­sė­dy­je mė­gi­no pa­si­tiks­lin­ti Kont­ro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas K. Rač­kaus­kis, ta­čiau at­sa­ky­mo iš Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ne­su­lau­kė.

"Jei ad­mi­nist­ra­ci­ja pirk­tų "Mer­ce­de­są", o at­va­ry­tų "Ži­gu­lį" ir sa­ky­tų, kad da­bar pa­si­va­ži­nė­kit su juo. Ar tai bū­tų su­tar­ties vyk­dy­mas? Jei siū­lo­si tiek­ti eko­lo­giš­ką pro­duk­ci­ją ir to ne­da­ro, tai tur­būt yra aki­vaiz­dus su­tar­ties ne­vyk­dy­mas, kaip aš su­pran­tu", – pa­vyz­džiais Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vą ata­ka­vo K. Rač­kaus­kis, ta­čiau at­sa­ky­mo į pa­teik­tus klau­si­mus ne­ga­vo.

Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas: "Pa­siū­ly­mus tu­ri vyk­dy­ti"

Neaiš­ku­mų ki­lo ir dėl pa­čių mai­ti­ni­mo pa­slau­gos su­tar­čių, ku­rias su VšĮ "Bru­ne­ros" pa­si­ra­šė mo­kyk­lų va­do­vai.

E. Ža­roms­kio pa­ti­ki­ni­mu, įsi­pa­rei­go­ji­mai dėl eko­lo­giš­kų pro­duk­tų tie­ki­mo tu­rė­jo at­si­spin­dė­ti su­tar­ty­se.

Cent­ri­nė­je vie­šų­jų pir­ki­mų in­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je pa­tei­kia­mo­se su­tar­ty­se to­kio įsi­pa­rei­go­ji­mo ne­ma­ty­ti.

Prie su­tar­ties pa­teik­ta­me prie­de – tech­ni­nė­je spe­ci­fi­ka­ci­jo­je nu­ro­do­ma tik tiek: "Mais­to pro­duk­tus re­ko­men­duo­ja­ma tiek­ti iš eko­lo­gi­nės ga­my­bos ūkių ar iš­skir­ti­nės ko­ky­bės pro­duk­tų ga­min­to­jų".

E. Ža­roms­kio aiš­ki­ni­mu re­dak­ci­jai, mo­kyk­loms kar­tu su su­tar­ti­mis bu­vo iš­siųs­ti ser­ti­fi­ka­tai, ku­riuo­se pa­ra­šy­ta, ku­rie "Bru­ne­ros" per­ka­mi mais­to pro­duk­tai bus eko­lo­giš­ki. Tai esą at­si­spin­di ant­ra­ja­me prie­de.

O "Bru­ne­ros", pa­sak E. Ža­roms­kio, tu­ri vyk­dy­ti pir­ki­mo pro­ce­se sa­vo nu­ro­dy­tus pa­siū­ly­mus, už ku­riuos iš ko­mi­si­jos ga­vo di­de­lius ba­lus.

Ta­čiau vie­šai skel­bia­mo­je Cent­ri­nė­je vie­šų­jų pir­ki­mų in­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je ša­lia ra­jo­no mo­kyk­lų pa­skelb­tų su­tar­čių tė­ra pa­tei­kia­mas vie­nas prie­das – tech­ni­nė spe­ci­fi­ka­ci­ja. Ko­dėl nė­ra nu­ro­dy­to ant­ro­jo prie­do, E. Ža­roms­kis ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti.

Ko­dėl mo­kyk­lų va­do­vų pa­si­ra­šy­to­se su­tar­ty­se nė­ra "Bru­ne­ros" bend­ro­vės įsi­pa­rei­go­ji­mo tiek­ti eko­lo­giš­kus pro­duk­tus, ar jie tu­rė­jo ten bū­ti ir kas kal­tas, kad jų ne­li­ko, abe­jo­nių ki­lo ir Kont­ro­lės ko­mi­te­to na­rei Zi­tai Žvi­kie­nei bei ki­tiems na­riams.

To­dėl Kont­ro­lės ko­mi­te­tas nu­ta­rė kreip­tis į vi­sais do­ku­men­tais dis­po­nuo­jan­čią Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bą, kad ši pa­dė­tų iš­siaiš­kin­ti eko­lo­giš­kų pro­duk­tų tie­ki­mo niuan­sus.

Nuo jos at­sa­ky­mų pri­klau­sys to­li­mes­ni Kont­ro­lės ko­mi­te­to veiks­mai. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas K. Rač­kaus­kis neat­me­tė ga­li­my­bės dėl to kreip­tis ir į pro­ku­ra­tū­rą.

"Vai­kų mai­ti­ni­mas – pa­ti jaut­riau­sia sri­tis. Tai ne ko­kia blo­gai su­dė­ta ša­li­gat­vio ply­te­lė. Ir jei­gu paaiš­kės, kad ja ban­do­ma pikt­nau­džiau­ti, nie­kin­giau ne­be­ga­li bū­ti", – re­dak­ci­jai sa­kė K. Rač­kaus­kis.

Eko­lo­giš­ku­mo pink­lės

Mai­ti­ni­mo pro­ble­mų ga­lu­ti­nai neiš­siaiš­ki­no ne tik Kont­ro­lės ko­mi­te­tas.

Ket­vir­ta­die­nį, sau­sio 23-ią­ją, vy­ku­sia­me ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je da­ly­va­vu­si VšĮ "Bru­ne­ros" ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė Ri­ma Vin­čai­tė pri­pa­ži­no, jog bend­ro­vė mė­gi­na spręs­ti jai nu­ro­dy­tus trū­ku­mus ir kai ką jau yra iš­spren­du­si.

Anot jos, ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą gau­nan­tys mo­ki­niai pa­tie­ka­lus jau ga­li rink­tis iš dvie­jų val­gia­raš­čių. Rink­tis pa­tie­ka­lus iš bend­ro me­niu šie vai­kai ne­ga­lės, ka­dan­gi yra pri­va­lu jiems pa­teik­ti mai­ti­ni­mą pa­gal re­ko­men­da­ci­nį me­niu ir nu­sta­ty­tą ka­lo­rin­gu­mą.

Pa­sak R. Vin­čai­tės, jau yra įgy­ven­di­na­mos ir pa­sta­bos dėl įran­gos at­nau­ji­ni­mo, pa­tie­ka­lų es­te­tiš­ku­mo.

Dėl dau­giau­sia dis­ku­si­jų su­kė­lu­sių eko­lo­giš­kų pro­duk­tų tie­ki­mo "Bru­ne­ros" va­do­vė kal­bė­jo ga­na ap­ta­kiai. Ji pa­tvir­ti­no, jog da­lis pro­duk­tų yra tie­kia­mi eko­lo­giš­ki, da­lis – ne, nes kai ku­rie iš jų ir ne­ga­li bū­ti eko­lo­giš­ki, pa­vyz­džiui, deš­re­lės, ku­rios yra tie­kia­mos aukš­čiau­sios rū­šies, bet jos nė­ra eko­lo­giš­kos.

"Su­tar­ty­je yra nu­ro­dy­ta: "re­ko­men­duo­ja­mi eko­lo­giš­ki pro­duk­tai". Da­lis yra eko­lo­giš­ki, da­lis – ne. Dar­žo­vės, vai­siai – ne 100 pro­cen­tų eko­lo­giš­ki. 100 pro­cen­tų ne­sam įsi­pa­rei­go­ję. Jo­kių įsi­pa­rei­go­tų pro­cen­tų nė­ra. Svar­biau­sia, kad ža­lia­vos tvar­kin­gos, ko­ky­biš­kos bū­tų", – toks va­do­vės paaiš­ki­ni­mas Ta­ry­bo­je įne­šė dar dau­giau su­maiš­ties.

Di­rek­to­rė taip pat pri­pa­ži­no, jog eko­lo­giš­ki pro­duk­tai yra daug bran­ges­ni už nee­ko­lo­giš­kus.

"Jei 100 pro­cen­tų ne­bu­vo tie­kia­mi eko­lo­giš­ki pro­duk­tai, tai reiš­kia, kad pi­ni­gai yra su­mo­ka­mi daug di­des­ni, ne­gu yra pro­duk­to ver­tė, jie gau­na­mi ne už tą pro­duk­tą, ku­ris pa­tie­kia­mas, o var­to­to­jas yra ap­gau­di­nė­ja­mas", – ar­gu­men­tus dės­tė Z. Žvi­kie­nė, pa­sak ku­rios, tą jau tu­rė­tų iš­siaiš­kin­ti ne­be Ta­ry­ba, o tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos.

Ar bus į jas krei­pia­ma­si, pri­klau­sys nuo Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos at­sa­ky­mo į jai pa­teik­tus rad­vi­liš­kie­čių klau­si­mus.