Džiunglės – privatūs namai privačioje gatvėje

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Dai­nų kai­mas Šiau­lių ra­jo­ne: pri­va­čios gat­vės įžie­bė ne­su­ta­ri­mus dėl to, kas tu­rė­tų rū­pin­tis jų prie­žiū­ra.
Po "Šiau­lių kraš­to" pub­li­ka­ci­jos "Į na­mus – už 2 eu­rų že­to­ną", ku­ria­me ra­šy­ta apie Šiau­lių ra­jo­no Ža­liū­kų kai­mo Ne­ries gat­vės gy­ven­to­jų sun­ku­mus pa­ten­kant į sa­vo skly­pus, krei­pė­si Dai­nų kai­mo bend­ruo­me­nės at­sto­vai. Bai­min­ta­si, kad gy­ven­vie­tės ke­tu­rių sklypų–infrastruktūrinių ko­ri­do­rių, ku­riais gy­ven­to­jai pa­ten­ka į sa­vo na­mus, sa­vi­nin­kas taip pat ne­su­gal­vo­tų blo­kuo­ti ke­lio už­tva­rais, ku­rių pa­kė­li­mas bū­tų ap­mo­kes­tin­tas. Pir­mie­ji ženk­lai, ver­čian­tys su­ne­rim­ti, esą jau yra.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Anot skly­po sa­vi­nin­ko, stul­pai, gat­vių ap­švie­ti­mas bei me­de­lių so­di­ni­mas gat­vės ža­lio­jo­je juos­to­je ne­bu­vo su­de­rin­tas, va­di­na­si, vy­ko pa­žei­džiant sta­ty­bos įsta­ty­mą.

Su­si­ta­ri­mu ne­su­si­tar­ta

Šiau­lių ra­jo­no Ža­liū­kių kai­mo Ne­ries gat­vės gy­ven­to­jai bė­do­jo ne­be­ži­nan­tys, kaip kal­bė­ti su pri­va­taus skly­po, ku­ria­me įreng­tas ke­lias, sa­vi­nin­ku, tei­gė su­pra­tę, kad jis ge­ra­no­riš­kai už­tva­ro ne­pa­kels, ne­bent kiek­vie­nas gy­ven­to­jas kas­kart su­mo­kė­tų pa­kė­li­mo mo­kes­tį. Du eu­rus kai­nuo­jan­tį že­to­ną rei­kė­tų įmes­ti iš­va­žiuo­jant ir tiek pat su­grįž­tant.

Paaiš­kė­jo, kad de­ta­lia­ja­me pla­ne sa­vi­nin­ką tu­rin­čiam skly­pui bu­vo nu­sta­ty­tas po­že­mi­nių tink­lų prie­žiū­ros ir ke­lio ser­vi­tu­tas. Ta­čiau jis neį­re­gist­ruo­tas Re­gist­rų cent­re.

Į re­dak­ci­ją krei­pę­si Dai­nų kai­mo žmo­nės už­si­mi­nė, kad pas juos si­tua­ci­ja klos­to­si pa­na­šiai.

Anot gy­ven­to­jų, pa­te­ki­mo į pri­va­čius jų skly­pus funk­ci­ją at­lie­kan­čių Švend­re­lio, Avie­čių, Jaz­mi­nų, Kmy­nų gat­vių-skly­po sa­vi­nin­kas yra Šiau­lių UAB "Pas­na". Užt­va­rai ties įva­žia­vi­mu į šias gat­ve­les dar ne­pas­ta­ty­ti, ta­čiau min­tis gy­ven­to­jai ner­mau­ja, kad taip ga­li at­si­tik­ti.

Kad taip neį­vyk­tų Dai­nų kai­mo at­sto­vai sa­kė šių me­tų sau­sį krei­pę­si į "Pas­nos" va­do­vą An­ta­ną Mik­šį ir pa­siū­lę jam pa­si­ra­šy­ti su­si­ta­ri­mą.

Su­si­ta­ri­me pa­mi­ni­mos są­ly­gos, ku­rio­mis jį pa­si­ra­šiu­sios pu­sės va­do­vau­tų­si: "UAB "Pas­na" nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čios Jaz­mi­nų, Avie­čių, Kmy­nų ir Švend­re­lio gat­vės ir ša­lia gat­vių esan­čios te­ri­to­ri­jos įskai­tant kelk­raš­čius ir ša­li­gat­vius esan­čios Dai­nų kai­me, Šiau­lių ra­jo­ne bū­tų įren­gia­mos, pri­žiū­ri­mos ir re­mon­tuo­ja­mos aso­cia­ci­jos "Dai­nų kai­mo bend­ruo­me­nė" aso­cia­ci­jai pri­klau­san­čių na­rių bei šio­se gat­vė­se gy­ve­nan­čių gy­ven­to­jų lė­šo­mis ir ini­cia­ty­va. Gy­ven­to­jų lė­šo­mis ir ini­cia­ty­va UAB "Pas­na" nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čia­me skly­pe bū­tų įren­gia­mas gat­vių ap­švie­ti­mas, ša­li­gat­viai, kelk­raš­čiai, at­lie­ka­mi ke­lio dan­gos ge­ri­ni­mo dar­bai, as­fal­to tie­si­mo dar­bai, vi­si ki­ti ger­bū­vio dar­bai neap­si­ri­bo­jant iš­var­din­tais ir ku­ria­ma inf­rast­ruk­tū­ra."

Bend­ruo­me­nė pa­pra­šė "Pas­nos" pa­tvir­ti­ni­mo, kad ji, kaip te­ri­to­ri­jos sa­vi­nin­kė, mai­nais už at­lik­tus ap­lin­kos tvar­ky­mo ir prie­žiū­ros dar­bus atei­ty­je neap­ri­bos ir neap­mo­kes­tins tei­sės gy­ven­to­jams nau­do­tis mi­nė­to­mis gat­vė­mis bei jo­se esan­čia įreng­ta inf­rast­ruk­tū­ra ir in­ži­ne­ri­niais tink­lais neat­ly­gin­ti­nai, kad ne­bus pra­šo­ma mo­kes­čio už že­mę, ku­rios te­ri­to­ri­jo­je aso­cia­ci­jos na­riai ir gy­ven­to­jai pa­sta­tė ar įren­gė inf­rast­ruk­tū­rą, in­ži­ne­ri­nius tink­lus ir at­li­ko ki­tus ap­lin­kos tvar­ky­mo dar­bus.

Anot bend­ruo­me­nės, šis su­si­ta­ri­mas ne­su­lau­kęs te­ri­to­ri­jos sa­vi­nin­ko reak­ci­jos ir pri­ta­ri­mo.

Išei­na, kad Tau­ti­nių gat­vė – lyg bul­vių lau­kas: pra­va­žia­vi­mo nė­ra. Jei nė­ra, tai kaip mums pa­siek­ti na­mus?

Tran­zi­ti­nė gat­vė tė­ra per­spek­ty­vi­nė?

Dai­nų kai­mo žmo­nės sa­kė ne­ri­mau­jan­tys ne tik dėl gre­sian­čių sun­ku­mų no­rint pa­tek­ti į sa­vo na­mus, bet ir dėl mi­nė­tų gat­vių ke­lių ko­ky­bės. Esą prieš ko­kius me­tus žmo­nės bu­vo "su­si­me­tę" skal­dai – iš gy­ven­to­jų su­rink­ti pi­ni­gai per­duo­ti mi­nė­tam gat­vių sa­vi­nin­kui, skal­da iš­bars­ty­ta, ta­čiau gat­vės būk­lę ji pa­ge­ri­no tik lai­ki­nai. Nuo­la­ti­nės prie­žiū­ros rei­ka­lau­jan­čios žvy­ro gat­ve­lės li­ku­sios be jo­kios prie­žiū­ros.

Gy­ven­to­jai jau ne­tu­ri vil­ties, kad spren­di­mą ga­lė­tų pa­siū­ly­ti ir Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Kar­tą ji jau bu­vo at­sa­kiu­si, kad tai tu­ri da­ry­ti skly­pų sa­vi­nin­kas: pa­ra­šy­ta, kad Jaz­mi­nų, Avie­čių, Kmy­nų ir Švend­re­lio gat­ves tu­ri re­mon­tuo­ti ir įreng­ti sklypų–gatvių sa­vi­nin­kas UAB "Pas­na".

Daug klau­si­mų gy­ven­to­jams ky­la ir dėl kai­my­ni­nės Tau­ti­nių gat­vės, vie­nin­te­lės su­si­sie­ki­mo ar­te­ri­jos su mi­nė­to­mis gat­vė­mis. Žmo­nes ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė in­for­ma­vo, kad Tau­ti­nių gat­vės at­kar­pa, ei­nan­ti sker­sai Jaz­mi­nų, Avie­čių, Kmy­nų ir Švend­re­lio gat­vių, tu­ri vi­so la­bo per­spek­ty­vi­nės gat­vės sta­tu­są. Va­di­na­si, kol kas tai gat­vė, ku­rios iš­ties nė­ra ir ku­ri dar tik bus.

"Va­di­na­si, Tau­ti­nių gat­vė – lys bul­vių lau­kas: pra­va­žia­vi­mo nė­ra. Jei nė­ra, tai kaip mums pa­siek­ti na­mus?", – svars­tė Dai­nų kai­mo Avie­čių gat­vės gy­ven­to­jas.

Jis ti­ki­no, kad, tvir­ti­nant de­ta­liuo­sius pla­nus, vi­sa Tau­ti­nių gat­vė bu­vo. O da­bar štai, neaiš­ku, ka­da ir ko­kiu tiks­lu, jos at­kar­pa ta­pu­si per­spek­ty­vi­ne.

Gat­vė – tik iliu­zi­ja?

Štai pa­tvir­ti­ni­mas. 2018 me­tų va­sa­rio 5 die­ną Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­tei­kė raš­tiš­ką ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Gi­pol­do Kark­le­lio pa­ra­šu pa­tvir­tin­tą at­sa­ky­mą į gy­ven­to­jų pra­šy­mą tvar­ky­ti Tau­ti­nių gat­vę. In­for­muo­ta, kad "ją tu­ri tvar­ky­ti UAB "Pas­na", kaip yra nu­ma­ty­ta de­ta­laus pla­no spren­di­niuo­se", nes Sa­vi­val­dy­bė per­spek­ty­vi­nių gat­vių ne­tvar­ko.

"Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba 2017 me­tų bir­že­lio 27 die­nos spren­di­mu T-206 pa­tvir­ti­no sa­vi­val­dy­bės stra­te­gi­nį veik­los pla­ną 2017–2019 me­tams, ku­ria­me ne­nu­ma­ty­ta vie­ti­nės reikš­mės ke­lio – Tau­ti­nių gat­vės re­konst­ruk­ci­ja. Šiau­lių ra­jo­no ir Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ke­ti­na ieš­ko­ti fi­nan­si­nių ga­li­my­bių pro­jek­tuo­ti ir įreng­ti su­si­sie­ki­mą Tau­ti­nių gat­ve su Šiau­lių mies­to ka­pi­nė­mis Dau­siš­kių kai­me", – ra­šo­ma di­rek­to­riaus G. Kark­le­lio bend­ruo­me­nei ad­re­suo­ta­me at­sa­ky­me.

Gy­ven­to­jams ne­ra­mu, kad ne­re­mon­tuo­jant per­spek­ty­vi­nės gat­vės at­kar­pos, ne­bus ga­li­my­bės pa­tek­ti į na­mus, nes ki­to pri­va­žia­vi­mo nė­ra. .

Gat­vių prie­žiū­ra – tik ge­ra­no­riš­kai

Skly­pų sa­vi­nin­kės Šiau­lių UAB "Pas­na" di­rek­to­rius An­ta­nas Mik­šys paaiš­ki­no, kad Dai­nų kai­mo Jaz­mi­nų, Avie­čių, Kmy­nų ir Švend­re­lio gat­vės – tai 1,9347 hek­ta­ro že­mės skly­pas ir ja­me yra įre­gist­ruo­tas ke­lio ser­vi­tu­tas, su­tei­kian­tis tei­sę va­žiuo­ti trans­por­to prie­mo­nė­mis bei nau­do­tis pės­čių­jų ta­ku. Ser­vi­tu­to su­tar­tis su­da­ry­ta 2015 me­tų sau­sio 12 die­ną.

"Jei­gu no­ri­ma nor­ma­liai nau­do­tis ser­vi­tu­to su­teik­to­mis tei­sė­mis, yra bū­ti­na re­mon­tuo­ti ir ki­taip tin­ka­mai iš­lai­ky­ti tar­nau­jan­tį daik­tą, ser­vi­tu­to tu­rė­to­jas pri­va­lo vi­sa tai at­lik­ti tin­ka­mai ir lai­ku, jei­gu su­tar­ty­je ne­nu­ma­ty­ta ki­taip", – sa­kė A. Mik­šys.

Jo žo­džiais, vie­nas Dai­nų kai­mo bend­ruo­me­nės at­sto­vas bu­vo krei­pę­sis dėl nau­jo su­si­ta­ri­mo dėl ser­vi­tu­to su­tar­ties su­da­ry­mo. Ta­čiau jos pa­si­ra­šy­ti ne­pa­vy­ko, nes trū­ko do­ku­men­tų ir ne vi­si gy­ven­to­jai no­rė­jo pa­si­ra­šy­ti su­si­ta­ri­mą.

"Pa­teik­to­je su­tar­ty­je yra sa­ki­nys "kad ser­vi­tu­to ga­vė­jas vi­sus rei­kia­mus dar­bus at­lik­ti tu­ri tei­sę, o ne pa­rei­gą, t. y. ser­vi­tu­to da­vė­jas ne­tu­ri tei­sės rei­ka­lau­ti ga­vė­jo at­lik­ti konk­re­čius dar­bus, t. y. ke­lio prie­žiū­ros, įren­gi­mo, re­mon­to, ger­bū­vio, ge­di­mų ša­li­ni­mo, re­konst­ruk­ci­jos ir bet ko­kius ki­tus prie­žiū­ros dar­bus – sa­kė A. Mik­šys. – Taip ir li­ko neaiš­ku, kas tu­ri at­lik­ti ke­lio prie­žiū­ros dar­bus."

A. Mik­šys tei­gė, kad UAB "Pas­na" re­mon­ta­vo Jaz­mi­nų, Avie­čių, Kmy­nų ir Švend­re­lio gat­ves, taip pat ir vals­ty­bi­nes Tau­ti­nių bei Pai­lių gat­ves. Kal­cio chlo­ri­du bu­vo bars­to­mos Švend­re­lio ir Tau­ti­nių gat­vės, kad pra­va­žiuo­jan­tys au­to­mo­bi­liai kel­tų ma­žiau dul­kių. Esą bu­vo at­lik­ta ir ki­tų gat­vių prie­žiū­ros dar­bų.

A. Mik­šio tvir­ti­ni­mu, per 2019 me­tus tik vie­nas Kmy­nų gat­vės gy­ven­to­jas per­ve­dė 25 eu­rus už gat­vių ei­na­mą­jį re­mon­tą, ža­lių plo­tų prie­žiū­rą. Dau­giau pi­ni­gų iš gy­ven­to­jų esą ne­su­lauk­ta – gat­vių prie­žiū­ros dar­bai vyk­dy­ti tik UAB lė­šo­mis.

"Dai­nų kai­mo gy­ven­to­jai yra įsi­sko­li­nę UAB "Pas­na" už at­lik­tus gat­vių re­mon­to bei prie­žiū­ros eksp­loa­ta­ci­jos dar­bus. Kaip bus išieš­ko­ma su­si­da­riu­si sko­la iš gy­ven­to­jų, UAB "Pas­na" šio klau­si­mo dar ne­spren­dė, pir­miau­sia rei­kia pa­si­kon­sul­tuo­ti su tei­si­nin­kais", – sa­kė įmo­nės va­do­vas.

Gat­vės inf­rast­ruk­tū­ra, anot jo, ne­bu­vo įver­tin­ta že­mės skly­pų par­da­vi­mo kai­no­je, to­dėl gy­ven­to­jai pri­va­lo ge­ra­no­riš­kai su­si­tar­ti ir nu­spręs­ti, ko­kia gat­vės inf­rast­ruk­tū­ra jiems yra rei­ka­lin­ga, pa­ruoš­ti tam tiks­lui pro­jek­tus, su­de­rin­ti su gat­vių sa­vi­nin­ku UAB "Pas­na".

"Iki šiol gy­ven­to­jų at­lie­ka­mi dar­bai ir sta­to­mi nau­ji in­ži­ne­ri­niai sta­ti­niai – stul­pai, gat­vių ap­švie­ti­mas bei me­de­lių so­di­ni­mas gat­vės ža­lio­jo­je juos­to­je virš esan­čių ko­mu­ni­ka­ci­jų, ne­bu­vo de­ri­na­mas, dar­bai at­lie­ka­mi sa­va­va­liš­kai, pa­žei­džiant sta­ty­bos įsta­ty­mus", – ak­cen­ta­vo skly­po sa­vi­nin­kas.

Jis taip pat ak­cen­ta­vo, kad per­spek­ty­vi­ne pri­pa­žin­ta Tau­ti­nių gat­vės at­kar­pa, kaip ir vi­sa gat­vė, nie­ka­da ne­prik­lau­sė UAB "Pas­na" – ji yra vals­ty­bės nuo­sa­vy­bė.

Svars­to do­va­no­ti vals­ty­bei

A. Mik­šys sa­kė, kad šiais me­tais UAB "Pas­na" vals­ty­bei pa­do­va­no­jo 32,94 aro že­mės skly­pą, esan­tį Dai­nų kai­me, ku­rio vi­du­ti­nė rin­kos ver­tė – dau­giau nei try­li­ka tūks­tan­čių eu­rų.

"Atei­ty­je ieš­ko­ma bū­dų vals­ty­bei, o ne at­ski­riems gy­ven­to­jams do­va­no­ti ir šį že­mės skly­pą, į ku­rį įei­na Avie­čių, Kmy­nų, Jaz­mi­nų ir Švend­re­lio gat­vės", – "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė jis.

Gal reik­tų do­va­no­ti ne vals­ty­bei, o gy­ven­to­jams?

" Kaip vie­ną skly­pą pa­da­lin­ti šim­tui žmo­nių, kad vi­si bū­tų pa­ten­kin­ti? Da­liai gy­ven­to­jų tik­rai ši­to ne­rei­kia", – tei­gė A. Mik­šys.

Vals­ty­bi­nė te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, į ku­rią "Šiau­lių kraš­tas" krei­pė­si ko­men­ta­ro, at­sa­ky­mo neat­siun­tė.