Dirbtuvėlėse – kartu su dizaineriu kurti drabužiai

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
Ša­ly­je ži­no­mas di­zai­ne­ris Liu­tau­ras Sa­la­se­vi­čius (vi­du­ry­je) rad­vi­liš­kie­čius mo­kė kur­ti tva­rią ma­dą.
Rad­vi­liš­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je su­reng­tas su­si­ti­ki­mas su kraš­tie­čiu, di­zai­ne­riu, kir­pė­ju ir vi­za­žis­tu Liu­tau­ru Sa­la­se­vi­čiu­mi vir­to kū­ry­bi­nė­mis dirb­tu­vė­lė­mis, ku­rio­se iš nau­jo at­gi­mė se­ni dra­bu­žiai bei ak­se­sua­rai.

Bib­lio­te­kai pa­do­va­no­jo su­kne­lę

"Dėl grei­to­sios ma­dos pa­siū­los ir ne­val­do­mo no­ro pirk­ti braš­ka mū­sų spin­tos, au­ga iš­me­ta­mų dra­bu­žių kal­nai, pa­sau­lio są­var­ty­nus kas­met pa­pil­do mi­li­jo­nai to­nų iš­mes­tų dra­bu­žių. Vien Lie­tu­vo­je su­ren­ka­ma de­šim­tys tūks­tan­čių to­nų teks­ti­lės at­lie­kų. O ne­suy­ran­čios me­džia­gos ter­šia ap­lin­ką...", – to­kiais žo­džiais pra­dė­jo va­ka­rą bib­lio­te­kos ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė Vai­da Bal­čiū­nai­tė.

Iš­mok­ti ma­žin­ti var­to­ji­mą – toks bu­vo bib­lio­te­ko­je su­reng­tų kū­ry­bi­nių dirb­tu­vė­lių "Rū­bų at­gi­mi­mas" tiks­las. Jį įgy­ven­din­ti pra­ktiš­kai į ren­gi­nį su­si­rin­ku­siam gau­siam bū­riui rad­vi­liš­kie­čių pa­dė­jo Rad­vi­liš­ky­je au­gęs ir sa­vo jau­nys­tę čia pra­lei­dęs, šiuo me­tu sos­ti­nė­je gy­ve­nan­tis, rū­bų ko­lek­ci­jas ku­rian­tis ir ži­no­mas ša­lies da­mas iš­skir­ti­niais dra­bu­žiais puo­šian­tis kraš­tie­tis Liu­tau­ras Sa­la­se­vi­čius.

L. Sa­la­se­vi­čius ne tik pa­pa­sa­ko­jo apie sa­vo su­kur­tas rū­bų ko­lek­ci­jas, bet ir pa­de­monst­ra­vo dra­bu­žių, ku­rie jo bu­vo pri­kel­ti ant­ram gy­ve­ni­mui.

Pa­sak po­pu­lia­raus di­zai­ne­rio, kiek­vie­ną pa­bo­du­sį dra­bu­žį ga­li­ma at­nau­jin­ti, pri­tai­kant nau­jų de­ta­lių, pa­nau­do­jant įvai­rių me­džia­gų ar ak­se­sua­rų. Ir ta­da rū­bas at­gims­ta, tam­pa tar­si nau­ju.

Pa­ta­ri­nė­da­mas, pa­mo­ky­da­mas ir paaiš­kin­da­mas į dirb­tu­vė­les su­si­rin­ku­siems įvai­raus am­žiaus rad­vi­liš­kie­čiams, di­zai­ne­ris spė­jo pa­si­dar­buo­ti ir pa­ts.

Ren­gi­nio me­tu jis su­kū­rė su­kne­lę, ku­rią pa­puo­šęs sa­vo au­tog­ra­fu, pa­do­va­no­jo bib­lio­te­kai.

Di­zai­ne­ris iš dė­vė­tų rū­bų par­duo­tu­vių ne­bė­ga

Kiek anks­čiau "Šiau­lių kraš­tui" L. Sa­la­se­vi­čius yra pa­sa­ko­jęs, jog jau­nys­tė­je jis daž­nai lan­ky­da­vę­sis dė­vė­tų rū­bų par­duo­tu­vė­se ir, ten nu­si­pir­kęs jį su­do­mi­nu­sių dra­bu­žių, juos per­siū­da­vo neat­pa­žįs­ta­mai.

Re­dak­ci­jai Liu­tau­ras yra pri­si­pa­ži­nęs: ir da­bar jis ne­ven­gia užei­ti į vin­ta­ži­nių rū­bų "hu­ma­nas", kai pri­rei­kia ap­ran­gos te­mi­niams va­ka­rė­liams su drau­gais.

Bib­lio­te­kos ren­gi­ny­je dirb­tu­vė­lių da­ly­viai per be­maž dvi va­lan­das tru­ku­sias pa­mo­kė­les, pa­de­da­mi di­zai­ne­rio, ir­gi su­spė­jo su­kur­ti ori­gi­na­lių dar­bų, ku­rie gi­mė iš or­ga­ni­za­to­rių pa­ruoš­tų dė­vė­tų rū­bų, pa­pil­do­mų me­džia­gų bei prie­mo­nių.

L. Sa­la­se­vi­čius Rad­vi­liš­ky­je lan­ko­si ne­be pir­mą kar­tą. Be­ne įsi­min­ti­niau­sios jo vieš­na­gės vy­ko 2017-ai­siais, kai per Tul­pių šven­tę 450-ąjį ju­bi­lie­jų šven­čian­čiam Rad­vi­liš­kiui jis pri­sta­tė sa­vo ko­lek­ci­ją.

Prieš pu­sant­rų me­tų, mies­to šven­tė­je ir čia vy­ku­sio Eu­ro­pos žmo­nių fes­ti­va­lio me­tu jis rad­vi­liš­kie­čiams pri­sta­tė ju­bi­lie­ji­nę, de­šim­tą­ją aukš­to­sios ma­dos ko­lek­ci­ją "Ma­dam pa­reis vė­liau", o po pri­sta­ty­mo bu­vo ap­do­va­no­tas me­ro Pa­dė­kos ženk­lu.

Bib­lio­te­ko­je su­reng­tas ren­gi­nys – tarp­tau­ti­nio pro­jek­to "Glo­bal Edu­ca­tion Goes Lo­cal", or­ga­ni­zuo­jan­čio glo­ba­lio­jo švie­ti­mo veik­las, da­lis. Šia­me pro­jek­te bib­lio­te­ki­nin­kai da­ly­vau­ja ne­be pir­mus me­tus.