Be kompromiso su visuomene, bet pigiau

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Mies­to po­li­ti­kai Kau­no gat­vės ir ap­lin­ki­nio ra­jo­no gy­ven­to­jų ar­gu­men­tų neiš­gir­do.Taryba_benamiams_2019-12-12__18_GBs.jpg
Šiau­lių be­na­miai trauks nak­vo­ti į Kau­no gat­vę. Mies­to Ta­ry­ba at­šau­kė sa­vo spren­di­mą įkur­din­ti lai­ki­nos nak­vy­nės na­mus Ša­rū­no gat­vė­je, "Bus­tu­ro" par­duo­da­ma­me pa­sta­te ir nu­spren­dė šias pa­slau­gas teik­ti Kau­no gat­vė­je 6. Nors šio ra­jo­no gy­ven­to­jai su­rin­ko per 1100 pa­ra­šų, prieš­ta­rau­jan­čių to­kiam spren­di­mui, iš­sa­kė vi­sas sa­vo bai­mes ir ne­pri­ta­ri­mą su­si­ti­ki­me su Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vais, pa­si­sa­kė po­sė­džio me­tu, bet li­ko neiš­girs­ti.

Nusp­ren­dė pa­tau­py­ti

Šiau­liuo­se to­liau ver­da aist­ros dėl 40 vie­tų lai­ki­no­sios nak­vy­nės pa­slau­gų aso­cia­liems be­na­miams tei­ki­mo. Mies­to Ta­ry­ba bu­vo nu­spren­du­si to­kias pa­slau­gas teik­ti Ša­rū­no gat­vė­je esan­čia­me "Bus­tu­ro" ga­my­bi­nia­me pa­sta­te, jį re­konst­ruo­jant į gy­ve­na­mą­jį na­mą. Ta­čiau pa­sta­ra­sis su­ma­ny­mas bran­gus – rei­kia ne tik iš­pirk­ti iš įmo­nės pa­sta­tą, jį re­konst­ruo­ti, bet ir nu­ties­ti to­liau Pu­rie­nų gat­vę, nes nė­ra kaip į pa­sta­tą pa­tek­ti.

Dar svars­tant šį klau­si­mą, val­dan­čių­jų at­sto­vai aiš­ki­no, kad to­kia yra komp­ro­mi­so su vi­suo­me­ne kai­na. Esą to­je vie­to­je nė­ra gy­ven­to­jų pa­si­prie­ši­ni­mo, nes tai la­biau ga­my­bi­nė te­ri­to­ri­ja, ša­lia – po­li­ci­ja. Komp­ro­mi­sas tru­ko neil­gai. Ka­tast­ro­fiš­kai ki­tų me­tų biu­dže­te sto­ko­jan­ti lė­šų mies­to val­džia nu­spren­dė pa­tau­py­ti ir be­na­mius ap­nak­vy­din­ti ša­lia ge­le­žin­ke­lio esan­čio­je Kau­no gat­vė­je.

Į Ta­ry­bos po­sė­dį su­si­rin­ko bū­rys gy­ven­to­jų su pla­ka­tais: "Nak­vy­nės na­mas mies­to cent­re Kau­no gat­vė­je – ne. Ar taip Šiau­liai švie­čia?"

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vin­cas Ur­bo­na­vi­čius, pri­sta­ty­da­mas Ta­ry­bo­je klau­si­mą, aiš­ki­no, kad pa­grin­di­nė prie­žas­tis, dėl ku­rios kei­čia­ma be­na­mių nak­vy­nės vie­ta, yra fi­nan­si­nė. Esą Sa­vi­val­dy­bė su­tau­py­tų apie pu­sę mi­li­jo­no eu­rų, nors grei­tai paaiš­kė­jo, kad tie skai­čiai ne­pag­rįs­ti ir ne kar­tą skelb­ti skir­tin­gi.

Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį priė­mė spren­di­mą per­duo­ti "Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liams" pri­klau­siu­sį na­mą Kau­no gat­vė 6 Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei. V. Ur­bo­na­vi­čius pri­mi­nė, kad Sa­vi­val­dy­bę spau­džia ter­mi­nai – jau 2021 me­tų ko­vą Nak­vy­nės na­mai Pak­ruo­jo gat­vė­je tu­ri bū­ti at­lais­vin­ti ir per­duo­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei, ku­ri šio­je te­ri­to­ri­jo­je pla­nuo­ja sa­vo plėt­rą. Kau­no gat­vė­je esan­čia­me pa­sta­te rei­kia ma­žiau re­mon­to, to­dėl jį pri­tai­ky­ti be­na­mių nak­vy­nei ga­li­ma grei­čiau, nei Ša­rū­no gat­vė­je. Ki­ti po­li­ti­kai pa­ste­bė­jo, kad nuo 2018 me­tų Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja nie­kaip ne­su­ge­bė­jo iš­spręs­ti šios pro­ble­mos, kol ėmė deg­ti ter­mi­nai.

Ta­ry­bos na­rys Ma­ri­jus Ve­lič­ka iš­var­di­jo nuo 2014 iki 2018 me­tų da­bar vei­kian­čiuo­se nak­vy­nės na­muo­se Pak­ruo­jo gat­vė­je nak­vo­jan­čių be­na­mių pa­da­ry­tus nu­si­kal­ti­mus. Kas lau­kia Kau­no gat­vės ra­jo­no gy­ven­to­jų? V. Ur­bo­na­vi­čius to­kius įvy­kius pa­va­di­no pa­vie­niais, to­dėl Nak­vy­nės na­mų ne­ga­li­ma lai­ky­ti nu­si­kal­ti­mų ži­di­niu.

Gy­ven­to­jų sau­gu­mui ža­da­ma įreng­ti gat­vės ap­švie­ti­mą, pa­sta­ty­ti ka­me­ras.

Po il­gų po­li­ti­nių ba­ta­li­jų neišt­vė­rė ir me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas: "Ant svars­tyk­lių dvi pu­sės: vie­no­je – vi­siš­ka ga­lia, ki­to­je – nu­li­nės ga­lios. Nie­ko jie (be­na­miai-aut.) ne­tu­ri, apart val­džios po­žiū­rio. Jei aš iš­drįs­čiau sto­ti į stip­res­nę pu­sę, mies­to žmo­nės tu­rė­tų ma­ne iš­va­ry­ti iš mies­to".

Sa­lės ga­le nu­šur­mu­lia­vo su­si­rin­ku­sie­ji. Nep­ri­tar­da­mi pa­si­sa­kiu­siems, jie trep­sė­jo ko­jo­mis.

"Mes ne­bes­var­būs"

Žo­dį iš Ta­ry­bos tri­bū­nos ta­rė vers­li­nin­kas Da­rius Bal­čiū­nas, ku­rio įmo­nė ri­bo­ja­si su bū­si­mu aso­cia­lių be­na­mių prie­globs­čiu.

"Liūd­na žiū­rė­ti, kad 25 įmo­nių bend­ruo­me­nė, gy­ven­to­jai, pa­da­ro­mi at­pir­ki­mo ožiais, po­li­ti­kams aiš­ki­nan­tis, ku­ris ge­res­nis. Su­rink­ti gy­ven­to­jų pa­ra­šai de­mok­ra­ti­nė­je vals­ty­bė­je jau ne­be­reiš­kia nie­ko. Aš au­gau be tė­vo, gir­tuok­lio šei­mo­je. Su­kū­riau 5 ir dau­giau vers­lų, kur dir­bo per 100 žmo­nių, ku­rie są­ži­nin­gai mo­kė­jo mo­kes­čius, rė­miau trem­ti­nius lei­džiant kny­gas, jų ren­gi­nius ir pa­na­šiai. Mes ne­beį­do­mūs", – ap­gai­les­ta­vo šiau­lie­tis.

Jis ste­bė­jo­si, kad val­džia džiū­gau­ja, jog lais­vo­jo­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je at­si­da­rys Vo­kie­ti­jos įmo­nė su 50 dar­bo vie­tų. Vers­li­nin­kas tiek tu­ri su­kū­ręs jau 25 me­tus.

"Bet mes ne­svar­būs. Mus va­di­na mis­ti­ne ga­lia. Tai yra skau­du, kai tu pri­si­de­di prie mies­to, kai tu pa­de­di mies­tui, jam au­gant džiau­gie­si, ir tam­pi prie­šu. Nes pi­ni­gai, pa­si­ro­do, yra svar­biau­sia. Pi­ni­gai yra už­dir­ba­mi", – kal­bė­jo D. Bal­čiū­nas.

Jis per­spė­jo, kad pi­giai įreng­ti be­na­mių nak­vy­nės na­mo ne­pa­vyks, nes vien 300 met­rų gat­vės ap­švie­ti­mas kai­nuos per 75 tūks­tan­čius eu­rų. Vers­li­nin­kas ste­bė­jo­si, jog po­li­ti­kai da­bar su­si­rū­pi­no, kad gat­vę rei­kia ap­švies­ti, kad laip­te­liai nuo via­du­ko yra pa­vo­jin­gi, be­na­miai ga­li nu­kris­ti. Ta­čiau, kad ten kas­dien į mo­kyk­lą vaikš­to vai­kai, val­džiai ne­rū­pė­jo.

D. Bal­čiū­nas pa­da­li­no po­li­ti­kams ne pa­čias es­te­tiš­kiau­sias nuo­trau­kas, da­ry­tas prieš Ta­ry­bos po­sė­dį Sto­ties gat­vė­je, kur be­na­miai trau­kia į So­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro pa­da­li­nį pa­val­gy­ti, nu­si­praus­ti. "Gam­ti­nių rei­ka­lų" krū­vos gat­vė­je, ap­derg­tos sie­nos... Šiau­lie­tis klau­sė, ko­dėl po­li­ti­kai no­ri to­kia vie­ta pa­vers­ti mies­to cent­rą?

Kal­bė­jo dar trys vi­suo­me­nės at­sto­vai. Du iš jų ak­cen­ta­vo krikš­čio­niš­kas ver­ty­bes, at­jau­tą be­na­miams.

17 val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos bal­sų pa­ka­ko, kad Ta­ry­ba sa­vo spren­di­mą pa­keis­tų. Lai­ki­no­sios nak­vy­nės pa­slau­gos nuo 2021 me­tų bus tei­kia­mos Kau­no gatvėje 6.

Komentarai

Nuo kada rajonas už geležinkelio - miesto centras?    Pen, 2019-12-13 / 16:15
Vieta už Geležinkelio nėra bloga tokiai įstaigai - vis ne bulvare...
akys    Pen, 2019-12-13 / 16:48
Tas pats komentaras po visais straipsniais...etatinis A.V. -"antspaudo vietos" arba D.G. "dolce gabanos" arba A.B. - "akcinės bendrovės" "Pakalikas" (čia iš multiko ) karma ...ji yra...
Paulina    Pen, 2019-12-13 / 16:55
Pasiūlymas verslininkui D.Balčiūnui, Tarybos nariui M.Veličkai, diplomuotam profesoriui (apie kurį nesu girdėjusi) G.Dobonikui. Ruoškite sutiktuves, rinkite pinigus (ne parašus) benamių sutiktuvėms, vaišėms, fejerverkams (juokauju)... Šie žmonės bus tokie, kaip juos sutiksite, kaip juos gerbsite ir priimsite, taip jie gerbs ir jus, jie tokie patys kaip ir jūs, jie žmonės, tik nuskriausti. Jūs neturite teisės juos atstumti ir teisti jų gyvenimo, nes nežinote jo ir nežinote savo tolesnio gyvenimo...
Paulinai    Šeš, 2019-12-14 / 13:51

In reply to by Paulina

Ko pati nedarote to, ko iš kitų reikalaujate? Priimkite tuos vargšus žmones pas save - ir problemos nebebus, nei vieni nei kiti miesto gyventojai nebus nuskriausti.. kokią teisę turite kažko reikalaut iš kitų, jei patys to nedarote?
miestietis    Pen, 2019-12-13 / 17:04
Neblogas buvo Šarūno g. variantas, bet geresnis yra Kauno g. Niekada nebūčiau pagalvojęs, kad tokioje Kauno g. lokacijoje, kur yra vien tik gamybiniai objektai, bus toks kryptingas kelių suinteresuotu asmenų atmetimas, kad net vienas svarbesnių iš jų atskleidė savo šeimos skaudulius ir kaip nešvarias kelnes išvertė prieš visą visuomenę savo tėvų istoriją. Jo klasiokė pasakojo ir dar kai ką, bet tai čia ne tas formatas ir vieta, kur galėčiau plėstis ta tema, tuo labiau, kad pastarasis yra mano gerbiamas asmuo. Suprantu, kad nė vienas nenorėtume prisileisti bomžo arti savęs, kaip ir aš visai neseniai atkirtau tokiam vis prašančiam, sakau- aš tau ne bankas, bet paskui vis tik nupirkau jam mini picą ir daviau jam maistui- pažadėjo išleisti pagal paskirtį. Sveikinu Tarybą su tinkamu sprendimu.
Pritariu jums!    Šeš, 2019-12-14 / 09:47

In reply to by miestietis

JŪSŲ ŽODŽIAMS - "Niekada nebūčiau pagalvojęs, kad tokioje Kauno g. lokacijoje, kur yra vien tik gamybiniai objektai, bus toks kryptingas kelių suinteresuotu asmenų atmetimas,"
Liucijus    Sek, 2019-12-15 / 12:35

In reply to by Pritariu jums!

Yra žmonių Taryboje, kurie tą košę toliau verda, niekaip negali susitaikyti su tuo, kad netapo miesto meru, bet jau mano apie kitų metų Seimo rinkimus ir drumsčia vandenį, kad tik būtu gyventojų matomi, kaip miesto gelbėtojai... Tai tikrai yra taip, kaip rašoma : - "kad Kauno g. lokacijoje, kur yra vien tik gamybiniai objektai, bus toks kryptingas kelių suinteresuotu asmenų atmetimas," O, dėl mano pastebėjimų apie rinkimus į Seimą, mane prisiminkite kitąmet, kai jie vyks. Neklystu.
ausys    Šeš, 2019-12-14 / 10:44
Paeita pigiu Visocko chebrytes ir keliu valstiečių principu. Visockas išmoko facei girtis, manipuliuoti (tokiais , kaip Sireika)... Pagal juos pasirinktoje "Busturo" teritorijoje atjautos nebūtų buvę. Kauno gatvėje atjauta bus pigesnė. Manipuliuoja net Adamkaus atvirukais. Atjauta. Nieko ...gyvenimas parodys , kie svarbi visa visuomenė... Pirmyn Visockai, kol dar buldozerio dyzelis neužšalo. Už tarybos posėdžio scenarijų 7 balai. Tik 7. Aktoriai buvo tekstų mintinai neišmokę. Matyt maži jų honorarai. Tauta, žinok ką renkiesi.
nosis    Šeš, 2019-12-14 / 10:49
...beje Sireika gal dar nežino, kad kitais metais bus mažinamas biudžetas Šiaulių krepšinio komandai...nes pagal Visocką jūs blogai žaidžiat...paklauskit jo sesers...ji viską žino...sėkmės treneri..., o gal pavyks atjautos keliu pasiderinti...
Ausims ir nosims..    Pir, 2019-12-16 / 21:05
"Nuvažiavote į pūdymus", prie ko čia Sireika ir Nakvynės namai ?
Zoja    Pen, 2019-12-20 / 09:03
A kadel nikas nipagalvoja api vagona? Raike nupirkti sena Rusiska plackarto vagona i tam padariti vena nakti nakvine, a tu vagona pastatiti ant stoti pirona, tai gireusia varenta .

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.