Ar būtina Sporto rūmus paversti griuvėsiais?

Vytauto RUŠKIO nuo­tr.
Nau­jo­sios Ak­me­nės spor­to rū­mai.
Nau­jo­sios Ak­me­nės spor­to rū­mams per­tvar­kyti nu­ma­ty­ta skir­ti 6 mi­li­jo­nus eu­rų. Sta­ty­bos dar­bai ga­li bū­ti už­vil­ki­na­mi, nes to­kia pra­kti­ka daž­na pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį Ak­me­nės ra­jo­ne.
Dar­bų spar­ta pri­klau­so ir nuo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, ku­ri yra dar­bų už­sa­ko­vė. Ar pa­jėgs pa­si­rū­pin­ti ap­sau­gos sau­gik­liais, pa­teik­da­ma už­duo­tis pro­jek­tuo­to­jams?

Da­bar esan­čių Spor­to rū­mų su mū­ri­nė­mis sie­no­mis tu­rė­tų ne­be­lik­ti po me­tų ki­tų. Jų vie­to­je, iš­sau­gant da­lį svar­biau­sių konst­ruk­ci­jų, nu­ma­to­ma pa­sta­ty­ti gelž­be­to­ni­nį sta­ti­nį, su aliu­mi­ni­nė­mis įstik­li­ni­mo sis­te­mo­mis ir ki­tais šiuo­lai­kiš­kais fa­sa­do ak­cen­tais.

Kei­sis ir spor­to įstai­gos pa­va­di­ni­mas – taps Ak­me­nės ra­jo­no spor­to cent­ru su svei­ka­tin­gu­mo cent­ru.

Pro­jek­tą per­tvar­ky­mams ren­gia Kau­ne re­gist­ruo­ta UAB "In­ži­ne­ri­nė min­tis". Ar­chi­tek­tai nu­ma­to dar­bus su­skirs­ty­ti į du eta­pus. Pir­ma­sis apims eksp­loa­tuo­ja­mą sta­ti­nio da­lį. Jo­je vei­kia žai­di­mų sa­lė, įsi­kū­ru­si ra­jo­no Spor­to cent­ro ad­mi­nist­ra­ci­ja bei nau­do­ja­mos ki­tos pa­tal­pos. Tuo tar­pu apie 20 me­tų ne­vei­kian­čio ba­sei­no ir ki­tų jo da­ly­je esan­čių pri­pe­li­ju­sių pa­tal­pų per­tvar­ky­mai – ant­ra­ja­me eta­pe.

Vytauto RUŠKIO nuo­tr.
Maž­daug dvi­de­šimt me­tų Nau­jo­sios Ak­me­nės ba­sei­nas sto­vi be van­dens.

Praė­ju­sią sa­vai­tę Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je su­reng­ta­me ren­gia­mo pro­jek­to svars­ty­me ar­chi­tek­tams pa­siū­ly­ta su­keis­ti nu­ma­ty­tų dar­bų eta­pus. Pir­miau­sia pri­kel­ti ba­sei­ną, įreng­ti ki­tas van­dens pra­mo­gas ir įleis­ti lan­ky­to­jus, o tik po to griau­ti žai­di­mų sa­lę ir ją per­tvar­ky­ti.

Pro­jek­to au­to­riai iš "In­ži­ne­ri­nės min­ties" near­gu­men­ta­vo, ar tai įma­no­ma, paaiš­kin­da­mi, kad pro­jek­tuo­tojai pa­si­rin­ko su­skirs­ty­mą eta­pais to­kį, koks nu­ma­ty­tas Ak­me­nės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­teik­to­je pro­jek­ta­vi­mo už­duo­ty­je.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Aro­me­dos Lau­cie­nės tei­gi­mu, ir žai­di­mų sa­lės ir ba­sei­no zo­no­se "sta­ty­bos dar­bai vyks vie­nu me­tu ir ly­giag­re­čiai".

Anot Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos sky­riaus in­ži­nie­riaus Al­vy­do Stat­kaus, eta­pai nu­ma­ty­ti vien tam, kad bū­tų su­pro­jek­tuo­tas toms zo­noms bū­ti­nas au­to­no­miš­kas funk­cio­na­vi­mas, pa­vyz­džiui, at­ski­ros ap­skai­tos.

Tei­gia­ma, kad re­konst­ruk­ci­jos su­skirs­ty­mas į eta­pus ga­lė­tų ap­sau­go­ti nuo ne­ti­kė­tu­mų, jei­gu pui­kiai funk­cio­nuo­jan­čiam spor­to ob­jek­tui ta­pus griu­vė­siais, sta­ty­boms ims trūk­ti lė­šų. Taip nu­ti­ko įren­gi­nė­jant da­bar­ti­nes Nau­jo­sios Ak­me­nės bib­lio­te­kos pa­tal­pas. Įkur­tu­vių lauk­ta apie de­šimt­me­tį, nes lė­šos bu­vo "iš­mu­ši­nė­ja­mos" iš ša­lies biu­dže­to, pa­rem­ta ir ra­jo­no pi­ni­gais. Ki­tas pa­vyz­dys – ne pir­mi me­tai ne­vyk­do­mas pa­ža­das įkur­din­ti po nau­ju sto­gu Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­lą.

"Jei ne­gau­si­me pa­kan­ka­mo fi­nan­sa­vi­mo spor­to ob­jek­tui per­tvar­kyti, tai gal vie­ną da­lį – ba­sei­ną – per­duo­si­me eksp­loa­tuo­ti UAB "Ak­me­nės van­de­nys", ši bend­ro­vė ga­lė­tų im­ti pa­sko­lą dar­bams, – sa­kė ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė A. Lau­cie­nė. – To­kiam at­ve­jui ir rei­kė­jo nu­ma­ty­ti du dar­bų eta­pus".

Šiuo me­tu at­sar­gi­nis va­rian­tas ne­bes­vars­to­mas. Sa­vi­val­dy­bė neo­fi­cia­liai pa­ti­kin­ta, kad iš ša­lies biu­dže­to nu­ma­to­ma skir­ti pu­sę dar­bams rei­kia­mos su­mos – 3 mi­li­jo­nus eu­rų. Tiek pat pi­ni­gų bus su­ran­da­ma ir ra­jo­no biu­dže­te.

"Jei dėl ko­kių kri­zių ar po­li­ti­nių spren­di­mų pa­si­keis­tų fi­nan­sa­vi­mo pa­dė­tis, blo­giau­siu at­ve­ju ra­jo­no biu­dže­te su­ras­tu­me ir vi­sus 6 mi­li­jo­nus eu­rų", – tvir­ti­no me­ras Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas.

Jis dar įžvel­gė, kad nau­jos spor­to įstai­gos pa­slau­gos neat­pirks in­ves­ti­ci­jų.

"Jei taip bū­tų, tai Sa­vi­val­dy­bė tik­rai bū­tų su­ra­du­si pri­va­tų sta­ty­to­ją", – tei­gė me­ras.

Prieš ke­le­rius me­tus Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja tu­rė­jo pa­ren­gu­si par­tne­rys­tės su­tar­tį su pri­va­čiu su­bjek­tu, ku­ris tu­rė­jo rū­mus at­nau­jin­ti, eksp­loa­tuo­ti ir teik­ti pa­slau­gas. Bu­vo priim­tas ir Ta­ry­bos spren­di­mas.

Spor­to rū­mus per­tvar­kiu­siems pri­va­ti­nin­kams Sa­vi­val­dy­bė pla­na­vo iš ra­jo­no biu­dže­to mo­kė­ti be­maž 350 tūks­tan­čių eu­rų kas­met iki 2038-ujų.

Vis dėl­to Ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­reikš­ta nuo­mo­nių, kad to­kia naš­ta Sa­vi­val­dy­bei truk­dy­tų plė­to­ti ki­tą veik­lą ra­jo­ne, nes biu­dže­te ne­pa­kaks pi­ni­gų.

Pa­gal ke­le­rių me­tų se­nu­mo pla­nus maž­daug ki­tą­met ba­sei­nas jau tu­rė­jo priim­ti lan­ky­to­jus. Da­bar kal­ba­ma, kad ter­mi­nas nu­si­kels į 2025-uo­sius.

Nuo 1980-ųjų Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je vei­kian­tys spor­to rū­mai pa­sta­ty­ti pa­gal 1968 me­tų ti­pi­nį pro­jek­tą. Ba­sei­nas te­funk­cio­na­vo ke­lio­li­ka me­tų. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius ata­ka­vo įvai­rias ša­lies mi­nis­te­ri­jas, de­par­ta­men­tus su­ras­ti lė­šų ba­sei­nui pri­kel­ti. Pri­žars­ty­ta vien pa­ža­dų, to­dėl ba­sei­nų te­ma ta­po anek­do­tu.