Ar Bubių tvenkinyje bus povandeninė žūklė?

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Po­van­de­ni­nės žūk­lės ir lais­vo­jo nar­dy­mo mė­gė­jai no­rė­tų po­van­de­ni­nes pra­mo­gas or­ga­ni­zuo­ti ir Bu­bių tven­ki­ny­je.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė klau­sia gy­ven­to­jų nuo­mo­nės dėl po­van­de­ni­nės žūk­lės Bu­bių tven­ki­ny­je, dar va­di­na­ma­me Bu­bių jū­ra ar­ba Šiau­lių jū­ra.

To­kį sa­vi­val­dy­bės žings­nį pa­ska­ti­no tai, kad į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją krei­pė­si Lie­tu­vos po­van­de­ni­nės žūk­lės ir lais­vo­jo nar­dy­mo aso­cia­ci­jų fe­de­ra­ci­ja, pra­šy­da­ma pa­pil­dy­ti van­dens tel­ki­nių, ku­riuo­se ga­li bū­ti or­ga­ni­zuo­ja­ma po­van­de­ni­nė žūk­lė, są­ra­šą ir leis­ti vyk­dy­ti po­van­de­ni­nę žūk­lę ir poil­siau­to­jų bei žve­jų pa­mėg­ta­me Bu­bių tven­ki­ny­je.

Po­van­de­ni­nė žūk­lė yra vyk­do­ma po van­de­niu, nau­do­jant spe­cia­lią po­van­de­ni­nės žūk­lės įran­gą (spe­cia­lūs šau­tu­vai, strė­lės). Po­van­de­ni­nei žūk­lei yra tai­ko­mi spe­cia­lūs ap­ri­bo­ji­mai, nu­sta­ty­ti Li­mi­tuo­tos žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se or­ga­ni­za­vi­mo ir vyk­dy­mo, li­mi­tuo­tos žve­jy­bos re­gu­lia­vi­mo prie­mo­nių ir są­ly­gų nu­sta­ty­mo, pa­skel­bi­mo ir at­šau­ki­mo tvar­kos ap­ra­še.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, prieš priim­da­ma spren­di­mą dėl van­dens tel­ki­nių, ku­riuo­se ga­li bū­ti or­ga­ni­zuo­ja­ma po­van­de­ni­nė žūk­lė, są­ra­šo pa­pil­dy­mo, krei­pė­si į ati­tin­ka­mas sa­vi­val­dy­bes, no­rė­da­ma su­ži­no­ti jų po­zi­ci­ją. Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pra­šo gy­ven­to­jų, poil­siau­to­jų ir žve­jų tink­la­la­py­je iš­sa­ky­ti sa­vo ar­gu­men­tuo­tą nuo­mo­nę, į ku­rią ke­ti­na at­si­žvelg­ti, teik­da­ma sa­vo po­zi­ci­ją mi­nis­te­ri­jai.