Šiau­lių ra­jo­no val­džia "vals­tie­čių" ran­ko­se

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras jau­čia­si nu­ga­lė­to­ju – me­ro po­stą lai­mė­jo jau pir­maja­me rin­ki­mų tu­re, o "vals­tie­čiai" užė­mė dau­giau nei pu­sę Ta­ry­bos na­rių vie­tų.
Va­kar pir­ma­ja­me 2019-2023 me­tų Šiau­lių ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je są­ži­nin­gai vyk­dy­ti sa­vo pa­rei­gas pri­sie­kė 24 Ta­ry­bos na­riai ir me­ras An­ta­nas Be­za­ras. Gė­lių jū­rą ir svei­ki­ni­mo kal­bas greit pa­kei­tė vi­ce­me­ro ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus rin­ki­mai. O čia pre­ten­den­tų lau­kė pro­vo­ka­ci­niai klau­si­mai ir "po­li­ti­nis jaut­ru­mas". Ka­dan­gi val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja bu­vo su­tar­ta dar iki po­sė­džio, aukš­čiau­sių pa­rei­gū­nų rin­ki­mai praė­jo sklan­džiai.

Išau­gęs pa­si­ti­kė­ji­mas

Va­kar dar­bą pra­dė­jo aš­tun­to­ji at­kur­tos ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos Šiau­lių ra­jo­no ta­ry­ba. Šven­ti­nio po­sė­džio pra­džio­je ra­jo­no gy­ven­to­jų iš­rink­tie­siems mu­zi­ka­vo Kur­šė­nų me­nų mo­kyk­los at­li­kė­jai. Su nau­ja pra­džia po­li­ti­kus svei­ki­no Lie­tu­vos Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja Ri­ma Baš­kie­nė, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Šiau­lių ap­skri­čiai Asta Ja­siū­nie­nė, ki­ti sve­čiai. Me­rui A. Be­za­rui įteik­ta ra­jo­ne išau­gin­tų ru­gių puokš­tė, ku­ri ne­vys vi­są ka­den­ci­ją.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų par­ti­jos at­sto­vas An­ta­nas Be­za­ras, ant­rą kar­tą lai­mė­jęs tie­sio­gi­nius me­ro rin­ki­mus ir su­rin­kęs 50,80 pro­cen­to bal­sų, Šiau­lių ra­jo­no me­ru ta­po jau po pir­mo­jo rin­ki­mų tu­ro. Rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mas A. Be­za­ru, palyginti su 2015 me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­mais, išau­go dau­giau nei dviem tūks­tan­čiais bal­sų.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš­si­sky­rė tuo, kad rin­ki­muo­se ne­da­ly­va­vo nė vie­nas rin­ki­mų ko­mi­te­tas, kuo pa­si­žy­mė­jo Šiau­lių mies­to sa­vi­val­da. Val­dy­ti ra­jo­ną kan­di­da­ta­vo 5 tra­di­ci­nės par­ti­jos. Ta­čiau mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės šią ka­den­ci­ją tu­ri ki­tų pa­na­šu­mų. Abie­jų sa­vi­val­dy­bių me­rai lai­mė­jo rin­ki­mus dar pir­maja­me tu­re, abie­jų ve­da­mi są­ra­šai su­rin­ko mi­ni­ma­lią Ta­ry­bos na­rių man­da­tų dau­gu­mą.

Šiau­lių ra­jo­ne "vals­tie­čiai" ga­vo 12 Ta­ry­bos na­rio man­da­tų ir me­ro po­zi­ci­ją iš 25, o mies­te – su me­ru 16 iš 31. Į val­dan­čią­ją dau­gu­mą "vals­tie­čiai" pa­kvie­tė po­rą Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vų, su­ta­rę, jog jų žmo­nės užims ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo ir vie­no iš pen­kių ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kų vie­tas.

Me­rui A. Be­za­rui pa­skel­bus apie su­da­ry­tą koa­li­ci­nę su­tar­tį, praė­ju­sią ka­den­ci­ją opo­zi­ci­jo­je dir­bę kon­ser­va­to­riai iš­kart pa­ste­bė­jo, kad nė­ra koa­li­ci­jos veik­los pro­gra­mos, o tai esą įsta­ty­mo pa­žei­di­mas. Me­ras A. Be­za­ras pa­ža­dė­jo, kad ba­lan­džio 30 die­ną vi­si koa­li­ci­jos pla­nai jau su­guls į pro­gra­mą.

"Va­di­na­si, kol kas val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos nė­ra", – šnabž­dė­jo­si po­li­ti­kai.

Į Ta­ry­bą – aš­tun­tą kar­tą

Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je šią ka­den­ci­ją, be "vals­tie­čių" ir li­be­ra­lų, dar dirbs po 4 man­da­tus ga­vu­sios Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų ir Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos bei po 2 man­da­tus lai­mė­ję Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis ir Dar­bo par­ti­ja.

Po prie­sai­kos Šiau­lių ra­jo­no ta­ry­bos na­rio man­da­tai įteik­ti Ro­mai Alb­ri­kie­nei, Ilo­nai Ba­ris­tie­nei, An­ta­nui Be­za­rui, Ro­lan­dui Frei­mo­nui, Al­gi­man­tui Gau­bui, Adai Gra­kaus­kie­nei, Čes­lo­vui Grei­čiui, Vai­dai Gri­cie­nei, Arū­nui Grub­liaus­kiui, Alf­re­dui Jo­nuš­kai, Ei­man­tui Kir­ku­čiui, Kęs­tu­čiui Luk­šui, Al­giui Ma­čiu­liui, Vac­lo­vui Mo­tie­jū­nui, Ry­man­tui Nor­kui, Jo­nui No­vog­rec­kiui, Da­riui Ra­man­čio­niui, Re­gi­nai Rup­šie­nei, Mar­ty­nui Rus­tei­kai, Si­mo­nui Strel­co­vui, Ju­di­tai Ša­ko­čiu­vie­nei, Ro­lan­dui Ta­mo­šai­čiui, Ge­di­mi­nui Vai­čiu­liui, Ing­ri­dai Ven­ciu­vie­nei, Ing­ri­dai Vo­lo­so­vai.

Ra­jo­no sa­vi­val­da tu­ri ir sa­vo "mo­hi­ka­ną". Aš­tun­tą kar­tą iš ei­lės į ją iš­rink­tas Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos at­sto­vas, bu­vęs ant­ra­sis ra­jo­no me­ras Alf­re­das Ja­nuš­ka.

"Ne­su pa­ts uo­liau­sias Ta­ry­bos na­rys, bet kiek ga­liu, tiek at­sto­vau­ju žmo­nėms ir tai, ma­tyt, jie ver­ti­na. Kur gy­ve­ni rei­kia žiū­rė­ti sa­vo, kai­my­nų, bend­ruo­me­nės gy­ve­ni­mo ko­ky­bę. Tai di­de­lė at­sa­ko­my­bė ir yra no­ras ne­nu­vil­ti", – sa­kė A. Ja­nuš­ka.

Pak­laus­tas, ar ne­ke­ti­na atei­ty­je vėl pre­ten­duo­ti į va­do­vau­jan­čias Sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­jas, at­sa­kė: "Čia ne". Bu­vęs me­ras ma­no, kad du kar­tus į tą pa­tį van­de­nį bris­ti ne­rei­kia.

Me­ras: au­to­ri­ta­ri­nio val­dy­mo ne­bus

Dar­bi­nė po­sė­džio da­lis pra­si­dė­jo at­lei­di­mais. Pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai iš pa­rei­gų at­leis­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gi­pol­das Kark­le­lis ir jo pa­va­duo­to­ja Ing­ri­da Ven­ciu­vie­nė.

Me­ras A. Be­za­ras Ta­ry­bai tei­kė siū­ly­mą į me­ro pa­va­duo­to­jo po­zi­ci­ją pa­tvir­tin­ti bend­ra­par­tie­čio Čes­lo­vo Grei­čiaus kan­di­da­tū­rą, o į Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas tos pa­čios par­ti­jos at­sto­vą, praė­ju­sią ka­den­ci­ją va­do­va­vu­sį Ad­mi­nist­ra­ci­jai G. Kark­le­lį.

Kan­di­da­tus klau­si­mais ata­ka­vo kon­ser­va­to­riai, kar­tais juos "pa­stip­rin­da­vo" ir so­cial­de­mok­ra­tai. Abu kan­di­da­tai vie­ną iš di­des­nių ra­jo­no pro­ble­mų įvar­di­jo švie­ti­mo tink­lo op­ti­mi­za­vi­mą.

Č. Grei­čius ne­slė­pė, kad šio­je sri­ty­je ga­li tek­ti priim­ti ir ne­po­pu­lia­rių spren­di­mų.

G. Kark­le­lis mi­nė­jo, kad tink­las tu­rės iš­si­gry­nin­ti, ra­jo­ne dar daug ne­re­no­vuo­tų švie­ti­mo įstai­gų, teks šią pro­ble­mą spręs­ti. Spren­di­mų lau­kia at­lie­kų ve­ži­mo, ke­lei­vių per­ve­ži­mo au­to­bu­sų marš­ru­tais bei ki­ti klau­si­mai.

J. No­vog­rec­kis pa­pra­šė bū­si­mą vi­ce­me­rą įvar­din­ti ir api­bū­din­ti tris vals­ty­bės sim­bo­lius. Č. Grei­čius šį eg­za­mi­na­vi­mą priė­mė kaip pro­vo­ka­ci­ją ir pa­siū­lė at­sa­ky­ti po­li­ti­kui per per­trau­ką, ta­čiau kon­ser­va­to­rius pa­siū­lė kan­di­da­tui ne­bū­ti to­kiam "po­li­tiš­kai jaut­riam".

Po slap­to bal­sa­vi­mo paaiš­kė­jo, kad tiek už vi­ce­me­ro Č. Grei­čiaus, tiek di­rek­to­riaus G. Kark­le­lio kan­di­da­tū­ras bal­sa­vo tik koa­li­ci­ja – 15 bal­sų. 10 Ta­ry­bos na­rių jų pa­sky­ri­mui prieš­ta­ra­vo.

"Vals­tie­čiai" šią ka­den­ci­ją pra­de­da su­kau­pę sa­vo ran­ko­se vi­sus pa­grin­di­nius Sa­vi­val­dy­bės va­do­vų po­stus. Ar ne­kve­pia au­to­ri­ta­ri­niu val­dy­mu, klau­sia­me me­ro A. Be­za­ro.

"To nie­ka­da ne­bus. Į kiek­vie­no Ta­ry­bos na­rio, ne­prik­lau­so­mai, ar jis opo­zi­ci­jos ar po­zi­ci­jos at­sto­vas, ge­rus siū­ly­mus vi­sa­da at­si­žvel­gia­me. Ta­čiau tik­rai at­sa­ko­my­bė "vals­tie­čiams" išau­ga. O opo­zi­ci­ja tik pa­dės dirb­ti", – sa­kė ra­jo­no gal­va.

Jis ti­ki­no, kad šią ka­den­ci­ją tu­rės jau dau­giau pa­tir­ties, to­dėl bus leng­viau priim­ti spren­di­mus. Me­ras ak­cen­ta­vo, kad yra daug pra­dė­tų pro­jek­tų, ku­riuos ma­to ra­jo­no gy­ven­to­jai. Juos pir­miau­sia ir teks už­baig­ti. Ki­tas pro­ble­mas var­di­jo tas pa­čias, kaip ir nau­jai pa­skir­ti pa­rei­gū­nai.