Ta­ry­ba pri­sie­kė dirb­ti są­ži­nin­gai

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ko­vo 3 die­ną iš­rink­ta mies­to Ta­ry­ba va­kar pri­sie­kė gin­ti šiau­lie­čių in­te­re­sus.
Va­kar įvy­ko pir­ma­sis 2019–2023 me­tų ka­den­ci­jos Šiau­lių mies­to ta­ry­bos po­sė­dis. Jis pra­si­dė­jo nau­jai iš­rink­tų na­rių prie­sai­ka. Po per­trau­kos, ku­rios me­tu po­li­ti­kai ska­na­vo šven­ti­nį tor­tą, iš­si­rin­ko me­ro pa­va­duo­to­jus bei Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių.

Pri­sie­kė ir išė­jo švęs­ti

Šven­ti­nio po­sė­džio pra­džio­je Lie­tu­vos him­ną po­li­ti­kams su­gie­do­ti pa­dė­jo vals­ty­bi­nis cho­ras "Po­li­fo­ni­ja". Šiau­lių apy­gar­dos pir­mi­nin­kė Ilo­na Bal­čiū­nai­tė priė­mė 31 Ta­ry­bos na­rio prie­sai­ką.

"Aš, (var­das, pa­var­dė), pri­sie­kiu gerb­ti ir vyk­dy­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­ją ir įsta­ty­mus, są­ži­nin­gai at­lik­ti vi­sas sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos na­rio pa­rei­gas ir su­si­lai­ky­ti nuo veiks­mų, pa­žei­džian­čių gy­ven­to­jų tei­ses ir vie­šuo­sius in­te­re­sus. Te pa­de­da man Die­vas,", – ran­ką ant Kons­ti­tu­ci­jos pa­dė­ję sa­kė Ta­ry­bos na­rio man­da­tą ga­vę po­li­ti­kai. Pen­ki iš jų pa­sku­ti­nės fra­zės neiš­ta­rė, to­kią pa­si­rin­ki­mo tei­sę ga­ran­tuo­ja įsta­ty­mas.

Pas­ku­ti­nis pri­sie­kė me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas ir užė­mė sa­vo vie­tą sa­lės prie­ky­je. Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vams skir­to­je dar­bo vie­to­je po­sė­dį ste­bė­jo me­ro žmo­na Edi­ta.

Nau­ją Ta­ry­bą su­da­rė 16 Ar­tū­ro Vi­soc­ko są­ra­šo "Dir­ba­me mies­tui" at­sto­vų, 3 Lie­tu­vos ža­lių­jų ir vals­tie­čių par­ti­jos na­riai, 3 Va­le­ri­jaus Si­mu­lik vi­suo­me­ni­nio ko­mi­te­to "Už Šiau­lius" at­sto­vai, 3 Tė­vy­nės sąjungos–Lietuvos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos na­riai, po du so­cial­de­mok­ra­tus, li­be­ra­lus bei "dar­bie­čius".

Aš esu tik var­tai, žmo­nės praė­jo pro tuos var­tus ir su­kū­rė ki­to lyg­mens ga­li­my­bes.

Ta­ry­bo­je net 19 nau­jų po­li­ti­kų, nors anks­čiau keis­da­vo­si ne dau­giau nei treč­da­lis iš 31 Ta­ry­bos na­rio. 14 iš jų dir­ba biu­dže­ti­nė­se įstai­go­se ar­ba įmo­nė­se, gau­nan­čio­se fi­nan­sa­vi­mo da­lį iš mies­to biu­dže­to.

Tarp nau­jų­jų po­li­ti­kų – 5 mo­ky­to­jai, 1 mo­kyk­los va­do­vas, 2 Šiau­lių uni­ver­si­te­to moks­li­niai dar­buo­to­jai, 1 tre­ne­ris, 7 vers­lo at­sto­vai, o 5 po­li­ti­kai Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai sa­vo dar­bo­vie­tės iš vi­so ne­nu­ro­dė.

Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas pa­svei­ki­no Ta­ry­bą, pra­dė­jus dar­bą. Jis pa­dė­ko­jo rin­kė­jams už ga­li­my­bę da­ly­vau­ti nau­ja­me mies­to rai­dos eta­pe. Mies­to va­do­vas ža­dė­jo siek­ti, kad prie mies­to kū­ri­mo pri­si­dė­tų kuo dau­giau šiau­lie­čių.

Po prie­sai­kos Ta­ry­bai pir­mi­nin­ka­vęs A. Vi­soc­kas pa­skel­bė dau­giau nei va­lan­dos per­trau­ką. Kai ku­riems po­li­ti­kams pa­si­tei­ra­vus, ko­dėl taip il­gai, paaiš­ki­no, kad jiems pa­reng­tos vai­šės.

Dar nie­ko reikš­min­go mies­tui ne­nu­vei­kę, nau­jie­ji Ta­ry­bos na­riai išė­jo į ki­tą Sa­vi­val­dy­bės sa­lę, kur jų lau­kė už­kan­džiai, tor­tas, ka­va.

Dė­ko­jo Die­vui už dau­gu­mą

Pa­kal­bi­no­me švęs­ti su­si­ruo­šu­sį me­rą, ko­kio­mis nuo­tai­ko­mis pra­de­da nau­ją ka­den­ci­ją.

"Dar­bas tu­rė­tų bū­ti sklan­des­nis. Lau­kia ne­pap­ras­tai di­de­lės už­duo­tys, bū­tų sun­ku įvyk­dy­ti tu­rint 6 ar 10 Ta­ry­bos na­rių (iš sa­vo są­ra­šo). Net ir tu­rint dau­gu­mą, bus la­bai daug sun­kiai spren­džia­mų da­ly­kų. Pro­jek­tų, ku­rie pa­si­py­lė vie­nas po ki­to, są­ma­ti­nės ver­tės pa­ki­to. Jei tas pa­ts pro­jek­tas prieš du me­tus kai­na­vo 5 mi­li­jo­nus, tai da­bar jau 7 mi­li­jo­nus", – sa­kė A. Vi­soc­kas.

Jis ap­gai­les­ta­vo, kad vals­ty­bė sko­lin­tis ne­lei­džia. Va­di­na­si, iš kaž­kur rei­kės ras­ti fi­nan­si­nių iš­tek­lių, o no­rint vis­ką įgy­ven­din­ti iki 2023 me­tų Sa­vi­val­dy­bei trūks­ta apie 15 mi­li­jo­nų eu­rų.

"Ačiū Die­vui, ku­ris pa­da­rė tva­rią dau­gu­mą. No­riu pa­dė­ko­ti mies­to gy­ven­to­jams už su­si­kur­tą ga­li­my­bę. Aš esu tik var­tai, žmo­nės praė­jo pro tuos var­tus ir su­kū­rė ki­to lyg­mens ga­li­my­bes", – ko­men­ta­vo me­ras.

Pas­kir­ti du vi­ce­me­rai ir di­rek­to­rius

Su­si­rin­kę į po­sė­džių sa­lę Ta­ry­bos na­riai per­skai­tė ei­lę pa­reiš­ki­mų apie su­da­ry­tas frak­ci­jas. Ar­tū­ro Vi­soc­ko są­ra­šas "Dir­ba­me mies­tui" ir Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Šiau­lių mies­to sky­rius pa­skel­bė su­da­rę val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją bei pa­si­tvir­ti­nę koa­li­ci­jos pro­gra­mą. Abu po­li­ti­niai da­ri­niai įstei­gė sa­va­ran­kiš­kas frak­ci­jas.

Opo­zi­ci­nes frak­ci­jas pa­skel­bė Tė­vy­nės Sąjungos–Krikščionių de­mok­ra­tų, "Už Šiau­lius" at­sto­vų tre­je­tu­kai. Po du na­rius tu­rin­čios Dar­bo par­ti­jos bei Li­be­ra­lų są­jū­džio Ta­ry­bos na­rių gru­pės taip pat pa­skel­bė dirb­sian­čios opo­zi­ci­jo­je. Tik du so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos na­riai sa­vo po­zi­ci­jos ne­pa­reiš­kė. Ta­ry­bos frak­ci­ją ga­li su­da­ry­ti ne ma­žiau nei trys na­riai.

Po­li­ti­kai at­lei­do iš pa­rei­gų Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jus Gin­tau­tą Sit­ni­ką ir Ma­ri­jų Ve­lič­ką. At­lei­džiant G. Sit­ni­ką, jis nuo bal­sa­vi­mo nu­si­ša­li­no, M. Ve­lič­ka – ne.

Me­ras pa­tei­kė dvie­jų me­ro pa­va­duo­to­jų pa­rei­gy­bių pa­tvir­ti­ni­mą. Į klau­si­mus, ko­dėl me­rui rei­kia dvie­jų pa­va­duo­to­jų, ar ne­pa­kak­tų vie­no, mies­to gal­va at­sa­ki­nė­jo vie­na fra­ze: "Po­li­ti­nis spren­di­mas".

Slap­tam bal­sa­vi­mui teik­tos Ar­tū­ro Vi­soc­ko są­ra­šo "Dir­ba­me mies­tui" at­sto­vo Do­mo Griš­ke­vi­čiaus bei Lie­tu­vos ža­lių­jų ir vals­tie­čių par­ti­jos na­rio Egi­di­jaus Eli­jo­šiaus kan­di­da­tū­ros. Sus­kai­čia­vus bal­sus paaiš­kė­jo, kad už D. Griš­ke­vi­čiaus kan­di­da­tū­rą bal­sa­vo tik val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja – 19 bal­sų iš 31, tuo tar­pu E. Eli­jo­šių pa­lai­kė 29 Ta­ry­bos na­riai.

Ne­ki­lo di­de­lių pro­ble­mų pa­ski­riant An­ta­ną Bar­tu­lį Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi. Nors opo­zi­ci­ja "kan­džio­jo­si" klau­si­mais, A. Bar­tu­lis su­ko­si iš si­tua­ci­jos. Už jo pa­sky­ri­mą va­do­vau­ti ad­mi­nist­ra­ci­jai bal­sa­vo 21 Ta­ry­bos na­rys.

D. Griš­ke­vi­čius ir A. Bar­tu­lis at­ga­vo pa­rei­gas, ku­rias ėjo ir praė­ju­sią ka­den­ci­ją, ta­čiau gruo­džio mė­ne­sį bu­vo Ta­ry­bos at­leis­ti, kaip pra­ra­dę pa­si­ti­kė­ji­mą. Abu at­leis­ti va­do­vai dėl ga­li­mai ne­tei­sė­to at­lei­di­mo krei­pė­si į teis­mą, ta­čiau jį pra­lai­mė­jo.

Me­ras A, Vi­soc­kas pa­skel­bė, kad ant­ra­sis šios Ta­ry­bos po­sė­dis vyks ba­lan­džio 18 die­ną. Jo me­tu bus pa­tvir­tin­ti ko­mi­te­tai bei tei­kia­mas tvir­tin­ti Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas. Me­ras pa­tvir­ti­no, kad į šias pa­rei­gas teiks bu­vu­sį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Vin­cą Ur­bo­na­vi­čių.

2019-2023 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės taryba

Ar­tū­ras Vi­soc­kas – Šiau­lių mies­to me­ras,

Do­mas Griš­ke­vi­čius – Šiau­lių mies­to me­ro me­ro pa­va­duo­to­jas,

An­ta­nas Si­rei­ka – Šiau­lių krep­ši­nio klu­bo "Šiau­liai" vy­riau­sia­sis tre­ne­ris,

Si­mo­na Po­te­lie­nė – UAB "Šiau­lių van­de­nys", Fi­nan­sų, pla­na­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kė,

Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis – dir­ban­tis pa­gal in­di­vi­dua­lios veik­los pa­žy­mą,

Ri­ma Juš­kie­nė – ne­nu­ro­dė,

Eduar­das Bi­vai­nis – UAB "REP­RO-PET", pa­mai­nos vir­ši­nin­kas,

Ge­di­mi­nas Ber­ži­nis – Ber­žins­kas Šiau­lių uni­ver­si­te­to gim­na­zi­ja, mo­ky­to­jas,

Vio­le­ta Lau­ga­lie­nė – Šiau­lių Didžd­va­rio gim­na­zi­ja, me­no va­do­vė,

Ma­lik Aga­ma­li­jev – Šiau­lių Sau­lė­te­kio gim­na­zi­ja, For­ma­lio­jo švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jas,

Ir­man­tas Ku­kuls­kis – Lie­tu­vos reg­bio fe­de­ra­ci­ja, ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius,

Ire­na Vi­džiū­nie­nė – Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­ja, mo­ky­to­ja,

Iri­na Ba­ra­ba­no­va – ne­nu­ro­dė,

Za­ki­ras Me­dži­do­vas – ne­nu­ro­dė,

Sau­lius Sta­siū­nas – UAB "Elekt­ro­ni­nės tech­no­lo­gi­jos", ko­mer­ci­jos va­do­vas,

Ni­jo­lė Pras­ce­vi­čie­nė – Šiau­lių 1-oji mu­zi­kos mo­kyk­la, mo­ky­to­ja,

Au­ri­mas Žvi­nys – Vals­ty­bi­nis Šiau­lių dra­mos teat­ras, va­do­vas,

Egi­di­jus Eli­jo­šius – Šiau­lių uni­ver­si­te­to Spe­cia­lio­sios pe­da­go­gi­kos ka­ted­ra, lek­to­rius,

Vy­tau­tas Juš­kus – ne­nu­ro­dė,

Mar­ty­nas Šiur­kus – UAB "Tra­sis", Veik­los efek­ty­vu­mo va­do­vas,

Jo­nas Bart­kus – AB Šiau­lių ban­kas, IT tar­ny­bos va­do­vas,

Ri­mun­das Do­mar­kas – ne­nu­ro­dė,

Juo­zas Pab­rė­ža – Šiau­lių uni­ver­si­te­tas, vy­riau­sia­sis moks­lo bend­ra­dar­bis,

De­nis Mi­cha­len­ko – AB Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai, po­gru­pio va­do­vas,

Pran­ciš­kus Tri­jo­nis – UAB "Jo­ny­nė", rek­la­mos va­dy­bi­nin­kas,

Gin­tau­tas Sit­ni­kas – Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas (va­kar iš pa­rei­gų at­leis­tas),

Ed­var­das Ža­ka­ris – VšĮ "Ak­si­da", di­rek­to­rius,

Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė – Dan­guo­lės Mar­tin­kie­nės in­di­vi­dua­li įmo­nė, sa­vi­nin­kė,

Ma­ri­jus Ve­lič­ka – Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas (va­kar iš pa­rei­gų at­leis­tas),

Vai­das Ba­cys – Šiau­lių ra­jo­no Aukš­tel­kės mo­kyk­la, di­rek­to­rius,

Gied­rė Men­do­za Her­re­ra – UAB "Ar­chi­no­va" pro­jek­tų va­do­vė

2019-2023 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės taryba