Už­ven­čio baž­ny­čiai mes­tas pa­gal­bos ra­tas

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Be­veik prieš du šim­tus me­tų pa­sta­ty­ta Už­ven­čio baž­ny­čia yra me­di­nės ar­chi­tek­tū­ros pa­mink­las.
Kel­mės ra­jo­no Už­ven­čio mies­te­lio baž­ny­čia, ver­ti­na­ma kaip me­di­nės ar­chi­tek­tū­ros pa­mink­las, su­lau­kė dė­me­sio. Šie­met jos tvar­ky­bos dar­bams pa­skir­ta 50 tūks­tan­čių eu­rų. Tai men­ka da­lis iš 603 tūks­tan­čių eu­rų, rei­ka­lin­gų kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tui iš­sau­go­ti.

Apie 200 me­tų

Už­ven­čio baž­ny­čios is­to­ri­ja sie­kia sep­ty­nio­lik­to­jo am­žiaus pra­džią. Šian­die­ni­nė šven­to­vė pa­sta­ty­ta 1825 me­tais.

Dėl sky­lan­čių pa­ma­tų, su­pu­vu­sių sie­no­jų ir ki­tų iri­mo bei ny­ki­mo po­žy­mių svars­ty­ta, ar ga­li­ma šio­je baž­ny­čio­je au­ko­ti Šv. Mi­šias. Ky­la pa­vo­jus mal­di­nin­kams.

Liau­dies ar­chi­tek­tū­ros for­mų, ba­ro­ko bruo­žų tu­rin­tis lo­ty­niš­ko kry­žiaus pla­no pa­sta­tas su dviem prie­sta­tais ir ba­ro­ki­nio si­lue­to bokš­te­liu lai­ko­mas ar­chi­tek­tū­ros pa­mink­lu.

Baž­ny­čios vi­du­je do­mi­nuo­ja pa­pras­tu­mas, as­ke­tiš­ku­mas. Čia yra trys na­vos ir pen­ki al­to­riai.

Įdo­mi ir šios baž­ny­čios is­to­ri­ja. 1912–1914 me­tais jo­je vei­kė Lie­tu­vių ka­ta­li­kų blai­vy­bės drau­gi­jos sky­rius.

Baž­ny­čios šven­to­riu­je pa­lai­do­tas pa­sku­ti­niai­siais sa­vo gy­ve­ni­mo me­tais Už­ven­ty­je ku­ni­ga­vęs Juo­za­pas Rū­ta­lė.

Baž­ny­čia ne­tu­ri tiek lė­šų

Dėl kri­ti­nės pa­sta­to būk­lės pra­dė­jo rū­pin­tis čia dir­bę ku­ni­gai.

2015 me­tais, kle­bo­nu Už­ven­ty­je dir­bant Do­na­tui Kli­ma­šaus­kui, VĮ Lie­tu­vos pa­mink­lai eks­per­tai at­li­ko pa­sta­to ver­ti­ni­mą ir pa­tei­kė ap­žiū­ros ak­tą. Tais pa­čiais me­tais UAB "Pas­ta­tų konst­ruk­ci­jos" at­li­ko sta­ti­nio eks­per­ti­zę, o Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai su­ra­šė sta­ti­nio tech­ni­nės prie­žiū­ros ak­tą.

Bu­vo pa­reng­tas ir pro­jek­tas "Sto­go, fa­sa­dų ir da­lies vi­daus lai­kan­čių­jų konst­ruk­ci­jų tvar­ky­bos dar­bų (ty­ri­mo, res­tau­ra­vi­mo, re­mon­to ir ava­ri­jos grės­mės pa­ša­li­ni­mo tech­ni­nių prie­mo­nių įren­gi­mo) įgy­ven­di­ni­mui."

Pa­gal pro­jek­tą baž­ny­čiai su­tvar­ky­ti rei­kė­tų 603 714 eu­rų. Baž­ny­čia to­kių lė­šų ne­tu­ri ir iš pa­ra­pi­jos žmo­nių nie­kaip ne­su­rink­tų.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ire­na Si­ru­sie­nė tuo­met at­sa­kė, jog Sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri ga­li­my­bių skir­ti to­kių di­de­lių lė­šų, ta­čiau siū­lė koo­pe­ruo­ti vals­ty­bės biu­dže­to, Eu­ro­pos Są­jun­gos, pa­ra­pi­jos ir ra­jo­no biu­dže­to lė­šas.

Pa­gal pro­jek­tą baž­ny­čiai su­tvar­ky­ti rei­kė­tų 603 714 eu­rų.

Nes­pė­ta įšok­ti į trau­ki­nį

Do­na­tą Kli­ma­šaus­ką pa­kei­tęs kle­bo­nas Ai­va­ras Jur­gi­las per­nai, va­sa­rio mė­ne­sį, krei­pė­si į Sei­mo na­rį Juo­zą Rim­kų, kad jis pa­dė­tų gau­ti lė­šų. Sei­mo na­rys krei­pė­si į mi­nist­rą pir­mi­nin­ką Sau­lių Skver­ne­lį, vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rą Ei­mu­tį Mi­siū­ną, tuo­me­ti­nę kul­tū­ros mi­nist­rę L. Ruo­ky­tę-Jons­son ir Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją. Ga­vo tuo­me­ti­nės Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to di­rek­to­rės Dia­nos Var­nai­tės at­sa­ky­mą, ku­ria­me ji pa­ta­rė teik­ti pa­raiš­ką 2014 – 2020 me­tų Eu­ro­pos Sa­jun­gos fon­dų in­ves­ti­ci­jų veiks­mų pro­gra­mai "Ak­tua­li­zuo­ti vie­šą­jį ir pri­va­tų­jį kul­tū­ros pa­vel­dą". Pa­gal šią pro­gra­mą bū­tų bu­vę ga­li­ma gau­ti iki 700 tūks­tan­čių eu­rų pa­ra­mą.

Į šį trau­ki­nį ne­spė­ta įšok­ti. Už­ven­čio kle­bo­nas A. Jur­gi­las ir Sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vil­man­tas Ki­zis "Šiau­lių kraš­tui" tvir­ti­no, jog tuo­met iki pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo bu­vo li­ku­sios vos dvi sa­vai­tės.

Nors kle­bo­nas jau bu­vo su­ra­dęs, kas pa­ren­gų pa­raiš­ką, paaiš­kė­jo, jog rei­kė­tų at­lik­ti pa­pil­do­mų ty­ri­mų, to­dėl ne­bū­tų spė­ta jos pa­teik­ti. To­kia bu­vo ir per­nai bir­že­lį į Už­ven­tį pa­si­do­mė­ti si­tua­ci­ja at­vy­ku­sios kul­tū­ros mi­nist­rės nuo­mo­nė.

Fi­na­n­sa­vi­mo iš šios pro­gra­mos ti­kė­ta­si gau­ti Ty­tu­vė­nų vie­nuo­ly­no ir baž­ny­čios an­samb­ly­je dar li­ku­siems dar­bams. Do­ku­men­tai pa­raiš­kai reng­ti be­veik me­tus, bet pi­ni­gų ir Ty­tu­vė­nų baž­ny­čia ne­ga­vo.

"Šiai pro­gra­mai bu­vo skir­ta ne­daug lė­šų, be to, bu­vo la­bai griež­ti rei­ka­la­vi­mai. Net Ty­tu­vė­nų baž­ny­čios pa­raiš­ka, ku­rios do­ku­men­tai pa­reng­ti pre­ci­ziš­kai, ne­su­rin­ko rei­kia­mų ba­lų. Ką kal­bė­ti apie Už­ven­tį", – svars­to Už­ven­čio kle­bo­nas A. Jur­gi­las.

Pas­tan­gos ne­nuė­jo vel­tui

Praė­jo be­veik me­tai nuo per­nykš­čių svars­ty­mų. Už­ven­čio Švč. Ma­ri­jos Mag­da­lie­tės baž­ny­čios tvar­ky­bos dar­bai įtrauk­ti į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir Šven­to­jo sos­to su­tar­ties dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo švie­ti­mo ir kul­tū­ros sri­ty­je (pa­vel­dot­var­ko­je) 2019 me­tų pro­gra­mą. Su VĮ "Lie­tu­vos pa­mink­lai" su­da­ry­ta su­tar­tis. Šie­met baž­ny­čios tvar­ky­bos dar­bams ski­ria­ma 50 tūks­tan­čių. Dar 5 tūks­tan­čius eu­rų įsi­pa­rei­go­jo skir­ti Sa­vi­val­dy­bė.

"Lė­šų ne­daug, ta­čiau ga­li­me bū­ti ra­mūs, nes Už­ven­čio baž­ny­čią įra­šė į pro­gra­mą. Jos tvar­ky­bos dar­bai drau­ge su ki­tų ke­tu­rių Lie­tu­vos baž­ny­čių, įtrauk­tų į pro­gra­mą, tvar­ky­ba taps prio­ri­te­ti­niais. Ti­ki­mės, jog lė­šų bus ski­ria­ma ir ki­tais, ir dar ki­tais me­tais. Po tru­pu­tį pa­sta­tas at­gims. Ne­pa­mirš­ki­me, jog ir Kra­žių baž­ny­čia bu­vo tvar­ky­ta de­vy­ne­rius me­tus, ta­čiau su­tvar­ky­ta", – re­dak­ci­jai sa­kė Už­ven­čio kle­bo­nas A. Jur­gi­las.

Jo tei­gi­mu, "Lie­tu­vos pa­mink­lai" pa­skel­bė vie­šuo­sius pir­ki­mus. At­vy­kę spe­cia­lis­tai nu­spręs, ko­kius bū­ti­niau­sius dar­bus rei­kia at­lik­ti už skir­tus 50 tūks­tan­čių. Kle­bo­no nuo­mo­ne, lo­giš­kiau­sia bū­tų pra­dė­ti nuo pa­ma­tų su­tvir­ti­ni­mo. Vė­liau rei­kės pa­keis­ti iš­pu­vu­sius sie­no­jus, lan­gus, du­ris, su­tvar­ky­ti nuo­grin­dą, kry­žių ir bokš­te­lį, at­lik­ti dau­gy­bę ki­tų dar­bų, ku­rie įtrauk­ti į pro­jek­tą.

Mi­šios – kop­ly­čio­je

Kur mel­sis už­ven­tiš­kiai, kai baž­ny­čia bus re­konst­ruo­ja­ma? Kle­bo­nas ma­to vie­nin­te­lę išei­tį pa­mal­das reng­ti kop­ly­čio­je, ku­rią už­per­nai res­tau­ra­vo. Kop­ly­čio­je yra apie 50 sė­di­mų vie­tų. Dar apie 30 mal­di­nin­kų ga­lė­tų sto­vė­ti.

Šiuo me­tu iš pa­ra­pi­jie­čių ren­ka­mos lė­šos. No­ri­ma pa­keis­ti su­si­dė­vė­ju­sį se­no­sios kle­bo­ni­jos sto­gą. Dar tuo­met, kai Už­ven­ty­je kle­bo­nu dir­bo Juo­za­pas Rū­ta­lė, kle­bo­ni­jai bu­vo nu­pirk­tas na­mas. Ja­me gy­ve­na ir pa­ra­pi­jie­čius prii­ma ku­ni­gai. Se­no­ji kle­bo­ni­ja nau­do­ja­ma pa­ra­pi­jos po­rei­kiams.

Kle­bo­nas iš pa­ra­pi­jie­čių ti­ki­si su­rink­ti apie 10–11 tūks­tan­čių eu­rų, ieš­kos vers­li­nin­kų, ga­lin­čių paau­ko­ti ženk­les­nes su­mas.

"Už­ven­tiš­kiai my­li sa­vo baž­ny­čią. Ti­kiuo­si, jog ne­liks abe­jin­gi, šį­kart taip pat au­kos", – sa­kė A. Jur­gi­las.