"Abonentas" už neįgalius vaikus supykdė tėvus

Redakcijos archyvo nuotr.
Aso­cia­ci­ją "Šiau­lių lie­taus vai­kai" pa­pik­ti­no Šiau­lių mies­to ta­ry­bos priim­tas spren­di­mas. Bir­že­lio 6 die­ną bu­vo pa­tvir­tin­tas Rin­gu­vos spe­cia­lio­sios mo­kyk­los mo­ki­nių ir Spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cent­ro mo­ki­nių, tu­rin­čių di­de­lių ir la­bai di­de­lių spe­cia­lių­jų ug­dy­mo po­rei­kių prie­žiū­ros va­sa­ros (lie­pos, rugp­jū­čio mė­ne­siais) lai­ko­tar­piu įkai­nis. Tė­vai nu­ste­bo, kad jie tu­ri mo­kė­ti už vi­są die­ną, kai vi­sai gru­pei to­kia prie­žiū­ra rei­ka­lin­ga tik pus­die­niui.

So­cia­liai ne­tei­sin­gas mo­kes­tis?

Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no 35 eu­rų mė­ne­si­nį įkai­nį vie­nam vai­kui, ne­prik­lau­so­mai nuo to, ar jis vi­są die­ną leis įstai­go­je, ar trum­piau, ar vi­sas die­nas, ar tik da­lį mė­ne­sio. Klau­si­mą pri­sta­čiu­si Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rė As­ta Le­saus­kie­nė šį įkai­nį pa­va­di­no draus­mės ar­ba "abo­nen­ti­niu" mo­kes­čiu. Ji ti­ki­no, kad or­ga­ni­zuo­ti dar­bą va­sa­rą su sun­kią ne­ga­lią tu­rin­čiais vai­kais nė­ra leng­va, rei­kia sta­bi­lių lė­šų, to­dėl tė­vai tu­ri mo­kė­ti sta­bi­lią kai­ną, jei ir neat­ves vai­ko.

Vė­liau di­rek­to­rė aiš­ki­no, kad dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mus fi­nan­suo­ja Sa­vi­val­dy­bė, o "abo­nen­ti­nis" mo­kes­tis skir­tas vai­kų ug­dy­mo prie­mo­nėms ir edu­ka­ci­joms.

Iš pra­džių Ad­mi­nist­ra­ci­ja bu­vo su­ma­niu­si įves­ti 50 eu­rų "abo­nen­tą", ta­čiau iš­gir­du­si po­li­ti­kų siū­ly­mus mo­kes­tį ma­žin­ti, pa­tei­kė 35 eu­rų įkai­nį. Dar apie 70 eu­rų tė­vai mo­kės už vai­kų mai­ti­ni­mą.

Nors Ta­ry­bos po­sė­dy­je ir A. Le­saus­kie­nė, ir vi­ce­me­ras Egi­di­jus Eli­jo­šius tvir­ti­no, kad su vai­kų tė­ve­liais šis klau­si­mas ap­tar­tas, jie vis­kam pri­ta­rė, grei­tai pa­si­ro­dė, kad yra kiek ki­taip.

Tė­vai "ne­lin­kę pa­dė­ko­ti" už po­li­ti­kų spren­di­mą

"Tur­būt dau­ge­lis tė­vų, ku­rie tu­ri tuos vai­kus, lin­kę pa­dė­ko­ti Ta­ry­bai už šį spren­di­mą", – pa­reiš­kė me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas po bal­sa­vi­mo.

Ta­čiau po ke­lių die­nų Sa­vi­val­dy­bė ga­vo aso­cia­ci­jos "Šiau­lių lie­taus vai­kai" va­do­vės Ži­vi­lės Ku­lė­šės raš­tą, ku­ria­me ji in­for­ma­vo, kad Rin­gu­vos spe­cia­lio­sios mo­kyk­los vai­kai da­ly­vau­ja So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos Šiau­lių mies­to su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­muo­se vyk­do­ma­me pro­jek­te. Pa­gal jį 5 va­lan­das per die­ną jie gau­na vi­siš­kai ne­mo­ka­mą prie­žiū­rą su edu­ka­ci­jo­mis. Bū­tent dėl šios prie­žas­ties Rin­gu­vos spe­cia­lio­sios mo­kyk­los mo­ki­niams prie­žiū­rą va­sa­ros me­tu nu­spręs­ta or­ga­ni­zuo­ti Kū­di­kių na­muo­se.

"Va­sa­ros me­tu šiems vai­kams te­rei­kė­jo pu­sės die­nos, tai yra tik dar 5 va­lan­dų, fi­nan­sa­vi­mo iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to. Tai reiš­kia, kad ir Sa­vi­val­dy­bei šių vai­kų prie­žiū­ra kai­nuo­ja per pu­sę pi­giau. Ky­la klau­si­mas, ko­dėl tė­vai už jų vai­kų prie­žiū­rą vis tiek tu­ri mo­kė­ti po 35 eu­rus už mė­ne­sį. Tai aki­vaiz­dus vie­nos in­te­re­sų gru­pės tei­sių pa­žei­di­mas, iš anks­to ži­nant, kad fi­nan­si­nė naš­ta jiems už­ke­lia­ma di­des­nė nei ki­tai tuos pa­čius po­rei­kius tu­rin­čiai in­te­re­sų gru­pei. Vie­ni tė­vai po šio Ta­ry­bos spren­di­mo už 5 va­lan­das mo­kės 35 eu­rus, o ki­ti tė­vai (Spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cent­ro vai­kų) už 10 va­lan­dų mo­kės 35 eu­rus", – ra­šo­ma raš­te.

Ko­dėl vie­niems vai­kams tos edu­ka­ci­jos už 35 eu­rus bus vi­są die­ną, ki­tiems – pu­sę? Jei neat­siž­velg­si­te į mū­sų pa­sta­bas, mes Ta­ry­bos spren­di­mą skų­si­me.

Be to, tė­vus žei­džia ir tai, kad įmo­ka pa­va­din­ta draus­mės mo­kes­čiu, Ž. Ku­lė­šė klau­sė, ar neį­ga­lių­jų vai­kų tė­vai ne­draus­min­gi.

"Da­ly­vau­da­mi mi­nis­te­ri­jos fi­nan­suo­ja­ma­me pro­jek­te mes tau­po­me Sa­vi­val­dy­bės lė­šas, ta­čiau Sa­vi­val­dy­bė tė­ve­lių pi­ni­gų ne­tau­po", – sa­kė aso­cia­ci­jos, vie­ni­jan­čios au­tiz­mo spekt­ro su­tri­ki­mą tu­rin­čius vai­kus au­gi­nan­čius tė­ve­lius, va­do­vė.

Ji at­krei­pė dė­me­sį, jog kal­ba­ma ne apie pa­vie­nius vai­kus, o apie vi­są gru­pę. Ž. Ku­lė­šė pra­šė pa­tvir­tin­ti ir pu­sės die­nos įkai­nį, ku­rį mo­kė­tų tė­vai, ir taip atkurti so­cia­li­nį tei­sin­gu­mą.

Nevie­no­dos są­ly­gos

De­par­ta­men­to di­rek­to­rė A. Le­saus­kie­nė ne­nei­gė, kad si­tua­ci­ja jai ži­no­ma, ta­čiau jai at­ro­do, kad kal­ba­ma apie dvi skir­tin­gas pa­slau­gas – pu­sę die­nos vai­kai Kū­di­kių na­muo­se gaus vie­ną pa­slau­gą – die­nos cent­ro, ki­tą pus­die­nį gaus ki­tą pa­slau­gą – die­nos užim­tu­mo va­sa­rą. Ir vi­sai ne­svar­bu, kad vai­kai tie pa­tys, veik­los tos pa­čios, o pus­die­nį pi­ni­gai dub­liuo­ja­si iš ke­lių šal­ti­nių.

A. Le­saus­kie­nė sa­ko, kad di­de­lių ir la­bai di­de­lių spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kų va­sa­ros užim­tu­mas – nė­ra ug­dy­mo pro­gra­ma, o tie­siog neį­ga­lių vai­kų prie­žiū­ra. Taip įra­šy­ta ir spren­di­me.

Ta­čiau Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja Edi­ta Min­ku­vie­nė di­rek­to­rei prieš­ta­ra­vo, aiš­kin­da­ma, kad lė­šos rei­ka­lin­gos vai­kų edu­ka­ci­jos prie­mo­nėms – edu­ka­ci­niams už­siė­mi­mams, mu­zie­jams, iš­vy­koms ir edu­ka­ci­ja vai­kams yra bū­ti­na.

"Tik ko­dėl vie­niems vai­kams tos edu­ka­ci­jos už 35 eu­rus bus vi­są die­ną, ki­tiems – pu­sę? Jei neat­siž­velg­si­te į mū­sų pa­sta­bas, mes Ta­ry­bos spren­di­mą skų­si­me", – at­sa­kė Ž. Ku­lėšė.

Ji įvar­di­jo dar vie­ną pro­ble­mą – ne­pat­vir­tin­ti Kū­di­kių na­mų mai­ti­ni­mo įkai­niai, tė­vams neaiš­ku, kiek rei­kės mo­kė­ti už vai­kų mai­ti­ni­mą. A. Le­saus­kie­nė ra­mi­no, kad tvar­ka jau ren­gia­ma.

Įpa­rei­go­jo spren­di­mą keis­ti

Si­tua­ci­ją aiš­kin­tis ėmė­si mies­to Ta­ry­bos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas.

Ko­mi­te­to na­riai klau­sė de­par­ta­men­to di­rek­to­rės, ar ne­ga­li­ma mo­kė­ti tik už pus­die­nį.

"Jei su­for­mu­luo­si­te to­kią už­duo­tį, mes pa­skai­čiuo­si­me", – nu­ro­dy­mo lau­kė A. Le­saus­kie­nė.

Rin­gu­vos spe­cia­lio­sios mo­kyk­los di­rek­to­rė Li­ja­na Gied­rai­tie­nė pri­mi­nė, kad tė­ve­liai gau­na pa­ra­mą iš vals­ty­bės, dėl to, kad vai­kai tu­ri ne­ga­lią.

"Mes mo­ka­me už vai­kų gy­dy­mą, rea­bi­li­ta­ci­jas, ug­dy­mą", – aiš­ki­no Ž. Ku­lė­šė.

Ko­mi­te­tas įpa­rei­go­jo Ad­mi­nist­ra­ci­ją ras­ti ga­li­my­bių lie­pos pra­džio­je vyk­sian­čia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­teik­ti spren­di­mo pa­kei­ti­mą.