19-metį lietuvį įklampino cigaretės iš Latvijos

Asoc. nuo­tr.
19-me­čio jo­niš­kie­čio au­to­mo­bi­ly­je pa­rei­gū­nai ap­ti­ko ci­ga­re­čių kont­ra­ban­dos kro­vi­nį, ku­rio ver­tė dau­giau nei 45 tūks­tan­čiai eu­rų.
Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra krei­pė­si į teis­mą, pra­šy­da­ma pro­ce­są už­baig­ti teis­mo bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu ir dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mo­mis pre­kė­mis nu­teis­ti 19-me­tį jo­niš­kie­tį.

Nie­ka­da ne­teis­tą vai­ki­ną šių me­tų bir­že­lio 18 die­ną su­stab­dė Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos Pak­ran­čių ap­sau­gos pa­sie­nio rink­ti­nės pa­rei­gū­nai. Jo­niš­kio ra­jo­ne Vai­nei­kių kai­mo priei­go­se su­lai­ky­to įta­ria­mo­jo au­to­mo­bi­ly­je ras­ta 14 500 pa­ke­lių ci­ga­re­čių be ban­de­ro­lių. Ap­tik­tų ci­ga­re­čių ver­tė – dau­giau nei 45 tūks­tan­čiai eu­rų.

Ci­ga­re­tes vai­ki­nas įsi­gi­jo Lat­vi­jo­je ir ve­žė į na­mus Jo­niš­ky­je.

Pa­sak kal­ti­na­mo­jo, įsi­gy­ti ci­ga­re­čių ir už­si­dirb­ti pa­siū­lė ru­sa­kal­bis vy­riš­kis jam be­vaikš­tant Lat­vi­jo­je esan­čia­me Ter­ve­tės par­ke.

Po po­ros die­nų jo­niš­kie­tis nu­vy­ko į Do­be­lės ra­jo­ną Lat­vi­jo­je, už Ter­ve­tės gy­ven­vie­tės, kur jo lau­kė lat­viš­kais nu­me­riais pa­ženk­lin­tas juo­das au­to­mo­bi­lis. Pa­va­žia­vus to­liau link miš­ko sto­vė­jo kro­vi­ni­nis au­to­mo­bi­lis, iš ku­rio į lie­tu­vio au­to­mo­bi­lį bu­vo per­krau­tos ci­ga­re­tės. Jo­niš­kie­tis už ci­ga­re­tes su­mo­kė­jo 6 000 eu­rų ir pa­ju­dė­jo Lie­tu­vos link, kur jo lau­kė pa­rei­gū­nai.

Vai­ki­nas pri­pa­žįs­ta kal­tę ir gai­li­si. Pro­ku­ro­ras, va­do­va­vęs iki­teis­mi­niam ty­ri­mui, pra­šo skir­ti kal­ti­na­ma­jam 19 800 eu­rų dy­džio bau­dą.