19-metį lietuvį įklampino cigaretės iš Latvijos

Asoc. nuo­tr.
19-me­čio jo­niš­kie­čio au­to­mo­bi­ly­je pa­rei­gū­nai ap­ti­ko ci­ga­re­čių kont­ra­ban­dos kro­vi­nį, ku­rio ver­tė dau­giau nei 45 tūks­tan­čiai eu­rų.
Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra krei­pė­si į teis­mą, pra­šy­da­ma pro­ce­są už­baig­ti teis­mo bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu ir dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mo­mis pre­kė­mis nu­teis­ti 19-me­tį jo­niš­kie­tį.

Nie­ka­da ne­teis­tą vai­ki­ną šių me­tų bir­že­lio 18 die­ną su­stab­dė Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos Pak­ran­čių ap­sau­gos pa­sie­nio rink­ti­nės pa­rei­gū­nai. Jo­niš­kio ra­jo­ne Vai­nei­kių kai­mo priei­go­se su­lai­ky­to įta­ria­mo­jo au­to­mo­bi­ly­je ras­ta 14 500 pa­ke­lių ci­ga­re­čių be ban­de­ro­lių. Ap­tik­tų ci­ga­re­čių ver­tė – dau­giau nei 45 tūks­tan­čiai eu­rų.

Ci­ga­re­tes vai­ki­nas įsi­gi­jo Lat­vi­jo­je ir ve­žė į na­mus Jo­niš­ky­je.

Pa­sak kal­ti­na­mo­jo, įsi­gy­ti ci­ga­re­čių ir už­si­dirb­ti pa­siū­lė ru­sa­kal­bis vy­riš­kis jam be­vaikš­tant Lat­vi­jo­je esan­čia­me Ter­ve­tės par­ke.

Po po­ros die­nų jo­niš­kie­tis nu­vy­ko į Do­be­lės ra­jo­ną Lat­vi­jo­je, už Ter­ve­tės gy­ven­vie­tės, kur jo lau­kė lat­viš­kais nu­me­riais pa­ženk­lin­tas juo­das au­to­mo­bi­lis. Pa­va­žia­vus to­liau link miš­ko sto­vė­jo kro­vi­ni­nis au­to­mo­bi­lis, iš ku­rio į lie­tu­vio au­to­mo­bi­lį bu­vo per­krau­tos ci­ga­re­tės. Jo­niš­kie­tis už ci­ga­re­tes su­mo­kė­jo 6 000 eu­rų ir pa­ju­dė­jo Lie­tu­vos link, kur jo lau­kė pa­rei­gū­nai.

Vai­ki­nas pri­pa­žįs­ta kal­tę ir gai­li­si. Pro­ku­ro­ras, va­do­va­vęs iki­teis­mi­niam ty­ri­mui, pra­šo skir­ti kal­ti­na­ma­jam 19 800 eu­rų dy­džio bau­dą.

Komentarai

Rūkantysis    Tre, 2019-08-21 / 13:39
Mano kaime gyvena apie 40 rūkančių ir išgeriančių vyrų. Paklausus parduotuvės savininkės paaiškėjo,jog niekas iš jų nei gėralų nei rūkalų beveik neperka.T.p,ir aš pats.Jų žymiai pigiau ir bet kuriuo paros metu galima gauti''taškuose''.Tuo tarpu įvairios''klaidasklaidos''priemonės nuolat skalambija,kad geriančiųjų ir rūkančiųjų mūsuose mažėja.Oi tu varge,vargeli...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.