Visos "X Faktoriaus" atrankos vyks Šiaulių arenoje

Vi­ta­lio LE­BE­DŽIO nuo­tr.
Šiau­liuo­se ap­si­lan­kęs Sau­lius Ur­bo­na­vi­čius-Sa­mas kvie­tė šiau­lie­čius į ne­mo­ka­mas "X Fak­to­riaus" at­ran­kas Šiau­lių are­no­je. "Bus ga­li­ma iš ar­čiau pa­ma­ty­ti, kaip vyks­ta fil­ma­vi­mai, kiek žmo­nių ir ko­kia tech­ni­ka dir­ba", – sa­kė sve­čias.
Bir­že­lio 10–12 die­no­mis Šiau­lių are­no­je vyks po­pu­lia­raus mu­zi­ki­nio pro­jek­to "X Fak­to­rius" sep­tin­to­jo se­zo­no at­ran­kos. Žiū­ro­vai jas ste­bė­ti ga­lės ne­mo­ka­mai. Vie­nas iš "X Fak­to­riaus" tei­sė­jų ir pro­diu­se­ris Sau­lius Ur­bo­na­vi­čius-Sa­mas sa­ko, kad jo sim­pa­ti­jos Šiau­liams lė­mė, jog čia bus fil­muo­ja­mos vi­sos at­ran­kos.

Ne­mo­ka­mi še­ši kon­cer­tai

Va­kar Šiau­liuo­se ap­si­lan­kęs vie­nas iš "X Fak­to­riaus" tei­sė­jų ir pro­diu­se­ris Sau­lius Ur­bo­na­vi­čius-Sa­mas kvie­tė vi­sus pa­si­nau­do­ti ga­li­my­be ir pir­mie­siems pa­ma­ty­ti tai, ką ki­ti iš­vys tik ru­de­nį te­le­vi­zo­riaus ek­ra­ne.

"Aš kaip as­me­ny­bė užau­gęs ir su­bren­dęs Šiau­liuo­se, vi­sa ma­no kū­ry­bi­nė veik­la su­riš­ta su Šiau­liais, ir jau­čiu jiems di­de­lę sim­pa­ti­ją. Kai iš­ki­lo klau­si­mas, kur šie­met fil­muo­si­me at­ran­kas, sim­pa­ti­jos nu­lė­mė, kad Šiau­lių are­no­je. At­ve­ža­me čia vi­sas "X Fak­to­riaus" at­ran­kas", – sa­kė S. Ur­bo­na­vi­čius-Sa­mas.

Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas pa­sa­ko­jo, kad S. Ur­bo­na­vi­čių-Sa­mą fil­muo­ti "X Fak­to­rių" Šiau­liuo­se įkal­bi­nė­ti pra­dė­jo dar praei­tų me­tų pa­bai­go­je, su­si­tar­ta prieš pus­me­tį.

Jau šios sa­vai­tės pa­bai­go­je į Šiau­lius su­gu­žės vi­sa "X Fak­to­riaus" kū­ry­bi­nė gru­pė ruoš­tis fil­ma­vi­mams. Lau­kia­ma dau­giau kaip 100 da­ly­vių ir dar tiek pat ar net dau­giau juos pa­lai­kan­čių žmo­nių iš vi­sos Lie­tu­vos.

La­bai kvie­čia­me mo­ki­nių kla­ses. Tai bus ne tik pui­ki pra­mo­ga, bet ir edu­ka­ci­ja.

Kiek­vie­ną die­ną vyks du fil­ma­vi­mai. Pir­ma­sis pra­si­dės 13.30 va­lan­dą, ant­ra­sis – 17.30 va­lan­dą. Vi­sas at­ran­kas žiū­ro­vai ga­lės ste­bė­ti ne­mo­ka­mai, ta­čiau bū­ti­na re­gist­ra­ci­ja ad­re­su xfziurovai@tvmanija.lt (rei­kia nu­ro­dy­ti var­dą ir pa­var­dę). Už­si­re­gist­ra­vę žiū­ro­vai da­ly­vaus lo­te­ri­jo­je ir tu­rės ga­li­my­bę lai­mė­ti iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną bei ki­tų pri­zų.

"La­bai kvie­čia­me mo­ki­nių kla­ses. Tai bus ne tik pui­ki pra­mo­ga, bet ir edu­ka­ci­ja, bus ga­li­ma iš ar­čiau pa­ma­ty­ti, kaip vyks­ta fil­ma­vi­mai, kiek žmo­nių ir ko­kia tech­ni­ka dir­ba, ir vė­liau, ru­de­nį, pa­ly­gin­ti, kaip tai at­ro­do te­le­vi­zo­riaus ek­ra­ne", – sa­kė S. Ur­bo­na­vi­čius-Sa­mas.

Ren­gi­nio me­tu bus ga­li­ma iš ar­čiau su­si­pa­žin­ti ir su mu­zi­ki­nio pro­jek­to tei­sė­jais Ma­ri­jo­nu Mi­ku­ta­vi­čiu­mi, Jus­te Ar­laus­kai­te-Jaz­zu, Sau­liu­mi Prū­sai­čiu ir S. Ur­bo­na­vi­čiu­mi-Sa­mu.

Ta­len­tin­gų žmo­nių yra

"X Fak­to­riaus" at­ran­kos Šiau­liuo­se yra vy­ku­sios ir anks­tes­niais me­tais, ta­čiau tai bū­da­vo tik vie­nas iš fil­ma­vi­mų, ki­ti vyk­da­vo Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je. Šį kar­tą vi­sos at­ran­kos bus fil­muo­ja­mos tik Šiau­liuo­se.

Pa­sak S. Ur­bo­na­vi­čiaus-Sa­mo, kiek­vie­no fil­ma­vi­mo me­tu žiū­ro­vai iš­vys apie 20 da­ly­vių, bus ir ki­tų pra­mo­gų per­trau­kė­lių me­tu, tad 2–3 va­lan­dų fil­ma­vi­mas ne­tu­rė­tų prailg­ti.

"Kiek­vie­nas se­zo­nas nu­ste­bi­na. At­ro­do, ir mu­zi­ki­nių pro­jek­tų da­bar ne­trūks­ta, bet vis atei­na ta­len­tin­gų žmo­nių. Ste­bie­si, iš kur jų tiek daug", – sa­ko bu­vęs šiau­lie­tis.

Pa­sak S. Ur­bo­na­vi­čiaus-Sa­mo, iki at­ran­kų įvai­riuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se vyks­ta ma­žes­nės at­ran­kos. Vie­na iš jų vy­ko ir Šiau­lių "Ak­ro­po­ly­je". Šis dar­bas pra­si­de­da dar prieš Nau­juo­sius. At­ren­ka­ma 100–120 ge­riau­sių, įdo­miau­sių, cha­riz­ma­tiš­kiau­sių da­ly­vių.

"X Fak­to­rius" nė­ra bal­so ga­li­my­bių kon­kur­sas, čia yra vie­ta, kur ver­ti­na­ma žmo­gaus vi­su­ma, ge­bė­ji­mas pri­trauk­ti pub­li­ką. Tai pro­jek­tas, ku­ris pa­ma­to, su­ran­da ir su­lip­do iš žmo­gaus žvaigž­dę, kad jis ga­lė­tų džiu­gin­ti žmo­nes", – sa­ko S. Ur­bo­na­vi­čius-Sa­mas.

Susijusios naujienos