Visos "X Faktoriaus" atrankos vyks Šiaulių arenoje

Vi­ta­lio LE­BE­DŽIO nuo­tr.
Šiau­liuo­se ap­si­lan­kęs Sau­lius Ur­bo­na­vi­čius-Sa­mas kvie­tė šiau­lie­čius į ne­mo­ka­mas "X Fak­to­riaus" at­ran­kas Šiau­lių are­no­je. "Bus ga­li­ma iš ar­čiau pa­ma­ty­ti, kaip vyks­ta fil­ma­vi­mai, kiek žmo­nių ir ko­kia tech­ni­ka dir­ba", – sa­kė sve­čias.
Bir­že­lio 10–12 die­no­mis Šiau­lių are­no­je vyks po­pu­lia­raus mu­zi­ki­nio pro­jek­to "X Fak­to­rius" sep­tin­to­jo se­zo­no at­ran­kos. Žiū­ro­vai jas ste­bė­ti ga­lės ne­mo­ka­mai. Vie­nas iš "X Fak­to­riaus" tei­sė­jų ir pro­diu­se­ris Sau­lius Ur­bo­na­vi­čius-Sa­mas sa­ko, kad jo sim­pa­ti­jos Šiau­liams lė­mė, jog čia bus fil­muo­ja­mos vi­sos at­ran­kos.

Ne­mo­ka­mi še­ši kon­cer­tai

Va­kar Šiau­liuo­se ap­si­lan­kęs vie­nas iš "X Fak­to­riaus" tei­sė­jų ir pro­diu­se­ris Sau­lius Ur­bo­na­vi­čius-Sa­mas kvie­tė vi­sus pa­si­nau­do­ti ga­li­my­be ir pir­mie­siems pa­ma­ty­ti tai, ką ki­ti iš­vys tik ru­de­nį te­le­vi­zo­riaus ek­ra­ne.

"Aš kaip as­me­ny­bė užau­gęs ir su­bren­dęs Šiau­liuo­se, vi­sa ma­no kū­ry­bi­nė veik­la su­riš­ta su Šiau­liais, ir jau­čiu jiems di­de­lę sim­pa­ti­ją. Kai iš­ki­lo klau­si­mas, kur šie­met fil­muo­si­me at­ran­kas, sim­pa­ti­jos nu­lė­mė, kad Šiau­lių are­no­je. At­ve­ža­me čia vi­sas "X Fak­to­riaus" at­ran­kas", – sa­kė S. Ur­bo­na­vi­čius-Sa­mas.

Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas pa­sa­ko­jo, kad S. Ur­bo­na­vi­čių-Sa­mą fil­muo­ti "X Fak­to­rių" Šiau­liuo­se įkal­bi­nė­ti pra­dė­jo dar praei­tų me­tų pa­bai­go­je, su­si­tar­ta prieš pus­me­tį.

Jau šios sa­vai­tės pa­bai­go­je į Šiau­lius su­gu­žės vi­sa "X Fak­to­riaus" kū­ry­bi­nė gru­pė ruoš­tis fil­ma­vi­mams. Lau­kia­ma dau­giau kaip 100 da­ly­vių ir dar tiek pat ar net dau­giau juos pa­lai­kan­čių žmo­nių iš vi­sos Lie­tu­vos.

La­bai kvie­čia­me mo­ki­nių kla­ses. Tai bus ne tik pui­ki pra­mo­ga, bet ir edu­ka­ci­ja.

Kiek­vie­ną die­ną vyks du fil­ma­vi­mai. Pir­ma­sis pra­si­dės 13.30 va­lan­dą, ant­ra­sis – 17.30 va­lan­dą. Vi­sas at­ran­kas žiū­ro­vai ga­lės ste­bė­ti ne­mo­ka­mai, ta­čiau bū­ti­na re­gist­ra­ci­ja ad­re­su xfziurovai@tvmanija.lt (rei­kia nu­ro­dy­ti var­dą ir pa­var­dę). Už­si­re­gist­ra­vę žiū­ro­vai da­ly­vaus lo­te­ri­jo­je ir tu­rės ga­li­my­bę lai­mė­ti iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną bei ki­tų pri­zų.

"La­bai kvie­čia­me mo­ki­nių kla­ses. Tai bus ne tik pui­ki pra­mo­ga, bet ir edu­ka­ci­ja, bus ga­li­ma iš ar­čiau pa­ma­ty­ti, kaip vyks­ta fil­ma­vi­mai, kiek žmo­nių ir ko­kia tech­ni­ka dir­ba, ir vė­liau, ru­de­nį, pa­ly­gin­ti, kaip tai at­ro­do te­le­vi­zo­riaus ek­ra­ne", – sa­kė S. Ur­bo­na­vi­čius-Sa­mas.

Ren­gi­nio me­tu bus ga­li­ma iš ar­čiau su­si­pa­žin­ti ir su mu­zi­ki­nio pro­jek­to tei­sė­jais Ma­ri­jo­nu Mi­ku­ta­vi­čiu­mi, Jus­te Ar­laus­kai­te-Jaz­zu, Sau­liu­mi Prū­sai­čiu ir S. Ur­bo­na­vi­čiu­mi-Sa­mu.

Ta­len­tin­gų žmo­nių yra

"X Fak­to­riaus" at­ran­kos Šiau­liuo­se yra vy­ku­sios ir anks­tes­niais me­tais, ta­čiau tai bū­da­vo tik vie­nas iš fil­ma­vi­mų, ki­ti vyk­da­vo Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je. Šį kar­tą vi­sos at­ran­kos bus fil­muo­ja­mos tik Šiau­liuo­se.

Pa­sak S. Ur­bo­na­vi­čiaus-Sa­mo, kiek­vie­no fil­ma­vi­mo me­tu žiū­ro­vai iš­vys apie 20 da­ly­vių, bus ir ki­tų pra­mo­gų per­trau­kė­lių me­tu, tad 2–3 va­lan­dų fil­ma­vi­mas ne­tu­rė­tų prailg­ti.

"Kiek­vie­nas se­zo­nas nu­ste­bi­na. At­ro­do, ir mu­zi­ki­nių pro­jek­tų da­bar ne­trūks­ta, bet vis atei­na ta­len­tin­gų žmo­nių. Ste­bie­si, iš kur jų tiek daug", – sa­ko bu­vęs šiau­lie­tis.

Pa­sak S. Ur­bo­na­vi­čiaus-Sa­mo, iki at­ran­kų įvai­riuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se vyks­ta ma­žes­nės at­ran­kos. Vie­na iš jų vy­ko ir Šiau­lių "Ak­ro­po­ly­je". Šis dar­bas pra­si­de­da dar prieš Nau­juo­sius. At­ren­ka­ma 100–120 ge­riau­sių, įdo­miau­sių, cha­riz­ma­tiš­kiau­sių da­ly­vių.

"X Fak­to­rius" nė­ra bal­so ga­li­my­bių kon­kur­sas, čia yra vie­ta, kur ver­ti­na­ma žmo­gaus vi­su­ma, ge­bė­ji­mas pri­trauk­ti pub­li­ką. Tai pro­jek­tas, ku­ris pa­ma­to, su­ran­da ir su­lip­do iš žmo­gaus žvaigž­dę, kad jis ga­lė­tų džiu­gin­ti žmo­nes", – sa­ko S. Ur­bo­na­vi­čius-Sa­mas.

Komentarai

Miss    Ket, 2019-06-06 / 08:34
Kvailystė dalyvauti filmavime. Daugybė intarpų, suvaidinto plojimo. Bergždžiai praleistas laikas. Dalyvavau 1 kartą, nepatiko.
Ta pati    Ket, 2019-06-06 / 09:36
Neterškit Šiaulių seniai nusibodusio projekto ir iki gyvo kaulo nusibodusiais teisėjais.Gal badaujat,kad neužleidžiat vietų naujiems ,patrauklesniems veidams.Lnk ir tai atsinaujina.Ya patrauklesnių, patyrusių muz.pasaulio veidų pvz.MANTAS J.,Jurijus Vekkenko,J.Jarutis,Jazu gali pasilikti,retkarčiais ją gali pakeisti šarmingoji Juna..Eikit lauk nusibodote.Išjungsiu Tv.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos