"Vasaros simfonija" floristams atnešė pergalę

Ri­mos SKIR­VAI­NIE­NĖS nuo­tr.
Pir­mą kar­tą jau­ni­mo gru­pė­je jė­gas iš­ban­džiu­si Jo­niš­kio Že­mės ūkio mo­kyk­los ko­man­da, su Sau­liu­mi Kelp­šu ir Ka­ro­liu Kar­ži­naus­ku prie­ša­ky­je, iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą už žais­min­gą ki­li­mą "Va­sa­ros sim­fo­ni­ja".
Lat­vi­jos ku­ror­ti­nia­me mies­te Vents­pi­ly­je 19-ą kar­tą vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me flo­ris­ti­nių ki­li­mų kon­kur­se jau­nų­jų flo­ris­tų ko­man­da iš Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­los pel­nė pir­mą vie­tą.
Rimos SKIRVAINIENĖS nuotr.
"Va­sa­ros sim­fo­ni­ja".

 

Šie­met Venst­pi­ly­je or­ga­ni­zuo­to tra­di­ci­nio flo­ris­ti­nių ki­li­mų kon­kur­so te­ma bu­vo mu­zi­ka. Ko­man­dos iš įvai­rių pa­sau­lio ša­lių gė­lė­mis ir ki­to­mis gam­ti­nė­mis me­džia­go­mis tu­rė­jo "su­gro­ti" pa­čią gra­žiau­sią flo­ris­ti­nę me­lo­di­ją.

Pir­mą kar­tą jau­ni­mo gru­pė­je jė­gas iš­ban­džiu­si Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­los ko­man­da su Sau­liu­mi Kelp­šu ir Ka­ro­liu Kar­ži­naus­ku prie­ša­ky­je, iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą už žais­min­gą ki­li­mą "Va­sa­ros sim­fo­ni­ja". Ja­me flo­ris­tų ko­man­da "įtup­dė" pen­kis žio­gus su smui­kais. Pag­rin­di­nes da­lis – smui­kus, žio­gų gal­vas, jau­nuo­liai pa­si­ruo­šė dar na­muo­se iš sta­ty­bi­nės putp­las­čio me­džia­gos iš­pjo­vę for­mas, nu­da­žė ru­dai, o vė­liau jas ap­kli­ja­vo ru­do­mis ark­lia­rūgš­tės sėk­lo­mis. Jas rei­kė­jo su­rink­ti dar ža­lias ir iš anks­to iš­džio­vin­ti.

Ko­jos bu­vo iš­lanks­ty­tos iš tuš­čia­vi­du­rio van­de­ni­nio asiūk­lio, įvė­rus vie­las, kad stip­riai lai­ky­tų­si. Iš įvai­rių spal­vų gė­lų žie­dų, tarp ku­rių do­mi­na­vo jur­gi­nai, bu­vo su­kur­ta pie­va.

Tarp­tau­ti­nę ko­mi­si­ją su­ža­vė­jęs iliust­ra­ty­vus ir kruopš­tus jau­nų­jų flo­ris­tų dar­bas bu­vo įver­tin­tas.

Ki­ta Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­los ko­man­da: pro­fe­si­jos mo­ky­to­ja Ri­ma Skir­vai­nie­nė ir de­ko­ra­ty­vi­nio žel­di­ni­mo ir ap­lin­kos tvar­ky­mo vers­lo dar­buo­to­jo mo­ky­mo pro­gra­mos mo­ki­nės Ro­ber­ta Ba­za­rai­tė, Mil­da Di­džio­kė Kaub­ry­tė, In­ga Ge­ce­vi­čie­nė, Kris­ti­na Juod­pa­lie­nė, Jo­vi­ta Žvirgž­die­nė, su­kū­rė itin su­dė­tin­gą ki­li­mą "Sie­los mu­zi­ka".

Jam iš ber­žo to­šies su­ki­nių bu­vo su­kur­tas rė­mas. Abiem ki­li­mams už­pil­dy­ti da­ly­viai iš­sky­nė vi­sas sa­vo dar­žų, so­dy­bų gė­les: se­ren­čius, gvaiz­dū­nes, jau mi­nė­tus jur­gi­nus. Pie­vo­se bu­vo ren­ka­mi bad­re­niai, da­gi­liai, us­nių žie­dai. Par­duo­tu­vė­se pirk­ti gvaz­di­kai, ce­lio­zi­jos, dyg­mi­nai.

Pa­sak pro­fe­si­jos mo­ky­to­jos R. Skir­vai­nie­nės, kon­kur­se da­ly­va­vo ko­man­dos iš Es­ti­jos, Lat­vi­jos, Lie­tu­vos, Bal­ta­ru­si­jos, Ru­si­jos.

"Jau­nų­jų flo­ris­tų gru­pė­je kon­ku­ren­ci­ja bu­vo ma­žes­nė, ta­čiau jų dar­bas tik­rai ne pra­stes­nis nei suau­gu­sių­jų, nes kas­met kon­kur­so ly­gis ky­la. Tą pui­kiai ga­liu ste­bė­ti, su mo­ki­niais da­ly­va­vu­si jau sep­tin­tą kar­tą. Jau­nų­jų flo­ris­tų ko­man­dos va­do­vai ir ki­ti na­riai – suau­gu­sių­jų ko­man­dos, mo­kyk­los mo­ky­to­jų vai­kai, anks­čiau tie­siog bū­da­vo tal­ki­nin­kai, kur rei­kia ką nors at­neš­ti, pa­duo­ti, pa­šluo­ti. Da­bar jie pa­no­ro da­ly­vau­ti ly­gia­ver­čiai. Ka­ro­lis Kar­ži­naus­kas yra mū­sų mo­kyk­los mo­ki­nys, o Sau­lius Kelp­šas anks­čiau vyk­da­vo kaip pa­lai­ky­mo ko­man­dos na­rys, bet šie­met jau gal­vo­ja pa­ts mo­ky­tis de­ko­ra­ty­vi­nio ap­žel­di­ni­mo pro­fe­si­jos", – pa­sa­ko­jo R. Skir­vai­nie­nė.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.