Joniškiečiai – treti tarptautiniame floristų konkurse

Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­los nuo­tr.
Jo­niš­kio že­mės ūkio ko­man­da: (iš kai­rės) Do­vi­lė Ram­šai­tė, Li­na Bud­rie­nė, Ri­ma Skir­vai­nie­nė, Ge­da Dre­vins­kai­tė, Ka­mi­lė Brie­dy­tė, su­kū­ru­sios efek­tin­gą su­kne­lęir ją įdo­miai pri­sta­čiu­sios tarp­tau­ti­nia­me flo­ris­tų kon­kur­se lai­mė­jo tre­čią vie­tą.
Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­los flo­ris­tų ko­man­da, va­do­vau­ja­ma pro­fe­si­jos mo­ky­to­jos Ri­mos Skir­vai­nie­nės, Es­ti­jos sos­ti­nė­je Ta­li­ne dvi­de­šim­tą kar­tą or­ga­ni­zuo­ta­me tarp­tau­ti­nia­me flo­ris­ti­nės su­kne­lės kon­kur­se iš­ko­vo­jo tre­čią vie­tą.

Ta­li­ne, ku­ris mi­nė­jo 800 me­tų su­kak­tį, su­reng­ta­me tarp­tau­ti­nia­me tarp­tau­ti­nis flo­ris­ti­nės su­kne­lės kon­kur­se „Lill­le­ball – 2019“ Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­los auk­lė­ti­nės su pro­fe­sio­na­lais iš Es­ti­jos, Lat­vi­jos, Ru­si­jos, Ita­li­jos, Uk­rai­nos, Lie­tu­vos run­gė­si ket­vir­tą kar­tą.

De­ko­ra­ty­vi­nio vers­lo spe­cia­ly­bės tre­čia­kur­sės da­ly­vės Ge­da Dre­vins­kai­tė ir jos asis­ten­tė Ka­mi­lė Brie­dy­tė, va­do­vau­ja­mos idė­jų ge­ne­ra­to­rės pro­fe­si­jos mo­ky­to­jos Ri­mos Skir­vai­nie­nės, kar­tu su ki­tais kon­kur­san­tais per sep­ty­nias va­lan­das tu­rė­jo su­kur­ti su­kne­lę iš gam­ti­nių me­džia­gų ir ją pri­sta­ty­ti 13 as­me­nų ko­mi­si­jai, ku­rio­je bu­vo flo­ris­tai, vi­sa­žis­tai, te­le­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­jai, įžy­mūs Es­ti­jos žmo­nės, ir pa­si­ro­dy­ti dau­gia­tūks­tan­ti­nei žiū­ro­vų mi­niai. Suk­ne­lė pri­va­lė­jo bū­ti funk­cio­na­li, pa­dė­ti įkū­ny­ti per­so­na­žą. Su­kur­ti sce­ni­nį įvaiz­dį pa­dė­jo pro­fe­sio­na­lūs or­ga­ni­za­to­rių pa­rink­ti vi­sa­žis­tai, kir­pė­jai.

Jo­niš­kie­tės flo­ris­tės pa­si­rin­ko Liūd­nos lė­lės per­so­na­žą, ku­rį vis ban­dė pra­links­min­ti vie­to­je ne­nus­tygs­tan­tis Klou­nas. Suk­ne­lę de­monst­ra­vo Do­vi­lė Ram­šai­tė, o su klou­no kos­tiu­mu pui­kiai jau­tė­si mo­ky­to­ja Li­na Bud­rie­nė.

Jo­niš­kie­tės užė­mė tre­čią vie­tą, jas ap­len­kė tik ita­lai ir dar vie­na ko­man­da iš Lie­tu­vos.

Pro­fe­si­jos mo­ky­to­ja Ri­ma Skir­vai­nie­nė „Šiau­lių kraš­tui“ pa­sa­ko­jo, kad su­kne­lės pa­grin­das bu­vo su­kur­tas pa­pjė ma­šė tech­ni­ka, or­gi­na­lu­mo su­tei­kė įver­ta su­rū­di­ju­si vie­la. Suk­ne­lės de­ko­ra­vi­mui ypač svar­bus gė­lių pa­si­rin­ki­mas – jos tu­ri grei­tai ne­nu­vys­ti ir tar­pu­sa­vy­je de­rė­ti. To­dėl di­džią­ją da­lį su­da­rė pla­tų spal­vų spekt­rą tu­rin­čios chri­zan­te­mos, aus­to­mos, smul­kia­žie­dės ro­žės. Įdo­miai ir kiek neįp­ras­tai at­ro­dė per­kūn­ro­pės. Gė­lėms tvir­tin­ti pa­si­rink­ta ga­na su­dė­tin­ga, daug kruopš­tu­mo rei­ka­lau­jan­ti tech­ni­ka – kiek­vie­nas žie­das bu­vo smei­gia­mas ant vie­lu­tės ir tvir­ti­na­mas kli­jais.

Susijusios naujienos