Valstybė pasiima žemę – matininkai jau kieme

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Dau­ge­lį me­tų Kaš­to­nų gat­vės žmo­nių skly­puo­se au­gu­sių me­džių po ke­lio re­konst­ruk­ci­jos ne­be­liks.
Vals­ty­bė kė­si­na­si į Kai­rių mies­te­lio (Šiau­lių ra­jo­nas), Kaš­to­nų gat­vės gy­ven­to­jų na­mų val­dos že­mę – rei­ka­lau­ja­ma pa­tiks­lin­ti skly­pų ri­bas ir taip, anot žmo­nių, iš kiek­vie­no nu­si­tai­ko­ma nu­rėž­ti ma­žiau­siai pu­sant­ro aro. Dras­tiš­ko pla­no tiks­las – pla­tin­ti Kaš­to­nų gat­vės ke­lią. Kai­riš­kiai to­kį pla­ną tie­siai švie­siai va­di­na že­mės už­gro­bi­mu, o kaip ir kas kom­pen­suos – dar ne­paaiš­ki­no.

Pas­pau­dė ma­ti­nin­kai

Bir­že­lio pra­džio­je ke­lias de­šim­tis Kaš­to­nų gat­vės gy­ven­to­jų lyg iš gied­ro dan­gaus pa­sie­kė re­gist­ruo­ti Šiau­lių ma­ti­nin­kų bend­ro­vės "Nor­met­ra" laiš­kai su re­ko­men­da­ci­ja at­lik­ti ka­dast­ri­nių ma­ta­vi­mų at­nau­ji­ni­mą, ati­trau­kiant sa­vo skly­po ri­bas nuo gat­vės apie 3,5–4 met­rus.

Esą at­li­kus Kaš­to­nų gat­vės, ku­ri yra kaip 18 met­rų plo­čio ra­jo­ni­nis ke­lias Kairiai–Norušaičiai–Degučiai, ka­dast­ri­nius ma­ta­vi­mus, pa­si­kei­tė vals­ty­bei pri­klau­san­čios že­mės ri­bos, to­dėl bu­vo su­for­muo­tas, pa­ma­tuo­tas ir už­re­gist­ruo­tas nau­jas skly­pas.

Pap­ras­tai aiš­ki­nant, vals­ty­bi­niam Kaš­to­nų gat­vės ke­liui po­pie­riuo­se pa­pla­tė­jus, gy­ven­to­jų pa­pra­šy­ta pa­si­trauk­ti, nes jų, pra­de­dant nuo 1954 me­tų, at­ma­tuo­tos, pa­tvir­tin­tos, užre­gist­ruo­tos ir vi­saip ki­taip įfor­min­tos že­mės val­dos "už­li­pu­sios", tai yra "per­si­den­gu­sios" su vals­ty­bės že­me, ku­rio­je su­pla­nuo­tas pla­tus ke­lias.

Ma­ža to, ma­ti­nin­kų pra­ne­ši­me žmo­nės įspė­ti, kad "su­si­da­rius esa­mai si­tua­ci­jai, su nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čiu skly­pu" šiai die­nai ne­ga­li­ma at­lik­ti jo­kio no­ta­ri­nio veiks­mo, tai yra skly­po par­duo­ti, do­va­no­ti, įkeis­ti, per­ra­šy­ti pa­vel­dė­ji­mo.

"Mū­sų re­ko­men­da­ci­ja jums pa­si­da­ry­ti že­mės skly­po ka­dast­ri­nių ma­ta­vi­mų at­nau­ji­ni­mą, at­si­trau­kiant nuo Kaš­to­nų gat­vės že­mės skly­po", – ra­šo­ma ma­ti­nin­kų bend­ro­vės pra­ne­ši­me, ku­rį pa­si­ra­šė ma­ti­nin­kas Sta­sys Me­lai­ka ir di­rek­to­rė Rai­mon­da Me­lai­kie­nė.

Čia pat žmo­nės per­spė­ti, jog "pa­gal Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos išaiš­ki­ni­mą pri­va­čių že­mės skly­pų ka­dast­ri­niai ma­ta­vi­mai at­lie­ka­mi šių že­mės skly­pų sa­vi­nin­kų lė­šo­mis".

Nuos­to­liai – de­šim­tys tūks­tan­čių

Gau­ti re­ko­men­da­ci­niai laiš­kai ant ko­jų su­kė­lė Kaš­to­nų gat­vės gy­ven­to­jus – ir tuos, ku­rie čia gy­ve­na nuo pat že­mės val­dos at­ma­ta­vi­mo die­nos, ir jau­nes­nius.

Žmo­nės pik­ti­no­si, kad vals­ty­bi­nį ke­lią pla­tin­ti už­si­mo­ta jų as­me­ni­nės že­mės są­skai­ta, ne­kom­pen­suo­jant pa­ti­ria­mos fi­zi­nės, skly­po plo­to su­ma­ži­ni­mo, ir ma­te­ria­li­nės ža­los, ma­ža to, gy­ven­to­jus ra­gi­nant sa­vo lė­šo­mis pa­tiks­lin­ti ka­dast­ri­nius ma­ta­vi­mus.

Dau­giau­siai ne­ri­mo ki­lę tiems, ku­rie kaip sy­kis ke­ti­no tvar­ky­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lus pas no­ta­rą.

18-ojo Kaš­to­nų gat­vės na­mo gy­ven­to­jai Bi­ru­ta ir Bro­nis­lo­vas Braz­džio­niai, čia gy­ve­nan­tys dau­gy­bę me­tų, o po­nas Bro­nis­lo­vas ir nuo gi­mi­mo, ap­skai­čia­vę, kad Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos pla­nas pla­tin­ti mies­te­lio gat­vės ke­lią, ati­trau­kiant ak­me­ni­ne tvo­ra at­žy­mė­tą skly­po ri­bą, jiems kai­nuos be­veik 15 tūks­tan­čių eu­rų.

Štai są­ma­ta: 12 tūks­tan­čių eu­rų – 48 met­rų il­gio skly­po tvo­ros su pa­ma­tu išar­dy­mas ir per­kė­li­mas, 500 eu­rų – iš­lai­dos skly­po te­ri­to­ri­jo­je au­gan­čiam kaš­to­nui pa­ša­lin­ti, teks pa­ša­lin­ti ir dvi tu­jas, de­ko­ra­ty­vi­nį ka­da­gį, aka­ci­ją bei ro­žy­nus – 850 eu­rų, trau­kian­tis šim­to eu­rų rei­kė­tų aš­tuo­nių met­rų il­gio be­to­ni­niam bor­diū­rui su­skal­dy­ti.

Ma­ža to, Braz­džio­nių že­mės val­dos skly­pas po pa­tiks­li­ni­mo su­ma­žės kiek dau­giau nei pu­sant­ro aro, va­di­na­si, ma­te­ria­li­nė ža­la – per 1 500 eu­rų. Ką kal­bė­ti, kad at­si­trau­kus apie ke­tu­ris met­rus nuo gat­vės, kai­riš­kių tvo­ra at­si­dur­tų ko­ne gy­ve­na­mo­jo na­mo pa­sie­ny­je, pa­lik­da­ma ne­pla­tų ta­ke­lį praei­ti.

B. Braz­džio­nie­nės tei­gi­mu, vie­ni Kaš­to­nų gat­vės gy­ven­to­jai, tu­rin­tys rei­ka­lų pas no­ta­rą, ma­ti­nin­kų re­ko­men­da­ci­jai jau pa­klu­so ir at­li­ko ka­dast­ri­nių skly­po ri­bų pa­tiks­li­ni­mą, už tai iš as­me­ni­nės ki­še­nės su­mo­kė­da­mi pust­re­čio šim­to eu­rų.

Kai­riš­kė nu­spren­du­si lauk­ti ir ne­pra­dė­ti skly­po ati­trau­ki­mo dar­bų, įsi­ti­ki­nu­si, kad pa­ti­ria­mos iš­lai­dos ir nuo­sto­liai tu­rė­tų bū­ti at­ly­gi­na­mi ne iš žmo­nių, o iš vals­ty­bės ki­še­nės.

"Į ką bus pa­na­ši mū­sų gat­vė, ar čia tik­rai rei­ka­lin­ga ta au­tost­ra­da, kie­no in­te­re­sai že­mės sa­vi­nin­kų są­skai­ta čia ten­ki­na­mi?", – tai klau­si­mai, ku­rie ky­la ne­ži­nio­je gy­ve­nan­tiems Kaš­to­nų gat­vės gy­ven­to­jams.

Žmo­nės įsi­ti­ki­nę, kad su jais tu­rė­jo kal­bė­tis tie, ku­rie pla­nuo­ja at­lik­ti ke­lio re­konst­ruk­ci­ją, o ne lyg vi­nim į kak­tą smei­gę ma­ti­nin­kai.

Sa­vi­va­lė aukš­čiau­siu ly­giu?

Pa­gal­bos ir aiš­ku­mo ieš­ko­da­mi žmo­nės krei­pė­si į ži­no­mą žur­na­lis­tę Rū­tą Ja­nu­tie­nę. Žur­na­lis­tė at­vy­ko į Kai­rius pa­siaiš­kin­ti, kas vyks­ta.

De­ta­les su­si­ti­ki­mo, ku­ria­me da­ly­va­vo ir ma­ti­nin­kai, R. Ja­nu­tie­nė ap­ra­šė sa­vo "Fa­ce­book" pa­sky­ro­je. Ci­ta­ta: "Va­kar iš Kai­rių, Kaš­to­nų gat­vės iš­vi­jo­me ma­ti­nin­kus, ku­rie čia ati­mi­nė­jo iš gy­ven­to­jų jų na­mų val­dos že­mę (po 2–3 arus nuo kiek­vie­no kie­mo) ir dar ver­tė už tai su­si­mo­kė­ti. Du vei­kė­jai at­vy­ko į sve­ti­mą kie­mą, kad pra­neš­tų, jog Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja gy­ven­to­jams ne­pra­ne­šu­si at­si­ma­ta­vo per jų skly­pus 18 met­rų plo­čio ke­lią į nie­kur. Už še­šių ki­lo­met­rų pa­vin­gu­ria­vęs per lau­kus tas ke­lias virs­ta žvyr­ke­liu į miš­ke­lį. Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba ta pro­ga į vi­sų gy­ven­to­jų nuo­sa­vy­bės do­ku­men­tus, ir­gi jiems ne­ži­nant, įra­šė, kad skly­pų ri­bos, nu­sta­ty­tos prieš de­šimt­me­čius, tu­ri bū­ti tiks­li­na­mos. Ke­lio nie­kas ne­sta­to jau tre­jus me­tus ir ne­ke­ti­na sta­ty­ti, ta­čiau žmo­nių tei­sė dis­po­nuo­ti sa­vo tur­tu yra ap­ri­bo­ta, o ma­ti­nin­kų kon­to­rė­lė, nau­do­da­ma­si že­mėt­var­kos ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos biu­rok­ra­tų sa­vi­va­le, pra­dė­jo spaus­ti žmo­nes už sa­vo pi­ni­gus at­si­sa­ky­ti sa­vo nuo­sa­vy­bės ir su­mo­kė­ti ma­ti­nin­kams už tą an­ti­kons­ti­tu­ci­nį veiks­mą".

Be­je, po su­si­ti­ki­mo su gy­ven­to­jais "Nor­met­ros" ma­ti­nin­kai raš­tu at­si­pra­šė Kai­rių Kaš­to­nų gat­vės žmo­nių dėl kiek­vie­nam kie­mui pa­siųs­to re­ko­men­da­ci­nio laiš­ko, dau­gu­mai gy­ven­to­jų nė ne­kve­pė­ju­sio re­ko­men­da­ci­ja, o vei­kiau ra­gi­ni­mu už­si­sa­ky­ti dar­bus šio­je bend­ro­vė­je. Gal­būt, kad pa­sku­bė­ję ma­ti­nin­kai ti­kė­jo­si gau­sių už­sa­ky­mų?

Klau­si­mai – be at­sa­ky­mų

Net­ru­kus po su­si­ti­ki­mo su ma­ti­nin­kais Kai­riuo­se bu­vo kreip­ta­si į Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę, pra­šy­ta paaiš­kin­ti, kas vyks­ta. Ir su­ži­no­ta, kad apie sa­vi­va­lę ir pri­va­čios že­mės nu­sa­vi­ni­mą ta­ria­moms vals­ty­bės reik­mėms, ra­jo­no val­džia net nein­for­muo­ta.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Be­za­ras tą pa­čią die­ną raš­tu krei­pė­si į Na­cio­na­li­nę že­mės tar­ny­bą, Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ją ir Re­gist­rų cent­rą bei pa­pra­šė at­sa­ky­ti, ko­kių tei­sės ak­tų pa­grin­du žmo­nės yra ver­čia­mi at­lik­ti skly­pų ma­ta­vi­mus iš nau­jo ir per­duo­ti skly­pų da­lis Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai. Raš­te klau­sia­ma, kas tu­ri at­ly­gin­ti ža­lą ir su­mo­kė­ti skly­pų sa­vi­nin­kams už paim­tą nuo­sa­vy­bę.

At­sa­ky­mo į šiuos klau­si­mus Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė kol kas ne­su­lau­kė.

"Neg­ra­ži is­to­ri­ja. Jei žmo­gus su­si­tvar­kė skly­pą, įfor­mi­no Re­gist­rų cent­re, in­ves­ta­vo, tai, pa­si­ro­do, ga­li atei­ti vals­ty­bi­nė įstai­ga ir "pra­šom pa­si­trauk­ti". Vals­ty­bė ga­li tie­siog atei­ti ir pa­siim­ti, nes su­gal­vo­ta, kad ke­liai tu­ri bū­ti pla­tes­ni? Neg­ra­žu. Kaž­kas mū­sų tei­si­nė­je sis­te­mo­je yra ne­tvar­ko­je", – sa­kė Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gi­pol­das Kark­le­lis.

Ke­li­nin­kai, ži­no­ma di­rek­to­riui, bū­si­mo ke­lio ri­bas, ne­pai­sy­da­mi nei pri­va­čių skly­pų ri­bų, nei ak­me­ni­nių tvo­rų, nei aug­me­ni­jos yra pa­si­tvir­ti­nę Re­gist­rų cent­re. Nusp­ręs­ta, kad gy­ven­to­jų skly­pų ka­dast­ri­niai ma­ta­vi­mai yra ne­tiks­lūs, nuo­sa­vy­bės do­ku­men­tai ne­tei­sin­gi – Re­gist­rų cent­re gy­ven­to­jų skly­pams už­dė­tas ve­to nu­ro­dant su­si­tvar­ky­ti.

Pa­ža­dė­jo svars­ty­ti in­di­vi­dua­liai

Prieš ke­lias die­nas Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos va­do­vas Vi­ta­li­jus And­re­je­vas.

Pa­sak G. Kark­le­lio di­rek­ci­jos va­do­vas pa­ža­dė­jęs elg­tis ge­ra­no­riš­kai ir in­for­ma­vęs: jei­gu pri­va­čių skly­pų ri­bos ne­truk­dys bū­si­mo ke­lio sta­ty­bai, tai Kaš­to­nų gat­vės gy­ven­to­jai, ku­rie tu­ri ga­lu­ti­nius ka­dast­ri­nius ma­ta­vi­mus ir nuo­sa­vy­bės do­ku­men­tus, gal­būt ne­bus ju­di­na­mi trauk­tis. Ta­čiau to­kiu at­ve­ju kiek­vie­nas gy­ven­to­jas, anot V. And­re­je­vo, in­di­vi­dua­liai pri­va­lo kreip­tis į Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ją, ku­ri ir priims spren­di­mą, keis­ti ar ne­keis­ti pri­va­taus skly­po ri­bas.

"Pap­ra­šė­me Kai­rių se­niū­ną in­for­muo­ti Kaš­to­nų gat­vės gy­ven­to­jus apie ga­li­my­bę kreip­tis į Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ją", – sa­kė G. Kark­le­lis. Tie­sa, jam kol kas neaiš­ku, kaip pro­ce­sas "at­kel­ti skly­po ri­bą ar­ba neat­kel­ti" ga­lė­tų vyk­ti.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai pa­siū­lė sa­vo var­du pa­teik­ti bend­rą pra­šy­mą vie­nu me­tu svars­ty­ti vi­sų Kaš­to­nų gat­vės da­lies skly­pų li­ki­mą. Di­rek­ci­ja ne­su­tin­ka – bus svars­to­mi tik in­di­vi­dua­lūs skly­pų sa­vi­nin­kų pra­šy­mai.

Ga­li­ma da­ry­ti prie­lai­dą, kad gy­ven­to­jams, ne­tu­rin­tiems ga­lu­ti­nių ka­dast­ri­nių ma­ta­vi­mų, grei­čiau­siai teks tiks­lin­ti skly­pų ri­bas, jas nu­to­li­nant nuo pla­nuo­ja­mo ke­lio.

Jei vie­niems bus leis­ta ne­per­kel­ti sa­vo skly­po ri­bos, o ki­ti bus pri­vers­ti tai pa­da­ry­ti, Kaš­to­nų gat­vės sis­te­ma ne­tru­kus ga­li tap­ti "laip­tuo­ta" ir "iš­kar­py­ta".

Vals­ty­bė ga­li tie­siog atei­ti ir pa­siim­ti, nes su­gal­vo­ta, kad ke­liai tu­ri bū­ti pla­tes­ni?

Komentarai

Gintas    Ket, 2019-07-11 / 15:42
"di­rek­ci­jos va­do­vas pa­ža­dė­jęs elg­tis ge­ra­no­riš­kai" nesupratau jis kas toks - dievas - ką nori tą daro. Tai arba pažeisti įstatymai arba ne.
Svečias    Ket, 2019-07-11 / 15:57
Žemė turi būti paimama visuomenės poreikiams ir atlyginama, o ne maustomi žmonės
>>    Ket, 2019-07-11 / 16:44
nuosavybė gali būti paimta tik teismo sprendimu, teisingai už ją kompensuojant
Na    Ket, 2019-07-11 / 18:57
Pasikviesti Janutiene ? Gal jums su galva negerai? Nusivyliau Kairiu runkeliais.....
nu jo    Pir, 2019-07-15 / 11:57
Jei sklypas nebuvo sutvarkytas ir įformintas, tai viskas paprasta - kai jau matuos, pamatuos iki kelio ribos ir viskas. Bet jei žmogus pagal tuo metu galiojusią tvarką padarė matavimus, įformino dokumentus, užregistravo registrų centre, tai kaip šiuo atveju galima taip savivaliauti - nesuprantama.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.