Valstybė pasiima žemę – matininkai jau kieme

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Dau­ge­lį me­tų Kaš­to­nų gat­vės žmo­nių skly­puo­se au­gu­sių me­džių po ke­lio re­konst­ruk­ci­jos ne­be­liks.
Vals­ty­bė kė­si­na­si į Kai­rių mies­te­lio (Šiau­lių ra­jo­nas), Kaš­to­nų gat­vės gy­ven­to­jų na­mų val­dos že­mę – rei­ka­lau­ja­ma pa­tiks­lin­ti skly­pų ri­bas ir taip, anot žmo­nių, iš kiek­vie­no nu­si­tai­ko­ma nu­rėž­ti ma­žiau­siai pu­sant­ro aro. Dras­tiš­ko pla­no tiks­las – pla­tin­ti Kaš­to­nų gat­vės ke­lią. Kai­riš­kiai to­kį pla­ną tie­siai švie­siai va­di­na že­mės už­gro­bi­mu, o kaip ir kas kom­pen­suos – dar ne­paaiš­ki­no.

Pas­pau­dė ma­ti­nin­kai

Bir­že­lio pra­džio­je ke­lias de­šim­tis Kaš­to­nų gat­vės gy­ven­to­jų lyg iš gied­ro dan­gaus pa­sie­kė re­gist­ruo­ti Šiau­lių ma­ti­nin­kų bend­ro­vės "Nor­met­ra" laiš­kai su re­ko­men­da­ci­ja at­lik­ti ka­dast­ri­nių ma­ta­vi­mų at­nau­ji­ni­mą, ati­trau­kiant sa­vo skly­po ri­bas nuo gat­vės apie 3,5–4 met­rus.

Esą at­li­kus Kaš­to­nų gat­vės, ku­ri yra kaip 18 met­rų plo­čio ra­jo­ni­nis ke­lias Kairiai–Norušaičiai–Degučiai, ka­dast­ri­nius ma­ta­vi­mus, pa­si­kei­tė vals­ty­bei pri­klau­san­čios že­mės ri­bos, to­dėl bu­vo su­for­muo­tas, pa­ma­tuo­tas ir už­re­gist­ruo­tas nau­jas skly­pas.

Pap­ras­tai aiš­ki­nant, vals­ty­bi­niam Kaš­to­nų gat­vės ke­liui po­pie­riuo­se pa­pla­tė­jus, gy­ven­to­jų pa­pra­šy­ta pa­si­trauk­ti, nes jų, pra­de­dant nuo 1954 me­tų, at­ma­tuo­tos, pa­tvir­tin­tos, užre­gist­ruo­tos ir vi­saip ki­taip įfor­min­tos že­mės val­dos "už­li­pu­sios", tai yra "per­si­den­gu­sios" su vals­ty­bės že­me, ku­rio­je su­pla­nuo­tas pla­tus ke­lias.

Ma­ža to, ma­ti­nin­kų pra­ne­ši­me žmo­nės įspė­ti, kad "su­si­da­rius esa­mai si­tua­ci­jai, su nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čiu skly­pu" šiai die­nai ne­ga­li­ma at­lik­ti jo­kio no­ta­ri­nio veiks­mo, tai yra skly­po par­duo­ti, do­va­no­ti, įkeis­ti, per­ra­šy­ti pa­vel­dė­ji­mo.

"Mū­sų re­ko­men­da­ci­ja jums pa­si­da­ry­ti že­mės skly­po ka­dast­ri­nių ma­ta­vi­mų at­nau­ji­ni­mą, at­si­trau­kiant nuo Kaš­to­nų gat­vės že­mės skly­po", – ra­šo­ma ma­ti­nin­kų bend­ro­vės pra­ne­ši­me, ku­rį pa­si­ra­šė ma­ti­nin­kas Sta­sys Me­lai­ka ir di­rek­to­rė Rai­mon­da Me­lai­kie­nė.

Čia pat žmo­nės per­spė­ti, jog "pa­gal Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos išaiš­ki­ni­mą pri­va­čių že­mės skly­pų ka­dast­ri­niai ma­ta­vi­mai at­lie­ka­mi šių že­mės skly­pų sa­vi­nin­kų lė­šo­mis".

Nuos­to­liai – de­šim­tys tūks­tan­čių

Gau­ti re­ko­men­da­ci­niai laiš­kai ant ko­jų su­kė­lė Kaš­to­nų gat­vės gy­ven­to­jus – ir tuos, ku­rie čia gy­ve­na nuo pat že­mės val­dos at­ma­ta­vi­mo die­nos, ir jau­nes­nius.

Žmo­nės pik­ti­no­si, kad vals­ty­bi­nį ke­lią pla­tin­ti už­si­mo­ta jų as­me­ni­nės že­mės są­skai­ta, ne­kom­pen­suo­jant pa­ti­ria­mos fi­zi­nės, skly­po plo­to su­ma­ži­ni­mo, ir ma­te­ria­li­nės ža­los, ma­ža to, gy­ven­to­jus ra­gi­nant sa­vo lė­šo­mis pa­tiks­lin­ti ka­dast­ri­nius ma­ta­vi­mus.

Dau­giau­siai ne­ri­mo ki­lę tiems, ku­rie kaip sy­kis ke­ti­no tvar­ky­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lus pas no­ta­rą.

18-ojo Kaš­to­nų gat­vės na­mo gy­ven­to­jai Bi­ru­ta ir Bro­nis­lo­vas Braz­džio­niai, čia gy­ve­nan­tys dau­gy­bę me­tų, o po­nas Bro­nis­lo­vas ir nuo gi­mi­mo, ap­skai­čia­vę, kad Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos pla­nas pla­tin­ti mies­te­lio gat­vės ke­lią, ati­trau­kiant ak­me­ni­ne tvo­ra at­žy­mė­tą skly­po ri­bą, jiems kai­nuos be­veik 15 tūks­tan­čių eu­rų.

Štai są­ma­ta: 12 tūks­tan­čių eu­rų – 48 met­rų il­gio skly­po tvo­ros su pa­ma­tu išar­dy­mas ir per­kė­li­mas, 500 eu­rų – iš­lai­dos skly­po te­ri­to­ri­jo­je au­gan­čiam kaš­to­nui pa­ša­lin­ti, teks pa­ša­lin­ti ir dvi tu­jas, de­ko­ra­ty­vi­nį ka­da­gį, aka­ci­ją bei ro­žy­nus – 850 eu­rų, trau­kian­tis šim­to eu­rų rei­kė­tų aš­tuo­nių met­rų il­gio be­to­ni­niam bor­diū­rui su­skal­dy­ti.

Ma­ža to, Braz­džio­nių že­mės val­dos skly­pas po pa­tiks­li­ni­mo su­ma­žės kiek dau­giau nei pu­sant­ro aro, va­di­na­si, ma­te­ria­li­nė ža­la – per 1 500 eu­rų. Ką kal­bė­ti, kad at­si­trau­kus apie ke­tu­ris met­rus nuo gat­vės, kai­riš­kių tvo­ra at­si­dur­tų ko­ne gy­ve­na­mo­jo na­mo pa­sie­ny­je, pa­lik­da­ma ne­pla­tų ta­ke­lį praei­ti.

B. Braz­džio­nie­nės tei­gi­mu, vie­ni Kaš­to­nų gat­vės gy­ven­to­jai, tu­rin­tys rei­ka­lų pas no­ta­rą, ma­ti­nin­kų re­ko­men­da­ci­jai jau pa­klu­so ir at­li­ko ka­dast­ri­nių skly­po ri­bų pa­tiks­li­ni­mą, už tai iš as­me­ni­nės ki­še­nės su­mo­kė­da­mi pust­re­čio šim­to eu­rų.

Kai­riš­kė nu­spren­du­si lauk­ti ir ne­pra­dė­ti skly­po ati­trau­ki­mo dar­bų, įsi­ti­ki­nu­si, kad pa­ti­ria­mos iš­lai­dos ir nuo­sto­liai tu­rė­tų bū­ti at­ly­gi­na­mi ne iš žmo­nių, o iš vals­ty­bės ki­še­nės.

"Į ką bus pa­na­ši mū­sų gat­vė, ar čia tik­rai rei­ka­lin­ga ta au­tost­ra­da, kie­no in­te­re­sai že­mės sa­vi­nin­kų są­skai­ta čia ten­ki­na­mi?", – tai klau­si­mai, ku­rie ky­la ne­ži­nio­je gy­ve­nan­tiems Kaš­to­nų gat­vės gy­ven­to­jams.

Žmo­nės įsi­ti­ki­nę, kad su jais tu­rė­jo kal­bė­tis tie, ku­rie pla­nuo­ja at­lik­ti ke­lio re­konst­ruk­ci­ją, o ne lyg vi­nim į kak­tą smei­gę ma­ti­nin­kai.

Sa­vi­va­lė aukš­čiau­siu ly­giu?

Pa­gal­bos ir aiš­ku­mo ieš­ko­da­mi žmo­nės krei­pė­si į ži­no­mą žur­na­lis­tę Rū­tą Ja­nu­tie­nę. Žur­na­lis­tė at­vy­ko į Kai­rius pa­siaiš­kin­ti, kas vyks­ta.

De­ta­les su­si­ti­ki­mo, ku­ria­me da­ly­va­vo ir ma­ti­nin­kai, R. Ja­nu­tie­nė ap­ra­šė sa­vo "Fa­ce­book" pa­sky­ro­je. Ci­ta­ta: "Va­kar iš Kai­rių, Kaš­to­nų gat­vės iš­vi­jo­me ma­ti­nin­kus, ku­rie čia ati­mi­nė­jo iš gy­ven­to­jų jų na­mų val­dos že­mę (po 2–3 arus nuo kiek­vie­no kie­mo) ir dar ver­tė už tai su­si­mo­kė­ti. Du vei­kė­jai at­vy­ko į sve­ti­mą kie­mą, kad pra­neš­tų, jog Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja gy­ven­to­jams ne­pra­ne­šu­si at­si­ma­ta­vo per jų skly­pus 18 met­rų plo­čio ke­lią į nie­kur. Už še­šių ki­lo­met­rų pa­vin­gu­ria­vęs per lau­kus tas ke­lias virs­ta žvyr­ke­liu į miš­ke­lį. Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba ta pro­ga į vi­sų gy­ven­to­jų nuo­sa­vy­bės do­ku­men­tus, ir­gi jiems ne­ži­nant, įra­šė, kad skly­pų ri­bos, nu­sta­ty­tos prieš de­šimt­me­čius, tu­ri bū­ti tiks­li­na­mos. Ke­lio nie­kas ne­sta­to jau tre­jus me­tus ir ne­ke­ti­na sta­ty­ti, ta­čiau žmo­nių tei­sė dis­po­nuo­ti sa­vo tur­tu yra ap­ri­bo­ta, o ma­ti­nin­kų kon­to­rė­lė, nau­do­da­ma­si že­mėt­var­kos ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos biu­rok­ra­tų sa­vi­va­le, pra­dė­jo spaus­ti žmo­nes už sa­vo pi­ni­gus at­si­sa­ky­ti sa­vo nuo­sa­vy­bės ir su­mo­kė­ti ma­ti­nin­kams už tą an­ti­kons­ti­tu­ci­nį veiks­mą".

Be­je, po su­si­ti­ki­mo su gy­ven­to­jais "Nor­met­ros" ma­ti­nin­kai raš­tu at­si­pra­šė Kai­rių Kaš­to­nų gat­vės žmo­nių dėl kiek­vie­nam kie­mui pa­siųs­to re­ko­men­da­ci­nio laiš­ko, dau­gu­mai gy­ven­to­jų nė ne­kve­pė­ju­sio re­ko­men­da­ci­ja, o vei­kiau ra­gi­ni­mu už­si­sa­ky­ti dar­bus šio­je bend­ro­vė­je. Gal­būt, kad pa­sku­bė­ję ma­ti­nin­kai ti­kė­jo­si gau­sių už­sa­ky­mų?

Klau­si­mai – be at­sa­ky­mų

Net­ru­kus po su­si­ti­ki­mo su ma­ti­nin­kais Kai­riuo­se bu­vo kreip­ta­si į Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę, pra­šy­ta paaiš­kin­ti, kas vyks­ta. Ir su­ži­no­ta, kad apie sa­vi­va­lę ir pri­va­čios že­mės nu­sa­vi­ni­mą ta­ria­moms vals­ty­bės reik­mėms, ra­jo­no val­džia net nein­for­muo­ta.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Be­za­ras tą pa­čią die­ną raš­tu krei­pė­si į Na­cio­na­li­nę že­mės tar­ny­bą, Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ją ir Re­gist­rų cent­rą bei pa­pra­šė at­sa­ky­ti, ko­kių tei­sės ak­tų pa­grin­du žmo­nės yra ver­čia­mi at­lik­ti skly­pų ma­ta­vi­mus iš nau­jo ir per­duo­ti skly­pų da­lis Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai. Raš­te klau­sia­ma, kas tu­ri at­ly­gin­ti ža­lą ir su­mo­kė­ti skly­pų sa­vi­nin­kams už paim­tą nuo­sa­vy­bę.

At­sa­ky­mo į šiuos klau­si­mus Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė kol kas ne­su­lau­kė.

"Neg­ra­ži is­to­ri­ja. Jei žmo­gus su­si­tvar­kė skly­pą, įfor­mi­no Re­gist­rų cent­re, in­ves­ta­vo, tai, pa­si­ro­do, ga­li atei­ti vals­ty­bi­nė įstai­ga ir "pra­šom pa­si­trauk­ti". Vals­ty­bė ga­li tie­siog atei­ti ir pa­siim­ti, nes su­gal­vo­ta, kad ke­liai tu­ri bū­ti pla­tes­ni? Neg­ra­žu. Kaž­kas mū­sų tei­si­nė­je sis­te­mo­je yra ne­tvar­ko­je", – sa­kė Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gi­pol­das Kark­le­lis.

Ke­li­nin­kai, ži­no­ma di­rek­to­riui, bū­si­mo ke­lio ri­bas, ne­pai­sy­da­mi nei pri­va­čių skly­pų ri­bų, nei ak­me­ni­nių tvo­rų, nei aug­me­ni­jos yra pa­si­tvir­ti­nę Re­gist­rų cent­re. Nusp­ręs­ta, kad gy­ven­to­jų skly­pų ka­dast­ri­niai ma­ta­vi­mai yra ne­tiks­lūs, nuo­sa­vy­bės do­ku­men­tai ne­tei­sin­gi – Re­gist­rų cent­re gy­ven­to­jų skly­pams už­dė­tas ve­to nu­ro­dant su­si­tvar­ky­ti.

Pa­ža­dė­jo svars­ty­ti in­di­vi­dua­liai

Prieš ke­lias die­nas Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos va­do­vas Vi­ta­li­jus And­re­je­vas.

Pa­sak G. Kark­le­lio di­rek­ci­jos va­do­vas pa­ža­dė­jęs elg­tis ge­ra­no­riš­kai ir in­for­ma­vęs: jei­gu pri­va­čių skly­pų ri­bos ne­truk­dys bū­si­mo ke­lio sta­ty­bai, tai Kaš­to­nų gat­vės gy­ven­to­jai, ku­rie tu­ri ga­lu­ti­nius ka­dast­ri­nius ma­ta­vi­mus ir nuo­sa­vy­bės do­ku­men­tus, gal­būt ne­bus ju­di­na­mi trauk­tis. Ta­čiau to­kiu at­ve­ju kiek­vie­nas gy­ven­to­jas, anot V. And­re­je­vo, in­di­vi­dua­liai pri­va­lo kreip­tis į Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ją, ku­ri ir priims spren­di­mą, keis­ti ar ne­keis­ti pri­va­taus skly­po ri­bas.

"Pap­ra­šė­me Kai­rių se­niū­ną in­for­muo­ti Kaš­to­nų gat­vės gy­ven­to­jus apie ga­li­my­bę kreip­tis į Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ją", – sa­kė G. Kark­le­lis. Tie­sa, jam kol kas neaiš­ku, kaip pro­ce­sas "at­kel­ti skly­po ri­bą ar­ba neat­kel­ti" ga­lė­tų vyk­ti.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai pa­siū­lė sa­vo var­du pa­teik­ti bend­rą pra­šy­mą vie­nu me­tu svars­ty­ti vi­sų Kaš­to­nų gat­vės da­lies skly­pų li­ki­mą. Di­rek­ci­ja ne­su­tin­ka – bus svars­to­mi tik in­di­vi­dua­lūs skly­pų sa­vi­nin­kų pra­šy­mai.

Ga­li­ma da­ry­ti prie­lai­dą, kad gy­ven­to­jams, ne­tu­rin­tiems ga­lu­ti­nių ka­dast­ri­nių ma­ta­vi­mų, grei­čiau­siai teks tiks­lin­ti skly­pų ri­bas, jas nu­to­li­nant nuo pla­nuo­ja­mo ke­lio.

Jei vie­niems bus leis­ta ne­per­kel­ti sa­vo skly­po ri­bos, o ki­ti bus pri­vers­ti tai pa­da­ry­ti, Kaš­to­nų gat­vės sis­te­ma ne­tru­kus ga­li tap­ti "laip­tuo­ta" ir "iš­kar­py­ta".

Vals­ty­bė ga­li tie­siog atei­ti ir pa­siim­ti, nes su­gal­vo­ta, kad ke­liai tu­ri bū­ti pla­tes­ni?