Už 39 tūkstančius eurų – klaidinga informacija

Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
Su klai­do­mis iš­leis­tos bro­šiū­ros „Bal­tų ke­lias“ ir že­mė­la­pio tri­mis kal­bo­mis lei­dy­ba kai­na­vo 38 900 eu­rų.
Šie­met pa­si­ro­dęs Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro pla­ti­na­mas lei­di­nys, pri­sta­tan­tis bal­tų ke­lio marš­ru­tus per is­to­ri­nes kur­šių, sė­lių ir žiem­ga­lių že­mes ne­ma­lo­niai nu­ste­bi­no jo­niš­kie­čius. Moks­li­nin­kas dr. Er­nes­tas Va­si­liaus­kas ste­bi­si, kad tarp pri­sta­to­mų Žiem­ga­los ob­jek­tų iš jais gau­saus Jo­niš­kio ra­jo­no li­ko tik Sau­lės mū­šio vie­ta. Ne­ga­na to, tu­ris­tai klai­di­na­mi: kvie­čia­ma at­vyk­ti į Ža­ga­rės žir­gy­ną pa­ma­ty­ti ko­vin­gų­jų lie­tu­vių žy­gių da­ly­vių že­mai­tu­kų veis­lės žir­gų, nors jie čia nė­ra au­gi­na­mi, o sky­re­lis su lan­ko­mais ob­jek­tais bu­vu­sio­se sė­lių že­mė­se iliust­ruo­ja­mas žiem­ga­lės rū­bais vil­kin­čios mer­gi­nos nuo­trau­ka. Pro­jek­tui skir­ti pi­ni­gai iš­mes­ti į orą – įsi­ti­ki­nę jo­niš­kie­čiai.

Li­ko tik Sau­lės mū­šis

Lei­di­ny­je „Bal­tų ke­lias. Kur­šiai I Žiem­ga­liai I Sė­liai“, ku­rio au­to­riais nu­ro­do­mi Kur­že­mės pla­na­vi­mo re­gio­nas, Žiem­ga­los pla­na­vi­mo re­gio­nas, Na­cio­na­li­nė re­gio­ni­nė plėt­ros agen­tū­ra Lie­tu­vo­je ir Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras, trum­pai pri­sta­to­mas mi­nė­tų tri­jų gen­čių is­to­ri­nis pa­li­ki­mas, ap­gy­ven­din­ta te­ri­to­ri­ja ir pa­tei­kia­mi tuos lai­kus bei vie­to­ves pri­me­nan­tys lan­ko­mi ob­jek­tai.

Tu­ris­ti­nia­me va­do­ve in­for­ma­ci­ja pa­teik­ta ir iš lat­viš­kų­jų re­gio­nų pu­sių, ir iš Lie­tu­vos ra­jo­nų, kur ka­dai­se gy­ve­no sė­liai, kur­šiai ir žiem­ga­liai.

Lei­di­nys iliust­ruo­tas lan­ky­ti­nų ob­jek­tų fo­tog­ra­fi­jo­mis, vaiz­džiai pri­sta­to­mi at­kur­ti XII–XIII am­žiaus rū­bai, pa­puo­ša­lai, ka­ry­bos įran­kiai, ama­tai.

Kar­tu pla­ti­na­mas lanks­ti­nu­kas – že­mė­la­pis to­kiu pat pa­va­di­ni­mu, ku­ria­me skir­tin­go­mis spal­vo­mis su­žy­mė­ti tu­ris­ti­niai marš­ru­tai po mi­nė­tų gen­čių že­mes, nu­ro­dy­ti pi­lia­kal­niai, se­nų­jų ko­vų vie­tos, gam­tos švent­vie­tės, ku­li­na­ri­nį pa­vel­dą siū­lan­tys tra­di­ci­nės kul­tū­ros puo­se­lė­to­jai, ama­tų cent­rai, mu­zie­jai ir ki­ta. Bū­tų gra­žu, bet...

Pris­ta­tant Žiem­ga­lą dau­giau­sia dė­me­sio ski­ria­ma Šiau­lių, Pas­va­lio ra­jo­nams, nors moks­li­nin­ko ar­cheo­lo­go dr. Er­nes­to Va­si­liaus­ko tei­gi­mu, bū­tent Jo­niš­kio ra­jo­nas iš­si­ski­ria žiem­ga­liš­ka praei­ti­mi: čia sto­vė­jo vie­nas iš žiem­ga­lių bas­tio­nų – Si­dab­rės pi­lis Kal­ne­lio kai­me, nuo šios gy­ven­vie­tės pra­si­dė­jo ir Jo­niš­kio mies­to kū­ri­ma­sis; taip pat du pi­lia­kal­niai Ža­ga­rė­je – Rak­tu­vės ir Žvel­gai­čio, yra pil­ka­piai, pui­ki re­gio­ni­nio par­ko įreng­ta inf­rast­ruk­tū­ra – poil­sia­vie­tės su­sto­ti, nuo­ro­dos, sten­dai su ap­ra­šy­mais, kas tur­būt ak­tua­lu tu­ris­tams (o lei­di­nys juk bū­tent jiems skir­tas). Tad ky­la klau­si­mas, ko­dėl Jo­niš­kio ra­jo­nui be­veik ne­ski­ria­ma dė­me­sio, tik pa­mi­ni­mas Sau­lės mū­šio lau­kas?

Žiem­ga­liš­ko Jo­niš­kio tar­si nė­ra

Žiem­ga­los-Aukš­tai­čių drau­gi­jos Jo­niš­kio sky­riaus pir­mi­nin­kė Ilo­na Osi­po­va ap­gai­les­tau­ja: „Skau­džiau­sia, kad Jo­niš­kis, pri­si­sta­tęs tarp­tau­ti­nė­se tu­riz­mo mu­gė­se („Ad­ven­tur –2019“ Vil­niu­je – aut. pa­st.) kaip žiem­ga­liš­kas – vi­siš­kai eli­mi­nuo­tas iš kon­teks­to, mū­sų tar­si nė­ra“.

Ma­ža to, ji pa­ste­bi klai­dų: prie sky­riaus apie sė­lius spaus­di­na­mo­je nuo­trau­ko­je mer­gi­na vil­ki ne sė­lės, bet žiem­ga­lės rū­bais. I. Osi­po­va re­mia­si Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio cent­ro ka­len­do­riu­mi, ku­ria­me įdė­ta ta pa­ti fo­tog­ra­fi­ja su prie­ra­šu „Žiem­ga­lė“. To­je pa­čio­je bro­šiū­ro­je nė­ra vie­nin­gu­mo: žiem­ga­lių ku­ni­gaikš­tis vie­nur va­di­na­mas Na­mei­siu, ki­tur Ne­mei­siu, tre­čio­je vie­to­je – Na­mė­ju­mi.

Klai­dų – ko­rek­tū­ros ir fak­ti­nių – yra ir dau­giau. Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius Min­dau­gas Bal­čiū­nas net loš­te­lė­jo iš nuo­sta­bos pa­ma­tęs lei­di­nu­ke tei­gi­nį apie Ža­ga­rės žir­gy­ne au­gi­na­mus „ko­vi­nius žir­gus že­mai­tu­kus“, kai jų ten nė kva­po ir var­gu, ar ka­da nors gy­ve­ni­me bu­vo.

„Taip klai­di­na­mi tu­ris­tai, at­vy­kę jie pra­šys pa­ro­dy­ti že­mai­tu­kus, gal­būt tik dėl jų va­žiuos il­gą ke­lią, kaip tu­rės pa­siaiš­kin­ti re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos dar­buo­to­jai, ve­dan­tys eks­kur­si­jas?“ – klau­sia M. Bal­čiū­nas.

Rė­mė­si pro­fe­so­riaus pa­reng­ta ga­li­my­bių stu­di­ja

Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras (TIC) – vie­nas lei­di­nio ren­gė­jų. Tad tei­rau­ja­mės di­rek­to­rės Rū­tos Stan­ku­vie­nės: kas šiems lei­di­niams – kny­ge­lei ir buk­le­tui-že­mė­la­piui – pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją ir ko­kiais kri­te­ri­jais va­do­vau­jan­tis ji at­rink­ta spaus­din­ti? Ar bu­vo pra­šo­ma in­for­ma­ci­jos iš Jo­niš­kio tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro ar­ba Is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jaus? Jei ne, ko­dėl?

Pa­sak R. Stan­ku­vie­nės, Lie­tu­vo­je ga­li­my­bių stu­di­ją ren­gė vie­nas ži­no­miau­sių bal­tų kul­tū­ros ty­ri­nė­to­jų ša­ly­je pro­f. dr. Vy­kin­tas Vait­ke­vi­čius.

" V.Vait­ke­vi­čius yra pa­ren­gęs mo­nog­ra­fi­ją „Se­no­sios Lie­tu­vos švent­vie­tės: Jo­niš­kio ra­jo­nas“ (2016), ją iš­lei­do Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jus. Tai įro­do, kad šio moks­li­nin­ko kom­pe­ten­ci­ja nea­be­jo­ja ir Jo­niš­kio kraš­to pa­vel­do puo­se­lė­to­jai“, – ar­gu­men­tuo­ja R. Stan­ku­vie­nė.

Taip, jo­niš­kie­čiai pro­fe­so­riu­mi nea­be­jo­ja, bet va­do­vau­jan­tis mi­nė­ta stu­di­ja ob­jek­tai lei­di­niui, pa­si­ro­do, at­rink­ti pa­gal kri­te­ri­jus (pvz. vie­tos geog­ra­fi­nė pa­dė­tis gy­ven­vie­čių ir ke­lių at­žvil­giu; komp­lek­siš­ku­mo; tu­riz­mo inf­rast­ruk­tū­ros; vie­tos svar­bos tarp­tau­ti­niu po­žiū­riu; ry­šiu su „Bal­tų ke­lio“ kon­cep­ci­ja) su­rin­kę dau­giau­sia taš­kų 10 ba­lų sis­te­mo­je.

R. Stan­ku­vie­nė sa­ko, kad už lei­di­nių pa­ren­gi­mą ir jų lei­dy­bą bu­vo at­sa­kin­gi pro­jek­to par­tne­riai iš Lat­vi­jos. Be to, ji pri­du­ria, kad že­mė­la­py­je yra dau­giau nuo­ro­dų apie Jo­niš­kio kraš­to ob­jek­tus: Žvel­gai­čio kal­nas, Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jus, Mū­šos ty­re­lis, Ma­to Slan­čiaus­ko gim­to­sios so­dy­bos vie­ta.

Dėl že­mai­tu­kų siū­lo pa­si­telk­ti iš­mo­nę

Na­cio­na­li­nės re­gio­nų plėt­ros agen­tū­ros at­sto­vė Ak­vi­lė Ja­gu­čans­ky­tė pri­du­ria, kad ga­li­my­bių stu­di­jo­je bu­vo pa­nau­do­ta tai, ką skel­bia Jo­niš­kio TIC ir mu­zie­jus ofi­cia­liai ir apie vyk­do­mą pro­jek­tą jie tik­rai ga­vę in­for­ma­ci­ją.

Ta­čiau Jo­niš­kio TIC va­do­vė Jur­gi­ta Bu­čins­kie­nė ir Is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rė Ra­sa Ali­šaus­kie­nė sa­ko lei­di­niui in­for­ma­ci­jos ne­ren­gu­sios.

„Tas pro­jek­tas vyk­do­mas daug me­tų. Rū­tos (R. Stan­ku­vie­nės – aut. pa­st.) su­ma­ny­mas ap­jung­ti is­to­ri­nius re­gio­nus bu­vo la­bai šil­tai su­tik­tas. Mes da­ly­va­vo­me se­mi­na­ruo­se, su­si­ti­ki­muo­se, pa­ruoš­tas in­ter­ne­ti­nis pus­la­pis, kur pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos re­gio­nų ama­ti­nin­kus, aš tei­kiau mū­sų ra­jo­no ama­ti­nin­kų kon­tak­tus. Bet lei­di­niui apie is­to­ri­nius ob­jek­tus in­for­ma­ci­jos ne­ruo­šė­me. Nes­ma­gu to­kią bro­šiū­rą var­ty­ti, kai aiš­ku, kad iš­leis­ti ne­ma­ži pi­ni­gai“, – nu­si­vy­li­mo ne­slė­pė R. Ali­šaus­kie­nė.

Bro­šiū­ros „Bal­tų ke­lias“ ir že­mė­la­pio tri­mis kal­bo­mis lei­dy­ba kai­na­vo 38 900 eu­rų, le­di­nys pa­reng­tas pro­jek­ti­nė­mis ES pa­ra­mos lė­šo­mis.

M. Bal­čiū­no pa­sta­bą apie „mis­ti­nius“ že­mai­tu­kus Na­cio­na­li­nės re­gio­nų plėt­ros agen­tū­ros at­sto­vė Ak­vi­lė Ja­gu­čans­ky­tė ban­do pa­vers­ti pri­va­lu­mu: „Ža­ga­rės RP tik tu­rė­tų džiaug­tis, kad tu­ris­tai at­va­žiuos... O iš pa­dė­ties iš­si­suk­ti ir pa­pa­sa­ko­ti int­ri­guo­jan­čią is­to­ri­ją, kaip vėl iš Ža­ga­rės din­go že­mai­tu­kai, gi­do iš­mo­nė tu­rė­tų būti!“

Ji taip pat ti­ki­na, kad „ga­li­my­bių stu­di­jų ren­gė­jai tik­rai su­tik­ri­no in­for­ma­ci­ją ir ra­do, kad pri­va­tus žir­gy­nas tu­ri ar tu­rė­jo že­mai­tu­kų“.

„Šiau­lių kraš­tas“ ir­gi pa­tik­ri­no. La­bai pa­pras­tai – pa­skam­bi­no ke­tu­rių (ne vie­no) Ža­ga­rės žir­gy­nų sa­vi­nin­kams ar­ba dar­buo­to­jams: nė vie­na­me jų tik­rų že­mai­tu­kų nė­ra ir nie­ka­da ne­bu­vo. „Ža­ga­rės ken­tau­rų“ žir­gy­ne yra tik ne­gry­nak­rau­jų miš­rū­nų – že­mai­tu­kų, mai­šy­tų su ara­bų žir­gais. Sa­vi­nin­ko Vid­man­to Staš­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, jie pui­kūs jo­di­nė­ji­mui tin­ka­mi žir­gai, la­bai iš­tver­min­gi, bet pa­sta­čius ša­lia že­mai­tu­ko – tik­rai ski­ria­si.

Komentarai

Rūta    Ket, 2019-06-13 / 14:00
Puikus pavyzdys, kaip neturi būti daroma. Gėda. O "patarimas" apie gido išmonę parodo agentūros požiūrį į gidus.
Situacija    Ket, 2019-06-13 / 14:03
Tai gal geriau aiškiai pasakyti, kad žemaitukų arkliai yra Naisiuose. Kaip ir kitų pažintinių dalykų susijusių su baltų kultūra? :) „Ža­ga­rės RP tik tu­rė­tų džiaug­tis, kad tu­ris­tai at­va­žiuos... O iš pa­dė­ties iš­si­suk­ti ir pa­pa­sa­ko­ti int­ri­guo­jan­čią is­to­ri­ją, kaip vėl iš Ža­ga­rės din­go že­mai­tu­kai, gi­do iš­mo­nė tu­rė­tų būti!“
klaustukas    Ket, 2019-06-13 / 21:27
Na­cio­na­li­nės re­gio­nų plėt­ros agen­tū­ros at­sto­vė Ak­vi­lė Ja­gu­čans­ky­tė gal nebeturėtu ten dirbti po tokių teiginių
kkk    Pen, 2019-06-14 / 08:39
Tai nebus pataisyta? Nebus išimtas šis tiražas? Kas prisiims atsakomybę?
Vvvv LP    Pen, 2019-06-14 / 12:55
Svarbu pinigus išleisti, o kokybė ? Šauniai dirbama. Ne atsiprašinejama, deja, o patariama meluoti.
Ar gali būti    Pen, 2019-06-14 / 14:42
kad autorė,gyvendama Žagarėje,nėra mačiusi ir nežino,kad J.Burauskas visų renginių metu ,žiemą ir vasarą,teikė,manau ir teiks įvairias pramogines paslaugas poni veislės žirgeliais.Manau,kad labai negražu dalyvauti,gal būt,šmeižto ir intrigų organizavime.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.