Teismas ėmėsi "filmavusio" klozeto bylos

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Šiau­lie­tis Si­gi­tas Bal­se­vi­čius grei­čiau­siai nė ne­si­ti­kė­jo, kad, fil­muo­da­mas gam­ti­nius rei­ka­lus at­lie­kan­čius žmo­nes, ne­tru­kus at­si­durs tei­sė­sau­gos aki­ra­ty­je ir stos prieš teis­mą.
Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas va­kar pra­dė­jo nag­ri­nė­ti šių me­tų sau­sio pa­bai­go­je Šiau­liuo­se, prieš Talk­šos eže­ro esan­čia­me bio­tua­le­to klo­ze­to dang­ty­je ap­tik­tos fil­ma­vi­mo ka­me­ros kri­mi­na­lą. Prieš teis­mą sto­jo 59 me­tų šiau­lie­tis Si­gi­tas Bal­se­vi­čius. Jis kal­ti­na­mas dėl po­rnog­ra­fi­nio tu­ri­nio da­ly­kų pa­ga­mi­ni­mo, in­for­ma­ci­jos apie as­mens pri­va­tų gy­ve­ni­mą rin­ki­mo.

Pris­lė­gė sun­kūs kal­ti­ni­mai

Va­kar į teis­mo po­sė­dį at­vy­ko ir sun­kiais nu­si­kal­ti­mais kal­ti­na­mas S. Bal­se­vi­čius, ir trys liu­dy­to­jai – kal­ti­na­mo­jo žmo­na, bio­tua­le­tų įmo­nės at­sto­vas ir "klo­ze­to" kri­mi­na­lą ap­ti­kęs šiau­lie­tis.

Po­sė­džio me­tu bu­vo pa­gar­sin­ta kal­ti­na­mo­ji me­džia­ga, pa­si­sa­kė liu­dy­to­jai, ap­klaus­tas kal­ti­na­ma­sis.

Teis­mas nu­spren­dė – to pa­gei­da­vo ir kal­ti­na­ma­sis, ir jo gy­nė­jas – kad by­la bus nag­ri­nė­ja­ma ne vie­šuo­se po­sė­džiuo­se.

Į ki­tą, rug­sė­jo 24 die­ną nu­ma­ty­tą, po­sė­dį ke­ti­na­ma kvies­ti eks­per­tą.

By­los duo­me­ni­mis, S. Bal­se­vi­čiui teks at­sa­ky­ti už tai, kad mo­te­rų lau­ko bio­tua­le­te, esan­čia­me Šiau­lių mies­te, aikš­te­lė­je ša­lia Talk­šos eže­ro, prie skulp­tū­ros "La­pė", klo­ze­to dang­ty­je įmon­ta­vo kor­te­lių skai­ty­tu­vo liz­dą su jo­je įsta­ty­ta kor­te­le, fil­ma­vęs as­me­nis, at­lie­kan­čius gam­ti­nius rei­ka­lus. Kons­ta­tuo­ja­ma, kad taip šiau­lie­tis rin­ko in­for­ma­ci­ją apie pri­va­tų as­me­nų gy­ve­ni­mą.

Ma­ža to, S. Bal­se­vi­čius kal­ti­na­mas dėl po­rnog­ra­fi­nio tu­ri­nio da­ly­kų ga­mi­ni­mo – fil­muo­da­mas pa­ga­mi­no po­rnog­ra­fi­nio po­bū­džio vaiz­do įra­šų, ku­riuo­se vaiz­duo­ja­mi ma­ža­me­čiai ir vai­kai iki 14 me­tų ir juos lai­kė kor­te­lė­je.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu kal­ti­ni­mus dėl jam ink­ri­mi­nuo­ja­mų vei­kų S. Bal­se­vi­čius nei­gė.

Ra­do praei­vis

Tech­ni­ka, ku­ria bu­vo fil­muo­ja­mos žmo­nių in­ty­maus gy­ve­ni­mo de­ta­lės, bu­vo ge­rai įmon­tuo­ta dang­čio iš­pjo­vo­je. Prie ka­me­ros pri­jung­tos ba­te­ri­jos, o vaiz­dai įra­šo­mi į at­min­ties kor­te­lę.

Įren­gi­nį pa­ste­bė­jo prie Talk­šos eže­ro vaikš­ti­nė­jęs šiau­lie­tis. Vy­rams skir­tas tua­le­tas bu­vo už­ra­kin­tas, tad šiau­lie­tis at­vė­rė mo­te­rų bū­de­lės du­ris. Net­ru­kus pa­ma­tė ant klo­ze­to dang­čio ap­va­lią gu­me­lę, ku­rio­je, paaiš­kė­jo, bu­vo įtvir­tin­ta ka­me­ros aku­tė.

Išk­vies­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai dang­tį su ja­me įtai­sy­ta įran­ga iš­si­ve­žė. Kor­te­lė bu­vo ati­duo­ta kri­mi­na­lis­ti­nių ty­ri­mų spe­cia­lis­tams. Nus­ta­ty­ta, jog kor­te­lė­je už­fik­suo­ta iki šim­to in­ty­mių epi­zo­dų.

Ku­rio­ziš­ka tai, kad kor­te­lės me­džia­go­je ap­tik­tas ir pa­ties įta­ria­muo­ju, o da­bar ir kal­ti­na­muo­ju ta­pu­sio S. Bal­se­vi­čiaus vei­das. Ma­no­ma, kad vy­ras nu­si­fil­ma­vo mon­tuo­da­mas, o pa­skui ir iš­ban­dy­da­mas ka­me­ros vei­ki­mą.

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Vaiz­do ka­me­ra ir jos vei­ki­mą už­tik­ri­nan­tys įren­gi­niai bu­vo įtai­sy­ti klo­ze­to dang­čio iš­pjo­vo­je.

Komentarai

hehehe    Ant, 2019-09-03 / 01:00
privatus gyvenimas..... ,kakavimas ir siusiavimas..... gal kas save pagal savo apačia pažins

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.